Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
4
Beperkte garantie
Ventilatie
BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats
nooit iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een
boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit
gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact
en neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.
Plaatsen
Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij
een warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen,
op de eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen,
excessieve stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een
gematigd klimaat.
Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in
een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan
vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als
tot beschadiging van het product zelf.
In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode
van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk
maken de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal
ook na deze periode verbeteren.
Stroombronnen
Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening
bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de
plaatselijke energiemaatschappij.
U kunt het toestel in de stand-bymodus zetten wanneer u het niet gebruikt; in
die toestand is het verbruik < 0,5W. Om het toestel uit te schakelen, haalt u de
stekker uit het stopcontact.
Overbelasting
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u
stopcontacten en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste
wisselstroomcontacten, verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren,
beschadigde of gebarsten draadisolatie en gebroken stekkers zijn gevaarlijk.
Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te
voorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het
stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.
Schoonmaken
Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met
een droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol,
ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de
versterker.
Weggooien van batterijen
Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/
of milieuafval.
Luidsprekers
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit
en gebruik alleen geschikte verbindingen.
Onderhoud
Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer
het apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er
problemen optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een
ernstige elektrische schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact
op met uw dealer.
Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen
en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen).
Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product
repareren of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes
kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en
bewaar altijd uw aankoopbewijs.
Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met
de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt
aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge
Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd
naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger
van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke
verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient
u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of
een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de
garantieperiode valt.
Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte
serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product
niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U
kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge Audio in uw land
bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit
product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door
overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel
gebruik of modicatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie
dekt geen schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie,
of pogingen tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een
Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger
die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor
Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven,
maakt deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn
verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.
REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN
DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE
CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE
EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD
VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF
EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of
beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties,
zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.
Deze Garantie geeft u specieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog
andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen
verschillen.
Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met
uw leverancier.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXC in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info