Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
6
Afstandsbediening
De CXC wordt geleverd met een handset met afstandsbediening waarvan
de functies overeenkomen met die op het voorpaneel. De afstandsbediening
kan ook andere producten uit de CX-serie besturen. De meegeleverde AAA-
batterijen moeten worden geplaatst voordat de afstandsbediening kan
worden gebruikt.
De knoppen op de handset worden beschreven in de volgende paragrafen.
1. Helderheid
Wijzigt de helderheid van de display. Er zijn drie helderheidsniveaus: Bright,
Dim en O.
2. Standby/On
Schakelt de One tussen On een laag-vermogen ecovriendelijke standby-
modus.
3. Afspelen / 4. Pauzeren / 5. Stoppen
Druk op de betreende knop om het afspelen van de cd te starten, te stoppen
of te onderbreken.
6. Open/Close
Opent en sluit de disclade.
7. Scan
Indrukken en vasthouden om binnen de geselecteerde track te zoeken. Zeven
seconden ingedrukt houden om de scansnelheid te verhogen. Rechtertoets
indrukken voor snel vooruit, linkertoets voor terugspoelen.
8. Overslaan
Rechtertoets Druk eenmaal om een track verder te gaan op de cd.
Linkertoets Druk eenmaal om een track terug te gaan op de cd.
9. Herhalen / 10. Willekeurig
Lees het onderdeel ‘Bedieningsinstructies’ van deze handleiding voor
informatie over de functies van deze toetsen.
NB: Deze knoppen werken alleen wanneer als de achtergrondverlichting van
het scherm in de ‘Bright’- of de ‘Dim’-modus is ingesteld. In de stand ‘O’
reageren deze functies niet.
1
5
6
7
8
9
2
4
3
7
8
10
Aansluitingen op het achterpaneel
1. Aansluitpunt
Zodra alle andere aansluitingen zijn gemaakt moet de geleverde stroomkabel
worden aangesloten op het CXC aansluitpunt en op een geschikt stopcontact.
De CXC is nu klaar voor gebruik.
2. Voltagekeuzeschakelaar
Schakelt het CXC netvoltage tussen 115V en 230V.
Opmerking: Uitsluitend voor gebruik door onderhoudspersoneel van
Cambridge Audio!
3. Controlbus
In - Een RCA geluidsaansluiting die het ontvangen van niet-gemoduleerde
commando’s van multi-room-systemen of andere componenten door de
851C mogelijk maakt.
Uit – Een RCA geluidsaansluiting levert regelbusuitvoercommando’s voor
verdere downstream-units.
4. IR-ontvangst (infraroodsignalen) ingeschakeld
Een 3,5 mm ministekker aansluitpunt dat gemoduleerde IR commando’s
mogelijk maakt vanuit meerdere ruimten of IR repeatersystemen voor
ontvangst door de CXC.
In Out
InOut
Mains Voltage Selector Switch:
100-120V/220-240V AC~50/60Hz
S/P DIF
Co-axial
Toslink
Optical
Digital Outputs
Digital Outputs
IR In Control Bus
IR InControl Bus
Power AC
www.cambridgeaudio.com
Max Power Consumption: 25W
CXC Compact Disc Player
Designed & Engineered in UK
Made in China
1 2 3
Opmerking: Commando’s ontvangen door de IR Emitter In socket komen niet
uit de controlbus. Zie het onderdeel ‘Speciale installatie’ voor meer informatie.
5. Digitale uitgangen
Coaxiaal - Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA-verbindingskabel
(niet een kabel die is ontworpen voor normaal audiogebruik) om de beste
resultaten te verkrijgen.
Toslink optische uitgang – gebruik een hoogwaardige TOSLINK
glasvezelverbindingskabel die speciek voor audiogebruik is ontworpen.
4 5
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXC in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info