Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
7
CXC
Bedieningsinstructies
Plaatsen en verwijderen van discs
1. Druk op de Open/Close knop.
2. Plaats als de disclade geheel is geopend voorzichtig een disc in de lade met
het etiketgedeelte omhoog.
3. Druk om de lade te sluiten nogmaals op de Open/Close knop. Als de lade,
met een op de juiste wijze geplaatste disc, geheel is gesloten leest de cd-
speler de disc en geeft hij de inhoudsinformatie weer.
4. De disclade kan opelk moment worden geopend door het indrukken van
de Open/Close knop. Verwijder de disc pas als de lade geheel is geopend.
Opmerking:
Plaats niets anders dan een compact disc in de lade. Vreemde voorwerpen
kunnen het mechanisme beschadigen.
Forceer de lade tijdens het openen en sluiten niet met de hand.
Houd de lade gesloten als het apparaat niet wordt gebruikt, om te voorkomen
dat vuil en stof in het mechanisme komen.
Als de disk ernstig is bekrast of te vuil is, kan de speler deze mogelijk niet
lezen of afspelen.
Plaats nooit meer dan één disk tegelijk in de lade.
Normaal afspelen van de disc
Dit apparaat is bestemd voor het afspelen van compact discs,
recordable cd’s (CD-R) en re-writable cd’s (CD-RW) waarvan
het identicatielogo hier is afgebeeld. Er kunnen geen andere
discs worden gebruikt. CD-R/CD-RW discs moeten op de
juiste wijze opgenomen TOC (Table of Contents) informatie bevatten, zodat ze
teruggespeeld kunnen worden. Dit apparaat kan alleen discs afspelen die in
het CD-DA-formeet zijn opgenomen, dat is bestemd voor muziekreproductie.
Probeer op deze speler heen discs af te spelen die andere data bevatten,
zoals een cd-rom voor PC’s met mp3 of WMA-bestanden.
1. Schakel uw versterker in and zet de invoerselector daarvan in de juiste
stand. Stel het volume in op minimaal.
2. Druk op de Open/Close knop om de disklade te openen en een disc te
plaatsen.
3. Druk nogmaals op de Open/Close knop om de disclade te openen. De cd-
speler leest dan de disc.
4. Druk om met terugspelen te beginnen op Play.
5. Als de laatste track is afgespeeld, gaat de display terug naar Table of
Contents (TOC).
6. Druk om de disc op een bepaald moment te stoppen op de Stop-knop. Het
indrukken van de Pause-knop tijdens het afspelen van de disc pauzeert het
afspelen en verlicht het pauze-ikoon op de display. Het terugspelen kan
worden hervat door het opnieuw indrukken van Play.
Het vinden van een specieke track tijdens het
terugspelen.
1. Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan knop brengt u naar het begin van
de volgende track op de cd. Herhalen indien nodig.
2. Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan knop brengt u naar het begin van
de vorige track op de cd.
Vinden van een specieke track als het terugspelen
is gestopt.
1. Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan knopt slaat tracks over.
2. Indrukken en ingedrukt houden om snel door tracks te bladeren.
3. Druk op Play om te beginnen met terugspelen vanaf de geselecteerde track.
Herhalen van discs en tracks.
1. Controleer of de disc is geplaatst.
2. Druk op de Repeat-knop op de afstandsbediening. ‘Repeat All’ wordt
weergegeven op de display. Druk op Play. De hele disc wordt nu steeds
opnieuw afgespeeld tot deze functie is uitgeschakeld.
3. Druk voor het herhalen van een specieke track tweemaal op Repeat terwijl
de track wordt afgespeeld. ‘Repeat All’ wordt weergegeven op de display.
Druk op Play en de geselecteerde track wordt nu herhaald tot de functie
wordt uitgeschakeld.
Een andere mogelijkheid is het tweemaal indrukken van Repeat, de gekozen
track selecteren met de numerieke toetsen op de afstandsbediening en het
indrukken van Play.
4. Druk nogmaals op Repeat voorafgaand aan of tijdens het terugspelen om
de herhaalfunctie uit te schakelen.
Afspelen van tracks in willekeurige volgorde.
1. Controleer of de disc is geplaatst.
2. Druk op de Random knop op de afstandsbediening. ‘Random’ wordt
weergegeven op de display.
3. Druk op Play. De cd-speler speelt nu de gehele disc in een willekeurige
volgorde af.
Het is ook mogelijk om de Random knop tijdens het terugspelen in te
drukken om tracks in willekeurige volgorde te beluisteren.
4. Druk op Random om de Random-functie af te sluiten. De disc blijft in de
juiste volgorde doorspelen tot het eind.
5. Druk op een willekeurig moment op de Stop-knop om de disc te stoppen.
Opmerking: Het selecteren van de ‘Random’ modus als ‘Repeat Track’ is
geselecteerd annuleert automatisch de ‘Repeat Track’ modus.
Het gebruik van het installatiemenu
De CXC maakt de instelling mogelijk van de opties die te maken hebben met
Auto Play, Auto Power Down en de digitale lters die worden gebruikt door
de D/A converters.
1. Druk Stop in en houd deze knop gedurende vijf seconden ingedrukt om het
Set-up menu te openen.
2. Blader door het menu (zie hieronder) met de Skip/Scan knoppen.
3. Play selecteert een submenu. Blader door de submenu-opties met de Skip/
Scan knoppen. De standaardinstelling wordt aangegeven door het symbool
u.
4. Selecteer een optie door het indrukken van Play.
5. Keer terug naar het submenu of verlaat het Options-menu door het
indrukken van de Stop-knop.
Opmerking:
Het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot het installatiemenu tijdens het
terugspelen van de disc.
De Stop-knop op de afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor
het openen van het installatiemenu. Zodra u in het menu bent kan de
afstandsbediening worden gebruikt voor het doorbladeren en selecteren
van submenu-opties.
O On O 30min 60min 120min
Menustructuur
Auto play Auto power down
Auto Play-instelling
Desgewenst kan de CXC automatisch discs afspelen die in de lade zijn
geplaatst zonder dat de Play knop hoeft te worden ingedrukt. Auto Play wordt
desgewenst in het menu geactiveerd. De standaardinstelling voor Auto Play
is ‘O’.
Auto Power Down instelling
Desgewenst kan de CXC zichzelf uitschakelen als hij enige tijd niet wordt
gebruikt. Uitschakelen na een inactieve periode (als geen disc terugspelen of
functies van de speler worden gebruikt) van 30, 60 of 120 minuten kan worden
geselecteerd. De standaardinstelling voor Auto Power Down is ‘30min’.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXC in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info