Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
8
Aangepaste installatie (C.I.)
Technische specicaties
Problemen verhelpen
De CXC beschikt over controlbus-in- en uitgangen, waarmee niet-
gemoduleerde signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-
niveau) door het apparaat desgewenst elektrisch kunnen worden ontvangen.
Deze bedieningssignalen worden gewoonlijk gegenereerd door standaard
geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IR-ontvangersystemen. De
controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
Daarnaast kan het toestel voor sommige functies ‘directe’ IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties
te vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale
rechtstreekse Aan/Uit-commando’s beschikbaar, die als volgt aan CI-
systemen kunnen worden ‘aangeleerd’:
1. Om een afzonderlijk Power On-commando te versturen, drukt u op de knop
Skip back en op de knop Power toggle.
2. Om een afzonderlijk Power O-commando te versturen, drukt u op de knop
Skip forward en op de knop Power toggle.
Een complete codetabel voor dit product vindt u op de Cambridge Audio-
website onder www.cambridge-audio.com.
Totaal gecorreleerde jitter <140pS
S/PDIF Uitvoer impedantie < 75 ohm
of optisch (Toslink)
Digitale audio outputs S/PDIF coaxiaal en optisch (Toslink)
Maximum stroomverbruik 25W
Stand-by stroomverbruik <0.5W
Afmetingen - B x D x H 85 x 430 x 315mm
(3,3 x 16,9 x 12,4”)
Gewicht 4,7kg (10.3lbs)
Het toestel krijgt geen stroom
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op
de stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
Controleer of de schakelaar aan de achterkant is ingeschakeld.
Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.
De speler kan de disc niet lezen
Controleer of de disc niet omgekeerd is geplaatst.
Controleer of de disc niet te zeer beschadigd of vuil is.
Er is geen geluid
Controleer of de versterker goed is afgesteld.
Controleer of de aansluitingen goed vast zitten.
De disc slaat stukken over
Controleer of de disc niet te zeer beschadigd of vuil is.
Controleer of de speler op een stevig oppervlak staat en niet bloot staat aan
trillingen.
Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker
Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen
verhelpen, raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen):
www.cambridge-audio.com/sts/faqs
U kunt deze mogelijkheid ook gebruiken om een vraag te stellen aan ons
Technical Support team.
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXC in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info