Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
77
CXR120/200
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridgeaudio.com/vip.
Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op
de hoogte van:
nieuwe producten
software-upgrades
nieuws, events, exclusieve aanbiedingen en
prijsvragen!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
het
product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd
op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter
gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specicaties
kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2016
De patenten voor DTS kunt u vinden op http://patents.dts.
com. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, het DTS-symbool, en DTS en het DTS-symbool
samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS-HD Master
Audio is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro
Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
HDMI, het HDMI-logo en ‘High-Denition Multimedia Interface’
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Als u de CXR installeert, sluit dan eerst uw luidsprekers en bronapparatuur
aan en installeer vervolgens het apparaat via de on-screen display (OSD).
Voordat de CXR kan worden gebruikt, moet u eerst enkele dingen instellen.
Wij raden u dringend aan om eerst het onderdeel ‘Instellingsmenu’ van deze
handleiding door te lezen. Dit hoofdstuk begint op pagina 87 Hier vindt u
veel informatie die van pas kan komen bij het kiezen van de juiste manier van
aansluiten van zowel uw bronnen als de tv.
Voordat u het apparaat aansluit
Belangrijke veiligheidsinstructies ......................................................... 78
Beperkte garantie .................................................................................. 79
Bedieningselementen aan de voorkant ................................................. 80
Aansluitingen aan de achterkant ........................................................... 80
Afstandsbediening ................................................................................. 81
Luidsprekeraansluitingen ...................................................................... 82
Analoge audio-aansluitingen ................................................................. 82
Digitale audio-aansluitingen .................................................................. 83
HDMI-aansluitingen ............................................................................... 83
4K-videoresolutie .................................................................................. 83
5.1/7.1-direct-in ..................................................................................... 84
Antenneaansluitingen ............................................................................ 85
De tuner gebruiken ................................................................................ 85
Presets .................................................................................................. 85
StreamMagic ..................................................................................... 85
Gebruiksaanwijzing ............................................................................... 85
De bron selecteren ............................................................................ 85
De gewenste luistermodus selecteren .............................................. 85
Surroundformaten ................................................................................. 85
DSP-modi .............................................................................................. 86
Stereo/Stereo + Sub .......................................................................... 86
Direct ................................................................................................. 86
Alle kanalen ....................................................................................... 86
Instellngsmenu ...................................................................................... 87
Luidsprekers instellen ........................................................................ 87
Auto-setup......................................................................................... 87
Handmatig instellen ............................................................................... 88
Input Setup ............................................................................................ 88
Lip Sync ............................................................................................ 89
Zone 2 (uitsluitend CXR200) .................................................................. 89
Lijn- en luidsprekeruitgangen voor Zone 2 ........................................ 89
Network Setup....................................................................................... 89
Verbinding maken met een bekabeld netwerk .................................. 89
Network Setup .................................................................................. 89
Wireless Setup .................................................................................. 89
General Settings .................................................................................... 90
HDMI Output Setup ............................................................................... 90
DTS-HD-herpositionering .................................................................. 91
Trigger-uitgangen .............................................................................. 91
Softwareversie ................................................................................... 91
Update Via USB ................................................................................ 91
Save Current Settings ....................................................................... 91
Load Current Settings ....................................................................... 91
Factory Reset .................................................................................... 91
Network Software Update ..................................................................... 91
Interface voor internetbeheer ............................................................ 91
Bekabelde verbinding ....................................................................... 91
Draadloze verbinding ........................................................................ 91
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXR200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXR200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info