Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
78
Neem voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig
door voordat u het apparaat aansluit op de netstroom. U bent dan ook
verzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product
verlengen:
1. Neem deze instructies zorgvuldig door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Let op de waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Installeer het
apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
straalkachels, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren
(zoals versterkers).
9. U mag de beveiliging van de gepolariseerde of geaarde stekker
niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekkers,
waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee
contactstekkers en een derde aardcontact. De brede contactstekker of
het derde aardcontact zijn aangebracht voor uw eigen veiligheid. Als de
meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op
met een elektricien over de vervanging van uw stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zo dat er niet overheen wordt gelopen of dat het niet
bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en bij het punt waar
het netsnoer uit het apparaat komt.
11. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
12. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of
wanneer u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt.
13. Laat onderhoud en reparaties uitvoeren door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat
beschadigd is, bijvoorbeeld een beschadiging van het netsnoer of de
stekker, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat
zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of water, of als
het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT EN MOGEN ER GEEN OBJECTEN
DIE GEVULD ZIJN MET EEN VLOEISTOF, BIJVOORBEELD VAZEN, OP HET
APPARAAT WORDEN GEPLAATST.
De batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden
blootgesteld aan overmatige hitte, bijvoorbeeld zonlicht, vuur en dergelijke.
OM DIT APPARAAT HELEMAAL LOS TE KOPPELEN VAN DE NETSTROOM,
MOET DE VOEDINGSKABEL UIT HET STOPCONTACT WORDEN
VERWIJDERD. POUR DECONNECTER COMPLETEMENT L’APPAREIL DU
RESEAU D’ALIMENTATION, DECONNECTER LE CORDON D’ALIMENTATION
DE LA PRISE MURALE.
DE STEKKER VAN DE VOEDINGSKABEL MOET ALTIJD BEREIKBAAR ZIJN.
LA PRISE DU RESEAU D’ALIMENTATION DOIT DEMEURER AISEMENT
ACCESSIBLE.
Gebruik alleen de voedingskabel die geleverd werd bij deze eenheid.
Belangrijke veiligheidsinstructies
De waarschuwingsdriehoek met de bliksemits waarschuwt de gebruiker
voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke spanning’ binnen
de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico op
elektrische schokken te vormen.
De waarschuwingsdriehoek met het uitroepteken wijst de gebruiker op
belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie
van dit apparaat.
Dit symbool geeft aan dat dit product een KLASSE II-constructie
(dubbel geïsoleerde constructie) heeft.
WEEE-symbool
De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de
Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en
elektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld.
Dit apparaat bevat elektrische en elektronische onderdelen die
hergebruikt, gerecycled of hersteld moeten worden en die niet
mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval.
Lever het apparaat in bij, of neem contact op met de geautoriseerde dealer
waar u dit product heeft gekocht voor meer informatie.
CE-teken
Als dit product gebruikt en ingesteld wordt volgens de instructies in
deze handleiding voldoet het aan de Europese richtlijnen
2014/
35/EU (laagspanningsrichtlijn), 2014/30/EU (elektromagnetische
compatibiliteit) en 2009/125/EG (milieuvriendelijk ontwerp van
energiegerelateerde producten). Om ervoor te zorgen dat het product
aan deze richtlijnen blijft voldoen, adviseren wij uitsluitend accessoires
van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service alleen door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel te laten uitvoeren.
RCM (Regulatory Compliance Mark)
Dit product voldoet aan de veiligheid, EMC en Radio
Communications eisen van de ERAC en ACMA.
EAC-teken
Dit product voldoet aan de eisen van het elektronische-
veiligheidskeurmerk in Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan.
Let op: heet oppervlak. Niet aanraken.
De bovenkant van de interne koelplaat kan heet worden als
het product langdurig wordt gebruikt. Vermijd contact met hete
oppervlakken, met name in de buurt van het waarschuwingsteken
voor hete oppervlakken en de bovenkant.
FCC-wetgeving
OPMERKING: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
STORINGEN IN HET RADIO- OF TELEVISIESIGNAAL DIE VEROORZAAKT
WORDEN DOOR AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT DIE NIET
DOOR CAMBRIDGE AUDIO ZIJN GOEDGEKEURD. DOOR DIT SOORT
AANPASSINGEN KAN HET RECHT OM HET PRODUCT TE BEDIENEN
MOGELIJK KOMEN TE VERVALLEN.
Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een
digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig deel 15 van
de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld om te
voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke
interferentie bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. Dit apparaat
genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer
het apparaat niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan
schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen
garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen interferentie
zal optreden.
Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of
televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te
schakelen, wordt de gebruiker gevraagd om te proberen de interferentie op
een van de volgende manieren te verhelpen:
- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan
die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de leverancier of een radio-/televisiemonteur voor
hulp.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXR200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXR200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info