Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
91
CXR120/200
NEDERLANDS
DTS-HD-herpositionering
Bij het afspelen van een DTS-HD-nummer kan de CXR uw luidsprekers elektronisch
zo herpositioneren, dat ze precies overeenkomen met de luidsprekeropstelling die
gebruikt is in de oorspronkelijke opnamestudio. In de meeste gevallen gebeurt
dit automatisch, maar voor 7.1-opstellingen moet u kiezen uit optie 1 of optie
5 – selecteer de instelling die het meest lijkt op uw huidige luidsprekeropstelling.
Conguratie 1 - 7.1-kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lsr, Rsr
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Links surround (110°)
Linksachter (150°)
Rechtsachter (150°)
Rechts surround
(110°)
LFE
Conguratie 5 - 7.1-kanaals: L, C, R, LFE, Lss, Rss, Lsr, Rsr
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Zijkant links (90°)
Linksachter (150°)
Rechtsachter (150°)
Zijkant rechts (90°)
LFE
Trigger-uitgangen
Het uitgangssignaal is 0V voor O en 12V voor On bij maximaal 100mA. De
aansluitingen zijn 3,5-mm-mono-mini-jacks, met het uiteinde als de uitgang en de
ring als aarding.
De opties zijn:
Manual Select: De triggeruitgang kan worden in- en uitgeschakeld met behulp van
de triggerknop op de afstandsbediening.
Follow Standby: De triggeruitgang volgt de On/O-stand van het apparaat.
Sources: – De triggeruitgang wordt gekoppeld aan een specieke bron.
Softwareversie
U moet de vier versienummers van de software opgeven als u contact opneemt
met de klantenservice.
Update Via USB
De CXR-software kan geüpdatet worden met behulp van de USB-aansluiting op
de voorkant van het apparaat. Deze aansluiting wordt normaal gesproken alleen
gebruikt door een onderhoudsafdeling of als er geen netwerk beschikbaar is. Over
het algemeen worden upgrades geïnstalleerd via een netwerkverbinding.
Save Current Settings
Slaat de instellingen op in het intern geheugen.
Load Current Settings
Laadt de opgeslagen instellingen.
Factory Reset
Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden die in de
fabriek zijn ingesteld.
Network Software Update
De CXR kan geüpdatet worden via een StreamMagic-module die is aangesloten
op internet. De updates van de StreamMagic-module zelf kunnen alleen gestart
worden met de Cambridge Connect-app of de interface voor internetbeheer. Let
op: een volledige update kan 60 minuten duren.
Interface voor internetbeheer
Met deze interface kunnen gebruikers:
- de naam aanpassen die verschijnt in de lijst met spelers in de Cambridge
Connect-app en de Spotify Connect-app.
- de draadloze netwerkverbinding instellen.
- de rmware van de CXR updaten.
Bekabelde verbinding
Sluit de CXR aan op een bekabeld netwerk en zoek het IP-adres in het
instellingsmenu van de CXR.
CXR Setup Menu
Speaker Setup
Input Setup
Zone 2 Settings
Network Setup
General Settings
HDMI Output Setup
Advanced Setup
Connection Information
Network Selection
IP Adress
Subnet Mask
Gateway
DNS1
Ethernet
192.168.0.127
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Next Page
Open een webbrowser die gebruikmaakt van hetzelfde netwerk en ga naar het
IP-adres van de CXR, bijv. http://10.0.0.183/
Draadloze verbinding
Sluit de draadloze antenne aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van de
CXR.
Klik op het Wi-Fi-/netwerklogo op uw computer/tablet en selecteer de CXR.
Open een browser op uw apparaat en ga naar http://10.10.10.10/
HDMI-uitgang instellen (vervolg)
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXR200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXR200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info