Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
80 Series DVD Player
DVD-speler
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  80 Series DVD PlayerDVD-spelerGebruikershandleiding
 • Page 2

  INHOUDInleiding...................................................................................................133Garantiebepalingen................................................................................134Veiligheidsvoorschriften .........................................................................135Belangrijke veiligheidsregels .................................................................136Aansluitingen op de achterkant ............................................................137Aansluiten op een televisie/beeldscherm ............................................138Aansluiten op een televisie/beeldscherm (via DVI-D / alleen DVD89)......139Aansluiten op een televisie/beeldscherm (via HDMI / alleen DVD89)......140Bedieningsfuncties op de voorkant ......................................................143Bedieningsaanwijzingen (DVD-menuscherm).......................................144Bedieningsaanwijzingen.........................................................................146'Progressive Scan'...................................................................................149Scherminstellingen.................................................................................150Functies ...................................................................................................151DVD-Audio ...............................................................................................152De afstandsbediening gebruiken (DVD85)..........................................153De afstandsbediening gebruiken (DVD89)..........................................154Problemen oplossen...............................................................................155Specificaties............................................................................................156132 dvd-speler
 • Page 3

  85/86/89 dvd-spelerINLEIDINGDank u voor uw keuze voor deze dvd-speler van Cambridge Audio. Wijwensen u veel plezier met uw nieuwe aanwinst.Op modellen DVD85, 86 en 89 kunt u alle normale CD's en DVD'sdraaien, maar de DVD89 is ook een 'universele' speler die ook DVDAudio (DVD-A) en Super Audio CD (SACD) kan afspelen. Degeluidskwaliteit van deze nieuwe audiovormen is nog hoger dan die vanCD/DVD en het geeft zelfs de mogelijkheid van meerkanaals surroundsound geluid.En vergeet ook de kabels niet! Doe de kwaliteit van het systeem alsgeheel niet teniet door snoeren van slechte kwaliteit te gebruikentussen de dvd-speler en uw televisie en versterker, of tussen deluidsprekers en uw versterker. Een systeem is slechts zo goed als zijnzwakste schakel. Uw leverancier kan u verbindingskabels vanCambridge Audio leveren die garanderen dat uw hele systeem optimaalpresteert.Neem de tijd om deze handleiding helemaal te lezen. En bewaar hemgoed, zodat u hem weer kunt terugvinden als u er iets in wilt opzoeken.Daar komt bij dat elk van de DVD 85, 86 en 89, DivX playback leveren,voor zeer compact samengeperst beeld en geluid van een goedekwaliteit, zoals het vaak gedownload wordt van het internet. De DVD 89biedt ook de laatste DVD-D en HDMI outputs voor compleet digitaletransmissie van video naar het televisiescherm voor de bestebeeldkwaliteit die momenteel beschikbaar is.Als u optimaal wilt profiteren van de weergavekwaliteit van dit product,raden we u aan om alleen kwalitatief hoogwaardige versterkers,luidsprekers en beeldschermen op deze speler aan te sluiten. Natuurlijkwillen we u de versterkers van Cambridge Audio van harte aanbevelen.Deze voldoen in ieder geval aan dezelfde hoge eisen als deze dvdspeler.Matthew BrambleTechnisch directeurdvd-speler 133
 • Page 4

  GARANTIEBEPALINGENCambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten inmaterialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezettebepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecteonderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze vanCambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot landverschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uwaankoopbewijs.Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op metde geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebtaangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uwCambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancierworden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerdeservicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product teverzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking dieeen gelijke mate van bescherming biedt.Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode,dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van eenverkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat ditproduct binnen de garantieperiode valt.Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachteserienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) ditproduct niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audioleverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van CambridgeAudio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigdserienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij eengeautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.134 dvd-spelerDeze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan doorovermacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid,commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeelervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuistebediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door iederander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of eengeautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft omgarantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elkereparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantieongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALSZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VANDEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DECONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGEINCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGEEXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERDVOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEFEN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OFIMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VANVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting ofbeperking van incidentele schade of gevolgschade of implicietegaranties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor ugelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebtmogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of vanland tot land kunnen verschillen.
 • Page 5

  85/86/89 dvd-spelerVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENDe stroomspanning controlerenNeem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorenshet apparaat aan te sluiten op de netstroom.Controleer of op de achterkant van het apparaat de juiste stroomspanning staataangegeven. Is de spanning van uw netstroom anders, raadpleeg dan uwleverancier.Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor de stroomspanning en het stroomtypezoals aangegeven op de achterkant van het apparaat. Bij aansluiting op anderestroombronnen kan het apparaat beschadigd raken.Wanneer dit apparaat niet in gebruik is, dient het te worden uitgeschakeld en hetmag uitsluitend worden gebruikt wanneer het correct geaard is. Verwijder de kap(of de achterkant) van het apparaat niet, om het risico van een elektrische schokte verminderen. Het apparaat bevat van binnen geen door de gebruikervervangbare onderdelen. Laat service en reparatie over aan bevoegdonderhoudspersoneel. Als het netsnoer is voorzien van een gegoten netstekker,dient het apparaat niet te worden gebruikt wanneer de plastic zekeringhouder nietop zijn plaats is. Mocht u de zekeringhouder verliezen, moet u het juiste onderdeelopnieuw bestellen bij uw Cambridge Audio dealer.Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voorlaagspanning(73/23/EEG)enelektromagnetischecompatibiliteit (89/336/EEG) wanneer het wordt genstalleerden gebruikt in overeenstemming met deze handleiding. Omverdere conformiteit te garanderen, dienen voor dit productalleen accessoires van Cambridge Audio te worden gebruikt endienen service- en reparatiewerkzaamheden te wordenovergelaten aan bevoegd servicepersoneel.De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van deEuropese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische enelektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld.Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen dieopnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of hersteld en nietmogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval.Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegdedealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje isbedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid vanniet-gesoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen de behuizing van hetproduct, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaarvoor elektrische schokken te vormen.Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker tewaarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- enonderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die vantoepassing zijn op dit apparaat.dvd-speler 135
 • Page 6

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELSNeem even de tijd om deze informatie door te lezen voordat u uw Azurdvd-speler installeert. U bent dan verzekerd van optimale prestaties enkunt de levensduur van het product verlengen. Wij adviseren u alleaanwijzingen te volgen, alle waarschuwingen in acht te nemen en dehandleiding zorgvuldig te bewaren zodat deze in de toekomst kanworden geraadpleegd.Dit is een 'klasse 1'-apparaat dat op een geaard stopcontact moetworden aangesloten.U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een geaardestekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. Ditaardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Als demeegeleverde stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact opmet een elektricin voor advies over uw elektrische installatie.Plaats het apparaat zodanig dat u de stekker gemakkelijk uit het stopcontactkunt trekken (of de apparaatstekker uit de achterkant van het apparaat).Plaats dit apparaat op een stevige, vlakke ondergrond.Zorg voor voldoende ventilatie. Plaats het apparaat niet op een kleed ofop een zachte ondergrond en laat de ventilatieopeningen vrij.Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkastof een andere kast. Elke ruimte die aan de achterkant open is (zoals eenspeciaal rek voor apparatuur) is wl geschikt.Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoalsradiatoren, straalkachels, fornuizen en andere apparaten (waaronderversterkers) die warmte produceren.WAARSCHUWING - stel het apparaat nooit bloot aan regen of vocht omhet ontstaan van brand en elektrische schokken te voorkomen. Ditapparaat mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels en anderevloeistofspetters. Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals136 dvd-spelereen vaas. Mocht een van beide gevallen zich toch voordoen, schakel hetapparaat dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact uit envraag uw leverancier om advies.Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen meteen vochtige, niet-pluizende doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelendie alcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit nooit met eenspuitbus in de richting van, of in de omgeving van, de dvd-speler.Zorg ervoor dat er geen kleine objecten door de ventilatieopeningenvallen. Mocht dit toch gebeuren, schakel het apparaat dan onmiddellijkuit, trek de stekker uit het stopcontact en vraag uw leverancier om advies.Plaats het netsnoer zodanig dat er niemand op kan gaan staan en dathet niet kan worden beschadigd door andere voorwerpen.Als u van plan bent dit apparaat langere tijd niet te gebruiken moet uhem stand-by zetten en de stekker uit het stopcontact halen. Haal ookbij onweer de stekker uit het stopcontact.Laat alle onderhoud en alle reparaties over aan bevoegdonderhoudspersoneel. Bij schade moet u het apparaat ter reparatieaanbieden, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, ofals er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht is gekomen, alshet apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat nietnormaal werkt of als het is gevallen.Als u de aanwijzingen voor het oplossen van problemen in dehandleiding hebt doorgenomen en er treedt geen verbetering op,probeer dan niet om het apparaat zelf te repareren, uit elkaar te halenof weer in elkaar te zetten. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kuntu een ernstige elektrische schok krijgen.
 • Page 7

  85/86/89 dvd-spelerAANSLUITINGEN OP DE ACHTERKANTVideo-aansluitingenDe DVD85 heeft videoaansluitingen voor composiet-video (CVBS), S-Video(SVHS), scart (zowel RGB als CVBS) en component-video (YCbCr). DeDVD89 beschikt ook over de digitale video-aansluitingen DVI-D en HDMI.Audio-aansluitingenDigitale uitgangen - De DVD89 heeft ook optische en coaxiale digitaleuitgangen. Via deze uitgangen kunt u het digitale geluid van een discnaar een AV-ontvanger met digitale ingang sturen ter decodering enversterking. Beide uitgangen vervullen dezelfde functie - u kunt gewoonhet type kiezen dat het beste past bij wat u wilt.Analoge uitgangen (audio uit) - Beide spelers hebben een standaardRCA-stereouitgang (phono) voor aansluiting op een gewonestereoversterker. Ook beschikken ze over een gedecodeerdezeskanaals-uitgang in Dolby Digital 5.1-formaat om een 6-kanaalsversterker aan te sluiten. SACD en DVD-Audio kunnen alleen via dezeanaloge 5.1 audio-uitgangen worden afgespeeld. zie het hoofdstuk over"Een introductie over DVD Audio" op pagina 152.Let op: Een disc met DTS-geluid zal dit DTS-signaal alleen via de digitaleuitgangen aanbieden ter decodering door een externe versterker. (DTSdoorgifte).NetstroomMaak eerst alle aansluitingen naar de versterker, en sluit dan pas hetnetsnoer aan op een stopcontact.dvd-speler 137
 • Page 8

  Aansluiten op een televisie/beeldscherm(Y)(Cr)(Cb)ScartAudioingangAchterkantAudiokabelofVideoingangS-VideoS-VideoVideokabelS-VideokabelZowel de DVD85 als de DVD89 hebben diverse videoaansluitingen.Gebruik altijd de aansluiting met de hoogste kwaliteit die ook op uwtelevisie zit. Deze typen aansluitingen zijn, in oplopende kwaliteit:composiet (CVBS), S-Video, RGB-scart, Component Video (YUV), DVI entot slot HDMI.138 dvd-spelerOm de audio-uitgang van de dvd-speler op uw televisie aan te sluiten,moet u de '2-CH out' stereouitgang met de audio-ingang van uw televisieverbinden.
 • Page 9

  85/86/89 dvd-spelerDVI-D aansluiting voor digitale televisies (alleen DVD89)2-CH OutLDVD80 Series DVD PlayerPower Rating: 100-240V AC 50/60HzMax Power Consumption: 40WCautionRisk of electric shockDo not openAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenRDVI OUTDVI-DMet DVI-D stuurt de dvd-speler het digitale videosignaal direct naar detelevisie zonder voorafgaande digitaal-analoogconversie. Dit voorkomtsignaalverlies en levert de hoogste beeldkwaliteit.De 'DVI-D'-uitgang inschakelen(Druk op de afstandsbediening op de knop DVI/HDMI)NTSCPALStandaard - HDMI uitStandaard - HDMI uitEn keer drukken 480p1. 576pNogmaals drukken 720p50Hz60Hz 2. 720pNogmaals drukken 1080i3. 1080i>>Progressive Scan is ook beschikbaar via de 'Component Video'uitgangen - NTSC & PAL. Zie pagina 149 voor meer informatie over ditonderwerp.Let op: Als de analoge uitgangen zijn ingeschakeld, staan de algemeneinstellingen op P-Scan.dvd-speler 139
 • Page 10

  HDMI aansluiting voor digitale televisies (alleen DVD89)HDMIDe DVD89 beschikt bovendien over een aansluiting voor HDMI (HighDefinition Multi-media Interface). Dit is de nieuwe, volledig digitalestandaardaansluiting voor de overdracht van audio en video zondercompressieverliezen.Met HDMI stuurt de dvd-speler de digitale audio- en videosignalendirect naar de televisie zonder voorafgaande digitaal-analoogconversie.Dit voorkomt signaalverlies en levert de hoogste beeld- engeluidskwaliteit.De 'HDMI'-uitgang inschakelen(Druk op de afstandsbediening op de knop DVI/HDMI)NTSCPALStandaard - HDMI uitStandaard - HDMI uitEn keer drukken 480p1. 576pNogmaals drukken 720p50Hz60Hz 2. 720pNogmaals drukken 1080i3. 1080i>>Progressive Scan is ook beschikbaar via de 'Component Video'uitgangen - NTSC & PAL. Zie pagina 149 voor meer informatie over ditonderwerp.Let op: Als de analoge uitgangen zijn ingeschakeld, staan de algemeneinstellingen op P-Scan.140 dvd-speler
 • Page 11

  85/86/89 dvd-spelerAansluitingen voor een tweekanaals audiosysteem/televisieVideokabelAudiokabelVideoingangAudioingangAchterkantLuidsprekerlinksvoorLuidsprekerrechtsvoordvd-speler 141
 • Page 12

  Aansluitingen voor een 5.1 surround audio-systeemAansluitingen voor een DTS- of Dolby Digital-versterkerDigitale ingangenCoaxiale ingangOptische ingangAchterkantLuidsprekerlinksvoorMiddenluidsprekerLuidsprekerrechtsvoorVersterker met 5.1 surround audio-ingangenLSubRVoorkant Surr Midden(centre)Dankzij de ingebouwde Dolby Digital-decoder in de dvd-spelers van de80-serie kunt u discs afspelen die in Dolby Digital zijn opgenomen.Hiervoor hoeft u de dvd-speler alleen maar op een surround-versterkermet de bijbehorende luidsprekers aan te sluiten"5.1" staat voor de 5 weergavekanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden,surround-links, surround-rechts) plus de subwoofer (dat is de ".1" in "5.1").142 dvd-spelerSubwooferSurroundluidsprekerlinksSurroundluidsprekerrechtsIngebouwd in licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele D-symboolzijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk ongepubliceerdmateriaal. 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
 • Page 13

  85/86/89 dvd-spelerBEDIENINGSKNOPPEN AAN DE VOORKANTPower On/Off (aan/uit)StopSchakelt het apparaat in en uit.Hiermee stopt u het afspelen van de disc. Als u meteen hierna op Playdrukt, hervat het afspelen van de dvd vanaf het punt waar deze wasgestopt. Druk twee keer achter elkaar op stop om terug te gaan naarhet begin van de disc. Een cd zal stoppen, en op het scherm verschijnthet bericht 'Press PLAY to continue' (druk op PLAY om door te gaan).Open/Close (openen/sluiten)Hiermee opent en sluit u de disc-lade voor het plaatsen van een disc. Dedisc zal beginnen te draaien zodra de lade is gesloten. U kunt de ladeook sluiten en de disc starten door op Play (afspelen) te drukken.Play/Pause (afspelen/pauze)Om de disc af te spelen of het afspelen tijdelijk te onderbreken.Skip/Scan (vorige en volgende nummer/zoeken)Om naar een bepaald hoofdstuk van een dvd te gaan, of naar eenbepaald nummer van een cd.Let op: Om de zoekfunctie op de speler zelf te gebruiken, moet u debetreffende knop enkele seconden ingedrukt houden en dan loslaten.Herhaal dit om de zoekfunctie te versnellen.dvd-speler 143
 • Page 14

  BEDIENINGSAANWIJZINGEN - HET DVD-MENUSCHERMAlle in dit deel beschreven menu's worden geopend vanuit het blauwescherm met het Cambridge-logo dat verschijnt wanneer u de dvd-spelerinschakelt zonder disc in de lade. Druk op de SETUP-knop van deafstandsbediening, om het DVD-menuscherm te openen. U kunt in ditscherm navigeren met de pijltjestoetsen en met de 'Select'-knop middenop de afstandsbediening.PSCAN: omschakelen tussen interlinirende beeldopbouw (interlaced)of 'progressive scan' via de Component Video-aansluitingen.Als u op de SETUP-knop drukt, ziet u twee opties, common (standaard)en professional (geavanceerd).Analogue Output Mode (analoge uitgang): omschakelen tusseninterlinirend (interlaced) of progressive scan.Kies 'common' (standaard) voor de basisfuncties, of 'professional' voorde geavanceerde functies.Speaker Set Up (luidsprekerinstellingen)Alleen DVD89Spectrum: in- of uitschakelen van de equalizerweergave (13 balkjes) ophet scherm.Downmix (stereo-combinaties): Schakelt het surround-geluid uit(analoge 5.1-uitgang) en levert een stereosignaal via de linker- enrechteraansluiting van de 2-kanaalsuitgang.Front, Centre and Rear Speaker Settings (surround-luidsprekers):correctie-instellingen voor het gebruik van grote of kleine luidsprekersen voor de sterkte van het signaal dat naar de subwoofer wordtgestuurd.Algemene instellingenTV Display (beeldformaat): hier kunt u kiezen tussen 16:9 (breedbeeld)en 4:3 (conventioneel beeld).SCART: de SCART-uitgang omschakelen tussen RGB en composietvideo. Uw televisie moet geschikt zijn om het gekozen signaal teverwerken.Screensaver (schermbeveiliging): als de dvd-speler aan blijft staan enniet actief is, wordt de schermbeveiliging geactiveerd om hetstroomverbruik en de kans op inbranden van het scherm tot eenminimum te beperken. U kunt deze functie hier uitschakelen.SACD (Super Audio CD):multi-channel of cd-mode.omschakelen tussen 2-kanaalsweergave,Subwoofer Off/On (aan/uit): geeft aan of u een losse subwoofer heeftaangesloten. Heeft u een subwoofer aangesloten, dan worden de lagetonen apart naar deze subwoofer gestuurd. Zo niet, dan zal het volledigeaudiospectrum via de kanalen aan de voorzijde worden weergegeven.Channel Delay (kanaalvertraging): hiermee kunt u per luidspreker deafstand instellen van uw luisterpositie tot de middenluidspreker, desubwoofer en de luidsprekers linksachter en rechtsachter (in cm).Hiermee kunt u de surround-weergave optimaal afstemmen op deluidsprekeropstelling in uw kamer.Audio Setup Page (audio-instellingen)EQ: kies uit een aantal voorkeursinstellingen voor de stereoweergave.144 dvd-speler
 • Page 15

  85/86/89 dvd-spelerSoundfield (geluidsveld): kies uit een aantal effecten voor de surroundweergave.SPDIF output (SPDIF-signaal): hiermee stelt u in welk digitaal audiosignaalu wilt gebruiken voor de decoder / uitgang: bitstream (Raw) of eenongecomprimeerd digitaal stereo-signaal (PCM). Stel bitstream (Raw) inom het surround-signaal (Dolby Digital/DTS) via n van de digitale audiouitgangen van de speler (coaxiaal of optisch) naar een externe decoder testuren. Alleen als u een systeem met uitsluitend stereoluidsprekersgebruikt, dan moet u deze optie instellen op PCM. In dat geval worden erslechts twee kanalen gedecodeerd en naar de stereo audio-uitgangengestuurd (en de coaxiale/optische digitale audio-uitgang).LPCM Out (LPCM-uitgang): hiermee stelt u de maximalegegevenssnelheid in voor de digitale audio-uitgang (niet voor degegevenssnelheid van de disc zelf) waar u een externe digitaleversterker op wilt aansluiten. De interne decoder verlaagt de snelheidals het opnamemateriaal een hogere audiogegevenssnelheid heeft,maar zal de snelheid niet verhogen als het opnamemateriaal een lagereaudiogegevenssnelheid heeft.Video Setup Page (video-instellingen)De verschillende instellingen op dit scherm hebben allemaal te maken metde fijnafstemming van de weergave van de dvd-speler. U kunt de instellingenhier veranderen terwijl u de televisie-instellingen ongemoeid laat.Preference Page (voorkeuren)TV Type (type televisie): u kunt deze dvd-speler instellen voor een EuropesePAL-televisie of een NTSC-televisie. U kunt ook kiezen voor 'AUTO', dan volgtde dvd-speler automatisch het televisieformaat van de dvd-disc.Audio Setting (gesproken taal): als u hier een bepaalde taal instelt,probeert de dvd-speler automatisch eerst die gesproken taal weer tegeven van elke dvd die u in de speler plaatst.Subtitle (ondertitels): als u hier een bepaalde taal instelt, probeert dedvd-speler de ondertiteling in die taal weer te geven. Als u hier dezelfdeinstelling kiest als voor de gesproken taal, worden de ondertitelsuitgeschakeld.Dolby Digital setup/Dynamic (Dolby Digital-instelling/dynamiek):hiermee kunt u de dynamische compressie van het geluid aanpassen.Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn als u 's avonds laat nog wilt kijken naareen actiefilm (met een groot dynamisch bereik tussen praten enexplosies). Als u hier de maximumwaarde instelt, worden de zachte enluide delen van het geluidsignaal op een vergelijkbaar niveau gebracht.Disc Menu: hier kunt u de menu's voor 'Scene selection/Specialfeatures' openen (selectie van scnes/speciale functies), voor zoverdeze functies beschikbaar zijn op de disc.Channel Trim (fijnafstelling kanalen): hiermee kunnen de decoderniveaus voor elk afzonderlijk kanaal worden aangepast om degeluidsinstelling te optimaliseren.Password (wachtwoord): Het wachtwoord is nodig om de hierbovengenoemde instellingen te wijzigen. Het standaardwachtwoord is 7890. Ukunt dit wijzigen door eerst het standaardwachtwoord in te voeren,gevolgd door een nieuw wachtwoord.Let op: Tijdens het afspelen van een film kunt u het instellingenmenu niet openentenzij u twee keer op de stop-knop drukt (en de weergave volledig stopt).Parental (kinderslot): hier kunt u eventueel het afspelen van filmsblokkeren boven een bepaald kijkwijzerniveau (bijvoorbeeld PG13) alsook kinderen de speler gebruiken.Default (standaardwaarden): hiermee kunt u zo nodig alleoorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen.dvd-speler 145
 • Page 16

  BEDIENINGSAANWIJZINGENDiscs plaatsen en uitnemenEen disc normaal afspelen1. Druk op de aan/uit-knop.1. Zet uw televisie aan, en als u een externe versterker gebruikt: schakelhem in, kies de juiste ingang en zet het volume zo laag mogelijk.2. Druk op de Open/Close-knop.3. Wanneer de disc-lade volledig is geopend , plaatst u voorzichtig eendisc in de lade met het label boven.2. Druk op de aan/uit-knop. De meeste televisies schakelenautomatisch over op het kanaal/de ingang waarop de dvd-speler isaangesloten.4. Sluit de disc-lade, door nogmaals op de knop OPEN/CLOSE tedrukken. Wanneer de lade met een correct geplaatste disc volledig isgesloten, begint de disc automatisch te draaien. De dvd-speler leestnu eerst de informatie over het type disc, en begint daarna metafspelen. U kunt de lade ook sluiten en het afspelen van de discstarten door op PLAY (afspelen) te drukken.3. Druk op de knop Open/Close om de lade te openen en plaats een cd.5. De disc-lade kan op elk gewenst moment worden geopend door opde knop OPEN/CLOSE te drukken. Verwijder de disc pas uit de ladeals deze volledig is geopend.5. Dvd-discs openen vaak met het disc-menu (dat toegang biedt totselectie van scnes, geluid en speciale functies). Sommige discsspelen de film direct af, maar bieden de mogelijkheid om terug tegaan naar dit menu door op de knop Menu te drukken.Let op:Plaats uitsluitend discs met het formaat van een dvd/cd in de lade.Andere voorwerpen kunnen het mechanisme beschadigen.Trek en duw niet aan of tegen de lade tijdens het openen en sluiten vande lade.Houd de lade gesloten om te voorkomen dat er stof in de dvd-spelerkomt.Als een disc ernstige krassen vertoont of te vuil is, bestaat de kans datde speler deze niet kan lezen of afspelen.Plaats nooit meer dan n disc tegelijk in de lade.146 dvd-speler4. Druk nogmaals op de knop Open/Close om de lade te sluiten. Dedvd-speler leest de disc en begint deze te laden. U kunt de lade ooksluiten en het afspelen van de disc starten door op Play (afspelen) tedrukken. Let op: cd's zullen automatisch beginnen af te spelen.6. Druk op de Stop-knop als u de disc-weergave wilt stoppen. Als u opde knop Play aan de voorzijde van de dvd-speler drukt terwijl de discafspeelt, dan wordt het afspelen onderbroken. Een druk op Play opde afstandsbediening heeft dan geen effect, omdat deze een apartepauzeknop heeft. Wanneer de disc-weergave is onderbroken,knippert het pauze-symbool op het scherm. U kunt het afspelenhervatten door nogmaals op de knop PLAY te drukken.Als de dvd-speler klaar is met afspelen, keert hij terug naar hetstartmenu. Als het om een cd gaat, wordt de standby-functieingeschakeld. Als u op de knop REPEAT (herhalen) heeft gedrukt, danzal de dvd-speler de film of de cd nogmaals weergeven.
 • Page 17

  85/86/89 dvd-spelerEen bepaald punt op de dvd opzoekenHele cd's of nummers herhalenStart de disc op de hiervoor beschreven wijze. Vaak is het mogelijk omhet gewenste punt op te zoeken via de optie Chapter/Scene Selection(selectie van hoofdstuk/scne) in het disc-menu dat kan wordendoorlopen met de cursortoetsen. U bereikt het gewenste hoofdstuk viade knoppen voor overslaan op de afstandsbediening of op de voorzijdevan het apparaat.1. Start het afspelen van de disc.U kunt ook binnen een hoofdstuk zoeken met de zoekknoppen op deafstandsbediening. Als u een aantal keren op de Search-knop drukt,neemt de afspeelsnelheid stapsgewijs toe van 2x tot maximaal 32x. Ditwerkt ook achteruit.2. Bij elke druk op de knop REPEAT, ziet u de beschikbare opties op uwtelevisiescherm verschijnen.Repeat trackRepeat allRepeat off>> x2>> x4>> x8Met de A-B functie kunt u een favoriete passage van een cd/dvd-discherhalen. Als u n keer op deze knop drukt, wordt het begin van hetgedeelte dat u wilt herhalen "gemarkeerd". Door nogmaals te drukken,"markeert" u het einde van het gedeelte. De speler herhaalt nu steedsalleen dit gedeelte van de disc.<<< x32<< x16Let op: deze functie is op bepaalde discs niet beschikbaar.Een hele disc of losse nummers herhalenZoom (inzoomen)1. Start het afspelen van de disc.1. Tijdens het afspelen van een disc kunt u op de knop Zoom drukkenom in te zoomen op een bepaald deel van het televisiescherm.2. Bij elke druk op de knop REPEAT, ziet u de beschikbare opties op uwtelevisiescherm verschijnen.Repeat chapterRepeat titleRepeat offRepeat allx2x1x4x3x1/4x1/2x1/3dvd-speler 147
 • Page 18

  MPEG4-weergaveMPEG4-bestanden afspelenMPEG4 is een norm van de MPEG4-groep (Moving Picture ExpertsGroup). Met MPEG4 kan video en audio tot een fractie van hetorigineel worden gecomprimeerd.Als u een MPEG4-disc in de speler plaatst, verschijnt er op uwtelevisiescherm een bedieningsmenu zoals getekend in figuur A (deexacte inhoud hangt af van de disc.)A:B:De bitstream is schaalbaar, en is daarmee voor allerlei verschillendetoepassingen te gebruiken.Compatibiliteit met op PC's gebrande discs: Discs die u met een computer heeftgebrand, zijn niet altijd afspeelbaar in deze speler vanwege de instellingen vanhet computerprogramma waarmee u de disc heeft gebrand. Raadpleeg in datgeval de documentatie van uw software voor meer informatie.Discs met een pakket-schrijfindeling (UDF-formaat) zijn niet geschikt voor dezespeler. Raadpleeg uw dvd-r/rw of cd-r/rw software voor aanvullende informatieover compatibiliteit.Let op: Er verschijnen regelmatig nieuwe DivX-versies, en deze speler is op ditmoment geschikt voor DivX 5.1. Sommige discs die als MPEG4 worden verkocht,zijn in werkelijkheid *.rm/*.ram/*.rmm of een ander formaat dat niet geschikt isvoor deze speler. Let hierop bij aanschaf van uw discs.148 dvd-speler00:00 00:00001/00400:00 00:00001/369\\Du000\Du000..Du001A/VMP000Du002A/VMP001Du003A/VMP002Ga met pijltje-omhoog/omlaag naar de gewenste map. Druk op SELECTom uw keuze te maken. Ga bijvoorbeeld naar de map DU000 in figuur Aen druk op SELECT om daarna figuur B te zien.U kunt nu weer met pijltje-omhoog/omlaag naar de gewenste map gaan.Druk op SELECT om uw keuze te maken. Ga bijvoorbeeld naar de mapDU000 in figuur A en druk op SELECT om daarna figuur B te zien. Ukeert terug naar de vorige map als u op de eerste regel [ .. ] selecteert,of als op het pijltje-naar-links drukt.Ga in figuur B met pijltje-omhoog/omlaag naar het gewenste MPEG4bestand. Druk op SELECT om uw keuze te maken. De speler zal nu hetMPEG4-bestand afspelen.
 • Page 19

  85/86/89 dvd-spelerAANSLUITEN OP EEN TV/BEELDSCHERM MET PROGRESSIVE SCANSommige televisies of monitors beschikken over 'component video'ingangen en kunnen een niet-interlinirend (progressive scan)videosignaal weergeven. Gebruik deze ingangen om een hogerebeeldkwaliteit weer te geven die minder knippert.Raadpleeg het menu voor algemene instellingen op pagina 144 om de'progressive scan'-signalen in te schakelen voor de component-uitgang.Als u geen beeld heeft maar u hoort wel geluid,dan staat de dvd-speler mogelijk ingesteld op'progressive scan'. Druk gewoon op de 'I-Scan'knop van de afstandsbediening om ditprobleem op te lossen.YPrPbAchterkantLet op: televisie met 'progressivescan' video-ingangAudio-ingangAudiokabelAls uw televisie met 'progressive scan'-functie over "Y, Pb, Pr" videoingangen beschikt, gebruik dan de uitgangen Y, Cb/Pb, Cr/Pr van despeler . Druk op de knop 'P-Scan' om de speler over te schakelen op'progressive scan'-videosignalen.Als ook de audio-uitgangen van deze speler op de televisie zijnaangesloten, verbind dan de kanalen L/R van 2-CH OUT met de AUDIOIN-aansluitingen van de televisie.Gebruik altijd component-videokabels van hoge kwaliteit voor de besteweergave.dvd-speler 149
 • Page 20

  SCHERMINSTELLINGENSchermverhoudingen en disc-formatenBij de instelling '4:3 (Letter Box)' worden breedbeeldopnamen getoondmet zwarte balken boven en onder in het scherm.DVD Video-discs kunnen in allerlei schermverhoudingen zijnopgenomen, van de standaard TV-verhouding 4:3, tot aan hetCinemaScope-breedbeeldformaat van ongeveer 7:3. Ook televisies zijnin verschillende schermverhoudingen leverbaar; 'standaard' is 4:3, envoor breedbeeldtelevisies 16:9.BreedbeeldtelevisiesSluit u de speler aan op een breedbeeldtelevisie, stel debeeldverhouding (TV Screen) dan in op 16:9 (breedbeeld)Als u films bekijkt die in de verhouding 4:3 zijn opgenomen, dan kunt umet de instellingen van de televisie zelf de weergave bepalen. Vaakkunnen breedbeeldtelevisies dergelijke opnamen beeldvullend zoomenen oprekken; raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw televisie.Bij de instelling '4:3 (Pan&Scan)' worden breedbeeldopnamenbeeldvullend getoond waarbij er links en rechts delen van de opnamewegvallen. Het beeld vult dus wel uw scherm, maar u ziet niet de heleopname meer.Let erop dat sommige filmbeeldverhoudingen nog breder zijn dan 16:9,zodat deze zelfs in breedbeeldtelevisies nog als door een 'brievenbus'worden weergegeven met zwarte balken boven en onder in het scherm.StandaardtelevisiesSluit u de speler aan op een standaardbeeldtelevisie, stel debeeldverhouding (TV Screen) dan naar wens in op 4:3 ('LetterBox'/brievenbus) of 4:3 ('Pan&Scan'/beeldvullend).150 dvd-spelerLet erop dat veel discs die in breedbeeld zijn opgenomen, deinstellingen van de speler met opzet negeren en de opname toch metzwarte balken laten zien.
 • Page 21

  85/86/89 dvd-spelerFUNCTIESInfo-menu'CD Mode' (alleen DVD89)Druk op de info-knop om het onderstaande menu te open:Druk op de knop 'CD Mode' op de afstandsbediening om alleaangesloten beeldschermen uit te schakelen. Deze functie voorkomthet "inbranden" van het scherm tijdens het afspelen van audio-discs.Let op: De exacte inhoud kan afwijken, afhankelijk van het formaat ende programmering van uw dvd-disc.Druk nogmaals op de knop 'CD Mode' op de afstandsbediening om debeeldschermweergave weer in te schakelen.Let op: alleen tijdens het afspelen van een cd.Problemen bij gebruik van DVI en HDMILet voor een correcte werking van deze aansluitingen op het volgende: Sluit DVI-D alleen aan op DVI-DDit is een makkelijke manier om tijdens het afspelen informatie tebekijken over de dvd-disc, zoals titel, hoofdstuk, taal, ondertitels, hoek,verstreken tijd, herhalen en actuele tijd. Gebruik de pijltjestoetsen en deselectietoets op de afstandsbediening om door dit menu te bladeren.Als u nogmaals op de info-knop drukt, wordt de normale weergavehersteld. Het beeldscherm moet HDCP ondersteunen (High-Definition CopyProtection). Uw beeldscherm moet de resolutie van de dvd-speler kunnenweergeven.Let op: Kabels die langer zijn dan 5 meter kunnen problemen opleverenmet synchronisatie of aarding.dvd-speler 151
 • Page 22

  DVD AUDIOWat is DVD Audio?DVD Audio-discs werken met de verliesloze MLP-compressie van DolbyLaboratories en omvatten maximaal zes kanalen met 24-bits/96 kHzgeluid, waaronder een afzonderlijk baskanaal voor het lagefrequentiebereik. Vergelijk dat eens met de twee kanalen met 16bits/44,1 kHz geluid van cd's! Voor stereofanaten kan een DVD Audiodisc ook twee kanalen met 24-bits/192 kHz geluid bevatten. Ditovertreft de geluidskwaliteit van alle bekende geluidsstandaarden voormuziek.152 dvd-spelerDVD Audio-discs kunnen ook een visueel element toevoegen aan uwmuziek. Discs kunnen afbeeldingen bevatten, songteksten,commentaar, en elke gewenste combinatie van foto's, bewegendebeelden en tekst. Producers en artiesten kunnen zelfsaudiocommentaar toevoegen, vergelijkbaar met het commentaar dat opveel DVD Video-discs te vinden is. En net als bij DVD Video kan elke DVDAudio-disc ook normale videobeelden bevatten, met Dolby Digital-geluidin maximaal 5.1-kanalen.
 • Page 23

  85/86/89 dvd-spelerDE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN (DVD85)1512Plaats na het uitpakken van de afstandsbediening de meegeleverdeAAA-batterijen in het batterijenvakje. U kunt de afstandsbediening vooralle normale bedieningsfuncties gebruiken, maar hij is ook belangrijkvoor het instellen van uw dvd-speler, omdat veel van de menu's hetmakkelijkst zijn in te stellen via de afstandsbediening.1. Eject (disc-lade)11. Vooruit2. Cijfertoetsen12. Achteruit21. Play/Stop/Pause(afspelen/stop/pauze)3. Zoom (inzoomen)13. OSD22. Slow (langzaam)4. Angle (standpunt)14. PAL/NTSC23. Mode185. Menu15. Stand-by24. Info196. Return (terug)16. Audio25. Repeat (herhaal)7. Volume17. Subtitle(ondertitels)26. Zoeken terug16172034568. Mute (geluid uit)2122232425262728299. Clear (wissen)789101112131410. A-B knop18. Titel19. Select20. Setup (instellen)27. Zoeken vooruit28. I-Scan29. PSMLet bij gebruik van de afstandsbediening op het volgende: De afstandsbediening zal niet werken als er iets de zichtlijn tussen deafstandbediening en de speler blokkeert. De afstandsbediening heeft een maximaal bereik van circa 7 m. De afstandsbediening werkt wellicht niet als er direct zonlicht of TLverlichting op de voorkant van de speler schijnt. Afstandsbedieningen van verschillende apparaten kunnen elkaars werkingverstoren. Gebruik niet tegelijk ook een andere afstandsbediening voorapparaten in de buurt van de speler. Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet goed meer werkt.dvd-speler 153
 • Page 24

  DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN (DVD89)15121617345Plaats na het uitpakken van de afstandsbediening de meegeleverdeAAA-batterijen in het batterijenvakje. U kunt de afstandsbediening vooralle normale bedieningsfuncties gebruiken, maar hij is ook belangrijkvoor het instellen van uw dvd-speler, omdat veel van de menu's hetmakkelijkst zijn in te stellen via de afstandsbediening.1. Eject (disc-lade)11. Vooruit21. Play/Stop/Pause(afspelen/stop/p2. Cijfertoetsen12. Achteruitauze)3. Zoom (inzoomen)13. OSD22. Slow (langzaam)4. Angle (standpunt)14. PAL/NTSC23. Mode185. Menu15. Stand-by24. Info196. Return (terug)16. Audio25. Repeat (herhaal)7. Volume17. Subtitle(ondertitels)26. Zoeken terug2068. Mute (geluid uit)21222324252627282978910111213149. Clear (wissen)10. A-B knop18. Titel19. Select20. Setup (instellen)27. Zoeken vooruit28. DVI/HDMI29. CD MODELet bij gebruik van de afstandsbediening op het volgende: De afstandsbediening zal niet werken als er iets de zichtlijn tussen deafstandbediening en de speler blokkeert. De afstandsbediening heeft een maximaal bereik van circa 7 m. De afstandsbediening werkt wellicht niet als er direct zonlicht of TLverlichting op de voorkant van de speler schijnt. Afstandsbedieningen van verschillende apparaten kunnen elkaars werkingverstoren. Gebruik niet tegelijk ook een andere afstandsbediening voorapparaten in de buurt van de speler. Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet goed meer werkt.154 dvd-speler
 • Page 25

  85/86/89 dvd-spelerPROBLEMEN OPLOSSENKan de speler niet inschakelenEr komt een bromtoon uit de luidsprekersControleer of het netsnoer goed is aangesloten.Controleer of alle kabels stevig vastzitten.Controleer of de stekker volledig in het stopcontact is gestoken en of hetstopcontact stroom levert.Controleer de zekeringen.De speler leest de disc nietDe afstandsbediening werkt nietVervang de batterijen als ze leeg zijn.Zorg dat het ontvangst-oog op de speler nergens door wordtgeblokkeerd.Controleer of de disc niet met de verkeerde kant boven is geplaatst.Controleer of de disc niet te ernstig is bekrast of te vuil is.Er is geen geluidControleer de versterkerinstellingen.Er is geen beeld, maar wel geluidDe dvd-speler is ingesteld op 'progressive scan'. Druk op de 'I-Scan'knop.Druk op de 'CD Mode'-knop.Controleer of de aansluitingen correct zijn.De disc slaat stukken overControleer of de disc niet te ernstig is bekrast of te vuil is.Zorg ervoor dat het apparaat op een stevig oppervlak staat en niet wordtblootgesteld aan trillingen.Let op: Statische elektriciteit en andere externe invloeden kunnen de werking vandit apparaat verstoren. Trek in zo'n geval de stekker uit het stopcontact, wachteven en steek hem er daarna weer in. Doorgaans zal de speler dan weer normaalwerken.dvd-speler 155
 • Page 26

  SPECIFICATIESType discsDVD, DVD-A, DVD-V, CD-RW,CD-R, CD-DA, DIVX, SACDAudioformaten5.1 en stereo-downmixLPCM 16 bit 44.1kHzDolby Digital 5.1 24 bit 96kHzDTS-uitgang (alleen digitaleaudio-uitgang)DVD audio 2-kanaals 24-bits 192kHzDVD audio 5.1 (MLP) 24 bit 96kHzVideoComposite Video (CVBS)S-Video (SVHS)RGBDVI-D & HDMIComponent (YCbCr)PAL/NTSCInterlaced/Progressive scanTHD (ongewogen)< 0.01%Dynamisch bereik>100dBFrequentiebereik20Hz - 20kHzVideo-amplitude1.0V pk-pk (75 ohms)S-Video amplitudeY: 1.0V pk-pk n (75 ohms)C: 0.286V pk-pk (75 ohms)Netvoeding100-240V ACMax. verbruik40WAfmetingen (H x B x D)55 x 430 x 263mmGewicht2.56 kg50/60HzLet op: Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen.156 dvd-spelerEr verschijnen regelmatig nieuwe DivX-versies, en deze speler is op dit momentgeschikt voor DivX 5.1.Sommige discs die als MPEG4 worden verkocht, zijn in werkelijkheid*.rm/*.ram/*.rmm of een ander formaat dat niet geschikt is voor deze speler. Lethierop bij aanschaf van uw discs.Sommige disc-functies werken niet op deze speler. Dit duidt niet op een defect aanhet toestel.Cambridge Audio brengt constant verbeteringen in haar producten aan. Derhalvezijn wijzigingen in het ontwerp en de specificaties voorbehouden.
 • Page 27

  85/86/89 dvd-spelerdvd-speler 157
 • Page 28

  4Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio DVD89 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio DVD89 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio DVD89

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Dänisch - 28 seiten

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Italienisch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info