Zoom out
Zoom in
Een tweede apparaat paren
Om een ander apparaat te paren, druk je nogmaals op de BT-knop
om naar de paarstand te gaan. Paar je Bluetooth-apparaat volgens de
Bluetooth-instructies.
Aux-ingang
Druk op de knop om de aux-ingang te selecteren. Op de
achterkant van de G2 zit een aux-ingang die je kunt gebruiken om
analoge apparaten aan te sluiten.
Luidsprekertelefoon
De G2 heeft een ingebouwde microfoon die gebruikt kan worden om
telefoongesprekken te voeren en ontvangen via het aangesloten
apparaat. Als je gebeld wordt, begint de 'phone'-knop te knipperen.
Je kunt de telefoon opnemen met de G2 door op deze knop te drukken.
Als je iemand belt met het aangesloten apparaat, schakelt de G2
automatisch over naar de luidsprekertelefoon-stand.
Twee G2-speakers sync
Je kunt twee G2-speakers synchroniseren zodat ze dezelfde muziek
simultaan afspelen. Gebruik de schakelaar achterop de G2, selecteer 'A'
op de ene G2 en 'B' op de andere. Klik vervolgens twee keer op de
BT-knop van iedere G2.
PREMIUM PORTABLE
BLUETOOTH SPEAKER
Snelstartgids
Belangrijk!
Sluit de oplaadadapter aan en laat de G2 eerst vier uur opladen
voordat je hem voor het eerst gebruikt.
Houd de aan-knop bovenop het apparaat twee seconden lang
ingedrukt om hem aan te zetten.
Automatische uitschakelfunctie
Om stroom te besparen, schakelt de G2 zichzelf automatisch uit
als er 30 minuten lang geen muziek mee wordt afgespeeld.
Druk op de aan-knop om de G2 weer aan te zetten.
Waarschuwing bij laag batterijniveau
Een knipperende rode led geeft aan dat de batterij bijna
leeg is. De G2 gaat in de stand-bystand en je kunt geen muziek
meer afspelen. Deze led blijft 10 minuten knipperen en daarna
schakelt de G2 zichzelf uit.
Opladen via USB
Je kunt de G2 gebruiken om compatibele mobiele apparaten op
te laden. Als de oplaadadapter niet is aangesloten, gaat je batterij
hierdoor wel sneller leeg.
TOP TIPS
! Veilig omgaan met de batterij
De G2 beschikt over een krachtige batterij en een oplaadsysteem die ontworpen
zijn om te werken bij temperaturen onder de 50°C. Als de temperatuur hoger
wordt dan deze bovengrens, bijvoorbeeld als je hem in de auto laat liggen, kan dit
permanente batterijschade, brand of een explosie veroorzaken. Laat je product
niet liggen op plaatsen die warmer kunnen worden dan 50°C. Om ervoor te
zorgen dat de batterij altijd in optimale conditie is, moet je hem minstens iedere
twee maanden opladen.
Bluetooth installeren
Druk op de BT-knop om de Bluetooth-ingang te selecteren.
Je apparaat handmatig paren
Druk op de BT-knop om de Bluetooth-paarstand te selecteren. De
blauwe led begint te knipperen om aan te geven dat het apparaat
in de paarstand staat.
Schakel de Bluetooth-functionaliteit van je Bluetooth-apparaat (bijv.
telefoon, tablet enz.) in en paar hem met de G2 (voor meer informatie
hierover, zie de handleiding van je telefoon of tablet).
Als je Bluetooth-apparaat NFC heeft
Zorg ervoor dat Bluetooth geactiveerd is. Raak met je NFC-apparaat
het logo . De G2 schakelt automatisch over op de paarstand en op
je NFC-apparaat verschijnt 'G2'.
Aan-/
uitknop
Volume
harder en
zachter
Aux-knop Bluetooth-
knop
Telefoon-
knop
NFC
A/B-standOplaadpoort
Aux-
ingang
USB-
oplaadpoort
A B

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio G2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio G2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info