Zoom out
Zoom in
Aux-ingang
Als de verbinding is gemaakt, klinkt er een pieptoon en stopt
het LED-lampje met knipperen.
Druk op de knop om de
Aux-ingang te selecteren.
Handleiding
Portable Bluetooth/FM Speaker
Schuif de FM-antenne uit voor
optimale ontvangst.
Voor FM-radio kies je een van de
voorkeuzetoetsen 1-3.
Houd de of knop ingedrukt
om beschikbare zenders te
zoeken (met kort drukken
verspringt hij telkens 1 zender).
FM-voorkeuzezenders opslaan en gebruiken
Houd voorkeuzeknoppen 1-3 ingedrukt om de huidige
zender op te slaan.
Als je kort op de knoppen 1-3 drukt, wordt de
opgeslagen zender geselecteerd.
belangrijk !
Nog een apparaat verbinden
Radio
Tijdens het opladen brandt het LED-lampje oranje . Het
wordt groen zodra de Go Radio volledig is opgeladen.
Zet de Go Radio aan door de Power-knop op de bovenzijde
twee seconden ingedrukt te houden.
Veiligheid batterij
Automatisch uitschakelen
Om energie te besparen schakelt de Go Radio automatisch uit als
er 30 minuten lang geen muziek wordt afgespeeld. Druk op power
om de Go Radio weer aan te zetten.
Batterijwaarschuwing
Als de batterij bijna leeg is, knippert er een rood LED-lampje. De Go
Radio schakelt over naar de stand-by modus. Er kan geen muziek
meer worden afgespeeld. Het LED-lampje blijft 30 minuten
knipperen en vervolgens schakelt de Go Radio vanzelf uit.
USB opladen
De Go Radio kan ook worden gebruikt om mobiele apparaten op te
laden. Als de oplader niet is aangesloten, wordt voor het opladen
van andere apparaten de energie uit de batterij van de Go Radio
gebruikt.
De Go Radio bevat een hoogwaardige batterij en oplaadsysteem dat is
ontworpen voor temperaturen tot maximaal 50°C (122°F).
Als het apparaat in een auto ligt waar de temperatuur hoger kan worden,
bestaat er brand- en explosiegevaar en kan de batterij blijvende schade
oplopen. Laat het apparaat niet achter in een ruimte waar de temperatuur
hoger dan 50°C kan worden. Laad de batterij minimaal iedere twee
maanden op om hem in optimale staat te houden.
Druk op de knop om de Bluetooth-ingang te selecteren.
Bluetooth instellen
Als je nog een apparaat wilt verbinden, houd je de knop twee
seconden ingedrukt om de verbindingsmodus te activeren en
verbind je het Bluetooth-apparaat volgens de
Bluetooth-instructies.
Tips
GO RADIO
Ga naar de Bluetooth-verbindingsmodus door de knop
twee seconden ingedrukt te houden. Het knipperende
blauwe LED-lampje geeft aan dat de verbindingsmodus
actief is.
Schakel Bluetooth in op je Bluetooth-apparaat (telefoon,
tablet etc.) en verbind het met de Go Radio (raadpleeg
eventueel de gebruiksaanwijzing van je telefoon of tablet).
Apparaat handmatig verbinden
!
Sluit voor het eerste gebruik de Go Radio aan op de oplader en laat
hem 4 uur opladen.
Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je apparaat.
Tik met je NFC-apparaat tegen het logo
op de bovenkant van de Go Radio.
Go Radio springt vanzelf in de
verbindingsmodus en op je apparaat
verschijnt 'Go Radio'.
Als je Bluetooth-apparaat NFC heeft
NFC
1.
2.
1.
2.

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio GO Radio wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio GO Radio in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info