Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
POLSKI
Cyfrowa stacja dokująca do
odtwarzaczy iPod®
Instrukcja obsługi
2
Your music +our passion
iD100
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  iD100Your music + our passionPOLSKICyfrowa stacja dokujca doodtwarzaczy iPodInstrukcja obsugi2
 • Page 2

  Spis treciWprowadzenie.......................................................................3Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa .....................4Ograniczona gwarancja ........................................................7Zcza na panelu tylnym.......................................................8Panel przedni ......................................................................10Poczenia...........................................................................12Pilot zdalnego sterowania ..................................................14Instrukcje dotyczce uytkowania .....................................17Dane techniczne .................................................................18Rozwizywanie problemw ................................................19Prosimy o zarejestrowanie zakupionego sprztu.Otwrz stron: www.cambridge-audio.com/sts.Rejestracja to moliwo otrzymywania informacji natemat:l przyszych produktw,l aktualizacji oprogramowania,l nowoci, imprez, ekskluzywnych ofert orazkonkursw!-Celem tej instrukcji jest maksymalne uatwienie instalacji ikorzystania z tego produktu. Przedstawione w tym dokumencieinformacje byy aktualne w trakcie drukowania. Firma CambridgeAudio cigle wprowadza udoskonalenia i zastrzega prawo do zmianydanych technicznych i konstrukcji w dowolnym momencie bezuprzedniego ostrzeenia.Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje,stanowice wasno firmy i chronione prawem autorskim. Wszelkieprawa zastrzeone. adna cz tego podrcznika nie moe bypowielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposb,elektroniczny ani mechaniczny, bez wczeniejszej pisemnej zgodyproducenta. Wszystkie znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowenale do odpowiednich wacicieli.Wszelkie prawa zastrzeone. Copyright Cambridge Audio Ltd 2011iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano oraz iPod touch s znakamitowarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w StanachZjednoczonych oraz w innych krajach. iPad jest znakiem towarowymfirmy Apple Inc.Certyfikaty Made for iPod, Made for iPhone i Made for iPadpotwierdzaj, e dane urzdzenie elektroniczne zostaozaprojektowane cile pod ktem wsppracy odpowiednio zodtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub tabletem iPad oraz e jegoproducent oficjalnie zadeklarowa zgodno ze standardami firmyApple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialnoci za dziaanie tegourzdzenia ani jego zgodno z normami w zakresie bezpieczestwai obowizujcymi przepisami. Wsppraca urzdzenia iPod, iPhonelub iPad z tym urzdzeniem moe mie wpyw na dziaaniepoczenia bezprzewodowego.2
 • Page 3

  WprowadzenieDzikujemy za zakup cyfrowej stacji dokujcej iD100 doodtwarzaczy iPod i zaufanie okazane firmie Cambridge Audio.Jestemy przekonani, e korzystajc z niej, bd Pastwo przezwiele lat czerpa przyjemno ze suchania muzyki. Podobniejak wszystkie produkty firmy Cambridge Audio, urzdzenieiD100 wyrnia si trzema wanymi zaletami: doskonaymiparametrami technicznymi, niezrwnan atwoci obsugi iwysok wartoci.Stacja dokujca iD100 zapewnia najwysz jako dwiku iobrazu pochodzcego z wikszoci typw odtwarzaczy iPod. Cowicej, stacja iD100 obsuguje rwnie funkcje odtwarzacza iPoddostpne w telefonach iPhone i tabletach iPad.Stacja dokujca iD100 uzyskuje dostp do danych audiozapisanych w zadokowanym urzdzeniu firmy Apple drogcyfrow, co pozwala przesya sygna cyfrowy w niezmienionejpostaci i z jedynie minimaln iloci bdw synchronizacji (ang.jitter) za pomoc zczy S/P-DIF, Toslink lub AES/EBU.Umoliwiaj one podczenie stacji m.in. do wej cyfrowychodpowiedniego przetwornika cyfrowo-analogowego, wzmacniaczacyfrowego albo jednego z obsugiwanych amplitunerw AV.Stacja dokujca iD100 pozwala przekierowywa do innychurzdze sygna cyfrowy generowany podczas odtwarzaniadowolnego pliku audio obsugiwanego przez urzdzenie firmyApple, w tym plikw bezstratnych, gwarantujc niezrwnanjako dwiku.Doczony do zestawu pilot zdalnego sterowania umoliwiaprzegldanie plikw zapisanych w urzdzeniu iPod/iPad/iPhonena wywietlaczu tego urzdzenia.Za pomoc pilota mona wcza i wycza funkcje adowania isynchronizacji odtwarzacza iPod, a take sterowa podstawowymifunkcjami wzmacniaczy i amplitunerw firmy Cambridge Audio.Ponadto w stacji dokujcej iD100 dostpny jest przyjazny dlarodowiska tryb gotowoci, w ktrym zuycie energii ksztatuje sina poziomie < 1 W.Naley pamita, e na ostateczn jako dwiku ma wpywkady element skadowy caego systemu. W sprzeday dostpnes take doskonaej jakoci przewody poczeniowe firmyCambridge Audio, dziki ktrym mona w peni wykorzystamoliwoci systemu.Dzikujemy za czas powicony na zapoznanie si z niniejszinstrukcj obsugi i jednoczenie prosimy o zachowanie jej naprzyszo.Matthew BrambleDyrektor techniczny firmy Cambridge Audiooraz zesp konstruktorw stacji dokujcej iD100Do wywietlania obrazu su gniazda wyjciowe zoonegosygnau wideo, sygnau S-Video lub komponentowego sygnauwideo.** Przewd zoonego/komponentowego sygnau wideo jest doczony do zestawu.3POLSKIiD100
 • Page 4

  Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwaDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdkazasilania sieciowego naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczcebezpieczestwa. Przestrzeganie ich pozwoli rwnie na uzyskanie najlepszychefektw i zwikszenie trwaoci urzdzenia:1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie zinstrukcjami producenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery, piecykilub inne urzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i zuziemieniem. Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jedenwszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyklub trzeci bolec spenia rol zabezpieczenia. Jeeli wtyczka nie pasuje dogniazdka, naley skontaktowa si z elektrykiem w celu wymianyprzestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnieprzy wtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu zurzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem,wspornikiem lub stolikiem okrelonym przez producenta lubsprzedawanym wraz z urzdzeniem. W przypadku korzystaniaz wzka zachowaj ostrono podczas przesuwania w celuzapobiegnicia urazom wynikajcym z przewrcenia si wzkaz urzdzeniem.413. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywania urzdzeniaprzez duszy czas.14. Serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom.Serwisowanie jest konieczne w przypadku wszelkich uszkodze urzdzenia,takich jak uszkodzenie przewodu zasilajcego lub wtyczki, rozlanie pynu naurzdzenie lub w sytuacjach, kiedy jaki przedmiot wpadnie do urzdzenia,urzdzenie zostanie wystawione na dziaanie deszczu lub wilgoci oraz gdyurzdzenie nie dziaa prawidowo lub zostao upuszczone.OSTRZEENIE W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem nie wolnowystawia urzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) naprzegrzanie przez wystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rdeciepa.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczkizasilania z gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia). Wprzypadku, gdy rol wycznika spenia wtyczka zasilania, naley zapewni atwydostp do wtyczki. Naley uywa wycznie przewodu zasilania dostarczonegowraz z urzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokurzdzenia). Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na urzdzeniu. Nienaley umieszcza urzdzenia na dywanach lub innych mikkichpowierzchniach i zasania kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasaniakratek wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymipynami (np. w wyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszczaprzedmiotw zawierajcych pyny (np. wazonw).
 • Page 5

  Oznaczenie Gost-RProdukt posiada rosyjskie atesty bezpieczestwa elektronicznego.Symbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenieuytkownika o wystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznego napicia, ktrenie zostao zaizolowane i ktre moe stanowi zagroenie poraeniem prdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagiuytkownikowi, e istniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczce tegourzdzenia.Ten symbol na urzdzeniu informuje, e jest to urzdzenie klasyII (w ktrym zastosowano podwjn izolacj).Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym wUE dla oznaczenia koniecznoci oddzielnej utylizacji sprztuelektrycznego i elektronicznego. Ten produkt zawiera elementyelektryczne i elektroniczne, ktre naley ponownie wykorzysta,podda recyklingowi lub odzyska, i nie powinien by wyrzucanywraz z odpadami komunalnymi. Urzdzenie naley zwrci lub skontaktowasi z autoryzowanym sprzedawc, u ktrego produkt zosta zakupiony, w celuuzyskania bliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymiwykorzystania niskiego napicia (2006/95/WE), zgodnocielektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektudla produktw zwizanych z energi (2009/125/WE) pod warunkiemuytkowania i podczenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celuzachowania zgodnoci wraz z tym produktem naley uywa wycznieakcesoriw firmy Cambridge Audio, a serwisowanie naley powierzywykwalifikowanym serwisantom.Znak C-TickProdukt zgodny z wymogami Australijskiego Urzdu ds.Komunikacji, dotyczcymi cznoci radiowej i zgodnocielektromagnetycznej (ECM).Przepisy FCCUWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA ZAKCENIA WODBIORZE SYGNAU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANENIEUPRAWNIONYMI MODYFIKACJAMI URZDZENIA. MODYFIKACJE TAKIEMOG SPOWODOWA UTRAT UPRAWNIE UYTKOWNIKA DO OBSUGIURZDZENIA.To urzdzenie jest zgodne z czci 15 przepisw FCC. Jego uytkowaniepodlega nastpujcym dwm warunkom:1) urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zakce;2) urzdzenie musi przyjmowa wszelkie odebrane zakcenia, w tym zakceniamogce powodowa jego nieprawidowe dziaanie.Wymagania te zapewniaj dostateczny poziom zabezpieczeprzed szkodliwymi zakceniami w przypadku zastosowadomowych. Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje i moeemitowa energi o czstotliwoci radiowej, a jeeli nie zostaniezainstalowane i nie bdzie uywane zgodnie z instrukcj, moe spowodowaszkodliwe zakcenia cznoci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e zakcenianie wystpi w przypadku konkretnej instalacji.W przypadku, gdy urzdzenie to stanowi rdo szkodliwych zakce w odbiorzesygnau radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi wyczajc i wczajcje, uytkownik powinien sprbowa rozwiza ten problem, korzystajc zjednego lub z kilku nastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego midzy urzdzeniem a odbiornikiem; podczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten,z ktrego zasilany jest odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.5POLSKIiD100
 • Page 6

  Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa (cd.)WentylacjaAby wyczy urzdzenie naley wyj wtyczk z gniazdka.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maychprzedmiotw przez kratk wentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzeba natychmiastwyczy urzdzenie, odczy od zasilania i zasign rady sprzedawcy.Przecienie instalacjiWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawia urzdzejedno na drugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniach zamknitych, takichjak pki lub szafki, w ktrych brak odpowiedniej wentylacji.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unika miejscnasonecznionych lub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolno ustawia naurzdzeniu adnych otwartych rde ognia (np. zapalonych wiec). Naley takeunika miejsc, w ktrych wystpuj wibracje lub panuje nadmierne zapylenie,chd lub wilgo. Urzdzenie przeznaczone do uytkowania w klimacieumiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley goumieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolnaprzestrze z tyu urzdzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanegostojaka) nie stanowi problemu. Nie wolno umieszcza urzdzenia naniestabilnych powierzchniach lub pkach. Urzdzenie moe spa, powodujcpowane obraenia dzieci lub osb dorosych, jak rwnie powane uszkodzenieproduktu. Nie naley stawia innych urzdze na urzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliuurzdzenia talerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych,poniewa moe to powodowa zakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (wprzypadku uywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowymkomponentom na uoenie si, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanychna oznaczeniach. Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniemdysponuje w domu, powinien skontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnymdostawc energii elektrycznej.6OSTRZEENIE: Jeli zewntrzny zasilacz sieciowy ulegnie uszkodzeniu, naleyzaprzesta jego uytkowania.Naley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewamoe to grozi poarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prdprzemienny), przeduacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bdpknita izolacja przewodw oraz uszkodzone wtyczki stanowi zagroenie.Mog spowodowa poraenie prdem lub zagroenie poarowe.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Abyzapobiec powstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabliczcych elementy urzdzenia z kablem zasilania lub kablami gonikowymi.CzyszczenieUrzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkienszmatk. Nie naley stosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol,amoniak lub elementy cierne. Nie wolno pryska aerozolem na urzdzenie lubw pobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiskanaturalnego. Wyczerpanych baterii naley pozby si zgodnie z lokalnymiprzepisami,dotyczcymiochronyrodowiska/utylizacjiodpadwelektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolnonaprawia, demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadkuwystpienia problemw.Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniem prdem. W przypadkuwystpienia problemw lub awarii naley skontaktowa si ze sprzedawc.
 • Page 7

  Firma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wadmateriaowych i wykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). FirmaCambridge Audio zobowizuje si naprawi lub wymieni (w zalenoci oddecyzji firmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkie wadliwe czci tegoproduktu. Okres gwarancyjny moe rni si w zalenoci od kraju. Naleyzachowa dowd zakupu, a w przypadku wtpliwoci, skontaktowa si zesprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrci sido autoryzowanego sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, u ktregoprodukt zosta zakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykona naprawyproduktu firmy Cambridge Audio, produkt moe zosta zwrcony przezsprzedawc firmie Cambridge Audio lub autoryzowanemu serwisowi firmyCambridge Audio. Produkt naley wysa albo w jego oryginalnym opakowaniu,albo w opakowaniu zapewniajcym taki sam stopie ochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowoduzakupu w formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci,ktre stanowi dowd, e produkt jest na gwarancji.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUB WYMIANPRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMACAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY UBOCZNELUB WTRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJITEGO PRODUKTU. Z WYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM,NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZELKIEINNE GWARANCJE, WYRANE BD DOROZUMIANE, WCZAJC GWARANCJPRZYDATNOCI DO SPRZEDAY I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU,LECZ NIE OGRANICZAJC ICH DO TYCH GWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lubwtrnych ani gwarancji dorozumianych, wic powysze wyczenia mog niemie zastosowania. Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa.Uytkownikowi mog take przysugiwa inne prawa rnice si w zalenociod stanu lub kraju.W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego prosimy o kontakt zesprzedawc.Gwarancja nie obowizuje, jeeli (a) zmieniono lub usunito fabryczny numerseryjny produktu lub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanegosprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio. Aby potwierdzi, e numerseryjny nie zosta zmieniony i/lub e produkt zosta zakupiony u autoryzowanegosprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, mona skontaktowa sitelefonicznie z firm Cambridge Audio lub krajowym dystrybutorem produktwfirmy Cambridge Audio.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktu lubuszkodze spowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem, uytkowaniemniezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniem komercyjnym lubmodyfikacj produktu lub jego czci. Gwarancja nie obejmuje uszkodzewynikajcych z niewaciwej obsugi, konserwacji bd instalacji produktu lubprb dokonania naprawy przez osoby inne ni firma Cambridge Audio,sprzedawca produktw firmy Cambridge Audio lub autoryzowany serwis,uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnych produktw firmy CambridgeAudio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowodujutrat gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktw sprzedawanychna zasadzie TAK JAK JEST lub WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI.7POLSKIOgraniczona gwarancjaiD100
 • Page 8

  Zcza na panelu tylnym2311. Wyjcie S/P-DIF (cinch i optyczne)Umoliwia podczenie stacji dokujcej do oddzielnegoprzetwornika cyfrowo-analogowego lub do wejcia cyfrowego wewzmacniaczu bd amplitunerze AV. Najlepsze rezultaty zapewniauycie wysokiej jakoci cyfrowego przewodu poczeniowegocinch o impedancji 75 omw (nie do standardowych zastosowaw urzdzeniach audio).2. Optyczne wyjcie cyfrowe TOSLINKUmoliwia podczenie stacji dokujcej do wejcia oddzielnegoprzetwornika cyfrowo-analogowego lub do wejcia cyfrowego wewzmacniaczu bd amplitunerze AV. Zalecane jest uycie wysokiejjakoci wiatowodowego przewodu poczeniowego TOSLINK.3. Wyjcie AES/EBU XLRUmoliwia podczenie stacji dokujcej do oddzielnego87456przetwornika cyfrowo-analogowego lub do wejcia cyfrowego wewzmacniaczu bd amplitunerze AV zgodnego ze standardemprzesyu zbalansowanego sygnau w postaci cyfrowej. Wymagane jest uycie przewodu XLR dla sygnauzbalansowanego o impedancji 110 omw, przystosowanego doprzesyania cyfrowego sygnau audio w standardzie AES/EBU. Najlepsze rezultaty zapewni zastosowanie wysokiej jakociprzewodw poczeniowych firmy Cambridge Audio. Dziki temudwik pyncy z gonikw bdzie dokadnie odpowiadasygnaowi przesyanemu z urzdzenia rdowego. Szczegoweinformacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.4. Wejcie sygnau podczerwieni (IR)Dostpne jest take wejcie sygnau podczerwieni, ktreumoliwia elektryczny odbir modulowanych polece zdalnegosterowania przez urzdzenie. Podcza si do niego przewd
 • Page 9

  poprowadzony do wyjcia nadajnika sygnaw podczerwienipochodzcych z odpowiedniego wzmacniacza sygnau zdalnegosterowania albo z systemw AV o konfiguracji niestandardowej.5. Zcze USBSuy do synchronizowania urzdzenia firmy Apple z serwisemiTunesTM. Zcze USB pozwala podczy stacj dokujc dokomputera przy uyciu wysokiej jakoci przewodu USB (z wtykamitypu B i typu A).6. Gniazdo zasilania prdem staym + 12 Vkolorom gniazd (RED [czerwony]/ GREEN [zielony]/ BLUE[niebieski]) w telewizorze/monitorze.Sygna S-Video mona uy take poczenia S-Video, jednakkonieczne jest nabycie odpowiedniego przejcia typu minijack/SVideo (np. przeznaczonego do kamer wideo). Szczegoweinformacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.Przecznik wyboru formatu sygnau wideoPrzecznik ten naley ustawi w pooeniu odpowiadajcymrodzajowi wykonanego poczenia wideo.Do stacji dokujcej iD100 mona podcza tylko dostarczonywraz z ni zasilacz sieciowy.7. Wyjcie wideoWarunkiem ogldania obrazu jest poczenie wyjcia Video Outstacji iD100 (gniazdo 4-biegunowe typu jack) z wejciemtelewizora/monitora przy uyciu dostarczonego przewodu. Poniejprzedstawiono informacje o poszczeglnych ustawieniachprzecznika wyboru formatu sygnau wideo.Uwaga: wane jest take wybranie waciwego rda sygnau wtelewizorze/monitorze.Pooenie przecznikaOznaczeniePrzewdrodkoweS-VideoNaley uy przewoduzakupionego we wasnymzakresieGrneDolneZoony sygna wideo pocz stacj iD100 ztelewizorem/monitorem za pomoc to-niebieskiego wtykucinch dostarczonego przewodu.Sygna komponentowy uycie poczenia komponentowego (Y,Pb, Pr) zapewnia najwysz jako sygnau. Pocz stacj iD100z telewizorem/monitorem za pomoc dostarczonego przewodukomponentowego, uywajc wszystkich trzech wtykw cinch.Upewnij si, e kolory wtykw cinch przewodu odpowiadajWtyk typu jackCVBSYPbPrZoony sygna wideoKomponentowy sygnawideoCzerwonySygna komponentowy(Pr)ZielonySygnakomponentowy (Y)Niebieski/tySygna komponentowy(Pb) lubzoony (CVBS)9POLSKIiD100
 • Page 10

  Panel przedni4521013
 • Page 11

  1. Odbiornik podczerwieniOdbiornik sygnaw podczerwieni znajduje si za okienkiemprzednim.Odbiera on przesyane w podczerwieni polecenia z pilotazdalnego sterowania dostarczonego wraz ze stacj dokujc, zpilota urzdzenia firmy Apple albo z pilota Azur Navigator firmyCambridge Audio zgodnego z odtwarzaczami iPod.Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brak przeszkdmidzy nim a odbiornikiem podczerwieni w stacji dokujcej.2-3. Diody stanuDwie diody stanu znajduj si za okienkiem odbiornikapodczerwieni z przodu stacji dokujcej. Sygnalizuj onenastpujce informacje o stanie:2 (lewa dioda niebieska)Jej przyciemnienie informuje o trybie gotowoci.Pena jaskrawo oznacza dziaanie urzdzenia.3 (prawa dioda niebieska)Gdy nie wieci, do stacji nie jest podczone adne urzdzenieiPod.Pena jaskrawo oznacza, e do stacji jest podczoneurzdzenie iPod.Powolne miganie informuje o trwajcej synchronizacji.Miganie po uyciu pilota sygnalizuje odebranie poleceniasterujcego w podczerwieni.4. Adaptery stacji dokujcejRodzaj potrzebnego adaptera zaley od modelu urzdzenia firmyApple, ktre ma zosta zadokowane.Wraz ze stacj dokujc iD100 s dostarczane adapteryumoliwiajce podczenie wielu rnych produktw marki Apple:12341. Tablet iPad2. Telefony iPhone 3GS oraz iPhone 3G3. Telefony iPhone 4, Urzdzenia iPod Touch (1., 2. i 3.generacji) oraz Odtwarzacze iPod Classic4. Odtwarzacze iPod Nano (3., 4. i 5. generacji)Zgodno z urzdzeniami firmy AppleStacja dokujca iD100 moe komunikowa si i wsppracowaz nastpujcymi modelami urzdze:Tablet iPadTelefony iPhone 4, iPhone 3GS oraz iPhone 3GUrzdzenia iPod Touch (1., 2. i 3. generacji)Odtwarzacze iPod ClassicOdtwarzacze iPod Nano (3., 4. i 5. generacji)Uwaga: podczas podczania/odczania urzdzenia nie wolnogo obraca, poniewa grozi to uszkodzeniem zcza dokowania.5. Zcze dokowaniaPodczane urzdzenie naley delikatnie opuci w zczedokowania. Uycie nadmiernej siy moe doprowadzi douszkodzenia zcza.11POLSKIiD100
 • Page 12

  PoczeniaUwaga: zasilanie naley podczy dopiero po wykonaniuwszystkich pocze potrzebnych do wsppracy stacji dokujcejiD100 z urzdzeniami zewntrznymi.Stacja iD100LUBTelewizor/monitorLUBZoony sygna wideo(ty/niebieski)Wybrany rodzaj sygnau cyfrowego12LUBKomponentowy sygna wideo
 • Page 13

  WANE! Przed uyciem cyfrowej stacji dokujcej iD100 zalecamyaktualizacj oprogramowania sprztowego urzdzenia iPad,iPhone lub iTouch do najnowszej wersji (jeli posiadasz jedno ztych urzdze).Zamocuj w stacji dokujcej odpowiedni adapter i ostronieumie urzdzenie marki Apple w stacji iD100.Uwaga: podczas podczania/odczania urzdzenia firmy Applenie wolno go obraca, poniewa grozi to uszkodzeniem zczadokowania.13POLSKIiD100
 • Page 14

  Pilot zdalnego sterowaniaPo woeniu baterii pilot domylnie przecza siw tryb sterowania wzmacniaczami firmyCambridge Audio. Jeli konieczne jest uycie godo obsugi amplitunerw AV marki CambridgeAudio, podczas wkadania baterii naley trzymawcinity przycisk Standby.SyncTen przycisk inicjuje synchronizacj danychmidzy urzdzeniem firmy Apple a komputeremprzy uyciu serwisu iTunes (i za porednictwemodpowiedniego poczenia USB).Na wywietlaczu urzdzenia iPod pojawia sikomunikat Connected (Podczono). W trakciesynchronizacji miga prawa dioda w kolorzeniebieskim widoczna przez okienko odbiornikapodczerwieni.Po rozpoczciu synchronizacji nie naleynaciska ponownie przycisku Sync ani odczaprzewodu USB. Czynnoci te mona wykonadopiero wwczas, gdy synchronizacja zostaniezakoczona.Wicej informacji o synchronizowaniu danychmona znale w instrukcji danego urzdzeniafirmy Apple.StandbyTen przycisk suy do wczania i wyczaniatrybu gotowoci stacji dokujcej.14W trybie gotowoci lewa dioda w kolorzeniebieskim widoczna przez okienko odbiornikapodczerwieni jest przyciemniona. Kiedy stacjadokujca pracuje w trybie gotowoci, nacinicietegoprzyciskupowodujeuaktywnienieodtwarzacza iPod i stacji (wczany jest ostatniouywany tryb). Lewa dioda w kolorze niebieskimwidoczna przez okienko odbiornika podczerwienibdzie teraz wieci z maksymaln jaskrawoci.Uwaga: po uaktywnieniu tego trybu stacja iD100potrzebuje kilku sekund na przygotowanieodtwarzacza iPod do pracy.ChargePierwsze nacinicie tego przycisku powodujerozpoczcie adowania akumulatora urzdzeniafirmy Apple, a kolejne nacinicie skutkujewyczeniem funkcji adowania akumulatora.MenuNacinicie tego przycisku powoduje powrt dopoprzedniego menu. Jego przytrzymanie skutkujepowrotem do menu gwnego (Home).OSDObecnie ten przycisk nie ma adnego zastosowania.Prosimy odwiedza regularnie witryn internetowfirmy Cambridge Audio, poniewa wanie tamzostan opublikowane informacje o jegoewentualnym przyszym zastosowaniu.
 • Page 15

  Przyciski nawigacyjneSu do przemieszczania si w gr i w d ekranw menu.Zmiana pliku/odtwarzanie przyspieszoneGonoTe przyciski su do regulacji gonoci we wzmacniaczu lubamplitunerze AV.rdoNacinicie przycisku powoduje wybranie poprzedniego/nastpnegopliku audio lub wideo. Nacinicie i przytrzymanie skutkujerozpoczciem szybkiego odtwarzania pliku audio lub wideo doprzodu/do tyu.Za pomoc tego przycisku wybiera si RDO SYGNAU wewzmacniaczu lub amplitunerze AV.Za pomoc tego przycisku wybiera si zaznaczon pozycj menu.Jego nacinicie powoduje wyciszenie dwiku we wzmacniaczulub w amplitunerze AV. Ponowne nacinicie skutkujewyczeniem funkcji wyciszenia.WybrPowtarzanieKolejne nacinicia tego przycisku powoduj zmian trybuodtwarzania z powtarzaniem.Odtwarzanie/WstrzymanieSuy do rozpoczynania i wstrzymywania odtwarzania pliku audiolub wideo.Odtwarzanie losoweWyciszanieUwaga: Stacja dokujca iD100 jest rwnie zgodna z pilotamiurzdze iPod firmy Apple oraz z niektrymi pilotami AzurNavigator dostarczanymi wraz z produktami firmy CambridgeAudio. Obecnie zgodne z urzdzeniami iPod s ju niemalwszystkie piloty produktw serii Azur.Wicej informacji na ten temat mona znale w instrukcji obsugidanego urzdzenia serii Azur, w rozdziale powiconym pilotowizdalnego sterowania.Za pomoc tego przycisku uaktywnia si tryb odtwarzanialosowego plikw audio/wideo.Przedstawione poniej przyciski su wycznie doobsugi funkcji wzmacniaczy/amplitunerw AVfirmy Cambridge Audio15POLSKIiD100
 • Page 16

  Pilot zdalnego sterowania (cd.)ParowanieDomylnie, podobnie jak w przypadku doczonego pilota,urzdzenie iD100 reaguje na polecenia wydawane za pomocdowolnego pilota firmy Apple.Urzdzenie iD100 obsuguje rwnie funkcj parowania urzdzeApple dla osb dysponujcych kilkoma urzdzeniami firmy Apple(aby uzyska informacje na temat tej funkcji, patrz informacjeopracowane przez firm Apple).Urzdzenie iD100 mona sparowa z okrelonym pilotem firmyApple, kierujc je w stron urzdzenia iD100 i przytrzymujcprzez 6 sekund przyciski W PRAWO i MENU.Urzdzenie iD100 bdzie wwczas reagowa tylko na poleceniawydawane za pomoc tego pilota firmy Apple (oraz pilotadoczonego do zestawu).Urzdzenie iD100 mona ponownie oddzieli od pary (bdziewwczas reagowa na polecenia wydawane za pomocwszystkich pilotw firmy Apple), kierujc je w stron urzdzeniaiD100 i przytrzymujc przez 6 sekund przyciski W LEWO i MENU.Powysze operacje nie wpywaj na dziaanie pilota doczonegodo urzdzenia iD100, ktry zawsze kontroluje urzdzenie iD100i uywa wasnego zestawu kodw.Piloty doczone do niektrych produktw z serii Cambridge AudioAzur uywaj rwnie kodw Apple i obsuguj funkcj parowania(patrz podrczniki doczone do tych urzdze).16Tablet iPad i ograniczenia pilota do urzdzeniaiD100Obecnie funkcja iPod dostpna w tablecie iPad firmy Apple nieumoliwia penego przegldania zawartoci za pomocakcesoriw takich jak iD100.Podczas pracy tabletu iPad w trybie iPod urzdzenie iD100obsuguje tylko funkcje ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE, WSTECZ,DALEJ, POWTARZANIE i ODTWARZANIE LOSOWE (wszystkiepodstawowe polecenia odtwarzania).Sytuacja ta moe ulec zmianie w przyszych aktualizacjachoprogramowania tabletu iPad i stanowi raczej funkcjoprogramowania iPad ni urzdzenia iD100.
 • Page 17

  Stacja dokujca iD100 odbiera cyfrowe sygnay audiobezporednio z wyjcia zgodnego produktu firmy Apple (patrz listazamieszczona w niniejszej instrukcji).Aby uzyska dostp do plikw audio i przesa je dalej w postacicyfrowej, wystarczy umieci urzdzenie firmy Apple w stacji.Obsugiwane s aplikacje z zakresu strumieniowej transmisjisygnau, a take wszelkie inne aplikacje suce do generowaniadwiku.Aplikacjami tymi steruje si za porednictwem panelu przedniegourzdzenia firmy Apple, w standardowy sposb.Do obsugi funkcji odtwarzacza iPod zarwno w urzdzeniuiPod, jak i w innych produktach, w ktrych jest dostpny moduiPod (iPhone, iPad itp.) suy panel przedni zadokowanegourzdzenia albo dostarczony pilot zdalnego sterowania.Pilot powiela funkcje urzdzenia firmy Apple i steruje nim wsposb okrelony przez firm Apple (funkcje te rni sinieznacznie w poszczeglnych urzdzeniach firmy Apple).Wczanie/wyczanie adowania akumulatoraTa funkcja umoliwia wyczenie adowania akumulatorazadokowanego urzdzenia firmy Apple, gdy cige doadowywanienie jest potrzebne albo gdy uytkownikowi zaley nazminimalizowaniu powstajcych podczas adowania zakce,ktre mogyby mie wpyw na odtwarzane nagranie audio owysokiej rozdzielczoci.Sterowanie wzmacniaczem/amplitunerem AVDostpne s 4 przyciski, ktre umoliwiaj regulowanie gonoci,zmienianie rda sygnau wejciowego i wyciszanie dwiku wewzmacniaczach i w amplitunerach AV firmy Cambridge Audio.Szczegowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdzialedotyczcym pilota zdalnego sterowania.Dostpne s take omwione poniej funkcje dodatkowe.Wczanie/wyczanie synchronizacjiDziki tej funkcji stacj dokujc mona poczy na stae zkomputerem PC/Mac (za pomoc przewodu USB), asynchronizacj wcza tylko wwczas, gdy jest to potrzebne.Uywajc tej funkcji, z wyczeniem synchronizacji naley zawszewstrzyma si do momentu jej zakoczenia.17POLSKIInstrukcje dotyczce uytkowaniaiD100
 • Page 18

  Dane techniczneOdtwarzanie dwiku cyfrowegoZcze AES/EBUTyp sygnau..............................ZbalansowanyPoziom sygnau .......................2 VImpedancja wyjciowa............110 omwZcze ......................................Styk 1: GND...................................................Styk 2: +VE...................................................Styk 3: -VEZcze S/PDIFTyp sygnau..............................NiezbalansowanyPoziom sygnau .......................500 mVImpedancja wyjciowa............75 omwZcze zewntrznego sygnau podczerwieniFormat sygnau wejciowego ..Modulowany NECZcze ..................................Gniazdo typu jack o rednicy...............................................3,5 mmZcze komputera PCZcze ..................................USB, typu B...............................................Zgodne ze standardem USB...............................................2.0Gniazdo zasilaniaNapicie wejciowe ............+ 12 V (2 A)Wybr formatu sygnau wideoPilot zdalnego sterowaniaWtykPobr mocyZoony/S-Video/................Przecznik 3-pozycyjnykomponentowyZaleny od typu podczonego urzdzenia firmy Apple; do12 W przy penym adowaniu; < 0,5 W w trybiegotowoci.WymiaryY/S-Video CMasaPr/S-Video YPb/CVBS18Bateria.................................Typ: V3, CR2032 lub...............................................odpowiednikEkranowanie105 x 45 x 121 mm0,5 kg
 • Page 19

  Brak obrazu na ekranie telewizoraSprawd, czy urzdzenie firmy Apple zostao prawidowozadokowane w stacji iD100.Upewnij si, e urzdzenie firmy Apple odtwarza plik wideo (nieplik audio).Sprawd, czy przecznik 3-pozycyjny jest ustawiony w pooeniuodpowiadajcym waciwemu formatowi sygnau wideo.Sprawd, czy przewd wideo zosta prawidowo podczony i czyjego wtyki podczono do waciwych gniazd telewizora.Upewnij si, e telewizor/amplituner jest wczony i e wybrano wnim waciwe rdo sygnau oraz poprawny typ sygnau (zoonylub komponentowy sygna wideo).Sprawd, czy wtyki przewodu wideo i zasilacza prdu staego sprawidowo podczone i docinite do gniazd.Sprawd, czy w urzdzeniu firmy Apple zosta wybrany waciwysystem kodowania koloru (PAL lub NTSC).Brak dwiku z zestawu stereofonicznegoSprawd, czy urzdzenie firmy Apple zostao prawidowozadokowane w stacji iD100.Upewnij si, e w urzdzeniu firmy Apple wczono odtwarzanie.Sprawd, czy wzmacniacz/amplituner jest wczony, czy wybranow nim waciwe rdo sygnau wejciowego oraz czy ustawionoodpowiednio wysoki poziom gonoci.Sprawd, czy wtyki przewodw audio i zasilacza prdu staego sprawidowo podczone i docinite do gniazd.Stacja dokujca nie aduje akumulatoraodtwarzacza iPodSprawd, czy urzdzenie firmy Apple zostao prawidowozadokowane w stacji iD100.Upewnij si, e zasilacz sieciowy jest prawidowo podczony zarwnodo stacji dokujcej, jak i do ciennego gniazda elektrycznego.Sprawd, czy nie zostaa wyczona funkcja adowania (patrzrozdzia niniejszej instrukcji dotyczcy pilota zdalnego sterowania).Nie dziaa pilot zdalnego sterowaniaWarunkiem prawidowej wsppracy pilota z urzdzeniem firmyApple jest zainstalowanie w danym urzdzeniu najnowszej wersjioprogramowania udostpnianego przez firm Apple. Jelikonieczne jest zainstalowanie aktualizacji oprogramowania,wystarczy odwiedzi witryn internetow firmy Apple powiconoferowanym przez ni urzdzeniom i pobra bezpatnaktualizacj zgodnie z wywietlonymi instrukcjami. Adres witryny:http://www.apple.comJeli urzdzenie nadal nie wsppracuje z pilotem, odcz naminut przewd zasilania, a potem podcz go ponownie(spowoduje to wyzerowanie ustawie systemu).Sprawd, czy urzdzenie firmy Apple zostao prawidowozadokowane w stacji iD100.Wyprbuj dziaanie pilota z rnych odlegoci i pod rnymiktami. Przyczyn problemu moe by wystpowanie wpomieszczeniu silnego wiata fluorescencyjnego lub innychniekorzystnych czynnikw. Upewnij si, e na drodze sygnaupodczerwieni (IR) midzy pilotem a stacj dokujc iD100 nie maadnych przeszkd.Sprawd, czy bateria pilota zostaa prawidowo podczona i czynie ulega rozadowaniu.19POLSKIRozwizywanie problemwiD100
 • Page 20

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2011 Cambridge Audio LtdAP27455/2www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio iD100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio iD100 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio iD100

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Holländisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Französisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Italienisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info