Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
NEDERLANDS
Docking-station voor iPod
Gebruikershandleiding
52
Your music + our passion
iD50
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  iD50

  Your music + our passion

  NEDERLANDS

  Docking-station voor iPod
  Gebruikershandleiding
  52 • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding.........................................................................................52

  Bedankt voor uw aanschaf van het Cambridge Audio iD50
  Audiophile Docking Station voor iPod. Wij zijn ervan overtuigd,
  dat u er vele jaren luisterplezier aan zult beleven.

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen ..........................................53
  Beperkte garantie.........................................................................54
  Achterkant.....................................................................................55
  Aansluitingen ................................................................................55
  Voorzijde........................................................................................56
  Afstandsbediening........................................................................57
  Bediening ......................................................................................58
  Technische specificaties ..............................................................60
  Problemen verhelpen ...................................................................61

  Net als alle andere producten van Cambridge
  Audio, is de iD50 gebaseerd op drie
  basisprincipes – verbluffende prestaties,
  gebruiksgemak en uiterste hoogwaardigheid.
  Vergeet niet, uw aankoop te registreren!
  Ga naar: www.cambridgeaudio.com/sts
  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
  hoogte van:
  ● Nieuwe producten
  ● Software-uogrades
  ● Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en
  wedstrijden!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
  het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
  verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig
  gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge
  Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en
  specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving
  worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die is beschermd door
  eigendoms- en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze
  handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden
  verveelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of
  andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken
  en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de
  respectievelijke eigenaren.
  “Made for iPod” wil zeggen, dat een elektronisch accessoire
  speciaal voor gebruik met de iPod is ontworpen en is gecertificeerd
  als apparaat dat voldoet aan de Apple-prestatienormen
  Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat
  of het beantwoorden ervan aan veiligheidsnormen en wettelijke
  voorschriften.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2008
  iTunes, iPod en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple
  Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

  52

  Met de iD50 levert uw iPod de allerbeste geluids- en
  beeldkwaliteit. Het gevoelige pseudo-balanced antiruissysteem
  en de audio-uitvoerbuffer staan garant voor de hoogst mogelijke
  weergavekwaliteit.
  Dankzij de vergulde RCA/Phono-aansluitingen kunt u de iD50
  gebruiken in combinatie met hoogwaardige geluidweergavesystemen.
  Ook kunt u uw tv-toestel gebruiken voor zowel het raadplegen
  van de inhoud van uw iPod via het eenvoudige on-screendisplay
  van de iD50 en het bekijken van videobeelden. Het apparaat
  beschikt tevens over een RS232-aansluiting.
  De iD50 ondersteunt zowel een eenvoudige als een geavanceerde
  bedieningsmodus. In de eenvoudige modus is het station in
  active stand-by. U kunt dan de iPod opladen en het geluid via de
  iD50 afspelen. Het iPod-display is dan geactiveerd en de iPod
  kan worden bediend via de meegeleverde afstandsbediening of
  het eigen bedieningspaneel met touchwheel.
  In de geavanceerde modus kan de iPod met de
  afstandsbediening en het on-screendisplay van de iD50 worden
  bediend en de inhoud ervan worden geraadpleegd via een
  geschikt tv-toestel. Audio en video zijn beschikbaar via de iD50aansluitingen en het opladen van de iPod kan worden in- en
  uitgeschakeld.
  Bezuinig niet op de kwaliteit van de aansluitingen die u met dit
  product gebruikt. Vanzelfsprekend bevelen wij vooral kabels uit
  het Cambridge Audio-sortiment aan; deze zijn speciaal
  ontworpen om te voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als dit
  product. Vraag bij uw verkooppunt naar meer informatie hierover.
  Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen; wij
  raden u aan, deze bij de hand te houden voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble
  Technisch directeur Cambridge Audio
  en het dockingstation-ontwerpteam • Page 3

  iD50
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig
  door alvorens het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan
  verzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het
  product verlengen:
  2. Bewaar deze voorschriften.
  3. Neem alle waarschuwingen in acht.
  4. Volg alle voorschriften op.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
  6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
  7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de
  voorschriften van de fabrikant.
  8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals
  radiatoren, straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder
  versterkers) die warmte produceren.
  9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een
  gepolariseerde stekker heeft twee contactstekers, waarvan de
  ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee
  contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker
  of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid.
  Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past,
  contact op met een elektricien over de vervanging van uw
  verouderde stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen
  wordt gelopen of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van
  stekers, contactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd
  door de fabrikant.
  12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard,
  statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de
  fabrikant of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u
  een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het
  verplaatsen van het karretje met het apparaat, om
  omkantelen te voorkomen.
  13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem
  of wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke
  wijze dan ook is beschadigd, zoals een beschadiging van het
  netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er
  voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is
  blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
  functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING – om het risico van brand of elektrische schokken
  te verminderen, moet u deze eenheid niet aan regen of vocht
  blootstellen.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk
  maakt de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het
  apparaat van de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de
  hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het apparaat te halen,
  blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik
  alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije
  ruimte rondom). Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het
  apparaat niet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en
  belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de
  ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
  gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden
  blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen.
  Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is
  bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van
  niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke spanning’ binnen de behuizing van het
  product, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaar voor
  elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te
  waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en
  onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die van
  toepassing zijn op dit apparaat.
  Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II
  (dubbel geïsoleerde) constructie is.

  AEEA-symbool
  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de
  Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische
  en elektronische apparatuur gescheiden dient te worden
  ingezameld. Dit product bevat elektrische en elektronische
  inrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of
  hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde
  normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met de
  bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.

  CE-teken
  Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor
  laagspanning (2006/95/EEG) en elektromagnetische
  compatibiliteit (89/336/EEG) wanneer het wordt geïnstalleerd en
  gebruikt in overeenstemming met deze handleiding. Om verdere
  conformiteit te garanderen, dienen voor dit product alleen
  onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te worden overgelaten aan
  bevoegd onderhoudspersoneel..

  C-Tick-teken
  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de
  Australian Communications Authority’s Radio en aan de
  vereisten van EMC.

  Ross Test Zegel
  Dit product voldoet aan de Russische elektronische
  veiligheidskeurmerk.

  FCC-wetgeving
  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIOOF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE
  AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN
  KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE
  BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de
  beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B,
  volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen
  zijn ontworpen om een degelijke bescherming te bieden tegen
  schadelijke storingen in een huishoudelijke installatie. Dit apparaat
  genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze bovendien
  uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming met de
  voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke
  storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen
  garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.
  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en
  aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing
  door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:
  – Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  – Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  – Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep
  dan waar de ontvanger is aangesloten.
  – Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  53

  NEDERLANDS

  1. Lees deze voorschriften. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie
  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt.
  Stapel geen meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten
  ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende
  ventilatie.
  Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen.
  Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker
  uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier van het
  apparaat voor advies.

  Plaatsen
  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of
  dichtbij een warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals
  aangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ook locaties die
  blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. De
  eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden
  geïnstalleerd. Niet in een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of
  in een kast. Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een
  plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden
  voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen
  draaitafels of beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden
  geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een
  periode van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit
  zal het mogelijk maken de nieuwe componenten tot rust te laten
  komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode verbeteren.

  Stroombronnen
  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron
  die u op het markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort
  stroomvoorziening bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier
  van het product of de plaatselijke energiemaatschappij.
  Om de eenheid uit te schakelen, trek dan de stekker uit het
  stopcontact.

  Overbelasting
  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u
  stopcontacten en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten.
  Overbelaste wisselstroomcontacten, verlengsnoeren, versleten
  stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie en gebroken
  stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
  of brand.
  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te
  voorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het
  stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken
  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen
  met een droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die
  alcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een
  spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen
  Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch
  en/of milieuafval.

  Luidsprekers
  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers
  aansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud
  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden.
  Probeer het apparaat nooit te repareren, te demonteren of te
  reconstrueren als er problemen optreden.
  Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
  schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw
  dealer.

  54

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in
  materialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder
  uiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit product of
  eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of vervangen
  (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land
  tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar
  altijd uw aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met
  de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product
  hebt aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van
  uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier
  worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een
  geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U
  dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in
  een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode,
  dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een
  verkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit
  product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte
  serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit
  product niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audioleverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge
  Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd
  serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan
  door overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid,
  commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel
  ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuiste
  bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door
  ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier,
  of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming
  heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge
  Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt
  deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn
  verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN
  DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE
  CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
  ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING
  VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT.
  UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE
  GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
  UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND
  DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
  BEPAALD DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting
  of beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete
  garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u
  gelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt
  mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van
  land tot land kunnen verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact
  opnemen met uw leverancier. • Page 5

  iD50
  Achterkant

  Aansluitingen
  Controleer of alle vereiste kabels van de iD50 correct zijn
  aangesloten voordat u de stroom inschakelt.

  1

  2

  3

  4

  5

  R - Audio Out - L

  RS232

  Video

  S-Video

  PSU 7.5V In

  R - Audio Out - L

  Stereo Audio Outputs (RCA/Phono)

  Sluit de iD50 met een stereo-audiokabel (RCA/Phono to
  RCA/Phono) aan op een geschikt(e) versterker, tv-toestel, AVontvanger of stereo-installatie. Elke invoeraansluiting (CD, Tape,
  Aux, etc.) is geschikt.
  2

  RS232-aansluiting

  Sluit bij aangepaste installatie de iD50 met een 3,5mm
  stereostekker naar RS232 D9-verbindingskabel aan op een
  extern multi-roombedieningssysteem Raadpleeg de Cambridge
  Audio-website voor alle details over het stationbesturingsprotocol.
  3

  Rood

  S-Video

  PSU 7.5V In

  Wit

  Geel

  iD50-voedingskabel

  S-video
  (kabel niet meegeleverd)

  In

  Composite Video Out-aansluiting
  Versterker
  OF

  S-Video Out-aansluiting

  Sluit voor een betere kwaliteit dan composite-video de iD50 met
  een geschikte S-videokabel aan op een tv/beeldscherm.

  Video-phonokabel
  (RCA-RCA)
  In

  Opmerking: S-videostekkers zijn gepoold en passen alleen in
  één positie. Zorg dat u de stekker in de juiste positie houdt,
  voordat u deze insteekt.
  5

  Video

  Stereo-audiokabel
  (RCA/PhonoRCA/Phono)

  Om het on-screendisplay van de iD50 te kunnen gebruiken en
  video-inhoud te bekijken, moet u de iD-50 met een speciale, voor
  composite-video geschikte 75 ohm RCA/Phono-kabel aansluiten
  op een tv/beeldscherm.
  4

  RS232

  iD50

  In

  NEDERLANDS

  1

  7.5V DC In-aansluiting

  Sluit de iD50 alleen aan op de meegeleverde universele
  wisselstroomadapter.

  Tv/beeldscherm

  De meegeleverde adapter kan overal ter wereld worden gebruikt
  waar de voeding 100V-240V 50/60Hz bedraagt.
  Opmerking: Voor uw gemak wordt de iD50 geleverd met een
  gecombineerde Stereo RCA/Phono/Composite-videokabel. Voor
  een hogere beeld- en geluidskwaliteit raden wij u echter aan,
  speciale aansluitkabels aan te schaffen.
  Composite video
  (geel)

  De iD50-audio-output kan op de hierboven aangegeven manier
  worden aangesloten op een stereo-installatie of geschikte tv met
  audio-inputaansluitingen en ingebouwde versterker. Voor de
  beste kwaliteit adviseren wij een afzonderlijk hifi-systeem van
  goede kwaliteit te gebruiken.
  Opmerking: het volume van het afspeelgeluid moet u altijd
  instellen via uw versterker of tv-toestel.

  Stereo RCA/Phono
  (rood, wit)

  55 • Page 6

  Aansluitingen (vervolg)

  Voorzijde

  Zet de iPod voorzichtig in het iD50-dockingstation.
  De iD50 wordt geleverd met adapters voor de 3G iPod nano en
  de iPod classic-modellen.
  Afhankelijk van uw type iPod kan het nodig zijn de dockinghulpadapter te gebruiken die bij uw iPod is geleverd. Klik deze
  gewoon vast, zoals hieronder aangegeven.
  2

  3

  1

  1

  Afstandssensor

  Ontvangt ifraroodopdrachten van de meegeleverde afstandsbediening, een Apple iPod-afstandsbediening of een Cambridge
  Audio Azur Navigator ‘iPod-compatibel’-afstandsbediening.
  Hiervoor is een vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de
  afstandsbediening en de sensor.
  2

  Dockingadapteropening

  Breng de voor uw type iPod geschikte dockingadapter aan (twee
  worden meegeleverd, nieuwe iPod-modellen worden geleverd
  met een passende nieuwe adapter).
  Opmerking: Steek de iPod recht en soepel in de opening, om
  beschadiging van de aansluiting te voorkomen.

  iPod-compatibiliteit
  De iD50 kan de volgende iPod-modellen bedienen en ermee
  communiceren:
  iPod nano (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
  iPod (4e generatie, photo en 5e generatie)
  iPod mini
  iPod classic
  iPod touch (1e en 2e generatie)
  iPhone (vluchtmodus aanbevolen)
  3

  Invoeropening

  Steek uw iPod soepel in het station. Teveel druk kan de
  aansluiting beschadigen.

  56 • Page 7

  iD50
  Afstandsbediening
  Overslaan (Skip)

  Achtergrondverlichting

  Stand-by/Modus
  Met deze toets kunt u de stand-byfunctie in
  en uitschakelen en de eenvoudige of
  geavanceerde modus voor de iPod-bediening
  via de iD50 selecteren.
  In de stand-bymodus brandt in het IR-venster
  een flauw blauw led-lampje.
  Als u op de toets
  drukt als het station in
  de stand-bymodus is, worden de iPod en het
  station geactiveerd (in de laatst actieve
  modus). Het blauwe led-lampje in het IRvenster brandt dan helderder.
  Als u nogmaals op de toets
  drukt, kunt
  u heen en weer schakelen tussen de
  eenvoudige en de geavanceerde modus.
  In de eenvoudige modus kunt u de iPod
  bedienen via de afstandsbediening of het
  eigen bedieningspaneel met touchwheel.
  Het eigen display van de iPod is actief en kan
  worden gebruikt om inhoud te selecteren en
  bekijken, etc.
  In de geavanceerde modus wordt de iPod
  darentegen volledig bediend op het scherm
  van een geschikt tv-toestel, via het onscreendisplay van de iD50. Het display, het
  bedieningspaneel en het touchwheel van de
  iPod worden dan niet gebruikt. Op het display
  van de iPod verschijnen het Cambridge
  Audio-logo en de mededeling “Ready to
  Disconnect” (Klaar om te verbreken) en het
  OSD van de iD50 wordt geactiveerd via de
  video-outputs. Het blauwe led-lampje in het IR-venster brandt in
  deze modus helder.
  Opmerking: als u deze modus activeert, heeft de iD50 enkele
  seconden nodig om de iPod te initialiseren.
  In elke modus kunt u, om de iD50 en de iPod op stand-by te
  zetten, gewoon op de toets
  of de toets Afspelen/Pauze
  (Play/Pause) op de iPod drukken en deze ca. 3 seconden
  ingedrukt houden.

  Menu
  Druk op deze toets om naar het vorige menu te gaan. Houd de
  toets even ingedrukt om naar het Home-menu te gaan (alleen in
  geavanceerde modus).

  Navigatietoetsen (Navigate)
  Hiermee navigeert u omhoog/omlaag door de menu’s.

  Druk hierop om het vorige of volgende
  nummer te selecteren. Houdt de toets
  ingedrukt om snel vooruit/terug te spoelen.

  Selecteren (Select)
  Druk op deze toets om een menu-item te
  selecteren.

  Herhalen (Repeat)
  Druk op deze toets om de herhalingsmodi
  in de eenvoudige modus te doorlopen. In de
  geavanceerde modus wordt het menu
  Instellingen op het scherm weergegeven.
  Hier kunt u de actuele status van deze functie
  zien. Druk nogmaals op de toets om een
  nieuwe herhalingsfunctie te selecteren.

  Afspelen/Pauze
  (Play/Pause)
  Druk op deze toets om het afspelen van
  beeld of geluid te starten of te onderbreken.

  Shuffle
  Druk op deze toets om in de eenvoudige
  modus muzieknummers in willekeurige
  volgorde af te spelen. In de geavanceerde
  modus wordt het menu Instellingen op het
  scherm weergegeven. Hier kunt u de actuele
  status van deze functie zien. Druk nogmaals
  op de toets om een nieuwe shufflefunctie te
  selecteren.

  Album
  Eenvoudige modus: Druk op deze toets om
  het vorige of volgende album te selecteren.
  Geavanceerde modus: Druk op deze toets om de vorige of
  volgende menupagina te bekijken (snellere navigatie).

  Afspeellijst (Playlist)
  Alleen eenvoudige modus: Druk op deze toets om naar de
  volgende afspeellijst op de iPod te gaan (indien u afspeellijsten
  hebt samengesteld).
  Opmerking: De iD50 is eveneens compatibel met Apple’s eigen
  iPod-afstandsbediening en een aantal Cambridge Audio Azur
  Navigator-afstandsbedieningen die bij onze producten worden
  geleverd. Bijna alle huidige afstandsbedieningen van ons Azursortiment zijn ‘iPod-compatibel’.
  Raadpleeg het gedeelte Afstandsbediening in de handleiding van
  het Azur-product voor meer informatie.

  57

  NEDERLANDS

  Schakelt de iPod-achtergrondverlichting ca.
  10 seconden in. • Page 8

  Bediening
  Eenvoudige modus

  Geavanceerde modus

  In de eenvoudige modus kunt u uw iPod bedienen en bekijken
  zonder tv-toestel. In dit geval gebruikt u het eigen display en
  bedieningspaneel/touchwheel van de iPod of de meegeleverde
  afstandsbediening om op de iPod te navigeren.

  In de geavanceerde modus kan de gebruiker door de audio- en
  video-inhoud van de iPod navigeren (indien uw iPod het
  aafspelen van video’s ondersteunt), terwijl tegelijkertijd de
  informatie op het tv-toestel wordt weergegeven.

  Druk op
  op de afstandsbediening om tussen de eenvoudige
  en geavanceerde modi heen en weer te schakelen. In de
  eenvoudige modus brandt het blauwe led-lampje op het station
  helder en ziet u het standaard menu van de iPod op het scherm.

  In de geavanceerde modus brandt het blauwe led-lampje van het
  station helder en worden op het scherm van de iPod het
  Cambridge Audio-logo en de mededeling “Ready to Disconnect”
  (Klaar om te verbreken) weergegeven. U kunt tussen de
  geavanceerde en de eenvoudige modus heen en weer schakelen
  door op
  te drukken.

  U kunt nu de iPod geheel bedienen met de afstandsbediening.
  Met de navigatietoetsen
  kunt u het volgende of vorige
  menu-item voor selectie markeren.
  Druk op
  Druk op

  om dat item te selecteren.
  om naar het vorige menu te gaan.

  Als u de iD50 wilt gebruiken om video’s of foto’s op uw tv te
  bekijken en beschikt over een geschikte iPod, moet u op uw iPod
  Video Out activeren. Deze functie vindt u in het menu Video/
  Instellingen.
  Opmerking: u kunt niet met alle iPod-modellen video’s afspelen.

  1

  Uw iD50 configureren

  De iD50 ondersteunt zowel de PAL- als de NTSC-standaard. Het
  apparaat is vooraf ingesteld op het tv-systeem in uw land.
  Als u op de tv het iD50-menu niet ziet, of in een ander land bent
  en de beeldkwaliteit slecht is, controleer dan eerst of de juiste
  videomodus is ingesteld.
  Tussen PAL en NTSC heen en weer schakelen:
  1. Neem de iPod uit het station.
  2. Druk een voor een op de navigatietoetsen (
  slotte ).

  ,

  ,

  en ten

  Het station schakelt dan uit en herstart in de nieuwe
  videomodus.
  2

  Navigatie

  De inhoud van uw iPod wordt op het tv-scherm weergegeven in
  menuformaat. Dit lijkt sterk op de layout van de eigen
  gebruikersinterface van de iPod.
  Met de toetsen
  en
  kunt u de markeringsbalk naar het
  gewenste item verplaatsen. Druk op om een item te selecteren.
  Als het actuele menu meer dan acht items bevat, kunt u
  meerdere malen op de toetsen
  of
  drukken om naar de
  vorige of volgende pagina te gaan.
  In plaats daarvan kunt u ook met Album
  de volgende pagina gaan.

  rechtsreeks naar

  Druk op de toets Me om terug te gaan naar het vorige menu.

  58 • Page 9

  iD50
  3

  Menu’s

  5

  Als de iPod voor de eerste keer wordt geplaatst, verschijnen op
  uw tv de volgende opties:

  Cambridge Audio
  Muziek
  Video
  Instellingen
  Shuffle Songs
  Speelt...

  Het menu Video

  Het menu Video wordt alleen weergegeven wanneer uw iPod
  bladeren door video’s ondersteunt.
  Opmerking: Deze functie wordt door iPod touch niet
  ondersteund.
  Als u het menu Video opent verschijnt een lijst met categorieën,
  waaronder Films en Video-podcasts. Deze categorieën worden
  beheerd met iTunes.

  Videos
  Movies
  Music Videos
  TV Shows
  Video Podcasts
  Rentals

  Muziek (Music)
  Selecteer deze optie als u door de geluidsbestanden van uw iPod
  wilt bladeren.

  Video’s

  Instellingen (Settings)
  Als u deze optie kiest, kunt u de Shuffle- of Herhalingsinstellingen
  (Repeat) wijzigen, de video-output configureren, of het opladen
  van de iPod in- en uitschakelen. Zie voor meer informatie rubriek
  5 hieronder.

  Shuffle songs

  Druk om het afspelen te stoppen op de toets
  naar het vorige menu.

  Speelt... (Now Playing)
  Wanneer de iPod speelt of op pauze is gezet, kunt u door deze
  optie te kiezen de actuele track, het album en de speelduur
  bekijken.

  Het menu Muziek

  De muziek is onderverdeeld in de categorieën Afspeellijsten,
  Artiesten, Albums, Songs, Podcasts, Genres en Componisten.

  Muziek
  Afspeellijsten
  Artiesten
  Albums
  Songs
  Podcasts
  Genres
  Componisten

  . U gaat dan terug

  Als u geen beeld ziet, raadpleeg dan de sectie Problemen
  verhelpen.
  6

  Als u deze optie kiest, wordt de muziek op uw iPod in willekeurige
  volgorde afgespeeld.

  4

  Selecteer om een videobestand af te spelen met de navigatietoetsen het gewenste item en druk dan op . Uw video wordt
  afgespeeld en kan op uw tv worden bekeken.

  Het menu Instellingen

  De iD50 kan op diverse manieren worden geconfigureerd. om u
  de mogelijkheid te bieden zelf de video-instellingen, de
  afspeelmodi voor geluid en het opladen te bepalen.

  Instellingen
  Shuffle: Uit
  Herhalen: Uit
  Opladen: Uit
  Video autofit: Aan
  Widescreen: Aan
  Taal: Nederlands

  59

  NEDERLANDS

  Als u deze optie kiest, wordt een submenu geopend met de
  video-inhoud van uw iPod. Let op: niet alle iPod-modellen
  ondersteunen deze functie. • Page 10

  Bediening (vervolg)

  Technische specificaties

  Shufflemodus (Shuffle Mode)

  THD

  < 0,005% @ 1kHz

  Als u dit item selecteert, kunt u kiezen uit de volgende opties:

  S/N

  < -75dB @ 1kHz

  Shuffle: Tracks (standaard shufflemodus – nummers uit de
  actuele selectie worden in willekeurige volgorde afgespeeld);
  Shuffle: Albums (zodra het huidige album is afgespeeld, wordt
  een willekeurig album geselecteerd, waarna het afspelen wordt
  hervat);
  Shuffle: Uit (Shuffle Off) (de door u geselecteerde muziek wordt
  in normale volgorde afgespeeld).

  Uitvoer

  1,7-2,0V rms nominaal

  Stand-by stroomverbruik

  <1,3W idle

  Maximumstroomverbruik

  2,5W in gebruik plus opladen
  op maximale sterkte

  Herhaalmodus (Repeat Mode)
  Herhalen: Tracks (Repeat Tracks) (elk nummer van de
  geselecteerde track wordt afgespeeld, vervolgens wordt dezelfde
  track vanaf het begin herhaald);
  Herhalen: Eén track (Repeat One Track) (herhaalt telkens het
  geselecteerde nummer);
  Herhalen: Uit (Repeat Off) (geen enkel nummer wordt herhaald).

  Opladen (Charging)

  Invoer/uitvoer
  Invoer voedingsadapter

  100-240V ~ 50/60Hz

  Uitvoer voedingsadapter

  7,5V DC, 500 mA

  Uitvoer composite video

  x1

  Uitvoer S-video

  x1

  RS232

  x1
  Tip: TX van station, ring: RX naar
  station, scherm ground 9600
  BAUD, geen controlebit, 1 stopbit,
  geen RTS/CTS of XON/XOFF
  vereist
  Zie website voor besturingsprotocol.

  Het iD-dockingstation laadt ook de batterij van de iPod op
  wanneer deze in het station is geplaatst. Het oplaadcircuit van de
  iPod-batterij kan echter wat ruis veroorzaken in de audio- en
  video-output. Als u de oplaadfunctie uitschakelt, hebt u een
  optimale luisterervaring.
  Opmerking: als de batterij geheel leeg is, zal de iPod korte tijd
  niet reageren.
  Meer informatie over het opladen van de batterij vindt u in uw
  iPod-handleiding.

  Afstandsbediening

  Video autofit

  Batterij

  Als u deze optie hebt geselecteerd, zal de iPod proberen het
  beeld tot volledig schermformaat te vergroten, zodat boven- en
  onderkant of linker- en rechterkant doorlopen tot aan de rand
  van het scherm, zonder dat daarbij verticale of horizontale
  beeldinformatie verloren gaat.
  Afhankelijk van de iPod en de breedte-/hoogteverhouding van
  het geselecteerde scherm, kan dit leiden tot zwarte balken boven
  en onder of links en rechts op het scherm.

  Widescreenmodus (breedbeeld) (Widescreen Mode)
  Kies deze modus als de breedte-/hoogteverhouding van uw
  beeldscherm of tv 16:9 bedraagt (breedbeeld), in plaats van 4:3
  (normaal). Bij deze instelling weet de iPod dat u naar een
  breedbeeldscherm kijkt en kan deze de meest geschikte
  videomodus kiezen. Afhankelijk van het mediumbronformaat en
  deze schermvoorkeurinstelling kan de inhoud worden
  weergegeven in volledig breedbeeldformaat of met zwarte
  balken, zoals in het voorgaande omschreven.

  Taalinstellingen (Language Settings)
  U kunt voor de schermweergave van de iD50 kiezen uit
  verschillende talen.

  60

  knoopbatterij: V3, CR2032 of
  gelijkwaardig • Page 11

  iD50
  Problemen verhelpen
  Geen beeld op de tv
  Controleer of de iD50 in de geavanceerde modus staat.
  Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.
  Controleer of uw iPod een video- en geen audiotrack afspeelt.
  Controleer of uw tv/ontvanger is ingeschakeld en de juiste
  invoerbron en -type (composite of S-video) zijn geselecteerd.
  Controleer of de videokabel en gelijkstroomadapter correct en
  stevig zijn aangesloten.
  De iD50 ondersteunt zowel de PAL- als de NTSC- standaard en is
  vooraf ingesteld voor het tv-systeem in uw land. Wanneer u
  echter geen beeld krijgt, controleer dan of de PAL-/NTSCinstelling juist is (zie het gedeelte over de geavanceerde modus
  in deze handleiding).

  Er komt geen geluid uit mijn stereo-installatie
  Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.
  Controleer of uw iPod afspeelt.
  Controleer of uw tv/ontvanger is ingeschakeld, de juiste invoerbron
  is geselecteerd en het volume openstaat.
  Controleer of de video- en audiokabels en de gelijkstroomadapter
  correct en stevig zijn aangesloten.

  Het dockingstation laadt de batterij van de iPod
  niet op
  Controleer in de schermweergave of de oplaadfunctie is
  ingeschakeld.
  Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.
  Controleer of de stekkers van de AC/DC-voedingsadapter stevig
  in het station en het stopcontact zitten.

  De afstandsbediening werkt niet
  NEDERLANDS

  De afstandsbediening werkt alleen met uw iPod als deze draait
  met de nieuwste update van de Apple-software. Als u moet
  upgraden, ga dan naar de Apple-website en volg de daar gegeven
  aanwijzingen op om gratis te downloaden. Ga naar:
  http://www.apple.com/iPod/download/
  Als de afstandsbediening daarna nog niet werkt, trek dan de
  stekker een minuut lang uit het stopcontact en steek deze dan
  terug (hierdoor wordt het systeem gereset).
  Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.
  Probeer de afstandsbediening vanaf verschillende plekken en
  kijk of die werkt. Sterk fluorescerende verlichting of andere
  omgevingscondities kunnen de oorzaak zijn van het probleem.
  Controleer of de infrarode (IR) straal tussen afstandsbediening
  en de iD50 niet door iets wordt geblokkeerd.
  Controleer of de batterij van de afstandsbediening correct is
  geplaatst en niet over datum is.

  Meer veelgestelde vragen (FAQ’s), technisch advies en informatie
  hoe u het meest uit uw iD50 kunt halen, vindt u in de sectie
  Support op de Cambridge Audio-website:
  www.cambridgeaudio.com/support.php
  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact
  op met uw verkooppunt.
  61 • Page 12

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
  Registered Office: Gallery Court, Hankey Place,
  London SE1 4BB, United Kingdom
  Registered in England No. 2953313

  © 2008 Cambridge Audio Ltd

  AP21793/2

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio iD50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio iD50 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio iD50

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Dänisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info