Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
BK10
A-BUS-tafelkeypad
Installatiehandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BK10A-BUS-tafelkeypadInstallatiehandleiding
 • Page 2

  BK10 TafelkeypadINHOUDInleiding...............................................94Configuraties.......................................95A-BUS Ready / Incognito Ready..........96Volledig Incognito-systeem.................98Aantekeningen bij de Installatie.......100Aansluitingen op de achterkant.......101Besturingselementen keypad..........102Afstandsbediening............................103Bedieningsaanwijzingen...................104Selectie lokale bron..........................106Technische specificaties..................108Garantiebepalingen..........................109Incognito tafelkeypad 93
 • Page 3

  INLEIDINGDank u voor de aankoop van dit Incognito-product van Cambridge Audio.Incognito is een betaalbaar, modulair multi-room systeem dat normale Cat-5/5e ofCat-6 kabels gebruikt om hifi-geluid en televisiebeelden in huis te verspreiden.De BK10 is een voor A-BUS TM geschikt, versterkt keypad met knoppen voorspeakervolumeregeling, standby/aan-functie en bronselectie (met compatibeleapparatuur). Daarnaast is het uitgerust met een IR venster waarmeeafstandsbedieningssignalen worden ontvangen en vervolgens wordendoorgestuurd naar aangesloten bronapparatuuur (IR-doorgave). De BK10 kanworden aangesloten op de Incognito Ready-uitgangen van Cambridge Audioontvangers en -versterkers, of A-BUS-hubs en A-BUS Ready-ontvangers metCat-5-bedrading van andere fabrikanten. De BK10 wordt vervolgens opluidsprekers aangesloten met conventionele luidsprekerbedrading.Neem a.u.b. voldoende tijd om deze handleiding goed te lezen. Bewaar hemgoed, zodat u hem weer kunt terugvinden als u er iets in wilt opzoeken.Matthew BrambleTechnisch directeurDe doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese Uniewaarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische apparatuurgescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat elektrische enelektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled ofhersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval.Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde dealer waarbij u ditproduct hebt gekocht voor meer informatie.94 Incognito tafelkeypad
 • Page 4

  BK10 TafelkeypadCONFIGURATIESDe BK10 kan in twee soorten configuraties worden gebruikt:1. Als een A-BUS Ready- / Incognito Ready-keypad dat rechtstreeks op deachterkant van een versterker / ontvanger is aangesloten.2. In een volledig A-BUS of Incognito multi-room systeem bevestigd aan een hub.Met A-BUS Ready / Incognito Ready kunnen een of twee keypads (en een PSU)eenvoudig worden aangesloten op een hifi-eenheid om een eenvoudigmulti-room systeem te bouwen met 2/3 zones.Wanneer er een speciale A-BUS-hub wordt gebruikt, heeft het systeem veel meeropties tot zijn beschikking, zoals subzones, lokale ingangen en videoschakeling.Zie www.cambridge-audio.com voor meer details.Omdat de BK10 geschikt is voor de A-BUSTM standaard, kan de eenheid voorbeide mogelijkheden werken met voor A-BUS geschikte producten van iederefabrikant. Bronselectie vanaf het keypad is echter alleen mogelijk met hetIncognito A-BUS-systeem van Cambridge Audio zelf of de Incognito Readyuitgangen op audioapparaten van Cambridge.Incognito tafelkeypad 95
 • Page 5

  A-BUS READY / INCOGNITO READYIn deze configuratie is het keypad rechtstreeks op de versterker/ontvangeraangesloten. Er is ook een voedingseenheid (Incognito PS5) nodig om de nof twee keypads van stroom te voorzien. Zie de schemas voor details over deaansluiting van het systeem:LuidsprekerkabelLuidsprekerkabelLR10BK10BK10Cat5/5e-kabelPS5CAP5Multi-Roomazur 640A Integrated Amplifier V2.0IR1IR3IR2IR4Impedance 4 - 8 ohmsLeftBRightLeftAOffDVDProtection LEDindicators:OnTuner / DABPowerDesigned in London, Englandwww.cambridge-audio.comRightMax Power Consumption: 700WIR EmitterPSUInInFault requiringservice (DC)Keypad 1Control BusKeypad 2InOutVersterker(b.v. 640A V2.0)Mains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)Over temperatureInternational Patent Pending LeisureTech Electronics Pty LtdTemporary overloadAuxCDAV / MDRec Out 2Rec Out 1Tape InPre-OutPower ACLoudspeaker shortLeftVolLeftAutoClippingRightALeftBRightLeftRightPlease refer toyour User's Manualfor more informationManufactured in anISO9002 approved facilityRightImpedance 4 - 8 ohmsLoudspeaker TerminalsPre-OutTape InRec Out 1Rec Out 2AV / MDDVDTuner / DABCDAuxImportantPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresCaution Risk of electric shock. Do not open. Avis Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir. Achtung Vorm ffnen des grates. Netzstecker ziehen.Kabel met ministekkersazur 640CCompact Disc PlayerOpenCloseStandby / OnPlayPauseSkipScanStopIR10Class 1 Laser ProductLuokan 1 LaserplaiteKlass 1 LaserapparatPower OffInOutIR EmitterInMax Power Consumption: 18WRight96 Incognito tafelkeypadazur 640C Compact Disc Player V2.0LeftCautionRisk of electric shockDo not openAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenRightLine OutputPower ACManufactured in anISO9002 approved facilityDesigned in London, EnglandDigital OutputsLeftOnCd-speler(b.v. 640C V2.0)Line OutputControl BusMains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)S/P DIFCo-axialToslinkOpticalwww.cambridge-audio.com
 • Page 6

  BK10 TafelkeypadLuidsprekerkabelCat5/5e-kabelDe BK10 wordt geleverd met 10 meter Cat5-verbindingskabel, maar er kan ookeen apart kabelpakket Incognito CP20 worden gekocht (met 20 meter kabel,2 3,5 3,5 verbindingskabels en een punchdown-tool/striptang).Om de bronapparatuur vanuit de andere vertrekken te kunnen bedienen, wordter een infraroodzender (IR10) aangesloten op een van de IR-uitgangen aan deachterkant van het apparaat. Vervolgens wordt deze verbonden met hetIR-venster van het bronapparaat. In plaats hiervan kunt u op Cambridge Audioproducten die beschikken over een ingang voor een infraroodzender ook eenkabel gebruiken met aan weerszijden een ministekker.De opdrachten die door de bedieningspanelen worden ontvangen, kunnen dan viade versterker worden teruggestuurd naar het bronapparaat. Vervolgens is hetmogelijk de bronapparatuur vanuit de andere vertrekken te bedienen doorgebruik te maken van de eigen afstandsbedieningen van deze apparatuur of dooreen zelflerende afstandsbediening te gebruiken. De Incognito LR10 LearningRemote kan alle functies van de keypads bedienen, kan de bediening van debron-afstandbediening "leren", kan broninvoer op de versterker wijzigen, etc.Incognito tafelkeypad 97
 • Page 7

  VOLLEDIG INCOGNITO-SYSTEEMHet BK10-keypad kan ook worden gebruikt als onderdeel van een volledig Incognitosysteem, waarbij hij op een Incognito-hub (AH10) is aangesloten, mogelijk metandere Incognito-accessoires, zoals een video-omschakelingseenheid (VH10) of eenlokale invoermodule (LM10). Zie het onderstaande schema voor een voorbeeld vaneen Incognito-systeem.LuidsprekerkabelLuidsprekerkabelBK10KP10 EUCat-5/5e-kabelAH10PS1098 Incognito tafelkeypad
 • Page 8

  BK10 TafelkeypadLet op: Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een BK10-keypad met eenAH10-hub, MOET er een Incognito PS10 voedingseenheid worden gebruikt.Raadpleeg de "AH10 Incognito Multi-Room Installatiehandleiding" voorvolledige details over de verscheidene opties die voor het volledige Incognitosysteem beschikbaar zijn.BELANGRIJK! De BK10 is standaard ingesteld in de configuratie A-BUSReady/Incognito Ready. Voor gebruik in een volledig Incognito-systeem,moet de modusschakelaar (binnen het keypadblok) in de alternatievemodus "AH10" worden gezet.Verwijder de achterplaat voorzichtig met een schroevendraaier en zet demodusschakelaar in de stand "AH10", zoals hieronder afgebeeld:BK10 achterzijdeLet op: als u de modusschakelaar op de verkeerde instelling zet, kan ditstoringen veroorzaken!Incognito tafelkeypad 99
 • Page 9

  AANTEKENINGEN BIJ DE INSTALLATIEPlaats het keypad niet in de gezichtslijn van een ander keypad. In dergelijkesituaties kunnen beide keypads dezelfde opdrachten ontvangen van eenafstandsbediening, wat het moeilijk maakt elke zone afzonderlijk te controleren.Plaats de BK10 niet in een gezichtslijn met de bronapparatuur voor het systeem.In dergelijke situaties kan de bronapparatuur dezelfde IR-opdrachten oppikken alsde opdrachten die door het keypad worden opgepikt en naar de bronapparatuurworden verzonden. Dit kan storingen opleveren in de afstandsbediening van debronapparatuur.Plaats het keypad niet op plekken die aan sterk zonlicht worden blootgesteld of diefel worden verlicht met TL- of halogeenlampen. Deze kunnen bronnen vaninfraroodenergie zijn. Dit veroorzaakt storingen bij de afstandsbediening van hetsysteem. Sommige plasmatelevisies kunnen een grote hoeveelheid infraroodenergie uitstralen. Wees voorzichtig als u een BK10 in de buurt van eenplasmascherm-tv monteert. Plaats de BK10 niet in de buurt van dimschakelaarsof andere items die veel elektrische ruis genereren.VeiligheidsvoorschriftenDe BK10 werkt op 24 V DC die wordt geleverd via de aansluitkabel. De BK10 isdus niet op het stroomnet aangesloten en kan vaak veilig worden genstalleerdin ruimtes waar alleen apparatuur met extra laag voltage (ELV) is toegestaan.Het is echter uitermate belangrijk dat u altijd de bedradingsvoorschriftencontroleert die voor uw toestel en gebied van toepassing zijn.100 Incognito tafelkeypad
 • Page 10

  BK10 TafelkeypadAANSLUITINGEN OP DE ACHTERKANT1SpeakeruitvoerSluit deze aan op een set luidsprekersmet twee stukken hoogwaardigstandaard luidsprekerkabel. U dient bijde BK10 minstens luidsprekers tegebruiken met 88 dB SPL voor1W @ 1 meter efficiency. U kuntluidsprekers van 4-8 ohm gebruiken.221Cat5 naar BK10Een Cat-5-kabel (eindigend in eenRJ45-stekker) wordt gebruikt om deBK10 op een AH10-hub of A-BUSReady-ontvanger aan te sluiten.Incognito tafelkeypad 101
 • Page 11

  BESTURINGSELEMENTEN KEYPAD3245168111 - 6 De zes LEDs geven het volumevan de BK10 aan. De LEDs geven ookde geselecteerde bron weer wanneerde bron wordt gewijzigd en kunnen ookde status van sommige anderefuncties weergeven. Voor volledigeinstructies over volumeaanpassing,bronselectie, geluidsaanpassing enlocale bronselectiemodussen, kuntu de sectie "Gebruiksaanwijzing" vandeze handleiding raadplegen.7910127 Standby/AanDruk hierop om het keypad tussen demodussen On (aan) en Standby overte schakelen. Als u de knop Standby2 seconden lang ingedrukt houdt,worden alle BK10s uitgeschakeld dieop de AH10-hub zijn aangesloten Alsde BK10 is aangesloten op eenCambridge Audio Incognito Readyversterker in plaats van op eenAH10-hub, wordt de versterkeruitgeschakeld.8 Volume omhoogDruk hierop om het volume te vergrotenof andere geluidsaanpassingen uit tevoeren.102 Incognito tafelkeypad
 • Page 12

  BK10 Tafelkeypad9 Bronselectie (rechts)Gebruik deze toets om de bron te selecteren die momenteel actief is.Volume omlaagDruk hierop om het volume te verlagen of andere geluidsaanpassingenuit te voeren.10Bronselectie (links)Gebruik deze toets om de bron te selecteren die momenteel actief is.11IR-vensterRicht de afstandsbediening Incognito LR10 Learning Remote op dit venster.Een klein, flitsend LED-lampje geeft aan dat het in werking is.12AFSTANDSBEDIENINGU kunt de BK10 gebruiken met de afstandsbediening IncognitoLR10, een geavanceerde "lerende" afstandsbediening die decodes van alle bronapparatuur kan leren. Zodra deafstandsbediening is geprogrammeerd, kan de gebruiker dezegebruiken om alle bewerkingen vanaf n afstandsbedieninguit te voeren.De LR10 is ook geschikt wanneer de BK10 moet wordenaangesloten op de A-BUS Ready-uitgangen van AV-ontvangersen versterkers in plaats van een van onze hubs: het apparaatkan de relevante bronwijzigingsopdrachten etc. leren van deontvanger en versterker en de lokale apparatuur.Raadplees de handleiding van de Incognito LR10 voormeer informatie.Incognito tafelkeypad 103
 • Page 13

  BEDIENINGSAANWIJZINGENVolumeregelingVolume wordt geregeld met de knoppen volume hoger/lager op het keypad ofde afstandsbediening. Dit wordt op het keypad aangegeven met de intensiteitvan de blauwe LED-lampjes. Er zijn vier intensiteitsniveaus per LED.BronselectieU gebruikt de knoppen Source left en right om uit meerdere, met elkaar verbondenbronnen te kiezen. De LED-weergave geeft aan welke bron is geselecteerd.GeluidsregelingsmodussenAls u op de knop Power/Standby drukt terwijl u de toets Volume omlaag ingedrukthoudt, activeert u de geluidsregelingsmodussen. De vier middelste LEDs op hetkeypad lichten een voor een op om elk van de vier geluidsregelingsmodussen aante geven: bas, hoge tonen, balans en fader. Deze modussen kunnen ook wordengeactiveerd met de knop Select op de afstandsbediening.Nadat u beide knoppen kort ingedrukt hebt gehouden, gaat het tweede LED ophet keypad branden. Dit geeft aan dat de basregelingsmodus is geactiveerd. Indeze modus kunt u de bas (lage frequenties) aanpassen met de knoppenVolume omhoog/omlaag.Als u beide toetsen ingedrukt blijft houden, gaat het derde LED branden,wat aangeeft dat de regelmodus voor hoge tonen is ingeschakeld. In dezemodus kunt u de hoge tonen (hoge frequenties) aanpassen met de knoppenVolume omhoog/omlaag.104 Incognito tafelkeypad
 • Page 14

  BK10 TafelkeypadAls u beide knoppen ingedrukt blijft houden, gaathet vierde LED branden, wat aangeeft dat debalansregelmodus is ingeschakeld. In dezemodus gebruikt u Volume omhoog/omlaag omhet geluidsniveau tussen de linker- enrechterluidsprekers aan te passen.Bas Hoge tonen BalansFaderAls u beide knoppen ingedrukt blijft houden, gaathet vijfde LED branden, wat aangeeft dat de Faderregelmodus is ingeschakeld. In deze modusgebruikt u Volume omhoog/omlaag om de balanste regelen tussen de hoofdluidsprekers en devoorversterkeruitgang. De voorversterkeruitgangbevindt zich aan de achterkant van de KP10 en isniet toegankelijk vanaf de achterkant van de BK10.De knoppen voor volume omhoog/omlaagkunnen ook worden gebruikt om het geluid in elkemodus aan te passen.Let op: Als er geen wijzigingen worden aangebracht,gaat het systeem na twee seconden automatischterug naar volumeregeling.Incognito tafelkeypad 105
 • Page 15

  SELECTIE LOKALE BRONLet op: Deze functie is alleen beschikbaar als de BK10 deel uitmaakt van eenvolledig Incognito-systeem voor meerdere kamers, waarin n of twee localeinvoermodules (LM10) zijn aangebracht.LR10LuidsprekerkabelBK10Cat5/5e-kabelAH10Cat5/5e-kabelLM10LRAudio InIR OutLocal InputPhono-phono verbindingskabelIR10azur 640CCompact Disc PlayerStandby / OnOpenClosePlayPauseStopSkipScanCd-speler(b.v. 640CV2.0)De locale bronselectiemodus moet worden geactiveerd om de BK10 goed teconfigureren. Deze modus is alleen beschikbaar wanneer de modusschakelaarop AH10 is ingesteld. LM10s kunnen worden gebruikt met een AH10-hub.Raadpleeg de LM10-installatiehandleiding voor meer informatie.106 Incognito tafelkeypad
 • Page 16

  BK10 Tafelkeypad345U kunt standaard door alle zes bronnen lopen 2door op het keypad op de selectieknoppen linksen rechts te drukken. Het is echter mogelijk nof twee lokale bronnen toe te voegen door demodus voor lokale bronselectie in te schakelen. Uactiveert deze modus door de knoppen Volumeomhoog en Power vier seconden ingedrukt tehouden. De LED-weergave schuift dan door dereeks die in de illustratie wordt weergegeven endie als volgt kan worden beschreven:Nadat u beide knoppen voor een korte periodeingedrukt hebt gehouden, gaat LED2 branden,wat aangeeft dat Bronnen 16 (standaard)kunnen worden gekozen.Als u beide knoppen ingedrukt blijft houden, gaatLED 3 branden, wat aangeeft dat u de modusBronnen 16 + Locale bron 1 kunt selecteren.Als u beide knoppen ingedrukt blijft houden,gaat LED 4 branden, wat aangeeft dat u demodus Bronnen 16 + Locale bron 1 + Localebron 2 kunt selecteren.Als u de knoppen Volume omhoog en Power ingedrukt blijft houden, gaat LED 5branden, wat aangeeft dat u de modus Uit kunt selecteren en dat er geen bronzal worden geselecteerd.Als u deze modussen wilt selecteren, moet u wachten tot het desbetreffendeLED gaat branden. Laat vervolgens de knoppen los.Let op: Als er geen wijzigingen worden aangebracht, gaat het systeem na tweeseconden automatisch terug naar volumeregeling. Als de modus "StandardA-BUS/Incognito Ready" is geselecteerd op de modusschakelaar, zal de BK10alleen door de 6 hoofdbronnen roteren.Incognito tafelkeypad 107
 • Page 17

  SPECIFICHE TECNICHEInvoerweerstandFrequentieresponsTHDS/N-ratioControlebereik volumeControlebereik basControlebereik hoge tonen (treble)Controlebereik balansUitvoer voorversterkingIR-doorgangWeerstand speakerStroomvereiste45 k ohm20Hz - 20kHz +/- 1dB<0,2% @ 1W, 20Hz - 20 kHz> 80dB 'A' gewogen-80dB, 36 stappen+/- 16dB, 2 dB pasos+/- 16dB, 2 dB pasos+/- 40dB, 9 stappen in beide richtingenvariabel niveau, volgt volume-instelling34-40 kHz en 54-58kHzmodulatiefrequenties worden ondersteund4-8 ohm24V DC @ 1A max (wordt geleverd door hub)Deze handleiding is zodanig geschreven dat het product zo eenvoudig mogelijk kan worden genstalleerd en gebruikt.Op het moment van drukken is de informatie in dit document nauwkeurig gecontroleerd op nauwkeurigheid.Cambridge Audio voert echter een beleid van continue verbetering, waardoor het ontwerp en de specificaties zondermededeling vooraf kunnen worden gewijzigd. Als u eventuele fouten ontdekt kunt u ons een e-mail sturen op:support@cambridgeaudio.comDit document bevat gepatenteerde informatie die beschermd wordt door auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze handleiding mag op mechanische, elektronische of andere manier worden verveelvoudigd, in welkevorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerdehandelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.Incognito en Incognito Ready zijn handelsmerken van Cambridge Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden. Copyright Cambridge Audio Ltd 2006A-BUS en A-BUS Ready zijn geregistreerde handelsmerken van LeisureTech Electronics Pty Ltd Australia108 Incognito tafelkeypad
 • Page 18

  BK10 TafelkeypadBEGRNSET GARANTICambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udfrelse (med forbehold afnedenstende betingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defektedele i produktet (efter Cambridge Audios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt dinforhandler, hvis du er i tvivl, og srg for at gemme kbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er kbt hos,hvis der er behov for service under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit CambridgeAudio-produkt, kan det indsendes af din forhandler til Cambridge Audio eller en autoriseretservicereprsentant for Cambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originale indpakning elleren indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gldende,skal fremvises for at opn service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens sidetrykte serienummer er ndret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er kbt hos enautoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokaledistributr af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret er undret og/eller omproduktet er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtiganvendelse, misbrug, uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ndring af produktet eller dele af produktet.Denne garanti dkker ikke skader, der er en flge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation ellerforsg p reparation, som udfres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produktereller en autoriseret servicereprsentant, som er autoriseret til at udfre servicearbejde under CambridgeAudios garanti. Enhver reparation, der udfres af uautoriserede personer, gr denne garanti ugyldig. Dennegaranti dkker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL.REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTI ER FORBRUGERENS ENESTERETSMIDDEL. CAMBRIDGE AUDIO ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGE SKADERELLER FLGESKADER ELLER BRUD P UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTEPRODUKT. BORTSET FRA DET OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OGTRDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTEDE GARANTIER AF ENHVER ART,HERUNDER - MEN IKKE BEGRNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SRLIGTFORML.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning i forbindelse med hndelige skaderog/eller flgeskader eller udelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstende udelukkelser muligvisikke glder i dit land. Denne garanti giver dig srlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andrelovmssige rettigheder, som varierer fra land til land.Incognito tafelkeypad 109
 • Page 19

  Incognito BK10www.cambridge-audio.comPart No. AP19601/1



Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Incognito BK10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Incognito BK10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Incognito BK10

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 19 seiten

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Dänisch - 19 seiten

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info