Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
LK10
Lerende keypad
Installatiehandleiding
92
NEDERLANDS
Your music +our passion
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Lerende keypadInstallatiehandleiding92Your music + our passionNEDERLANDSLK10
 • Page 2

  InhoudInleiding..............................................................93Systeemopties...................................................94Aantekeningen bij de Installatie.......................96Overzicht keypad...............................................98Weergave op scherm.........................................99Klonen vanaf afstandsbediening....................101Menu instellingen............................................103Probleemoplossing..........................................108Beperkte garantie............................................10992
 • Page 3

  LK10InleidingDank u voor de aankoop van dit Cambridge Audio Incognito-product. Incognito is een rendabelmodulair opgezet system waarbij standaard Cat-5/5e- of Cat-6-kabels worden gebruikt om uw huisvan kwalitatief hoogwaardig geluid te voorzien. Optioneel kan ook video worden verspreid, waarbijcoaxiale kabel en een VH10 video-hub worden gebruikt.De LK10 is een op de muur gemonteerde keypad die moet worden gebruikt met de Incognito KP10A-BUS audio keypad en de LR10 lerende afstandsbediening.De LK10 keypad kloont IR-codes en macros van de LR10 afstandsbediening, die wanneer zeworden verplaatst, het de LK10 mogelijk maken gebruikt te worden om uw bronapparatuur tebedienen vanaf de muur.U monteert de LK10 op de muur door deze vast te zetten in een samengesteld montageblok van 47mm diep en met behulp van een dubbele voorplaat (niet bijgesloten) naast een KP10 keypad. Zorgvoor maximale ventilatie door alle openingen in het montageblok vrij te mkaen. Zoek een goedelocatie voor de LK10 en houd u aan de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding.NEDERLANDSOnze dank dat u de tijd neemt om deze handleiding te lezen. We raden u aan deze voor toekomstigereferentie te bewaren.Matthew Bramble,Technisch Directeur van Cambridge Audioen het Incognito ontwerpteam.93
 • Page 4

  SysteemoptiesBekijk om uw LK10 keypad aan uw Incognitosysteem toe te voegen het onderstaande schema:SS10SS10LuidsprekerkabelKP10LK10KP10Cat-5/5e-kabelPS10ShiftFav-1(Set)MenuTitleExitLintkabel(geleverd bij de LK10)AH10Belangrijk: De LK10 werkt alleen indien aangesloten op de KP10 als onderdeel van een volledigAH10-distributiesysteem. Niet compatible met Incognito Readyversterkers.94
 • Page 5

  LK10De LK10 moet naast de KP10 geplaatst worden, door middel van een samengesteld montageblokvan 47mm diep en een dubbele voorplaat (niet bijgesloten).AchterzijdeVoorzijde1NEDERLANDS21KP10-connector Verbindt de LK10 met de KP10 door middel van de meegeleverde lintkabel.2I.C.P. (In-circuit programming socket) - Programmeeringang binnen het circuit, deze wordtgebruikt om de software van de keypad te upgraden indien nodig.95
 • Page 6

  Aantekeningen bij de InstallatieU monteert de LK10 tegen de muur door deze vast te zetten in een samengesteld montageblok van47mm diep. Zorg voor maximale ventilatie door alle openingen in het montageblok vrij te mkaen.Als u een lichtschakelaar naast een keypad wilt hebben, moet een dubbel blok of twee enkelemontageblokken worden gebruikt (houd in de gaten dat het niet raadzaam is de keypad naast eenlichtschakelaar te plaatsen, vooral als het uiterlijk van de twee verschilt). Laat dit soort installatiesover aan een erkend elektricien.Monteer de LK10/KP10 niet in de gezichtslijn van een andere LK10/KP10. In dergelijke situatieskunnen beide keypads dezelfde opdrachten ontvangen van een afstandsbediening, wat het moeilijkmaakt elke zone afzonderlijk te controleren.Monteer de LK10/KP10 niet in de gezichtslijn met de bronapparatuur voor het systeem. In dergelijkesituaties kan de bronapparatuur dezelfde IR-opdrachten oppikken als degene die door de keypadworden opgepikt en naar de bronapparatuur worden verzonden. Dit kan storingen opleveren in deafstandsbediening van de bronapparatuur.Monteer de keypad niet op plekken die aan sterk zonlicht worden blootgesteld of die fel wordenverlicht met TL- of halogeenlampen. Deze kunnen bronnen van infraroodenergie zijn, wat storingenkan veroorzaken bij de afstandsbediening van het systeem. Sommige plasmatelevisies kunnen eengrote hoeveelheid infraroodenergie uitstralen. Wees voorzichtig als u een LK10/KP10 in de buurtvan een plasmascherm-tv monteert. Plaats de LK10/KP10 niet in de buurt van dimschakelaars ofandere items die veel elektrische ruis genereren.VeiligheidsmaatregelenWees voorzichtig waar u een LK10 installeert; de keypad mag nooit worden genstalleerd in eenmontageblok waarin zich ook bedrading van het stroomnet bevindt, of op plaatsen met hogeluchtvochtigheid.96
 • Page 7

  LK10StroomvereisteDe LK10 werkt op 24V DC (@ 250mA max). Stroom wordt toegevoerd door de verbindingskabel vande KP10 keypad. De KP10 is dus niet op het stroomnet aangesloten en kan vaak veilig wordengenstalleerd in ruimtes waar alleen apparatuur met extra laag voltage (ELV) is toegestaan. Het isechter uitermate belangrijk dat u altijd de bedradingsvoorschriften controleert die voor uw toestel engebied van toepassing zijn.VoorplaatjesHet voorplaatsysteem voor de LK10 is gebaseerd op de easy-clip module-standaard. Voorplaatjeskunnen worden vervangen door een keur aan voorplaatjes die aan deze norm voldoen, zoals die vanfabrikanten als MK Electric, RPP, etc. Als u een andere voorplaat wilt aanbrengen, hoeft u alleen deaanwezige voorplaat voorzichtig te verwijderen en het nieuwe exemplaar vast te klikken.Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor laagspanning (2006/95/EC) enelektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) wanneer het wordt genstalleerd engebruikt in overeenstemming met deze handleiding. Om verdere conformiteit tegaranderen, dienen voor dit product alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te wordenovergelaten aan bevoegd onderhoudspersoneel.De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbol van de Europese Unie waarmee wordtaangegeven dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden dient te wordeningezameld. Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moetenworden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij hetongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde dealerbij wie u dit product hebt gekocht voor meer informatie.97NEDERLANDSGoedkeuring
 • Page 8

  Overzicht keypadDe knoppen 1-8 hebben twee functies, die gecontroleerd worden door de Shift-knop. Deze knoppengenereren IR-codes of macros die worden gekloond van de knoppen met dezelfde naam op de LR10lerende afstandsbediening (zie verder bij het onderdeel Klonen).111324Shift9(Set)5Fav-18Menu107Title6Primaire functies1 Afspelen2 Doorspoelen3 Terugspoelen4 Terugscannen5 Doorscannen6 Stop7 Pauze8 Fav-1 (Favoriet)9 Set (Instellingen)10 Kloonpoort11 SchermSecundaire functiesEnterOmhoogOmlaagLinksRechtsAfsluitenTtielMenuShiftExitLet op: De uiteindelijke functies van de knoppen zijn volledig afhankelijk van de codes, die geleerdworden in de LR10 afstandsbediening.Raadpleeg voor volledige instructies over Shift/Instellingen, lerende knoppen en de kloonpoort deonderdelen Gebruiksaanwijzing en Instelling van de keypad in deze handleiding.98
 • Page 9

  LK10Weergave op scherm12345678912345678910Dagen van de week De balk over een letter geeft de dag van de week aan.Alarm Verschijnt wanneer de alarmfunctie is ingesteld.IR Geeft aan wanneer een infraroodsignaal verzonden wordt vanaf de LK10.Tijd Geeft de tijd aan. PM verschijnt wanneer een 12-urenklok wordt ingesteld.Datum Kan ingesteld worden als Maand/Datum of Datum/Maand.Shared Verschijnt wanneer een bron wordt gedeeld met een andere zone, verbonden aandezelfde AH10 hub.Edit - verschijnt in de modus Edit (menu instellingen).Sleep - Verschijnt wanneer de slaapfunctie is ingesteld.Learn Verschijnt in de modus Leren/Klonen.Naambalk Geeft de naam van de bron, knop of functie aan.Raadpleeg voor volledige instructies over deze functies het onderdeel Instelling van de keypad indeze handleiding.99NEDERLANDS10
 • Page 10

  Klonen vanaf afstandsbedieningDe LK10 kan pas worden gebruikt om bronapparatuur te bedienen wanneerhet gekloond is van de LR10. Deze verzendt de benodigde IR-codes enmacros naar de LK10. De Incognito LR10 is een verfijnde lerendeafstandsbediening, die in staat is de codes van alle bronapparatuur van huneigen afstandsbedieningen te leren.Wanneer de LR10 is geprogrammeerd, kan de gebruiker alle macros engeprogrammeerde informatie van de LR10 naar de LK10 klonen, waardoorde keypad ook dezelfde handelingen kan uitvoeren (IR-code, macros,namen van knoppen en klokinstellingen).Let op: Alleen de lerende knoppen die oplichten op de afstandsbedieningworden gekloond naar de LK10.Raadpleeg de handleiding van de LR10 voor volledige informatie over hoe u decodes in de LR10 kunt leren, voor advies over macros, enz. Wanneer de LR10volledig is geprogrammeerd/ingesteld, kunt u deze klonen naar de LK10.Om het klonen te beginnen, steekt u de verbindingskabel in de kloonpoort op deLK10 en LR10. Zet vervolgens de LK10 in de modus Leren.Zet de LR10 in verzendingsmodus (de LK10 zalstandaard naar de modus Ontvangen gaan).Duw op de achterkant van de LR10 4 keer op deknop Edit (gebruik een paperclip of iets wat eroplijkt) om de modus Klonen te bevestigen. 'REC/TRXzal op beide schermen verschijnen.100ShiftFav-1(Set)MenuTitleExit
 • Page 11

  LK10De LK10 moet eerst in de modus Leren gezet worden om opdrachten te kunnen ontvangen. De LK10heeft een aantal menus die kunnen worden bekeken door de knop Shift/Set ingedrukt te houden ophet voorpaneel. De opties van het menu worden voortdurend gescrold op het scherm van de LK10totdat u de knop Shift/Set loslaat.Volg de volgende stappen om het klonen te voltooien:LK10 keypad Ontvangen vangegevens21. Houd de knop Set vijf secondeningedrukt. Wanneer LEARN verschijnt,laat de knop dan los. READYverschijnt nu op het scherm.42. Druk op de knop op de afstandsbedieningtotdat TRX oplicht.NEDERLANDS1LR10 afstandsbediening Verzenden van gegevens34. RXING.. verschijnt nu, om aan tegeven dat er gegevens wordenontvangen.3. Druk op Enter op de afstandsbediening. Ophet scherm verschijnt 'SENDING'.101
 • Page 12

  Klonen vanaf de afstandsbediening (vervolg)Na ongeveer 7 minuten moet op het keypadscherm 'COMPLETE' verschijnen en het scherm keertterug naar normaal. Alle gegevens werden verzonden.Als de kloon mislukt, verschijnt ERROR of TIMEOUT op het scherm van de keypad. Zet deverzendende LR10 afstandsbediening terug in de modus Klonen en herhaal het proces.Let op: Wanneer het kloonproces is gestart, moet deze worden voltooid. Het schrijft namelijk overde software in de ontvangende LK10 keypad.102
 • Page 13

  LK10Menu instellingenLet op: U gebruikt nog steeds uw KP10 keypad om audiofuncties te bedienen (volume, bronselectie,enz.).Om andere instellingen van de LK10 te personaliseren, houdt u de knop Set vier seconden ingedruktom het menu Instellingen te activeren (Fig. 1). Het scherm van de LK10 zal voortdurend door hetmenu van vijf opties scrollen:Learn(Leren)Alarm(Alarm)1Sleep(Slapen)Setup(Instellingen)2Fav-1(Set)MenuTitleExit3ShiftFav-1(Set)MenuTitleExitShiftFav-1(Set)MenuTitleExitNEDERLANDSShiftConfigure(Configuratie)Om de optie te selecteren die u wenst, laat u de knop los wanneer de optie verschijnt op het scherm(Fig. 2).Om terug te gaan, druk op Exit (Fig. 3). Alle wijzigingen die u heeft aangebracht, worden opgeslagen.103
 • Page 14

  Menu instellingen (vervolg)Alarm menuDruk vijf seconden op de knop Set en laat deze los wanneer ALARM? verschijnt op het scherm.(Alarm)Alarm(Uur)Hour(Minuut)MinuteShiftFav-1(Set)MenuTitle(Dagen)Days(Bron)Source(Aan/Uit)On/OffExitGebruik de knoppen en om het menu te bekijken. Gebruik de knoppen en om degewenste optie aan te passen.Let op: Wanneer een Bron is geselecteerd, verschijnt de standaard Bron geprogrammeerd in de KP10keypad.DaysWanneer u DAYS selecteert, gebruik dan de knoppen en om te scrollennaar enkele dag, maandag tot vrijdag, weekend of iedere dag.On/OffWanneer het alarm ingeschakeld is, zal het pictogram voor Alarm (104) verschijnen op het scherm.
 • Page 15

  LK10Sleep (Slapen) menuIn dit menu kunt u de tijd instellen wanneer de LK10 automatisch uitgeschakeld wordt.Druk vijf seconden op de knop Set en laat deze los wanneer SLEEP verschijnt op het scherm.(Slapen)(Uur)(Minuut)(Aan/Uit)SleepHourMinuteOn/OffFav-1(Set)MenuTitleExitNEDERLANDSShiftGebruik de knoppen en om het menu te bekijken.Gebruik de knoppen en om de gewenste optie aan te passen.105
 • Page 16

  Menu instellingen (vervolg)Setup menuDit menu laat de gebruiker handmatig de tijd en datum van de LK10 instellen. Druk vijf seconden opde knop Set en laat deze los wanneer SETUP verschijnt op het scherm.(Instellingen)Setup(Uur)Hour(Minuut)MinuteShiftFav-1(Set)MenuTitle(Datum/Maand)Date/Month(Maand/Datum)Month/Date(Jaar)YearExitGebruik de knoppen en om het menu te bekijken.Gebruik de knoppen en om de gewenste optie aan te passen.Let op: De tijd en datum zullen ook automatisch ingesteld worden na een download van de LR10.106
 • Page 17

  LK10Configure menuDruk vijf seconden op de knop Set en laat deze los wanneer CONFIG verschijnt op het scherm.(Configuratie)(12/24 Uur)(DD/MM)(LCD-Helderheid)Configure12/24 HourDD/MMLCD BrightnessFav-1(Set)MenuTitleExitNEDERLANDSShiftGebruik de knoppen en om het menu te bekijken.Gebruik de knoppen en om de gewenste optie aan te passen.12/24 Hour Bedient de weergave van de klok in 12 of 24-urenformaat.DD/MM Stelt de volgorde in waarin de datum en maand worden weergegeven.LCD Brightness Controleert het helderheidsniveau van het LCD-scherm: helder, gedimd of uit.107
 • Page 18

  ProbleemoplossingWanneer de LK10 vastloopt en/of ERROR op het scherm verschijnt vanwege een stroomstoring oftijdens klonen, volg dan de volgende stappen:1. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze terug na n minuut.2. Wanneer de stroom terug wordt ontvangen, geeft de LK10 vervormde tekst weer.3. Kloon de LR10 naar de LK10 zonder de modus Leren te kiezen.4. Wanneer de verzending van de LR10 voltooid is, herhaal Stap 1.Let op: Tijd en datum worden niet gepdatet in de LK10.Belangrijk: De LK10 werkt alleen indien aangesloten op de KP10 als onderdeel van een volledigAH10-distributiesysteem. Niet compatible met Incognito Readyversterkers.Ga naar www.cambridge-audio.com en registreer u om bericht te ontvangen over toekomstige nieuwe hardware ensoftware.Deze handleiding is zodanig geschreven dat het product zo eenvoudig mogelijk kan worden genstalleerd en gebruikt.Op het moment van drukken is de informatie in dit document nauwkeurig gecontroleerd op nauwkeurigheid.Cambridge Audio voert echter een beleid van continue verbetering, waardoor het ontwerp en de specificaties zondermededeling vooraf kunnen worden gewijzigd. Als u eventuele fouten ontdekt kunt u ons een e-mail sturen op:support@cambridgeaudio.comDit document bevat gepatenteerde informatie die beschermd wordt door auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze handleiding mag op mechanische, elektronische of andere manier worden verveelvoudigd, in welkevorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerdehandelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.Incognito en Incognito Ready zijn handelsmerken van Cambridge Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden. Copyright Cambridge Audio Ltd 2009A-BUS en A-BUS Ready zijn geregistreerde handelsmerken van LeisureTech Electronics Pty Ltd Australia. Voor ditproduct n of meer van de volgende octrooien gelden: US 7,181,023, 6,389,139, EP 1004222, AU 739808,NZ 502982, Mexico Z41196, Canada CA2301062.108
 • Page 19

  LK10Beperkte garantieCambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronderuiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren ofvervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uwleverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs.Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar udit product hebt aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kanhet door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger vanCambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die een gelijke matevan bescherming biedt.Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm vaneen verkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of(b) dit product niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of dedistributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit productis aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVERECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OFGEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOORZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID ENGESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade ofimpliciete garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u specifiekewettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnenverschillen.Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw leverancier.109NEDERLANDSDeze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik,nalatigheid, commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen schadeontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio ofeen Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft omgarantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maaktdeze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.
 • Page 20

  www.cambridge-audio.comCambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office:Gallery Court, Hankey Place,London SE1 4BB, United Kingdom 2009 Cambridge Audio LtdAP21164/2Registered in England No. 2953313Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Incognito LK10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Incognito LK10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,58 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Incognito LK10

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Dänisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Französisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info