Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Bezprzewodowy system muzyczny Minx Air 100/200
Konfiguracja Wi-Fi
3
Przejdź do komputera i kliknij logo sieci Wi-Fi,
a następnie wybierz opcję „Minx Air_XXX”.
2
6
Mac
PC
iPad
Otwórz nową stronę lub zakładkę w przeglądarce (Internet
Explorer, Safari, Chrome, itp.) W linii adresowej wpisz
192.168.1.1 i naciśnij klawisz [Enter], aby otworzyć stronę
konfiguracji Minx Air.
Jeśli masz pewność, że wpisano właściwe dane, kliknij przycisk
„OK”, aby zakończyć.
Na stronie konfiguracji systemu Minx Air może teraz pojawić się
komunikat typu „error” lub „no data received”. Nie martw się, to
normalne. Teraz można zamknąć przeglądarkę.
4
W menu rozwijanego „Service Set ID (SSID)" wybierz
domową sieć Wi-Fi.
Zrobiłeś błąd?
Aby zresetować MInx Air, wciśnij na 10 – 15 sekund przycisk
zasilania i przycisk [WPS], znajdujący się na panelu tylnym, aż
zasilanie zostanie wyłączone. Następnie zacznij od punktu 1. W celu
uzyskania dalszych objaśnień można obejrzeć prezentacje wideo o
łączeniu Minx Air, dostępne na stronie www firmy Cambridge Audio.
5
TW czerwonym polu wpisz hasło dostępowe do sieci Wi-Fi i kliknij
przycisk „Apply” (Zastosuj).
(Nie znasz hasła do swojej sieci Wi-Fi?) Zazwyczaj jest podane na
etykiecie, znajdującej się na modemie lub routerze internetowym.)
7
Po kilku sekundach Minx Air zostanie podłączony do sieci
(pomyślnie połączenie z siecią jest sygnalizowane świeceniem
się zielonej diody na panelu tylnym urządzenia). Może to trwać
nawet 30 sekund.
(Jeśli komputer lub tablet nie zrobił tego automatycznie, zmień w nim
ustawienia sieciowe lub Wi-Fi z powrotem na sieć domową.)
Podłącz Minx Air do zasilania i naciśnij przycisk zasilania
na wierzchu urządzenia. Odczekaj maksymalnie 20 sekund,
aż dioda na panelu tylnym zacznie migać kolorem zielonym
i pomarańczowym .
1
iTunes
iPad
iPhone
Aby korzystać z technologii AirPlay lub radia inter-
netowego, musisz najpierw podłączyć system Minx Air
100/200 do sieci domowej.
Jeśli posiadasz laptopa, tablet lub przeglądarkę internetową
z funkcją Wi-Fi, przejdź do punktu 1 poniżej, aby włączyć
się do sieci.
Jeśli nie używasz przeglądarki internetowej z funkcją Wi-Fi
(posiadasz np. komputer stacjonarny), zajrzyj do
podręcznika użytkownika, aby dowiedzieć się, jak wykonać
połączenie przewodowe.
AirPlay
Gratulacje! Teraz już możesz przesyłać strumieniowo
dźwięk za pomocą technologii AirPlay. Po otwarciu pro-
gramu iTunes zobaczysz logo Airplay , umożliwiające
wybranie Minx Air jako urządzenia odtwarzającego.
Uwaga – po wybraniu Minx Air połączenie nastąpi po kilku sekundach.
Zanim zaczniesz regulować głośność, odczekaj chwilę, aż pojawi się
dźwięk.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Minx Air200 BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Minx Air200 BT in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info