Zoom out
Zoom in
Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk
zasilania wciśnij na sekundę lub dłużej.
Pomyślne sparowanie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem, a
niebieska dioda LED przestanie migać.
Aby odtwarzać dźwięk poprzez system Bluetooth, najpierw
musisz upewnić się, że Go V2 jest podłączony do zasilania lub
akumulator jest naładowany.
Następnie należy sparować go z urządzeniem Bluetooth.
Parowanie drugiego urządzenia
Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj Go V2 przez 4
godziny.
W czasie ładowania dioda LED będzie świecić kolorem
pomarańczowym, a po całkowitym naładowaniu zacznie
świecić kolorem zielonym.
Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście Bluetooth.
Konfiguracja systemu Bluetooth
Aby sparować inne urządzenie, wciśnij na 2 sekundy przycisk , aby
włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z
instrukcjami.
Może trzeba będzie upewnić się, czy w urządzeniu
włączony jest system Bluetooth.
Przyłóż urządzenie NFC do logo , umieszczon-
ego na wierzchu Go V2.
Go V2 włączy tryb automatycznego parowania i na
urządzeniu powinno pojawić się wskaźnik „Go V2”.
Parowanie urządzenia w standardzie NFC
NFC
1.
2.
Wciśnij na 2 sekundy przycisk , aby włączyć tryb parowania
Bluetooth. Migająca kolorem niebieskim dioda LED sygnali-
zuje tryb parowania.
W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz
system Bluetooth i sparuj go z Go V2 (może trzeba będzie zajrzeć
do instrukcji obsługi urządzenia).
Parowanie manualne
1.
2.
Instrukcja obsługi
Wejście audio
Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście audio.
Na tylnej ściance urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwia-
jące podłączanie urządzenia analogowego.
Dioda LED zaświeci się kolorem zielonym sygnalizując, że wybrane
zostało wejście audio.
Bezpieczeństwo akumulatora
Automatyczne wyłączanie zasilania
W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone
automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Go V2.
Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania
Migająca kolorem czerwonym dioda LED informuje, że napięcie
akumulatora jest zbyt niskie i Go V2 przejdzie w stan czuwania, w
ramach którego odtwarzanie nie jest możliwe. Ta dioda będzie migać
przez 30 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.
Ładowanie przez port USB
Go V2 może być używany do ładowania kompatybilnych urządzeń
przenośnych. Jeśli ładowarka nie będzie podłączona, spowoduje to
rozładowanie akumulatora.
Go V2 posiada akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania,
zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50OC.
Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może
wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie
akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w
których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Akumulator należy
doładowywać co 2 miesiące, aby utrzymywać akumulator w optymalnej
kondycji.
Dobre rady
GO
PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER
Important !
!

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Minx Go V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Minx Go V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info