Zoom out
Zoom in
Hoe te installeren
Bluetooth activeren
Accu en veiligheid
Om Bluetooth audio te gebruiken, dient u eerst te
controleren of de netstekker van de Minx Go is
ingeplugd of dat de accu is opgeladen.
Koppel dan de Minx Go aan uw Bluetooth
apparaat.
Verbind de oplaadadaptor met de Minx Go en reken op
vier uur oplaadtijd.
Het controle LEDje brandt oranje tijdens het opladen
en groen na voltooiing.
Houd de aan/uitschakelaar bovenop het apparaat
1 seconde ingedrukt om de Minx Go in te schakelen.
Druk tweemaal op de aan/uitknop om de
Bluetooth koppeling tot stand te brengen.
Automatische uitschakeling
Om energie te besparen schakelt de Minx Go automatisch
na 30 minuten uit. Tip de aan/uit toets aan om weer te
kunnen luisteren.
Waarschuwing accu uitgeput
Een rood knipperende LED waarschuwt dat de accu uitgeput
raakt. De Minx Go gaat dan naar standby en er kan geen
muziek worden beluisterd. De rode LED houdt het knipperen
een half uur vol waarna de Minx Go uitschakelt.
Opladen via USB
Bij aangesloten oplader kan de USB connector aan de
achterzijde van de Minx Go worden gebruikt om andere
mobiele toestellen op te laden.
De Minx Go is uitgerust met een hoogwaardige accu die bestand
is tegen temperaturen tot 50 graden Celsius. Wie de Minx Go in
zomerhitte in de auto laat, riskeert permanente schade, brand
of explosie van de accu. Bewaar de Minx Go ook nooit in ruimten
of achter glas waar de temperatuur boven de 50 graden Celsius
kan oplopen. Wanneer de Minx Go langere tijd niet wordt
gebruikt, zorg dan dat de accu elke twee maanden wordt
opgeladen om hem in goede conditie te houden.
Breng de Bluetooth overdracht tot stand op uw Bluetooth
toestel (bijv. tablet, smartphone) en lijn hem op met de Minx
Go (het kan nodig zijn om de handleiding van tablet of
smartphone erbij te pakken). Succesvol aansluiten wordt
beloond met een beep en het in blauw oplichten van de
controle LED van de Minx Go.
Eenmaal wederzijds herkend zal de muziek van uw tablet
of smartphone door de Minx Go worden weergegeven.
1
2
1
Aux ingang
Aan de achterzijde van de Minx Go zit een Aux-ingang
waarop elke analoge bron (radio, cd, enz) kan worden
aangesloten. Om muziek via de Aux-ingang te
beluisteren dienen de Bluetooth bronnen op pauze te
staan. Wanneer geen enkele Bluetooth bron speelt,
schakelt de Minx Go automatisch naar de Aux-ingang.
1
2
3
Om een tweede Bluetooth bron met de Minx Go te
laten communiceren dient u de aan/uitdruktoest naar
de Pairing Mode te tippen en vervolgens het
Bluetooth toestel aan de hand van zijn instructies op
de Minx Go af te stemmen.
Het aansluiten van een tweede Bluetooth
1
Top tips
Draagbaar draadloos systeem

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Minx Go wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Minx Go in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info