Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
82
Bedankt voor het aanschaffen van de Sonata NP30 Network Music Player
(netwerkmuziekspeler). Wij zijn ervan overtuigd, dat u er vele jaren luisterplezier
aan zult beleven. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de Sonata
NP30 gebaseerd op drie basisprincipes verbluffende prestaties, gebruiksgemak
en uiterste hoogwaardigheid.
De Sonata NP30 biedt toegang tot een breed aanbod van audiobronnen, via UPnP-
servers of lokale media, maar ook rechtstreeks via internet, bijvoorbeeld via onze
eigen Uuvol Internetradio-dienst of Streaming-diensten van andere leveranciers.
De gratis UuVol Radio-dienst brengt de beste iRadio-stations naar uw NP30. Deze
zijn door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid en geluidskwaliteit; met momenteel
ruim 15.000 beschikbare stations, en daar komen elke dag meer bij.
Op onze website UuVol.com kunt u nieuwe stations voorstellen, uw favorieten en
andere instellingen voor verschillende op UuVol gebaseerde apparaten in één keer
beheren, wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe functies en Streaming-
diensten die we toevoegen en nog veel meer. Kijk op UuVol.com voor meer
bijzonderheden.
Streaming-diensten zijn diensten die door partnerleveranciers worden geleverd.
Hiervoor is meestal een abonnement vereist, waarbij verschillende diensten
beschikbaar zijn in verschillende landen.
Naast pure internetinhoud kunt u ook uw eigen lokaal opgeslagen muziek openen
vanaf USB-flashdrives of harde schijven en met het netwerk verbonden UPnP-
servers.
Verschillende gecomprimeerde formaten worden ondersteund plus verliesvrij
gecomprimeerde en ongecomprimeerde PCM/WAV tot ‘beter-dan-CD’ 24-bit inhoud
in 24/96, wat te vinden is op geschikte downloadsites. Podcasts worden ook
ondersteund.
Er zijn hoogwaardige componenten gebruikt, waaronder een WM8728 24 bit /
96kHz digitaal-analoogomzetter (DAC) van de beroemde fabrikant Wolfson.
Een bedrijfseigen audiobufferings- en reclocking-systeem reconstrueert alle
inkomende audioklokken in de NP30 met een set precisieoscillators, die jitter
wegnemen en ongeëvenaarde geluidskwaliteit leveren.
De Sonata NP30 bevat tevens een milieuvriendelijk laagverbruik (<1w) stand-
bycircuit.
We hebben tevens een gratis iPhone/iPod touch-applicatie ontwikkeld, waarmee de
NP30 volledig draadloos kan worden bediend (in combinatie met een Wi-Fi-netwerk).
Zoek naar ‘UuVol Remote’ in de Apple App Store of ga naar www.UuVol.com voor
meer bijzonderheden over deze en andere applicaties en functies die op de markt
komen.
Ultieme geluidskwaliteit is afhankelijk van uw totale systeem. Wij raden u daarom
sterk aan om speakers te gebruiken uit het Sirocco-assortiment van Cambridge
Audio, omdat deze zijn ontworpen volgens dezelfde veeleisende standaarden als dit
product.
Uw verkooppunt kan u tevens voorzien van Cambridge Audio-verbindingen van
uitstekende kwaliteit om te garanderen dat uw systeem zijn volledige potentie
benut.
Dank u dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij de
hand te houden voor toekomstig gebruik.
Matthew Bramble
Technisch directeur Cambridge Audio
en het Sonata-ontwikkelingsteam
Inhoud Inleiding
Inleiding .....................................................................................................82
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen........................................................83
Wi-Fi-informatie.........................................................................................84
Beperkte garantie .....................................................................................85
Aansluitingen achterpaneel .....................................................................86
Bedieningselementen aan de voorzijde..................................................87
Afstandsbediening....................................................................................88
Overzicht....................................................................................................89
Verbinding maken.....................................................................................89
Bediening van de NP30 ...........................................................................90
Het menu Instellingen ..............................................................................94
UuVol afstandsbediening .........................................................................95
Problemen verhelpen ...............................................................................96
Technische specificaties ..........................................................................96
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het
product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte
informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en
auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch
geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
de respectievelijke eigenaren.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2010
UuVol is een handelsmerk van Audio Partnership Plc en is geregistreerd
in de Europese Unie en in andere landen.
Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve
eigenaars en worden uitsluitend ter referentie weergegeven.
Het beleid van Cambridge Audio is gericht op voortdurende verbetering.
Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Belangrijk!
The NP30 is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe
functies en updates worden van tijd tot tijd beschikbaar gesteld. In
het gedeelte over het upgraden van firmware aan het einde van deze
handleiding wordt uitgelegd hoe u erachter kunt komen of er nieuwe
functies en updates zijn en hoe u deze vervolgens automatisch naar
uw speler kunt downloaden via internet. Dit neemt slechts enkele
minuten in beslag.
We adviseren u om te controleren of er updates zijn voordat u uw
NP30 voor het eerst gaat gebruiken, en om dit ook daarna regelmatig
te doen.
Kijk ook regelmatig op de ondersteuningspagina voor de NP30 op
http://support.cambridgeaudio.com. voor bijzonderheden over nieuwe
functies, voor advies over compatibiliteit met andere producten en
audio-formaten en voor de meeste recente versie van deze
handleiding.
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/care
Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
hoogte van:
Nieuwe producten
Software-upgrades
Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en
wedstrijden!
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonata NP30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonata NP30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info