Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
83
NP30
NEDERLANDS
Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte
produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een
geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede
contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid.
Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met
een elektricien over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het
punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht
wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om
omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer
het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
functioneert of is gevallen.
Dit product maakt gebruik van lasertechniek. Het gebruik van bedieningselementen,
of aanpassingen, prestaties of procedures anders dan in deze handleiding
beschreven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan radioactieve straling. Open
het toestel niet en voer niet zelf reparaties uit. Laat het onderhoud over aan
gekwalificeerde personen.
Dit label is aangebracht op de beveiligde laserbehuizing in het product.
WAARSCHUWING
– om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
– De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de
stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
eenheid.
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet
in een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen,
gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen
objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een ander
zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer
de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld
aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water
erin op het apparaat, zoals een vaas.
Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van nietgeïsoleerde ‘gevaarlijke
spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor
de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel
geïsoleerde) constructie is.
AEEA-symbool
De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met
de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.
CE-teken
Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.
C-Tick-teken
Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.
Ross Test Zegel
Dit product voldoet aan de Russische elektronische
veiligheidskeurmerk.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonata NP30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonata NP30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info