Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
95
NP30
NEDERLANDS
Bedrade/Draadloze verbinding
Het is mogelijk uw NP30 te verbinden met uw netwerk via een beschikbare
Ethernetverbinding (RJ45) of via een Wi-Fi-router. De eenheid staat standaard in de
AUTO-modus. Telkens wanneer u de eenheid aanzet, zoekt het naar de aanwezigheid
van een draadverbinding en probeert het deze te gebruiken. Als die verbinding er
niet is of het apparaat geen verbinding kan maken, dan probeert het gebruik te
maken van de draadloze verbinding, etc. In de Auto-modus zal, als de NP30 op
enige wijze verbinding heeft gemaakt met het netwerk, deze soort verbinding
gebruikt blijven worden als de NP30 aan is.
U kunt de NP30 ook configureren om altijd uitsluitend gebruik te maken van de
bedrade of draadloze verbinding vanuit het menu ‘Network Config
(Netwerkconfiguratie) van de NP30, waarin u ‘Wired/Wireless’ (Bedraad/Draadloos)
selecteert. Dit menu laat u drie opties zien: ‘Auto’, ‘Uitsluitend bedraad’ en
‘Uitsluitend draadloos’.
‘Uitsluitend bedraadselecteren zorgt ervoor dat de NP30 opnieuw opstart en
vervolgens uitsluitend de ethernetverbinding gebruikt om te communiceren met het
netwerk. ‘Uitsluitend draadloos’ selecteren zorgt ervoor dat de NP30 opnieuw
opstart en uitsluitend gebruik maakt van de Wi-Fi-verbinding. De ‘Auto’-optie
selecteren, betekent dat de NP30 beide verbindingen zal proberen en zal blijven
bij de verbinding die het kan laten werken zoals hierboven beschreven.
Versie
Dit menu-item toont enkele versienummers van hardware/software voor uw NP30.
Draai de draaischijf om te bladeren tussen de verschillende items.
Het Service Pack is de firmware-software die momenteel geladen is. Het is een goed
idee om deze op te schrijven als u contact op moet nemen met de technische
ondersteuning; ze kunnen er naar vragen.
Het serienummer en de productcode worden doorgaans niet gevraagd door het
technische ondersteuningsteam.
Dit serienummer is niet hetzelfde als het fysieke serienummer op de
achterkant van het product zelf.
Firmware-upgrade
Gebruik deze optie om nieuwe firmware van Cambridge Audio te downloaden voor
de NP30 via het internet.
Als u dit item selecteert, zal de NP30 verbinding maken met uw server en kijken of
er een nieuwere versie beschikbaar is van de software ‘Checking for updates’
(Zoeken naar updates) wordt weergegeven op het scherm).
Als er nieuwe software is gevonden, zal de NP30 u vragen of u het wilt downloaden
of niet. Het is een goed idee om de firmware zo nu en dan te updaten om te
profiteren van eventuele oplossingen voor problemen of nieuwe functies. In dit
stadium kunt u op de knop op de NP30 drukken om de firmware-upgrade te
annuleren. Een Firmware-upgrade kan enkele minuten duren.
Opmerking:
– Het is zeer belangrijk dat u de stroom naar de NP30 niet uitschakelt als de
firmware-upgrade is gestart, tot de bewerking voltooid is. Hierdoor kan de NP30
permanent beschadigd raken.
– Verstoor daarnaast de netwerk- of internetverbinding niet door de ethernetkabel
te verwijderen of uw router, etc. uit te schakelen.
Taal
Hiermee kunt u de taal van de display wijzigen.
Er verschijnt een lijst van de talen die op dit moment ondersteund worden. Selecteer
de taal van uw keuze en druk op Enter.
De NP30 wordt dan opnieuw opgestart met de nieuwe taal. Dit duurt
ongeveer 30 seconden.
Resetten naar fabrieksinstellingen
Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden die in de
fabriek zijn ingesteld.
De NP30 vraagt u of u zeker weet dat u wilt doorgaan voordat de instellingen worden
gereset.
Als u de instellingen reset naar de fabriekswaarden, gaan al uw
persoonlijke instellingen verloren, evenals alle opgeslagen WEP/WPA-codes voor
verbinding met uw draadloze netwerk.
Registreren
Als u deze optie kiest, verschijnt er een code die u kunt gebruiken om uw NP30 te
registreren op de UuVol-portal op www.Uuvol.com. U dient dan wel eerst een account
aan te maken op UuVol. Open www.UuVol.com vanuit uw internet-browser. Zie het
gedeelte over registratie bij UuVol, eerder in deze handleiding.
Let op: de gegenereerde code is ongeveer 10 minuten geldig. Als u de code in die
tijd niet gebruikt, moet u dit menu afsluiten en opnieuw openen voor een nieuw
code.
UPnP Name (UPnP-naam)
Met dit menu kunt u de aangegeven naam van de UPnP-client instellen voor uw
NP30.
Dit is de naam die door andere UPnP-apparaten (zoals controlepunten,
toepassingen op afstand, etc.) wordt weergeven wanneer ze de NP30 zien.
De standaardnaam is ‘NP30’, maar deze kunt u wijzigen in elke andere naam die
u gemakkelijk kunt onthouden, bijvoorbeeld ‘Papa NP30’ of ‘Keuken’, etc.
Sterkte WiFi
Hiermee geeft u de sterkte van het WiFi-signaal weer.
Als WiFi is uitgeschakeld (alleen Ethernet-modus), wordt als
signaalsterkte 0% weergegeven.
Code afstandsbediening
Er zijn twee opties
Optie 1 – is de standaard, die kan worden gebruikt met de afstandsbediening van
de NP30 indien deze ook in de standaardmodus staat.
Optie 2geeft een alternatieve codeset, die wordt gebruikt wanneer de codes van
de afstandsbediening in conflict komen met die van een andere afstandsbediening.
Als u optie 2 selecteert op de NP30, moet de afstandsbediening ook worden
ingesteld op optie 2. Dit doet u als volgt:
Druk op de knop en houd deze ongeveer 12 seconden ingedrukt. Zo schakelt
u van optie 1 naar optie 2.
Wanneer u hetzelfde nogmaals doet, gaat de afstandsbediening weer terug naar de
codes van optie 1.
UuVol afstandsbediening
De UuVol afstandsbediening is een gratis toepassing voor iPhone/iPod Touch/iPad,
waarmee de NP30 of andere producten van Cambridge Audio met UuVol-functie
draadloos kunnen worden bediend.
Met deze toepassing kan de NP30 volledig worden bediend, inclusief UuVol Radio,
Streaming-diensten, UPnP-Media, persoonlijke instellingen, wachtlijsten en nog
meer.
De toepassing ondersteunt tevens de weergave van platen- en cd-hoezen en logo’s
van stations (indien beschikbaar).
Om de UuVol afstandsbediening te kunnen gebruiken, hebt u een Wi-Fi-netwerk of
toegangspunt nodig om de toepassing mee te verbinden. De verbinding tussen uw
router en de NP30 kan dan ofwel WiFi ofwel Ethernet zijn.
Zoek naar ‘UuVol Remote’ in de Apple App Store of ga naar www.UuVol.com voor
meer bijzonderheden over deze en andere applicaties en functies die op de markt
komen.
Router/Breedband-modem
Of
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonata NP30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonata NP30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info