Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
96
Technische specificaties
DAC ondersteunt Wolfson WM8728 24 bit 96kHz
THD+N 0.003% @ 1kHz
Frequentierespons 20Hz-20kHz +/- 0,2dB
Signaal-ruisverhouding > 95dB
Totaal gecorreleerde jitter <200pS
Digitale uitgangen* ** S/PDIF Coaxiaal en TOSLink Optisch
16-24 bits, 32-96kHz
Audio-formaten** WAV met ongecomprimeerde audio
PCM 16-24 bits 32-96kHz
FLAC met verliesloze compressie
PCM 16-24 bits 32-96kHz
AIFF met ongecomprimeerde audio
PCM 16 bits 32-48kHz
Microsoft
®
Windows Media
TM
Audio
(WMA 9 Standaard) 32-320kbps
MP3 (CBR of VBR) 16-320kbps
AAC, HE AAC en AAC+
(CBR of VBR) 16-320kbps
OGG Vorbis 32-320kbps
Streaming-protocollen RTSP (Real Time Streaming Protocol)
MMS (Microsoft Media Server Protocol)
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Afspeellijsten ASX (Microsoft
®
afspeellijstformaat)
M3U, PLS
Wi-Fi IEEE 802.11 b / g of n (alleen 2.4GHz
gebruikt)
WiFi-encryptie WEP, WPA, WPA2
Ethernet IEEE 802.3, 10 Base-T of 100 Base-T
USB 2 x USB 1.1, momenteel beperkt tot
500mA per stuk
Bestandssystemen FAT32
Trigger In 12V DC
Voltage netstopcontact 100-240 VAC (schakelmodus)
Standby-verbruik <1W
Max. stroomverbruik 21W
Afmetingen (B x D x H) 270 x 285 x 67mm
Gewicht 2,1Kg/4.6lbs
* iRadio/Streaming-diensten worden uitgevoerd als 16-bits gegevens met de juiste
bemonsteringsfrequentie voor de gedecomprimeerde gegevens. De
bemonsteringsfrequentie is 32kHz, 44,1kHz of 48kHz, afhankelijk van de
bemonsteringsfrequentie van de streams.
Inkomende streams met een bemonsteringsfrequentie van minder dan 32kHz kan
niet worden uitgevoerd via S/P DIF /Toslink.
Voor gecomprimeerde streams wordt de werkelijke resolutie van de audio natuurlijk
beperkt door de codering.
Voor Media-inhoud van lokale schijven of UPnP wordt dit uitgevoerd in de eigen
resolutie van 16- 24 bits, 32 kHz 44,1kHz 48kHz of 96kHz met bit-voor-bit
overdracht.
** 88,2kHz-materiaal wordt niet ondersteund.
Problemen verhelpen
Als u problemen ondervindt met uw NP30, kan het handig zijn om de Help op onze
internetpagina http://support.cambridgeaudio.com/te raadplegen.
Als u problemen ondervindt met de UuVol-voorziening, kan het bovendien nuttig zijn
om de Help op www.UuVol.com te raadplegen.
Algemene richtlijnen bij problemen:
Als u problemen ondervindt bij het maken van verbinding tussen de NP30 en uw
netwerk, kunnen de volgende maatregelen helpen om het probleem op te lossen:
• Ga na of een aangesloten PC via hetzelfde netwerk toegang heeft tot internet
(d.w.z. kan surfen op internet).
• Controleer of er een DHCP-server aanwezig is of op de NP30 een statisch IP-adres
is geconfigureerd. U kunt een statisch IP-adres op de NP30 configureren door de
optie ‘Settings (Instellingen) -> Network Config (Netwerkconfiguratie) -> Edit Config
(Configuratie bewerken)’ te selecteren en vervolgens ‘No’ (Nee) te selecteren bij
‘Auto (DHCP)’. DHCP is echter de aanbevolen methode.
• Controleer of de firewall van uw netwerk geen uitgangspoorten blokkeert. De radio
heeft minimaal toegang nodig tot de UDP- en TCP-poorten 80, 5 54, 1755, 5000,
6000 en 7070.
• Controleer of uw toegangspunt de verbindingen niet beperkt tot specifieke MAC-
adressen. U kunt het MAC-adres van de radio bekijken met de optie ‘Settings
(Instellingen) -> Network Config (Netwerkconfiguratie) -> View Config (Configuratie
bekijken) -> MAC-adress (MAC-adres)’.
• Als u een geëncrypteerd WiFi-netwerk hebt, controleer dan of u de juiste code of
wachtzin in de NP30 hebt ingevoerd. Denk erom dat tekstkarakters in codes
hoofdlettergevoelig zijn. Als u probeert verbinding te maken met een
geëncrypteerd netwerk en in de display van de NP30 het bericht ‘Draadloze fout’
verschijnt, gevolgd door een code van 5 cijfers, controleer dan of u de juiste
wachtzin hebt ingevoerd voor het netwerk. Als het probleem hiermee niet is
verholpen, moet u wellicht uw netwerkconfiguratie bekijken.
Als uw NP30 wel verbinding met het netwerk kan maken, maar bepaalde UuVol-
stations niet kan afspelen, kan dit de volgende oorzaken hebben:
• Het station zendt op dit tijdstip niet uit (het station kan bijvoorbeeld in een andere
tijdzone uitzenden).
• Het maximaal toelaatbare aantal gelijktijdige luisteraars voor het station is bereikt.
• Het station zendt niet meer uit.
• De koppeling is onze database is verouderd.
• De internetverbinding tussen u en de server (die zich vaak in een ander land
bevindt) is traag.
• Probeer een PC te gebruiken om de stream af te spelen via de site van het station.
Als u het station wel kunt ontvangen via een PC, kunt u ons hiervan op de hoogte
stellen via het formulier op www.UuVol.com. Wij kunnen dan een onderzoek
instellen.
Als u problemen ondervindt met het afspelen via UPnP, controleer dan altijd het
volgende:
• Ga na of de door u gekozen UPnP-serversoftware ondersteuning biedt voor het
bestandstype dat u probeert te openen. Sommige servers ondersteunen
bijvoorbeeld geen FLAC.
• De NP30 kan uitsluitend niet-DRM-bestanden afspelen. Bestanden met DRM-
beperkingen kunnen niet op de NP30 worden afgespeeld. Soms kunnen servers
Microsoft Playsforsure autoriseren en decoderen voordat ze de inhoud aanbieden
aan de NP30, maar er is geen garantie dat dit lukt, omdat het zuiver een functie
van de server is.
• Als u inhoud met het formaat 24-bits WAV of FLAC wilt afspelen, is voor een
betrouwbare weergave doorgaans een bedrade Ethernet-verbinding vereist, met
het oog op de bandbreedte.
• Controleer of de NP30 ondersteuning biedt voor het bestandstype dat u probeert
af te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV worden
afgespeeld. De NP30 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA Pro, verliesloos
WMA, RAW, AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld.
Als u problemen ondervindt met het afspelen via lokale media, controleer dan
altijd het volgende:
• Controleer of de NP30 ondersteuning biedt voor het bestandstype dat u probeert
af te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV worden
afgespeeld.
• De NP30 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA Pro, verliesloos WMA, RAW,
AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld.
• Via lokale media kan de NP30 uitsluitend niet-DRM-bestanden afspelen.
Bestanden met DRM-beperkingen kunnen niet worden afgespeeld.
• Ga na of uw apparaat niet meer dan 500mA nodig heeft indien het zijn voeding
via de USB-ingang zelf krijgt.
• Controleer of uw apparaat is geformatteerd in het formaat FAT32.
• De manier waarop u uw lokale media organiseert, is van invloed op de omvang
van de interne database die de NP30 nodig heeft om de inhoud die u doorzoekt,
dynamisch op te bouwen. Een goede methode is voor elke artiest een map te
maken. Binnen zo’n map moet u voor elk album een submap maken waarin u de
tracks van dat album opslaat. Bibliotheken met duizenden tracks in één en
dezelfde map zullen op den duur het zoekproces van de NP30 vertragen.
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonata NP30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonata NP30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info