Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
NEDERLANDS
Stereo-ontvanger
Gebruikershandleiding
26
Your music +our passion
AR30/DR30
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AR30/DR30Your music + our passionNEDERLANDSStereo-ontvangerGebruikershandleiding26
 • Page 2

  InhoudVergeet niet uw aankoop te registreren.Ga naar: www.cambridge-audio.com/stsAls u zich registreert, bent u altijd als eerste op de hoogte van:G Nieuwe productenG Software-upgradesG Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en wedstrijden!Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zoeenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor hetdrukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van CambridgeAudio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificatieskunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en auteursrecht.Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijkworden verveelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of anderemiddelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vande fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendomvan de respectievelijke eigenaren. Copyright Cambridge Audio Ltd 2009iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.SIRIUS en het SIRIUS logo met de hond zijn geregistreerde handelsmerken vanSIRIUS Satellite Radio Inc.26Inleiding.....................................................................................................................................27Belangrijke veiligheidsaanwijzingen........................................................................................28Beperkte garantie .....................................................................................................................31Aansluitingen achterzijde.........................................................................................................32Bedieningspaneel voorzijde.....................................................................................................34Afstandsbediening....................................................................................................................36iPod-compatibiliteit ...................................................................................................................37Aansluitingen ............................................................................................................................38Antennes ...................................................................................................................................39Bediening ..................................................................................................................................40DAB-regio wijzigen (alleen DR30)...................................................................................40De bron instellen .............................................................................................................40Volume regelen ................................................................................................................41Geluidsinstellingen aanpassen.......................................................................................41Afstemmen en luisteren ..................................................................................................41Voorinstellingen instellen ................................................................................................42De klok instellen ..............................................................................................................43De tijdzone instellen (alleen VS-versie)..........................................................................43De wekker instellen .........................................................................................................44De sluimertijd instellen ...................................................................................................44Geavanceerde instellingen .............................................................................................45De aux-ingang hernoemen..............................................................................................45Het bijgeleverde DD30 docking station voor iPod gebruiken .......................................46iPod-compatibiliteit..........................................................................................................46Een SIRIUS Connect Home Tuner aansluiten (alleen VS-versie) ..................................47Fabrieksinstellingen resetten .........................................................................................48Problemen verhelpen ...............................................................................................................48Technische specificaties ..........................................................................................................49
 • Page 3

  AR30DR30InleidingNEDERLANDSWij danken u voor uw aankoop van uw Sonata AR30/DR30. Wij zijn ervan overtuigd dat uer jarenlang luisterplezier aan zult beleven. Net als alle andere producten van CambridgeAudio, is de Sonata AR30/DR30 gebaseerd op drie basisprincipes verbluffendeprestaties, gebruiksgemak en uiterste hoogwaardigheid.Ons uitgangspunt bij de gezamenlijke ontwikkeling van de Sonata AR30 en DR30 was hetbieden van ongevenaarde geluidskwaliteit in een kleine, handige en strijlvolle behuizing. DeSonata AR30 is een FM/AM-stereo-ontvanger met een versterker van hoge kwaliteit en wordtgeleverd met een dockingstation voor iPod. De VS-versie van de AR30 beschikt bovendienover een SIRIUS-aansluiting, waarmee aldaar ook satellietradio kan worden ontvangen(SIRIUS-abonnement vereist).De Sonata DR30 is een soortgelijke stereo-ontvanger met dezelfde versterker en een DD30iPod-dockmaar met een DAB/FM-tuner voor landen waar DAB digital radio beschikbaar is.Met de bijgeleverde afstandsbediening kunnen alle functies van de Sonata AR30/DR30worden bediend en tevens die van een iPod, wanneer deze via het meegeleverde DD30-dockis aangesloten.Het audiocircuit is gebaseerd op onze uitgebreide ervaring en beschikt over een versterkermet hoog vermogen, liniaire voeding en een low-flux torodale transformator. Wekker- ensluimerfuncties zijn ook beschikbaar en u kunt zelf kiezen of u gewekt wilt worden door detuner of de aangesloten iPod. Een tijdelijke antenne wordt meegeleverd, zodat u het toestelmeteen kunt gebruiken, maar als u optimaal van uw Sonata AR30/DR30 wilt genieten, radenwij ten zeerste aan geschikte externe AM/FM/DAB-antennes te gebruiken.Ultieme geluidskwaliteit is afhankelijk van uw hele systeem. Daarom bevelen wij aan, vooralluidsprekers te gebruiken uit de Cambridge Audio Siroco-serie, omdat deze speciaal zijnontworpen met het oog op perfecte akoestiek en een esthetisch bijpassend uiterlijk. Uwverkooppunt kan tevens Cambridge Audio-aansluitmateriaal leveren, waarmee u zeker kuntzijn dat alle mogelijkheden van uw systeem optimaal worden benut.Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen; wij raden u aan, deze bij de handte houden voor toekomstig gebruik.Matthew BrambleTechnisch directeur Cambridge Audioen het Sonata-ontwikkelingsteam.27
 • Page 4

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingenNeem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens hetapparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale prestaties enu kunt de levensduur van het product verlengen:1. Lees deze voorschriften.2. Bewaar deze voorschriften.3. Neem alle waarschuwingen in acht.4. Volg alle voorschriften op.5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de fabrikant.8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmteproduceren.9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekkerheeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaardestekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactstekerof het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als demeegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien overde vervanging van uw verouderde stopcontact.10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen of hetbekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het punt waar zeuit het apparaat komen.11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief, houder oftafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht wordt bij hetapparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij hetverplaatsen van het karretje met het apparaat, om omkantelen tevoorkomen.13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer hetapparaat een lange periode niet wordt gebruikt.2814. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud isnodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals eenbeschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als ervoorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen ofwater, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.WAARSCHUWING om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moetu deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.De eenheid moet genstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de stekker uithet hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de achterkant van de eenheid)te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het apparaat te halen,blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik alleen hetstroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet in eengesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen, gebruik dan debovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen objecten bovenop dezeeenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en belemmerde luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objectenzoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aandruipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op hetapparaat, zoals een vaas.
 • Page 5

  AR30DR30Ross Test ZegelDit product voldoet aan de Russische elektronische veiligheidskeurmerk.AEEA-symboolDe doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese Uniewaarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische apparatuurgescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat elektrische enelektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled ofhersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval.Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit producthebt gekocht voor meer informatie.CE-tekenLET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT. DITSOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TEBEDIENEN NIETIG VERKLAREN.Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen voor eendigitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Dezebeperkingen zijn ontworpen om een degelijke bescherming te bieden tegenschadelijke storingen in een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereerten gebruikt radiofrequente energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaatniet in overeenstemming met de voorschriften is genstalleerd en wordt gebruikt, kan hetschadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie datstoringen optreden in een bepaalde installatie.Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of televisieontvangst, diekan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoordte proberen de storing door n of meer van de volgende maatregelen te corrigeren: Herorinteer of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de ontvangeris aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor laagspanning(2006/95/EEG) en elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG)wanneer het wordt genstalleerd en gebruikt in overeenstemming met dezehandleiding. Om verdere conformiteit te garanderen, dienen voor dit product alleenonderhouds- en reparatiewerkzaamheden te worden overgelaten aan bevoegdonderhoudspersoneel.C-Tick-tekenDit product voldoet aan de communicatietechnieken van de AustralianCommunications Authoritys Radio en aan de vereisten van EMC.29NEDERLANDSFCC-wetgevingHet symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de gebruikerte waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-gesoleerde gevaarlijke spanning binnende behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaar voorelektrische schokken te vormen.Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voorde aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deonderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel gesoleerde)constructie is.
 • Page 6

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen (vervolg)VentilatieOverbelastingBELANGRIJK De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit ietsbovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een kastzonder voldoende ventilatie.Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zethet apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met deleverancier van het apparaat voor advies.Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten enverlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie engebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen mag u detussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.PlaatsenSchoonmakenKies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een warmtebron.Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ooklocaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. De eenheid kanworden gebruikt in een gematigd klimaat.Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden genstalleerd. Niet in een dichtgebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid niet op een instabieloppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden vooreen kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels ofbeeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een week(indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de nieuwecomponenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode verbeteren.Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge, stofvrijedoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten.Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.StroombronnenDeze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het apparaatnooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen optreden. Als u dezevoorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schok krijgen. Neem bijproblemen of storingen contact op met uw dealer.Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op hetmarkeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij u thuis,neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijkeenergiemaatschappij.Deze eenheid is ontworpen om in de modus Standby gelaten te worden, wanneer de eenheidniet in gebruik is. Op deze wijze zal de levensduur van de versterker verlengd worden (ditgeldt voor alle elektronische apparatuur). Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit ophet achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken, trek dan destekker uit het stopcontact.30Weggooien van batterijenBatterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Verwijder oudebatterijen met zorg en in overeenstemming met de plaatselijk geldende milieuvoorschriftenvoor recycling van elektronische apparatuur.LuidsprekersZorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en gebruikalleen geschikte verbindingen.Onderhoud
 • Page 7

  AR30DR30Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering(onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit productof eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze vanCambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bijtwijfel uw leverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs.Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de geautoriseerdeCambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft. Als uw leverancier niet instaat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uwleverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerdeservicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijnoorspronkelijke verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u eenaankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen factuur, diehet bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer isveranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij eengeautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur vanCambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebten/of dit product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of modificatie vanhet product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuistebediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder ander danCambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerdeservicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te verrichtenvoor Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt dezeGarantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of METALLE GEBREKEN.REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE GARANTIE,VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO ISNIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJSCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT.UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF ENVERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDERMAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOREEN BEPAALD DOEL.In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking vanincidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de bovengenoemdeuitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechtenen u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot landkunnen verschillen.Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw leverancier.31NEDERLANDSBeperkte garantie
 • Page 8

  Aansluitingen achterzijde4PowerTunerSonata AR30AM Loop 300OnFM 75Designed and engineered in London, EnglandOffSonata AR30Stereo Receiver1RightLeftLLRRPower ACInTrigger OutCD2Loudspeaker TerminalsDVDAUXOutDD30 Dock35*67CDDVDSubRec OutAudio In8910Aux* alleen VS-versiePowerSonata DR3011OnDesigned and engineered in London, EnglandOffSonata DR301RightLeftLLRRPower ACInTrigger OutCD2Loudspeaker Terminals332DAB/FMAerial Input50/75 F-TypeStereo ReceiverDVDOutDD30 Dock6AUX7CDDVDSubRec OutAudio In8910Aux
 • Page 9

  AR30DR30Aan/uitschakelaar (Power On/Off)2 AC-voedingsaansluitingSteek pas nadat u de versterker hebt aangesloten de stekker van de AC-voedingskabel in hetstopcontact en zet dan het toestal aan. Het toestel is nu klaar voor gebruik.3 Luidsprekeraansluitingen (Loudspeaker terminals)Sluit luidsprekers aan met een impedantie 8 ohm.Wij raden u aan, luidsprekers uit de Cambridge Audio Sirocco-serie te gebruiken; deze zijnspeciaal voor de Sonata-reeks ontworpen. Vraag bij uw verkooppunt naar meer informatiehierover.4 AM/FM-antenneTunerantenneaansluitingen voor de ontvangst van radiosignalen. Zie het hoofdstukAansluitingen in deze handleiding. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste aangeradenAM/FM-buitenantennes te gebruiken.5 SIRRIUS-aansluiting (alleen VS-versie)Aansluiting voor SIRIUS-satellietradioadapter (abonnement en passende modulevereist). Vraag bij uw verkooppunt naar meer informatie.7 Triggeruitgang (Trigger Out)De Sonata AR30/DR30 beschikt over triggeruitgang waarmee desgewenst de Aan/Standby-status van andere aangesloten Cambridge Audio Sonata-componenten (zoals de CD30cd-speler en de DV30 dvd-speler) kan worden bediend. Zie het hoofdstuk Aansluitingen.8 Sub In/OutSluit Sub Out aan op de ingang van een zelfstandige subwoofer. Als uw subwoofer tweeingangen heeft, zowel links als rechts, sluit deze uitgang dan aan op de linker ingang (in deregel wit). De Sub In-aansluiting is bestemd voor de Sonata DV30 dvd-speler.9 Rec OutDeze kunt u aansluiten op de ingang van een tapedeck, een draagbare digitale-muziekspeler,een cd-recorder, etc.10 Audio-ingangenDeze ingangen zijn bestemd voor elk geschikt bronapparaat, zoals de audiosignalen van eenSonata DV30 dvd-speler, een Sonata CD30 cd-speler, een satelliet- of kabelontvanger, etc.11 DAB/FM-antenneaansluiting (DAB/FM Aerial input)De Sonata DR30 heeft een antenne-draadaansluiting van het F-type voor zowel FM- als DABsignalen (een tijdelijke antenne wordt meegeleverd). Trek de antenne uit en draai deze tot ude beste ontvangst hebt. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste aangeraden DAB- enFMbuitenantennes te gebruiken.6 DD30-dockaansluitingAansluiting voor het meegeleverde DD30 iPod-dock. Deze aansluiting heeft een specialestekkeraansluiting en, waarop alleen het bijgeleverde Cambridge DD30 dockingstation kanworden aangesloten.iPod-compatibiliteitHet DD30-dockingstation voor iPod kan de volgende iPod-modellen bedienen en ermeecommuniceren:iPod nano (1e, 2e, 3e en 4e generatie)iPod (4e generatie, photo en 5e generatie)iPod classiciPod touch (1e en 2e generatie).33NEDERLANDS1Schakelt het apparaat aan en uit.
 • Page 10

  Bedieningspaneel voorzijde6123451 Stand-by/Aan (Standby/On)Schakelt het toestel tussen de stand-bymodus (laag stroomverbruik, aangegeven door zwakverlicht led) en Aan (aangegeven door helder led). Stand-by is een ecomodus, waarin hetstroomverbruik minder dan 3 Watt bedraagt. U kunt het toestel in de stand-bymodus latenwanneer u het niet gebruikt.2 InfraroodsensorOntvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een vrije,onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.3478910113 HeadsetsAansluiting voor stereo-headset met een 3,5mm stekker. Aanbevolen impedantie voorheadsets: tussen 32 en 600 ohm.Opmerking: Als een headset is aangesloten, wordt de geluidsweergave via de luidsprekersautomatisch onderdrukt.4 Bron (Source)Druk meerdere malen achtereen op deze toets om de gewenste invoerbron te kiezen, bijv.TUNER-, mp3-, cd-, dvd-, en AUX-ingang.
 • Page 11

  AR30DR30Overslaan/Zoeken6 DisplayGeeft informatie weer, zoals naam van de zender en programmatype bij DAB- en FMuitzendingen met RDS/RBDS. Informeert tevens over volume, bron en diverse anderegegevens.7 BandDruk hierop om bij de AR30 te wisselen tussen FM, AM en SIRIUS (indien een Sirius-moduleis aangesloten) en bij de DR30 tussen DAB en FM.8 InfoWijzigt de displaymodus, zodat de gebruiker andere informatie kan bekijken. In detunermodus zijn de weergegeven gegevens afhankelijk van het soort uitzending en designaalkwaliteit. Niet in de tunermodus, wordt bij een druk op de toets Info kort de kloktijdweergegeven en vervolgens weer de actuele bron.9 Select/ModeEenmaal drukken in de tunermodus schakelt de tunermodus heen en weer tussenvoorinstellingen en handmatig.In de presetmodus stemt het toestel automatisch af op de eerste beschikbare voorinstelling.Als u op de toets drukt en deze vasthoudt, wordt de actuele zender in de lijst metvoorinstellingen opgenomen. Met de toetsen , of door draaien aan de volumeregelingkunt u de locatie selecteren waar u de voorinstelling wilt opslaan. Druk vervolgens nogmaalsop Select/Mode om uw keuze te bevestigen.10 Mp3-ingangOp deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereostekker (gekenmerktmp3 in) de audio-output van een draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler,aansluiten. Selecteer, als u wilt luisteren naar uw draagbare audiotoestel, op deafstandsbediening de mp3-uitvoerbron met de Source- (bron-) toets of rechtsreeks met demp3-toets.Opmerking: Als u een bron aansluit op de mp3-ingang op het voorpaneel, wordt het DD30dockingstation (dat eveneens wordt geactiveerd als u met de afstandsbediening of debrontoets de mp3-bron selecteert), onderdrukt. Als u het DD30-dockingstation weerautomatisch als mp3-bron wilt instellen, hoeft u alleen maar de stekker van het draagbaretoestel uit het voorpaneel te trekken.U hoeft het DD30-dockingstation niet af te koppelen wanneer u de mp3-ingang gebruikt enhet opladen van de aangesloten iPod gaat gewoon door.11 VolumeregelingKnop om het volume harder en zachter te zetten. Deze knop bedient het volume van zowelde luidsprekers, de subwoofer en de headset. De knop heeft geen invloed op de Rec Outuitgang.Deze knop wordt ook gebruikt om de waarden van de geselecteerde audio-instellingen en degeavanceerde instelmenus te wijzigen.Druk eenmaal op de toets om het audio-instelmenu te openen. Druk op de toets en houddeze ingedrukt om het geavanceerde instelmenu te openen. Zie het hoofdstuk verderop indeze handleiding.35NEDERLANDS5Sonata AR30- zoekt in presetmodus voor- en achteruit in de voorinstellingen van de gebruiker. zoekt in de handmatige modus in de frequenties, voor nauwkeurig afstemmen. Als de toetswordt vastgehouden, zoekt het toestel naar de volgende zender met een sterk signaal.Sonata DR30- zoekt in presetmodus voor- en achteruit in de voorinstellingen van de gebruiker. zoekt in de handmatige FM-modus in de frequenties, voor nauwkeurig afstemmen. Als detoets wordt vastgehouden, zoekt het toestel naar de volgende zender met een sterksignaal. bladert in handmatige DAB-modus door de beschikbare zenders.Opmerking: Als mp3-ingang is geselecteerd en een iPod in het aangesloten DD30- dock is geplaatst,kan met de toetsen door de tracklijsten worden gebladerd. Als u drukt op de toetsen , wordt gezocht in de actuele track. Als de presetmodus wordt geactiveerd, stemt het toestel automatisch af op de eerstebeschikbare voorinstelling.
 • Page 12

  AfstandsbedieningDe Sonata AR30 en DR30 worden beide geleverd met een Navigatorafstandsbediening.Stand-by/AanSchakelt het apparaat aan en in de stand-bymodus.Numerieke toetsen 0-9Indrukken om opgeslagen voorinstellingen op te roepen.Selecteren met de numerieke toetsenAls u een voorinstellingsnummer hoger dan 9 wilt selecteren, druk dan op -/-- envervolgens op het nummer van de voorinstelling.MuteOnderdrukt het geluid. Druk nogmaals op de toets om het geluid weer hoorbaarte maken.BandAR30 schakelt tussen FM, AM and SIRIUS (indien beschikbaar, alleen VSversie).DR30 schakelt tussen DAB en FM.VolumeVerhoogt of verlaagt het volume van het toestel.Deze knop wordt ook gebruikt om de waarden van de geselecteerde audioinstellingen en de geavanceerde instelmenus te wijzigen.NavigatieDruk hierop in de presetmodus om door de vooringestelde zenders te navigeren.Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kunt u door de voorinstellingen navigeren.Als in het aangesloten dockingstation een iPod is geplaatst en als bron mp3 isgeselecteerd, kunt u met de navigatietoetsen door de inhoud van uw iPodbladeren.36SelectIndrukken om het/de in het display gemarkeerde item/functie te selecteren ofom op uw iPod te navigeren.Als u in de tunermodus op de toets drukt en deze vasthoudt, wordt de actuelezender in de lijst met voorinstellingen opgenomen.Opmerking: Als u door de DAB-zenders navigeert, kunt u op Select drukkenwanneer u onmiddellijk naar de actuele zender terug wilt (alleen DR30).Overslaan/ZoekenSonata AR30 Druk in de handmatige modus op deze toets en houd deze vast om naar devolgende of vorige zender te gaan. Eenmaal kort drukken om de afstemmingte verfijnen. Zie het hoofdstuk Afstemmen en luisteren in deze handleiding.Sonata DR30 Druk in de handmatige FM-modus op deze toets en houd deze vast om naarde volgende of vorige zenders te gaan. Eenmaal kort drukken om deafstemming te verfijnen. Zie het hoofdstuk Afstemmen en luisteren in dezehandleiding. In de handmatige DAB-modus kunt u de zenders doorlopen die alfabetisch inde DAB-database zijn opgeslagen. Druk op om de voorafgaande zenderste doorlopen, of op voor de volgende zenders. Als u een complete scanvan alle beschikbare zenders wilt uitvoeren, druk dan op de toets en houddeze vast. Zie het hoofdstuk Afstemmen en luisteren in deze handleiding.Opmerking: Als mp3-ingang is geselecteerd en een iPod (afhankelijk van modelen generatie) in het aangesloten DD30- dock is geplaatst, kunt u met de toetsen door de tracklijsten worden gebladerd. Als u drukt op de toetsen en deze vasthoudt, kunt u zoeken in de actuele track.
 • Page 13

  AR30DR30Wekker/KlokEenmaal drukken om het wekkermenu te openen. Drukken en vasthouden om hetsluimermenu te openen. Zie het hoofdstuk Bediening in deze handleiding.iInfoWijzigt de displaymodus, zodat de gebruiker andere informatie kan bekijken. Detunergegevens zijn afhankelijk van het soort uitzending en de signaalkwaliteit. Als u in detunermodus op i drukt, wordt kort de kloktijd weergegeven en vervolgens weer de actuelebron.HelderheidStelt het display in op helder of zwak.Brontoetsen (CD, DVD, Aux, Tuner, MP3)Druk op de betreffende brontoets om de gewenste ingangsbron te selecteren.MenuDrukken en vasthouden om het audio-instelmenu te openen. Deze knop wordt ook gebruiktom onder audio-instellingen door de menu-items en de geavanceerde instelmenus tebladeren.Wordt in iPod-modus eveneens gebruikt, zie het volgende hoofdstuk.De meegeleverde afstandsbediening kan ook de basisfuncties van een iPod bedienen,wanneer deze in het bijbehorende DD30-dockingstation is geplaatst. Onder Hetmeegeleverde DD30-dockingstation voor iPod gebruiken kunt u lezen, hoe u hetdockingstation moet aansluiten.iPod-compatibiliteitDe DD30 kan de volgende iPod-modellen bedienen en ermee communiceren:iPod nano (1e, 2e, 3e en 4e generatie)iPod (4e generatie, photo en 5e generatie)iPod classiciPod touch (1e en 2e generatie)iPod mini.Om met de afstandsbediening een in het dock geplaatste iPod te bedienen, drukt u eerstop de mp3-brontoets en dan op een van de volgende toetsen:Afspelen/PauzeDrukken om met afspelen te beginnen; nogmaals drukken om het afspelen te onderbreken.Overslaan/ZoekenDruk op om naar de vorige track te gaan, of op voor de volgende track. Als u op eenvan deze toetsen drukt en die vasthoudt, kunt u in de actuele track zoeken.SelectIndrukken om het/de in uw iPod-menu gemarkeerde item/functie te selecteren. Als u detoets tijdens het afspelen ingedrukt houdt, worden in de voortgangsbalkde duur van detracks, de scrubber en de trackratings op het display van de iPod weergegeven. Afhankelijkvan de iPod-generatie zijn in de voortgangsbalk ook andere functies beschikbaar,MenuEenmaal drukken om op uw iPod een menu terug te gaan. Zie het hoofdstuk Bediening indeze handleiding.ShuffleIndrukken om de shuffle-functie van uw iPod in en uit te schakelen.37NEDERLANDSiPod-compatibiliteit
 • Page 14

  AansluitingenOpmerking: Steek de stekker pas in het stopcontact en zet het toestel pas aan nadat alleaansluitingen zijn voltooid.Luidsprekers11 LuidsprekersTunerPowerAM Loop 300OnControleer de impedantie van uw luidsprekers. Aanbevolen impedantie voor luidsprekers:tussen 4 en 8 ohm.De rode luidsprekeraansluitingen zijn positief (+) en de zwarte negatief (-). Let op de juistepolariteit van elke luidsprekerstekker, anders kan het geluid zwak en zweverig worden, metweinig lage tonen.Verwijder bij het voorbereiden van de luidsprekerkabels voor de aansluiting voorzichtig ca.10mm of minder van de isolatie. Meer dan 10mm kan kortsluiting veroorzaken. Draai dedraden strak in elkaar, zodat geen losse eindjes overblijven. Draai de aansluitschroef van deluidspreker los, steek het uiteinde van de kabel in de aansluiting, draai de schroefknop weervast en zet de kabel vast met klemmen.FM 75OffRightLeftLLRRPower ACInTrigger OutCDLoudspeaker TerminalsDVDAUXOutDD30 DockSubCDDVDRec Out5DD30-dock*2AuxAudio In4Sonata CD30Opmerking: Voor alle aansluitingen wordt standaard luidsprekerkabel gebruikt. Als u eenzelfstandige subwoofer gebruikt, moet u deze aansluiten met een standaard enkelvoudigeRCA/phonokabel (vaak sublink genoemd).Audio OutLLRR2 DD30 dockingstationTrigger In12V @ 30mATip +veSluit het meegeleverde dockingstation aan op de aansluiting aan de achterkant.Trigger In3Y2.1 Channel Audio OutSW12V @ 30mATip +veLDigitalOutputsRZelfstandigesubwoofer (eigenvoeding optioneel)Sonata DV30* iPod niet inbegrepen383 Actieve subwoofer In/OutGebruik voor het aansluiten van een zelfstandige subwoofer een standaard RCA/phonokabel.Met deze ingang kan de Sonata AR30/DR30 uitvoeren via de subwoofer (LFE) van eenaangesloten Sonata DV30 dvd-speler.
 • Page 15

  AR30DR304 Triggeruitgangen/power syncUw Sonata AR30 of DR30 kan automatisch een bijbehorende Sonata CD30 cd-speler ofDV30 dvd-speler inschakelen of in stand-by zetten. De Sonata CD30 en DV30 hebbendaarvoor een triggercontact.Om deze functie in te schakelen:1. Schakel alle Sonata-apparaten uit.2. Sluit een van de triggercontacten van uw brontoestel aan op het corresponderendetriggercontact aan de achterkant van de Sonata AR30 of DR30 (d,,w,z, sluit de cdtriggeruitgang van de Sonata AR30 of DR30 CD aan op de triggeringang van de SonataCD30).3. Schakel alle Sonata-apparaten weer in.Wanneer nu op de Sonata AR30 of DR30 de cd- of dvd-bron wordt geselecteerd, wordt hetbetreffende Sonata-bronapparaat ingeschakeld. Andersom, wanneer een andere bron wordtgeselecteerd, gaat de betreffende Sonata-bron in stand-by, d.w.z. als de Sonata AR30 ofDR30 in de stand-bymodus wordt gezet, gaan alle andere Sonata-toestellen ook in stand-by.5 Audio-ingangenOpmerking: De Sonata AR30 en DR30 worden voor direct gebruik geleverd met een tijdelijkeantenne. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste aangeraden buitenantennes tegebruiken.AM-lusantenneAluit elk uiteinde van deze antenne aan op een antenneaansluiting. Richt de antenne zovermogelijk van het hoofdsysteem om ongewenste terugkoppelingen en ruis te voorkomen eneen optimale ontvangst te krijgen. Indien de AM-lusantenne geen goede ontvangst biedt, ishet aan te raden een AM-buitenantenne te gebruiken.FM-antenneSluit de meegeleverde antenne aan op de 75ohm FM-aansluiting. Trek de antenne uit endraai deze tot u de beste ontvangst hebt. Voor permanent gebruik raden wij ten zeerste een75ohm FM-buitenantenne aan.SIRIUS-aansluiting (alleen VS-versie)Op de SIRIUS-aansluiting kan een SIRIUS-satellietradio-ontvangermodule wordenaangesloten (abonnement vereist). Vraag bij uw verkooppunt naar meer informatie.SIRIUS-module(alleen VS-versie)FM-antenne of (bijvoorkeur) buitenantenneAM-lusantenneEveneens verkrijgbaar in de Sonata-reeks zijn de CD30 cd-speler en de DV30 HDMI dvdspeler.Deze kunnen desgewenst, als afgebeeld, door middel van RCA/Phonokabels van goedekwaliteit (niet meegeleverd) worden aangesloten op de corresponderende cd- en dvdingangen van uw toestel.TunerPowerAM Loop 300OnFM 75Designed and engineered in London, EnglandOffSonata AR30Stereo ReceiverRightLeftLLRRPower ACInTrigger OutCDLoudspeaker TerminalsDD30 DockDVDAUXOutSubCDRec OutDVDAuxAudio In39NEDERLANDSAntennes
 • Page 16

  Antennes (vervolg)BedieningDAB-antenneDe Sonata DR30 heeft een antenne-draadaansluiting van het F-type voor zowel FM- als DABsignalen.Sluit de meegeleverde gecombineerde DAB/FM-antenne aan op aansluiting. Voor permanentgebruik raden wij ten zeerste een buitenantenne aan. Dit kan een gecombineerde DAB/FMantenne zijn, of twee afzonderlijke antennes, geduplext op een coaxiaalkabel.Zodra u alle aansluitingen tot stand hebt gebracht, kunt u uw Sonata AR30/DR30inschakelen door de voedingsschakelaar aan de achterkant in de stand Aan te zetten envervolgens de toets Stand-by/Aan op het bedieningspaneel aan de voorzijde in te drukken.DAB/FM-antenne of (bij voorkeur)buitenantennePowerOnDesigned and engineered in London, EnglandOffSonata DR30DAB/FMAerial Input50/75 F-TypeStereo ReceiverRightLeftLCDLoudspeaker Terminals40DD30 DockDVDInAUXROutSubRCDRec OutDe DR30 is voorgeconfigureerd met de DAB-regio EUROPA als standaard instelling. De DABinstelling kan echter worden gewijzigd, afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt. Debestaande DAB-instelling wijzigt u als volgt:Opmerking: Controleer of de unit met de AAN/UIT-schakelaar aan de achterzijde isuitgeschakeld.1. Houd de toets Band ingedrukt terwijl u de unit inschakelt. Zodra de unit is ingeschakeld,wordt de ingestelde DAB-regio weergegeven.2. Als u op de toets Band drukt, wordt geschakeld tussen CANADA, KOREA, EUROPA.3. Selecteer de gewenste DAB-regio door op de toets Select/Mode te drukken. De unit gaatdan in de standby modus en is klaar voor gebruik.Opmerking: Voer altijd na selectie van een nieuwe DAB-regio een volledige DAB-zenderscanuit. Zie het hierna volgende hoofdstuk 'Afstemmen/Luisteren' voor meer informatie over eenvolledige DAB-zenderscan.LPower ACTrigger OutDAB-regio wijzigen (alleen DR30)DVDAudio InAuxDe bron instellenDruk op de Source- (bron-) toets op het voorpaneel tot het display aangeeft dat de gewensteingang is geselecteerd. U kunt ook de gewenste ingang rechtstreeks selecteren door op debetreffende toets van de afstandsbediening te drukken.
 • Page 17

  Volume regelenAfstemmen en luisterenHet volume regelt u met de toetsen Volume hoger/lager van de afstandsbediening, of devolumeknop op het voorpaneel van uw Sonata-systeem. De (nieuw) ingestelde geluidssterktewordt kort op het display weergegeven.Selecteer de bron met de brontoets op het voorpaneel, of direct met de Tuner-toets van deafstandsbediening.Opmerking: Controleer, voordat u uw Sonata AR30/DR30 inschakelt, of de stereo-ontvangerin handmatige modus staat. Druk op de toets Select/Mode op het voorpaneel om degewenste modus te selecteren.Geluidsinstellingen aanpassenU kunt als volgt de instelling van de lage en hoge tonen, balance en sublevel wijzigen:1. Open het ausiomenu, Druk kort op de volumeknop op het voorpaneel, of druk op de Menutoets van de afstandsbediening en houd deze vast.2. Doorloop de beschikbare instellingen door op de volumeknop of de Menu- toets van deafstandsbediening te drukken. U kunt de hoge en lage tonen, de balance en de sublevelwijzigen.3. Draai, als u iets wilt wijzigen, aan de volumeknop of gebruik de volumetoetsen van deafstandsbediening.4. Druk op de toets Select als u het menu wilt verlaten, of wacht vijf seconden tot het toestelterugkeert naar de normale modus.De subleveltoets wijzigt het relatieve niveau van de subwooferuitgang en dehoofdstereouitgangen en kan worden gebruikt om de sublevelinstelling te verlagen,bijvoorbeeld wanneer u op een laat tijdstip nog wilt luisteren.Sonata AR301. Druk in de tunermodus op de toets Band om te wisselen tussen AM en FM (en SIRIUSindien een optionele SIRIUSReady-module is aangesloten - alleen VS versie).2. Druk op en houdt deze toets vast om voorgaande beschikbare zenders te scannen, of voor de volgende zenders. Terwijl u dit doet, verschijnt op het display de tekstSCANNING (zie onder).3. Druk eenmaal kort op of om de zender zuiver in te stellen.41NEDERLANDSAR30DR30
 • Page 18

  Bediening (vervolg)Sonata DR301. Druk in de tunermodus op Band om tussen de DAB- en FM-modi te wisselen.2. Druk in de FM-modus op en houd deze toets vast om voorgaande beschikbare zenderste scannen, of voor de volgende zenders. Terwijl u dit doet, verschijnt op het display detekst SCANNING (zie boven). Druk kort op of om de zender zuiver in te stellen.3. Druk voor een volledige scan van de DAB-band op en houd deze toets vast om hetscanmenu te openen. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van deafstandsbediening en selecteer Yes. Druk op de volumeknop of op Select van deafstandsbediening om te bevestigen en ga door met scannen.Opmerking: In bepaalde gebieden kan het scanproces tot drie minuten duren.Voorinstellingen instellenVoor snelle toegang kunnen radiozenders in de voorinstellingen worden opgeslagen. U kuntper bandbreedte tot 20 zenders opslaan (bijv. 20 onder AM plus 20 onder FM en 20 onderDAB).1. Selecteer de zender die u wilt opslaan en houd de Select-toets ingedrukt. Op het displaywordt de volgende beschikbare voorinstelling weergegeven.2. Draai aan de volumeknop op het voorpaneel of druk op de volumetoets van deafstandsbediening om naar een nieuw voorinstellingsnummer te gaan en druk op Selectom de voorinstelling op te slaan. Op het display wordt kort weergegeven dat de zender isopgeslagen.4. Druk in den DAB mode op of om door de in de database van de tuner opgeslagenzenders te bladeren. Druk om een zender te selecteren op de afstandsbediening op Selectof op Select/Mode op het voorpaneel van het toestel. Indien gedurende vijf seconden nietop een toets wordt gedrukt, wordt de op het dusplay weergegeven zender automatischgeselecteerd.3. Druk om een vooringestelde zender te laden op de afstandsbediening op het nummer vandie voorinstelling. Gebruik -/ op de afstandsbediening voor nummers hoger dan 9.Opmerking: Opgeslagen voorinstellingen kunnen worden vervangen door een andere zenderonder een al bezet nummer op te slaan.42
 • Page 19

  De klok instellenDe tijdzone instellen (alleen VS-versie)Standaard wordt de klok automatisch ingsteld vie de door SIRIUS, DAB of RDS ontvangen FMsignalen. Als u niet in een regio woont waar u deze signalen kunt ontvangen, dan kunt u deklok handmatig instellen.De klok instellen:1. Druk op de volumeknop op het voorpaneel en houd deze ingedrukt om het geavanceerdeinstelmenu te openen.2. Doorloop de beschikbare instellingen door op de volumeknop of de volumetoets van deafstandsbediening te drukken.3. Draai, zodra op het display Clock Aut wordt weergegeven, aan de volumeknop of druk opde volumetoets van de afstandsbediening en wijzig de instelling in Clock Man. Druk opde volumeknop of op de volumetoets van de afstandsbediening om uw keuze tebevestigen.Als de Sonata AR30 is geconfigureerd voor automatische tijdinstelling en aangesloten is opeen SIRIUS-tunermodule, moet de voor uw regio geldende tijdzone worden ingesteld.De tijdzone instellen:1. Open het geavanceerde instelmenu en selecteer Clock Aut, zie het vorige hoofdstuk Deklok instellen.De actuele tijdzone wordt weergegeven. Zie hieronder voor de juiste tijdzone:Zone NST = GMT-3h30 (Newfoundland)Zone AST = GMT-4h (Atlantic)Zone EST = GMT-5h (Eastern)Zone CST = GMT-6h (Central)Zone MST = GMT-7h (Mountain)Zone PST = GMT-8h (Pacific)Zone AKST = GMT-9h (Alaska)2. Draai aan de volumeknop op het voorpaneel tot de voor u geldende tijdzone wordtweergegeven. Druk op de volumeknop om te bevestigen.Ga verder om de zomertijd in te stellen op DST On (DTS aan) of DST Off (DTS uit). Bij deinstelling On (Aan) wordt de voor de VS, Mexico en Canada geldende zomertijd in achtgenomen.3. Druk, zodra de tijdzone is ingesteld, op de volumeknop om het menu te verlaten.4. Wijzig het uur door aan de volumeknop te draaien of op de volumetoets van deafstandsbediening te drukken. Druk op de volumeknop of op de menutoets van deafstandsbediening om te bevestigen en ga door op dezelfde manier.5. Druk, zodra de tijd is ingesteld, op de volumeknop of de menutoets van deafstandsbediening om het menu te verlaten.43NEDERLANDSAR30DR30
 • Page 20

  Bediening (vervolg)De wekker instellenDe wekkerfunctie schakelt het toestel op een gekozen tijdstip in. Zodra de wekker het toestelinschakelt, wordt ofwel de mp3-functie ingeschakeld en begint uw iPod te spelen, of de dooru ingestelde zenderbandbreedte geselecteerd en voorinstelling 1 van die bandbreedteingeschakeld.De wekker instellen:1. Druk op de toetsvan de afstandsbediening. Op het display verschijnt Alarm On ofAlarm Off. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van de afstandsbedieningom dit desgewenst te wijzigen.8. Druk opom het instellen van de wekker af te sluiten. Voordat het toestel in de standbymodus gaat, wordt op het display kort Alarm set weergegeven.Opmerking: De wekker gebruikt altijd voorinstelling 1 van de geselecteerde band, dus zorgervoor dat dit uw favoriete ochtendzender is.De sluimertijd instellenDe sluimerfunctie schakelt het toestel na een bepaalde tijd uit. Ook wordt een signaal via detriggeruitgang gegeven, waarmee eventueel aangesloten Sonata-toestellen kunnen wordenuitgeschakeld.De sluimertijd instellen:1. Druk op de toets van de afstandsbediening en houd deze vast. Op het display verschijntSleep On of Sleep Off. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van deafstandsbediening om de modus desgewenst te wijzigen.2. Druk opom uw keuze te bevestigen en stel vervolgens het uur in.3. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van de afstandsbediening om het uurin te stellen.2. Druk opom uw keuze te bevestigen en ga verder naar sluimertijd.3. Op het display verschijnt de resterende tijd tot het toestel wordt uitgeschakeld. Draai aande volumeknop of druk op de volumetoets van de afstandsbediening om deze tijddesgewenst te wijzigen.4. Druk opom uw keuze te bevestigen en stel de minuten in.5. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van de afstandsbediening om deminuten in te stellen.6. Druk opom de wektijd te bevestigen.7. De bron wordt weergegeven die automatisch wordt geactiveerd zodra de wekker wordtingeschakeld. De Sonata DR30 kan bijvoorbeeld aangeven: Wake MP3, Wake DAB ofWake FM. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van de afstandsbedieningom de gewenste wekbron in te stellen.444. Druk opom de sluimertijd te bevestigen. Voordat het toestel weer naar de normalemodus gaat, wordt op het display kort Sleep set weergegeven.Opmerking: Voor de sluimerfunctie kunt u periodes van 15, 30, 45 en 60 minuten selecteren,daarna worden het periodes van 30 minuten, tot een periode van 12 uur is verstreken. Desluimerfunctie wordt na afloop altijd automatisch gereset.
 • Page 21

  Geavanceerde instellingenDe aux-ingang hernoemenIn het geavanceerde instelmenu kunt u het ingangsniveau van de externe aux- en mp3bronnen aanpassen, de klok instellen en de aux-ingang een gewone naam geven.Opmerking: Het geavanceerde instelmenu kan alleen worden geopend door op devolumeknop aan de voorzijde te drukken en deze vast te houden. Met de Sonataafstandsbediening kunt u dit menu niet openen.Het ingangsniveau verlagen of verhogen (indien de aux- of mp3-bron te zacht is vergelekenmet andere bronnen):1. Druk op de volumeknop en houd deze vast om het geavanceerde instelmenu te openen.Het eerste weergegeven item is wijziging van het ingangsniveau van de aux-ingang (zieonder).De aux-ingang kan worden hernoemd, u kunt dan gemakkelijker het bronapparaatherkennen. De naam kan tot vijf tekens lang zijn.1. Druk op de volumeknop op het voorpaneel en houd deze ingedrukt om het geavanceerdeinstelmenu te openen.2. Druk op de volumeknop of de menutoets van de afstandsbediening en blader door degeavanceerde instellingsopties tot Aux Norm wordt weergegeven.3. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van de afstandsbediening. Hetdisplay geeft dan aan Aux Cust.2. Navigeer door het menu door nogmaals op de volumeknop of de Menu- toets van deafstandsbediening te drukken, tot het ingangsniveau voor mp3 of aux wordt weergegeven.3. Draai, om dit te wijzigen, aan de volumeknop of gebruik de volumetoetsen van deafstandsbediening. Bevestig uw keuze door op de volumeknop of de Menu- toets van deafstandsbediening te drukken.4. Druk om het geavanceerde instelmenu te verlaten op de volumeknop of de Menu- toetsvan de afstandsbediening tot een bron wordt weergegeven. U kunt ook op elk gewenstmoment op Select/Mode op het voorpaneel drukken wanneer u het menu wilt verlaten.Opmerking: Als vijf seconden lang niets wordt ingedrukt, keert het toestel terug naar denormale modus.4. Druk op de volumeknop of op de Menu- toets van de afstandsbediening om uw keuze tebevestigen.5. Draai aan de volumeknop of druk op de volumetoets van de afstandsbediening om doorde beschikbare tekens te gaan. Druk, zodra u het gewenste teken hebt bereikt, op devolumeknop of de Menu- toets van de afstandsbediening om de cursor een plaats verderte zetten.6. Herhaal het bovenstaande tot alle tekens zijn geselecteerd. Voer spaties in wanneer denaam korter dan vijf tekens is.7. Druk op de volumeknop of op de Menu- toets van de afstandsbediening om hethernoemen te voltooien.Opmerking: Als vijf seconden lang geen toets wordt ingedrukt, keert het toestel terug naarde normale modus. Herhaal bovenstaande stappen om door te gaan.45NEDERLANDSAR30DR30
 • Page 22

  Bediening (vervolg)Het bijgeleverde DD30 docking station voor iPod gebruikenOpmerking: Zorg ervoor dat op de mp3-ingang op het voorpaneel van het DD30dockingstation geen apparaat is aangesloten.De Sonata AR30/DR30 wordt geleverd met een DD30-dockingstation voor de iPod. Sluit hetDD30-dockingstation aan op de poort aan de achterkant en plaats een voor uw iPodgeschikte iPod-adapter. Het DD30-dockingstation is compatibel met de standaarddockadapters van Apple, die bij alle nieuwe iPods worden geleverd.2. Druk op Afspelen/Pauze om met afspelen te beginnen.3. Druk eenmaal op de Menu- toets om op uw iPod een menu terug te gaan.4. Blader met de navigatietoetsen van de afstandsbediening door het menu.5. Druk op Select op de afstandsbediening om een menu-item te selecteren.6. Druk op of om door de tracklijsten te bladeren. Druk op of en houd deze toetsvast om in de huidige track te zoeken.Opmerking: Druk op Afspelen/Pauze en houd de toets vast om de iPod uit te zetten.In het hoofdstuk Afstandsbediening in deze handleiding kunt u lezen, hoe u uw iPod met deafstandsbediening kunt bedienen.iPod-compatibiliteitTunerPowerAM Loop 300OnFM 75OffRightLeftLLPower ACInTrigger OutCDLoudspeaker TerminalsDD30 DockDVDAUX12V @ 30mA Tip +veROutSubRCDRec OutDVDAuxAudio In1. Schakel het apparaat in en selecteer de mp3-ingangsbron door op de Source- (bron-) toetsof -toetsen van de afstandsbediening te drukken.46De DD30 kan de volgende iPod-modellen bedienen en ermee communiceren:iPod nano (1e, 2e, 3e en 4e generatie)iPod (4e generatie, photo en 5e generatie)iPod classiciPod touch (1e en 2e generatie)iPod miniOpmerking: Het DD30-dockingstation laadt uw iPod ook op wanneer deze in het station isgeplaatst terwijl uw toestel in de stand-by modus staat. Deze functie werkt niet wanneer devoedingsschakelaar aan de achterkant van het toestel in de uit-stand staat.
 • Page 23

  Een SIRIUS Connect Home Tuner aansluiten (alleen VS-versie)De Sonata AR30 kan samen met een compatibele SIRIUS-ontvangermodule worden gebruikt,zoals de SIRIUS Connect Home Tuner SC-H1. Met deze module kunt u zich abonneren op enluisteren naar alle stations van het SIRIUS-satellietradionetwerk.Lees de instructies die bij uw tuner worden geleverd aandachtig en besteed vooral aandachtaan de antenneconfiguratie.Opmerking: Gebruik de meegeleverde AC-voedingsadapter; uw toestel kan geen stroomleveren aan de SIRIUS-tunermodule.Controleer of de voedingsschakelaar aan de achterkant van uw Sonata AR30 op Uit staat.Sluit met de meegeleverde DIN-kabel de SIRIUS-module aan. Sluit de AC-voedingsadapteraan op de Home Tuner en controleer of het led-lampje brandt.Sluit de achterkant van uw Sonata AR30 aan op de voeding.Abonneren op SIRIUS-dienstenNoteer het identificatienummer (SID) van uw Home Tuner. Dit nummer kunt u zien als u deSIRIUS-modus selecteert en de toets Info aan de voorkant van uw toestel ingedrukt houdt.Het SID-nummer kan ook op een op de Home Tuner geplakt etiket staanBel, om uw abonnement te activeren1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474).U kunt ook naar de website van SIRIUS gaan: www.sirius.com en op Activate klikken. Volgde aanwijzingen op om uw module te registreren.De antenne richtenDe antenne moet zo gericht zijn, dat de tuner het bestmogelijke signaal van de satellietontvangt. De richting van uw antenne wordt bepaald door uw geografische locatie in de VS.LocatieAntennerichtingNoordwest-VS of West-CanadaOostenMiddenwest-VS of Midden-CanadaRecht omhoogNoordoost-VS of Oost-CanadaWestenZuidwest-VSNoordoostenZuidelijk Midden-VSNoordenZuidoost-VSNoordwestenHet led-lampje op de ontvangermodule is groen als uw ontvangstsignaal sterk genoeg is.Handmatig afstemmenIn deze modus kunt u door alle geabonneerde zenders navigeren met de toetsen ophet voorpaneel van uw toestel en de afstandsbediening.1. Druk op de Source- (bron-) toets tot SIRIUS wordt weergegeven.2. Met de toetsen van de afstandsbediening of op het voorpaneel kunt u door debeschikbare zenders navigeren. Als u de zender waarnaar u wilt luisteren niet kunt vinden,moet u mogelijk uw abonnement uitbreiden. Bel 1-888-539-SIRIUS voor meer informatie.3. Druk om een zender te selecteren op de afstandsbediening op de toets Select van uwafstandsbediening, of op Select/Mode op het voorpaneel van uw toestel.4. U kunt nu snel de geabonneerde en beschikbare kanalen doorlopen door de toets of op het voorpaneel of de afstandsbediening ingedrukt te houden.Rechtstreeks afstemmenU kunt rechtstreeks op een kanaal afstemmen door kort op de toets Select van deafstandsbediening te drukken. Op het display verschijnt dan CHAN-. Voer met denumerieke toetsen van de afstandsbediening het nummer in van het kanaal waarop u wiltafstemmen.Op categorie afstemmenU kunt een categorie zoeken en selecteren met de toetsen van de afstandsbediening.1. Druk op toets Select/Store op het voorpaneel van uw toestel. Als in het display CAT MODEverschijnt bent u in de categorie-afstemmodus.2. Blader door de beschikbare categorien met de toetsen .3. Druk op de toetsen om door de beschikbare zenders in de geselecteerde categoriete bladeren. Als u de zender waarnaar u wilt luisteren niet kunt vinden, moet u mogelijkuw abonnement uitbreiden. Bel 1-888-539-SIRIUS voor meer informatie.4. Als u de categoriemodus wilt verlaten (en met de toetsen door de voorinstellingenbladeren) druk dan op de toets Select/Mode.47NEDERLANDSAR30DR30
 • Page 24

  Fabrieksinstellingen resettenProblemen verhelpenOm alle voorinstellingen te wissen en de fabrieksinstellingen te resetten:1. Schakel het toestel uit met de aan/uit-toets aan de achterkant.2. Houd de toets Select/Store op het voorpaneel van uw toestel ingedrukt.Het toestel krijgt geen stroomControleer of de voedingskabel goed is aangesloten.Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de stekker[indien aanwezig] in de juiste stand staat).Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.Controleer of de aan/uit-schakelaar aan de achterkant is ingeschakeld.Ik krijg geen geluid3. Schakel het toestel weer in met de aan/uit-toets aan de achterkant en blijf daarbij detoets Select/Mode ingedrukt houden.4. Op het display verschijnt de tekst Reset en het toestel schakelt zichzelf uit.Controleer of het toestel correct is ingesteld.Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.Controleer de antenneaansluiting en of op een beschikbare zender is afgestemd.Als u het DD30-dock gebruikt, zorg er dan voor dat geen ander apparaat op de mp3-ingangaan de voorzijde is aangesloten.Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).Het geluid is misvormdControleer de antenneaansluiting en de stand van de antenne.Controleer de luidsprekeraansluitingen.Controleer of de iPod aansluiting stevig zit.Er komt een zoemend geluid uit de luidsprekerControleer of alle kabels goed zijn aangesloten, met name de massa-aansluitingen.Ik hoor ongewenste achtergrondgeluiden en storingenZet het toestel op enige afstand van elektrische apparaten die mogelijk storingenveroorzaken.Richt de antenne opnieuw.De afstandsbediening werkt nietControleer of de batterijen niet te oud zijn.Controleer of de sensor niet wordt geblokkeerd.48
 • Page 25

  AR30DR30Technische specificatiesVersterkergedeelteUitgangsspanningTHDFrequentieresponsS/N ratio (ref 1w)LijningangsimpedantieGeluidsregelingHeadset-uitgangTunersBandbreedtes40 watt per kanaal (in 8 ohm)< 0,05% @ 20Hz-20kHz bij 80% max. vermogen<0.009% bij 1kHz 10w10Hz - 50kHz +/-1dB>80dB A-meting47kohm (cd-, dvd-, aux- en mp3-ingangen)+/-12dB bij 100Hz en 10kHz (geleidelijk)3,5mm stereo mini jack 32-600ohmheadset aanbevolenAR30US: AM (530-1710kHz)US: FM/VHF (88MHz tot 108MHz)EU: AM (531-1620kHz)EU: FM/VHF (87,5MHz tot 108MHz)DD30 docking station voor iPodTHDS/N ratioAlgemeenTriggeruitgangenVoedingMax. stroomverbruikStand-by stroomverbruikAfmetingenGewicht<0,01% bij 1kHz 2V rms o/p (DAB)<0,2% bij 1kHz 50kHz afwijking (FM-mono)<0,6% bij 1kHz 50kHz afwijking (FM-stereo)< 0,009% bij 1kHz< -98dBNEDERLANDSVervormingAR30/DR30 specificaties3x 12V bij 30mA, 3,5mm stekker, punt positief.Overeenkomstig cd-, dvd-, en aux-ingangenDR30-EU: 230V AC~ 50Hz (UK/EU/AU)DR30-CU: 115V AC~ 60Hz (CU/US)AR30-EU: 230V AC~ 50Hz (UK/EU)AR30-CU: 115V AC~ 60Hz (CU/US)300W<3W270 x 67 x 285mm (BxHxD)4,0kgDR30US: FM/VHF (88MHz tot 108MHz)EU: FM/VHF (87,5MHz tot 108MHz)Antenne-ingangenSignaal naar ruisDAB-band 3 (175MHz tot 240MHz)DAB L-band (1453MHz tot 1491MHz)AR30FM 75ohm, coaxiaal. AM 300 ohm draadlus/enkeldraads.DR30Gecombineerd FM/DAB: 50-75 ohm, F-type.80dB standaard (DAB)60dB standaard (FM)49
 • Page 26

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2009 Cambridge Audio LtdAP23514/3-Bwww.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonate AR30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonate AR30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Sonate AR30

Cambridge Audio Sonate AR30 Bedienungsanleitung - Deutsch - 26 seiten

Cambridge Audio Sonate AR30 Bedienungsanleitung - Englisch - 26 seiten

Cambridge Audio Sonate AR30 Bedienungsanleitung - Dänisch - 26 seiten

Cambridge Audio Sonate AR30 Bedienungsanleitung - Französisch - 26 seiten

Cambridge Audio Sonate AR30 Bedienungsanleitung - Italienisch - 26 seiten

Cambridge Audio Sonate AR30 Bedienungsanleitung - Spanisch - 26 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info