Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens het
apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale prestaties
en u kunt de levensduur van het product verlengen:
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte
produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker
heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde
stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker
of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de
meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien
over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen of het
bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het punt waar
ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespeciceerd door de fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
houder of tafel die gespeciceerd is door de fabrikant of verkocht
wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om
omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het
apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud
is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een
beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen
of water, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.
WAARSCHUWING
om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze eenheid
niet aan regen of vocht blootstellen.
De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden aangesloten.
De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de stekker
uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de achterkant van de
eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het
apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken.
Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet in een
gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen, gebruik dan
de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen objecten bovenop
deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en
belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters
niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aan
druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op het
apparaat, zoals een vaas.
Het symbool van de bliksemits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
AEEA-symbool
De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het
ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact
op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.
CE-teken
Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/
EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren
wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service
alleen door gekwaliceerde personen te laten uitvoeren.
C-Tick-teken
Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.
GOST-R-markering
Dit product voldoet aan de Russische elektronische veiligheidskeurmerk.
3
NEDERLANDS
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info