Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
8
Enter
Filter
Digital
Inputs
i
Amp / AVR
VolVol
Source
Afstandsbediening
Belangrijk!
In de standaardmodus van de afstandsbediening kunt u zowel de
Stream Magic 6 als versterkers uit het assortiment Cambridge Audio
Azur bedienen.
De afstandsbediening kan ook zo worden ingesteld dat hij geschikt is
voor bediening van de Cambridge Audio Azur versterker of Cambridge
Audio A/V-ontvangers. Zie verderop op deze pagina.
Display
Wijzigt de helderheid van het achtergrondlicht van de display van de
Stream Magic 6. Er zijn drie helderheidsniveaus; uit, dim, helder en een
optie om het achtergrondlicht uit te schakelen.
Als de display op UIT wordt gezet, zal niets worden weergegeven
op het scherm tot een selectie is gemaakt via het voorpaneel of de
afstandsbediening. Het scherm heractiveert dan, waardoor u door het
menu kunt bladeren en uw keuze kunt maken. Het scherm schakelt
dan automatisch weer uit na een paar seconden als er geen verdere
keuzes worden gemaakt.
Standby/On (Stand-by/Aan)
Hiermee zet u de Stream Magic 6 beurtelings Aan en in de
milieuvriendelijke standby-stand. Indien ingeschakeld kunt u hiermee
ook de unit in de Idle modus zetten.
Opmerking: Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de Stream
Magic 6 uit de Standby-stand komt. Gedurende die tijd knippert de
LED Stand-by/Aan op de voorzijde, maar wordt er niets weergegeven
in de display.
- numerieke knoppen
Druk hierop om opgeslagen instellingen op te roepen.
Nummer selecteren
Als u een instelling wilt oproepen met een nummer hoger dan tien,
drukt u op -/--, gevolgd door het desbetreffende nummer.
(Geheugen)
Druk hierop om toegang te krijgen tot de geheugenfuncties, zoals het
oproepen en opslaan van instellingen.
De Stream Magic 6 kan presets opslaan, bijvoorbeeld voor
internetradiostations, streams van streamingdiensten of de
internetradio-URL van uw keuze. Zie verderop voor meer informatie.
Filter
Druk hierop om te schakelen tussen de drie digitale lteropties.
Digitale ingangen
Drukken om de digitale ingangsbron te selecteren.
Home
Hiermee gaat u direct naar het Home-menu
Terug
Druk op deze toets om naar het vorige menu te gaan.
Navigatie
Draai hieraan om door de menu's te navigeren
Enter
Druk op deze toets om het/de in het display gemarkeerde item/functie
te selecteren. Als u in de tuner-modus op Enter drukt en deze toets
ingedrukt houdt, wordt het huidige station opgeslagen in de database
met instellingen.
(Beantwoorden)
Dit is de knop beantwoorden/interactief. Druk hierop als u luistert naar
een internetradiostation of streamingdienst die een vorm van interactie
met de gebruiker biedt. Als u deze functie kiest, verschijnt er een
interactief menu (indien beschikbaar). Deze functie biedt doorgaans
de mogelijkheid om aan te geven of de huidige stream u al dan niet
bevalt, zodat de dienst het muziekaanbod aan uw persoonlijke smaak
kan aanpassen.
Voor het afspelen van media (UPnP of lokaal) schakelt u met deze knop
tussen de display 'Speelt (Now Playing)' en de display voor het bladeren
door de beschikbare media.
(info)
Drukken op deze knop schakelt tussen Menupositie en het scherm
'Speelt (Now Playing)'.
'Skip' (Vorige/Volgende)
Druk hier eenmaal op om naar de volgende of vorige track te gaan.
Stoppen/Wissen (Stop/Delete)
Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te stoppen. Deze
toets wordt ook gebruikt om items te wissen, indien van toepassing
(indrukken en ingedrukt houden)
Afspelen/Pauze (Play/Pause)
Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te starten. Houd deze
knop ingedrukt om het afspelen van media te onderbreken.
Shuffle
Hiermee kunt u de functie Shufe/willekeurig afspelen aan- en
uitzetten.
Herhalen
Druk hierop om de functie Herhalen (alleen voor het afspelen van
media) aan en uit te zetten.
De volgende knoppen zijn voor de
bediening van de functies van versterkers/
ontvangers van Cambridge Audio.
Opmerking: Standaard regelen deze knoppen een Azur stereoversterker.
Houd om de functies van deze knoppen te veranderen van versterker
in AV ontvanger op de 'Source”-knop terwijl u de batterijen achterin de
afstandsbediening plaatst.
'Source' (Bron)
Bladert door de beschikbare bronnen.
Standby/Mute
Hiermee zet u de versterker/ontvanger beurtelings Aan en in de
milieuvriendelijke standby-stand. Ingedrukt houden om het geluid van
de audio uit te zetten.
Volume
Hiermee zet u het volume hoger of lager.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info