Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
15
NEDERLANDS
De Stream Magic 6 maakt vervolgens verbinding met het netwerk met een opgeslagen
code (als u die eerder hebt ingesteld) of toont u een alfanumeriek invoermenu. Hier
kunt u de netwerkcode invoeren die u hebt gekozen bij het installeren van uw draadloze
netwerk.
Selecteer achtereenvolgens elk teken met de draaischijf Navigatie/Selecteren en druk
vervolgens op
of ga naar het symbool en druk op de draaischijf Navigatie/
Selecteren om die code in te voeren. Als u een fout maakt, kunt u op
drukken om één
teken terug te gaan.
De Stream Magic 6 kan codes in WEP-, WPA- en WPA2-formaat verwerken (de keuze van
het formaat wordt bepaald door de betreffende instellingen op uw router) en genereert
automatisch het juiste formaat van uw tekst in overeenstemming met het verzoek naar
de router.
Voer de netwerknaam in
Via deze optie kan de Stream Magic 6 zoeken naar en verbinding maken met een slechts
één bepaalde netwerknaam.
Typ uw netwerknaam in via het alfanumerieke invoerscherm.
Als er geen overeenkomend netwerk wordt gevonden, verschijnt 'Network not found'
(Geen netwerk gevonden) in beeld.
View Config (Configuratie bekijken)
Dit menu toont eerst de IP-modus (statisch of dynamisch). Dit zal Auto/DHCP (d.w.z.
dynamisch, dit is de standaardinstelling) of Statische IP zijn.
Bij elke modus zal de Stream Magic 6 door het draaien van de draaischijf Navigatie/
Selecteren door de verschillende huidige IP-parameters bladeren, bijvoorbeeld de ESSID
van het huidige draadloze netwerk, bedrade en draadloze MAC-adressen, huidig IP-adres,
(Sub)netwerkmaskers, Gateway-adres, etc.
Edit Config (Configuratie bewerken)
Met dit menu kan de IP-modus, statisch of dynamisch (Auto/DHCP), worden gekozen.
Auto/DHCP wordt aanbevolen voor de meeste mensen in de meeste omstandigheden.
Statische IP vereist redelijke kennis van IP-netwerken en is uitsluitend voor ervaren
gebruikers.
De standaardinstelling is dus Auto / DHCP. Hier haalt de Stream Magic 6 telkens als u
inschakelt zijn IP-adres op via een proces genaamd DHCP, wat betekent dat het telkens
wanneer het wordt opgevraagd anders is. Dit proces is volledig automatisch en veel
eenvoudiger dan het implementeren van Statische IP.
Soms is het echter handig om het exacte IP-adres te weten van elk apparaat (vooral bij
grote netwerken). Dit kan alleen worden bereikt door gebruik te maken van statische IP.
Bij het gebruiken van Statische IP moet u ook het netwerkmasker dat u wilt gebruiken
en de adressen van uw gateway- en DNS-dienst invoeren. Let op: er is geen enkele
manier waarop Cambridge Audio kan weten welke dit zijn in uw netwerk. Selecteer alleen
statische IP als u precies weet wat u doet!
Om statische IP in te stellen, selecteert u in het menu 'Settings (Instellingen) > Network
Cong (Netwerkconguratie) > Edit Cong (Conguratie bewerken)'. Druk vervolgens op
SELECT (Selecteren).
Op de Stream Magic 6 verschijnt nu 'Auto (DHCP)? JA/NEE). Draai de draaischijf van de
Stream Magic 6 om 'NO' (Nee) te selecteren en druk vervolgens op SELECT (Selecteren).
U kunt nu het vaste IP-adres invoeren dat u uw Stream Magic 6 wilt geven door de
draaischijf te draaien en zo de gewenste cijfers te selecteren en vervolgens op de
draaischijf Navigatie/Selecteren te drukken om het invoeren van het adres te beëindigen.
De Stream Magic 6 zal u nu vragen om het vereiste netwerkmasker in te voeren voor
het netwerk. U kunt deze op dezelfde manier invoeren als eerder bij het invoeren van
het IP-adres.
U moet nu het standaard IP-adres invoeren van de gateway die door de Stream Magic 6
op het netwerk wordt gebruikt.
Tenslotte moet u het DNS IP-adres invoeren voor de Stream Magic 6. Op sommige
netwerken is het mogelijk dat u het DNS IP-adres van uw ISP moet invoeren. Dit hoort
beschikbaar te zijn op de ondersteuningspagina op de website van uw ISP.
Na het invoeren van de bovenstaande informatie probeert de Stream Magic 6 nu om
verbinding te maken met uw netwerk. Als u nogmaals gebruik wilt maken van DHCP
selecteert u 'Settings (Instelllingen) > Network Cong (Netwerkconguratie) > Edit
Cong (Conguratie bewerken)' en selecteer vervolgens 'JA' bij 'Auto (DHCP)? YES / NO'
(Automatisch (DHCP)? JA/NEE).
Sterkte WiFi
Hiermee geeft u de sterkte van het WiFi-signaal weer.
Opmerking: Als WiFi is uitgeschakeld (alleen Ethernet-modus), wordt als signaalsterkte
0% weergegeven.
Signaalwaarschuwing
De Stream Magic 6 kan een waarschuwing weergeven als de Wi-Fi-signaalsterkte
laag genoeg is om verminderde doorvoer te veroorzaken. De opties voor de
Signaalwaarschuwing zijn eenvoudig Ja en Nee.
Wi-Fi-regio
In verschillende delen van de wereld wordt gebruik gemaakt van licht verschillende
frequenties voor Wi-Fi. Voor de beste prestatie moet u de Stream Magic 6 instellen op
de regio waarin u woont, de huidige opties zijn de VS, Spanje, Europa (d.w.z. anders dan
Spanje) en Japan.
Bedrade/Draadloze verbinding
Het is mogelijk uw Stream Magic 6 te verbinden met uw netwerk via een beschikbare
Ethernetverbinding (RJ45) of via een Wi-Fi-router. De eenheid staat standaard in de
AUTO-modus. Telkens wanneer u de eenheid aanzet, zoekt het naar de aanwezigheid
van een draadverbinding en probeert het deze te gebruiken. Als die verbinding er niet is
of het apparaat geen verbinding kan maken, dan probeert het gebruik te maken van de
draadloze verbinding, etc. In de Auto-modus zal, als de Stream Magic 6 op enige wijze
verbinding heeft gemaakt met het netwerk, deze soort verbinding gebruikt blijven worden
als de NP30 aan is.
U kunt de Stream Magic 6 ook congureren om altijd uitsluitend gebruik te maken van de
bedrade of draadloze verbinding vanuit het menu 'Network Cong' (Netwerkconguratie)
van de Stream Magic 6, waarin u 'Wired/Wireless' (Bedraad/Draadloos) selecteert. Dit
menu laat u drie opties zien: 'Auto', 'Uitsluitend bedraad' en 'Uitsluitend draadloos'.
'Uitsluitend bedraad' selecteren zorgt ervoor dat de Stream Magic 6 opnieuw opstart
en vervolgens uitsluitend de ethernetverbinding gebruikt om te communiceren met het
netwerk. 'Uitsluitend draadloos' selecteren zorgt ervoor dat de Stream Magic 6 opnieuw
opstart en uitsluitend gebruik maakt van de Wi-Fi-verbinding. De 'Auto'-optie selecteren,
betekent dat de Stream Magic 6 beide verbindingen zal proberen en zal blijven bij de
verbinding die het kan laten werken zoals hierboven beschreven.
Firmware
Dit menu-onderdeel geeft een aantal hardware-/software versienummers weer voor uw
Stream Magic 6. Blader met de draaischijf door de verschillende items.
Het Service Pack is de rmware-software die momenteel geladen is. Het is een goed idee
om deze op te schrijven als u contact op moet nemen met de technische ondersteuning;
ze kunnen er naar vragen.
Het serienummer en de productcode worden doorgaans niet gevraagd door het
technische ondersteuningsteam.
Opmerking: Dit serienummer is niet hetzelfde als het fysieke serienummer op de
achterkant van het product zelf.
Firmware
Versie
Upgrade
Versie
Dit menu-onderdeel geeft een aantal hardware-/software versienummers weer voor uw
Stream Magic 6. Blader met de draaischijf door de verschillende items.
Het Service Pack is de rmware-software die momenteel geladen is. Het is een goed idee
om deze op te schrijven als u contact op moet nemen met de technische ondersteuning;
ze kunnen er naar vragen.
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info