Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
17
NEDERLANDS
Bewerken namen digitale uitvoer
Hiermee kunt u de namen aanpassen die te maken hebben met elke digitale invoer zodat
deze overeenstemmen met de namen van de apparaten die er daadwerkelijk op zijn
aangesloten.
Er zijn drie digitale outputs.
• USB Audio:
• S/PDIF Coax:
• Optisch (Toslink)
Elke input wordt standaard naar zijn invoertype genoemd. Ga om een input te hernoemen
naar “Instellingen -> Geavanceerd -> Namen digitale invoer bewerken”, highlight de
gewenste input en selecteer deze om te hernoemen. Het scherm verandert in een lijst
met letters, waarbij de huidige naam bovenaan wordt weergegeven. Druk om bestaande
letters te verwijderen op de “Stoppen/Verwijderen”-knop links van de display. Navigeer
door de letters en selecteer elke letter op zijn de beurt om de invoer te hernoemen.
Selecteer als u klaar bent het symbool Return aan het eind van de lijst met letters (u kunt
op de knop Home drukken aan de rechterkant van de display om hiernaartoe te springen).
De naam wordt dan opgeslagen en de display gaat terug naar het menuscherm Namen
digitale invoer bewerken.
Resetten naar fabrieksinstellingen
Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden die in de fabriek
zijn ingesteld.
De Stream Magic 6 vraagt u of u zeker weet dat u wilt doorgaan voordat de instellingen
worden gereset.
Opmerking: Als u de instellingen reset naar de fabriekswaarden, gaan al uw persoonlijke
instellingen verloren, evenals alle opgeslagen WEP/WPA-codes voor verbinding met uw
draadloze netwerk.
Stream Magic afstandsbediening
De Stream Magic afstandsbediening is een gratis toepassing voor iPhone/iPod Touch/
iPad, waarmee de Stream Magic 6 of andere producten van Cambridge Audio met UuVol-
functie draadloos kunnen worden bediend.
Met deze toepassing kan de Stream Magic 6 volledig worden bediend, inclusief Stream
Magic Radio, streamingdiensten, UPnP-Media, presets, wachtrijen enzovoort.
De toepassing ondersteunt tevens de weergave van platen- en cd-hoezen en logo's van
stations (indien beschikbaar).
Om de UuVol afstandsbediening te kunnen gebruiken, hebt u een Wi-Fi-netwerk of
toegangspunt nodig om de toepassing mee te verbinden. De verbinding tussen uw router
en de NP30 kan dan ofwel WiFi ofwel Ethernet zijn.
Zoek naar Stream Magic Remote in de Apple App Store of ga naar www.stream-magic.
com voor meer bijzonderheden over deze en andere apps en functies die op de markt
komen.
Met de Stream Magic 6 kan de gebruiker het afspeelvolume regelen via de Stream Magic
mobiele toepassing door hetzij
• De digitale pre-amp in de StreamMagic 6 te gebruiken of
Een Cambridge Audio Azur versterker of een AV-ontvanger te gebruiken die is
aangesloten op de StreamMagic 6 via de Control Bus.
Digitale preamp
Als de digitale pre-amp modus is geactiveerd op de StreamMagic 6, maakt de mobiele
toepassing directe manipulatie mogelijk van het afspeelvolume via een schuif op het
scherm Now Playing.
Aangesloten Azur versterker/AV-ontvanger
Gebruikers kunnen de Azur Mode in het scherm Instellingen op de toepassing activeren
als zij de StreamMagic 6 gebruiken in combinatie met een Cambridge Audio Azur
versterker/AV-ontvanger. Gebruikers moeten dan selecteren of zij een Cambridge Audio
Azur versterker of een AV-ontvanger gebruiken. Als de Stream Magic 6 en de Amp/
AV-ontvanger zijn aangesloten met de meegeleverde oranje Conrol Bus kabel zoals
hieronder weergegeven.
Volumeregeling is nu mogelijk via de knoppen volume-omhoog en volume-omlaag op het
scherm 'Now Playing' (Speelt).
17

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info