Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
18
D/A Converters Dual Wolfson WM8740 24-bit DACs
Analogue lter 2-polige dubbel differentieel bessel dubbele
virtuele aarding, gebalanceerd
THD @ 1kHz 0dBFs <0,001% 24-bit (bij volume ingesteld op
maximaal)
THD @ 1kHz -10dBFs <0,001% (bij volume ingesteld op maximaal)
THD @ 20kHz 0dBFs <0,002% (bij volume ingesteld op maximaal)
Frequentierespons 20Hz-20kHz +/- 0.1dB *
Signaal-ruisverhouding -112dBr (at volume set to full)
Totaal gecorreleerde jitter < 130pS
Crosstalk bij 1kHz < -100dB
Crosstalk bij 20kHz < -90dB
Digitale ingang S/PDIF Co-axiaal en Toslink optisch
16/24-bit, 32-96kHz
Audioformaten WAV ongecomprimeerd
PCM 16/24-bit 32-96kHz¬FLAC
ongecomprimeerd
PCM 16/24-bit 32-96kHz
AIFF ongecomprimeerd
PCM 16-bit 32-48kHz
Microsoft® Windows MediaTM Audio
(WMA 9 Standard) 32-320kbps
MP3 (CBR of VBR) 16-320kbps
AAC, HE AAC en AAC+
(CBR of VBR) 16-320kbps
OGG Vorbis 32-320kbps
Streamingprotocols RTSP (Real Time Streaming Protocol)
MMS (Microsoft Media Server Protocol)
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Afspeellijsten ASX (Microsoft® afspeellijstformaat) M3U, PLS
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g of n
(2,4GHz aansluiting alleen gebruikt door)
WiFi -encryptie WEP, WPA, WPA2
Ethernet IEEE 802.3, 10 Base-T of 100 Base-T
USB 2 x USB 1.1 momenteel beperkt tot 1A elk
Bestandssystemen FAT32, NTFS
Stroombron 100-240 VAC (schakelmodus)
Standby-verbruik <0,5 W
Max. stroomverbruik 30W
Afmetingen - H x B x D 85 x 430 x 305mm (3,4 x 16,9 x 12,2”)
Gewicht 4 Kg(8.8lbs)
* Steil lter gedeactiveerd
* iRadio/Streaming-diensten worden uitgevoerd als 16-bit gegevens met de juiste
samplefrequentie voor de gedecomprimeerde gegevens. De bemonsteringsfrequentie is
32kHz, 44,1kHz of 48kHz, afhankelijk van de samplefrequentie van de streams.
Inkomende streams met een samplefrequentie van minder dan 32kHz kan niet worden
uitgevoerd via S/P DIF /Toslink.
Voor gecomprimeerde streams wordt de werkelijke resolutie van de audio natuurlijk
beperkt door de codering.
Voor Media-inhoud van lokale schijven of UPnP wordt dit uitgevoerd in de eigen resolutie
van 16/24-bit, 32 kHz 44,1kHz 48kHz of 96kHz met bit-voor-bit overdracht.
Als u problemen ondervindt met uw Stream Magic 6, kan het handig zijn om de Help op
onze internetpaginahttp://support.cambridgeaudio.com/te raadplegen.
Als u problemen hebt met de Stream Magic service vindt u het misschien ook handig om
naar het helpgedeelte te gaan opwww.stream-magic.com.
Algemene richtlijnen bij problemen:
Als u problemen ondervindt bij het maken van verbinding tussen de Stream Magic 6 en
uw netwerk, kunnen de volgende maatregelen helpen om het probleem op te lossen:
Ga na of een aangesloten PC via hetzelfde netwerk toegang heeft tot internet (d.w.z.
kan surfen op internet).
Controleer of een DHCP-server beschikbaar is of of u een statisch IP-adres hebt
gecongureerd op de Stream Magic 6. U kunt een statisch IP-adres congureren
op de Stream Magic 6 via het menu-onderdeel 'Instellingen -> Netwerkcong ->
Cong bewerken', en het selecteren van 'Nee' voor 'Auto (DHCP)'. DHCP is echter de
aanbevolen methode.
Controleer of de rewall van uw netwerk geen uitgangspoorten blokkeert. De radio
heeft minimaal toegang nodig tot de UDP- en TCP-poorten 80, 554, 1755, 5000, 6000
en 7070.
Controleer of uw toegangspunt de verbindingen niet beperkt tot specieke MAC-
adressen. U kunt het MAC-adres van de radio bekijken met de optie ‘Settings
(Instellingen) -> Network Cong (Netwerkconguratie) -> View Cong (Conguratie
bekijken) -> MAC-adress (MAC-adres)’.
Als u een encrypted Wi-Fi network hebt, controleert u of u de juiste sleutel of de juiste
wachtwoordzin hebt ingevoerd in de Stream Magic 6. Onthoud dat tekstformaat-sleutels
hoofdlettergevoelig zijn. Als u probeert verbinding te maken met een geëncrypteerd
netwerk en in de display van de Stream Magic 6 het bericht ‘Draadloze fout’ verschijnt,
gevolgd door een code van 5 cijfers, controleer dan of u de juiste wachtwoordzin hebt
ingevoerd voor het netwerk. Als het probleem hiermee niet is verholpen, moet u wellicht
uw netwerkconguratie bekijken.
Als uw Stream Magic 6 wel verbinding met het netwerk kan maken, maar bepaalde
Stream Magic stations niet kan afspelen, kan dit de volgende oorzaken hebben:
Het station zendt op dit tijdstip niet uit (het station kan bijvoorbeeld in een andere
tijdzone uitzenden).
Het maximaal toelaatbare aantal gelijktijdige luisteraars voor het station is bereikt.
• Het station zendt niet meer uit.
• De koppeling in onze database is verouderd.
De internetverbinding tussen u en de server (die zich vaak in een ander land bevindt)
is traag.
• Probeer een PC te gebruiken om de stream af te spelen via de site van het station.
Als u het station kunt afspelen met een computer kunt u het formulier op www.stream-
magic.com gebruiken om ons dat te laten weten, zodat we dit uit kunnen zoeken.
Als u problemen ondervindt met het afspelen via UPnP, controleer dan altijd het volgende:
Ga na of de door u gekozen UPnP-serversoftware ondersteuning biedt voor het
bestandstype dat u probeert te openen. Sommige servers ondersteunen bijvoorbeeld
geen FLAC.
Voor USB-media kan de Stream Magic 6 alleen niet-DRM-bestanden afspelen.
Bestanden met DRM controls kunnen niet worden afgespeeld door de Stream Magic
6. Sommige servers kunnen Microsoft Playsforsure autoriseren en ontsleutelen en de
inhoud naar de Stream Magic 6 sturen, maar deze bewerking is niet gegarandeerd
omdat deze zuiver een functie is van de server.
Als u inhoud met het formaat 24-bit WAV of FLAC wilt afspelen, is voor een betrouwbare
weergave doorgaans een bedrade Ethernet-verbinding vereist, met het oog op de
bandbreedte.
Controleer of de Stream Magic 6 ondersteuning kan bieden voor het bestandstype
dat u probeert af te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV
worden afgespeeld. De Stream Magic 6 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA
Pro, verliesloos WMA, RAW, AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld.
Als u problemen ondervindt met het afspelen via USB-media, controleer dan altijd het
volgende:
Controleer of de Stream Magic 6 ondersteuning kan bieden voor het bestandstype
dat u probeert af te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV
worden afgespeeld.
De Stream Magic 6 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA Pro, verliesloos WMA,
RAW, AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld.
Voor USB-media kan de Stream Magic 6 alleen niet-DRM-bestanden afspelen.
Bestanden met DRM-beperkingen kunnen niet worden afgespeeld.
Ga na of uw apparaat niet meer dan 1A nodig heeft indien het zijn voeding via de
USB-ingang zelf krijgt.
• Controleer of uw apparaat is geformatteerd in het formaat FAT32.
De manier waarop u uw USB-media organiseert, is van invloed op de omvang van de
interne database die de Stream Magic 6 nodig heeft om de inhoud die u doorzoekt,
dynamisch op te bouwen. Een goede methode is voor elke artiest een map te maken.
Binnen zo'n map moet u voor elk album een submap maken waarin u de tracks van dat
album opslaat. Bibliotheken met duizenden tracks in één en dezelfde map zullen op
den duur het zoekproces van de Stream Magic 6s vertragen.
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw verkooppunt.
Technische specicaties Problemen verhelpen
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info