Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
Twoja muzyka + nasza pasja
Odtwarzacz sieciowy
Instrukcja obsługi
2
POLSKI
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instrukcja obsugi2Twoja muzyka + nasza pasjaPOLSKIOdtwarzacz sieciowy
 • Page 2

  Spis treciWprowadzenieWprowadzenie..............................................................................................2Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa............................................3Informacje dotyczce poczenia Wi-Fi.......................................................4Ograniczona gwarancja...............................................................................5Zcza na panelu tylnym..............................................................................6Zcza na panelu przednim.........................................................................7Pilot zdalnego sterowania............................................................................8Informacje podstawowe...............................................................................9Poczenia....................................................................................................9Zasady obsugi urzdzenia....................................................................... 10Menu ustawie.......................................................................................... 14Dane techniczne....................................................................................... 18Rozwizywanie problemw....................................................................... 18Dzikujemy za zakup sieciowego odtwarzacza muzycznego Stream Magic 6. Jestemyprzekonani, e zapewni on wiele lat przyjemnoci ze suchania muzyki. Podobnie jak wszystkieprodukty sygnowane mark Cambridge Audio odtwarzacz Stream Magic 6 wyrnia si trzemawanymi zaletami: doskonaymi parametrami technicznymi, niezrwnan atwoci obsugi iwysok wartoci.Odtwarzacz Stream Magic 6 pozwala uzyska dostp do rnego rodzaju nagra dwikowychz serwerw DNLA/UPnP, lokalnych nonikw danych oraz Internetu: z internetowych stacjiradiowych i za porednictwem usug transmisji strumieniowej.Dziki bezpatnej usudze Stream Magic Internet Radio za pomoc odtwarzacza Stream Magic6 mona korzysta z najlepszych internetowych stacji radiowych, sprawdzonych przez nas podktem jakoci transmisji i dwiku. Obecnie udostpnianych jest ponad 20 tysicy stacji, acodziennie dodawane s kolejne.Dostpne s rwnie usugi transmisji strumieniowej wiadczone przez naszych partnerw.Zazwyczaj wymagaj one wykupienia subskrypcji od dostawcy, a zakres oferowanych usug rnisi w poszczeglnych krajach.Informacje o nowych funkcjach i usugach transmisji strumieniowej dostpnych w danymobszarze mona znale w witrynie internetowej powiconej urzdzeniom Stream Magic (www.stream-magic.com).Witryna ta pozwala take na proponowanie nowych stacji radiowych Stream Magic, zarzdzanieulubionymi stacjami i innymi ustawieniami kilku urzdze z wczon usug Stream Magicjednoczenie.Moliwo korzystania z nieprzebranych zasobw muzycznych dostpnych w Internecie to niewszystko: urzdzenie umoliwia rwnie suchanie muzyki zapisanej na nonikach pamici USB,dyskach twardych i serwerach DNLA/UPnP dostpnych w sieci lokalnej.Wane!Obsugiwane s najczciej stosowane formaty kompresji (MP3, AAC, WMA i Vorbis) orazformaty kompresji bezstratnej FLAC oraz nieskompresowane pliki PCM/WAV w lepszej ni CDrozdzielczoci (24 bity/czstotliwo prbkowania 48 kHz lub 24 bity/czstotliwo prbkowania96 kHz), pobierane z odpowiednich witryn internetowych. Odtwarzacz obsuguje rwniepodcasty.Funkcjonalno odtwarzacza Stream Magic 6 jest w duej mierze zalena od jegooprogramowania. Dlatego warto instalowa udostpniane co jaki czas aktualizacjetego oprogramowania. W kocowej czci tej instrukcji, w punkcie Upgrade Firmware(Aktualizacja oprogramowania sprztowego), znajduj si informacje o sposobiesprawdzania dostpnoci aktualizacji oprogramowania i ich automatycznegoinstalowania z Internetu. Procedura ta trwa zaledwie kilka minut.W odtwarzaczu zastosowano wysokiej jakoci podzespoy, takie jak przetworniki cyfrowoanalogowe WM8740 24 bity/384 kHz wyprodukowane przez renomowan firm Wolfson.Opatentowana technologia buforowania dwiku, zwikszania rozdzielczoci i ponownegoustawiania zegara taktujcego (24 bity i 384 kHz), opracowana wsplnie ze szwajcarsk spkAnagram Technologies, pozwala na eliminowanie bdw synchronizacji (ang. jitter) i zapewnianiezrwnan jako dwiku.Zalecamy sprawdzenie dostpnoci aktualizacji jeszcze przed pierwszym uyciemodtwarzacza Stream Magic 6. Pniej czynno t powinno si wykonywa okresowo.Urzdzenie jest wyposaone w wejcia cyfrowe umoliwiajce korzystanie z najwyszej jakociprzetwornikw cyfrowo-analogowych Stream Magic 6 oraz innych rde sygnau cyfrowego,takich jak odtwarzacze pyt CD, DVD i BD, cyfrowe stacje dokujce odtwarzaczy iPod itp.Zachcamy Pastwa take do zapoznania si ze stron pomocy technicznej dlaodtwarzacza Stream Magic 6, dostpn pod adresem http://support.cambridgeaudio.com. Mona tam znale informacje o wszelkich nowych funkcjach i o zgodnociodtwarzacza z innymi urzdzeniami i formatami audio, jak rwnie najnowsz wersjtej instrukcji.Prosimy o zarejestrowanie zakupionegourzdzenia.W tym celu naley przej do witryny: www.cambridge-audio.com/stsRejestracja umoliwia otrzymywanieinformacji na temat: przyszych produktw; aktualizacji oprogramowania; nowoci, wanych wydarze, atrakcyjnychofert o ograniczonym zasigu i konkursw!Celem instrukcji jest maksymalne uatwienie instalacji i obsugi tego produktu.Przedstawione w tej publikacji informacje byy aktualne w momencie oddania jej dodruku. Jednak firma Cambridge Audio nieustannie doskonali swoje produkty, w zwizkuz czym zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcji urzdzenia wdowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeone informacje, ktre stanowi wasnofirmy i s chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tejinstrukcji nie moe by powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposb,metodami elektronicznymi ani mechanicznymi, bez uprzedniego uzyskania pisemnejzgody producenta. Wszystkie znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe nale doich odpowiednich wacicieli. Copyright Cambridge Audio Ltd 2012.Nazwa Cambridge Audio i logo Cambridge Audio s znakami towarowymi firmyCambridge Audio.Stream Magic jest znakiem towarowym spki Audio Partnership Plc zarejestrowanym wpastwach Unii Europejskiej i w innych krajach.Inne wspomniane tu marki i znaki towarowe stanowi wasno odpowiednichpodmiotw i s podawane jedynie w celach informacyjnych.Produkt wyposaony jest w oprogramowanie licencjonowane zgodnie z wersj 2.GNU Public License (Powszechnej licencji publicznej GNU) i wersj 2.1 GNU LesserPublic License (Mniejszej oglnej powszechnej licencji GNU). Kod rdowy tegooprogramowania dostpny jest na stronie:http://gpl.stream-magic.com/W produkcie wykorzystano technologi bdc wasnoci firmy Microsoft Corporationi objt licencj Microsoft Licensing GP. Wykorzystywanie i dystrybucja tej technologiipoza tym produktem s zabronione w przypadku braku licencji udzielonej odpowiednioprzez spk Microsoft Corporation i/lub Microsoft Licensing, GP.2Obsugiwany jest take adapter Bluetooth Cambridge Audio BT100, ktry umoliwiabezprzewodow transmisj dwiku bezporednio z wikszoci telefonw, tabletw i laptopw.Moliwe jest wczenie trybu przedwzmacniacza cyfrowego, co pozwala na podczenieodtwarzacza Stream Magic 6 bezporednio do odpowiedniego wzmacniacza mocy lub aktywnychgonikw.Urzdzenie Stream Magic 6 udostpnia te przyjazny dla rodowiska tryb gotowoci, w ktrymzuycie energii ksztatuje si na poziomie < 0,5 W.Dostpna jest rwnie bezpatna aplikacja zapewniajca wspprac z urzdzeniami iPhone, iPodTouch i iPad, pozwalajca sterowa w peni bezprzewodowo wszystkimi funkcjami odtwarzaczaStream Magic 6 przyczonego do sieci Wi-Fi.Wicej informacji na temat aplikacji Stream Magic Remote i innych aplikacji,ktre zostan udostpnione w przyszoci, mona znale w sklepie Apple App Store oraz podadresem www.stream-magic.com.Naley pamita, e na ostateczn jako dwiku ma wpyw kady element skadowycaego systemu. Dlatego polecamy Pastwu urzdzenia Cambridge Audio serii Azur, ktrezaprojektowano z uwzgldnieniem takich samych standardw jak ten odtwarzacz.W sprzeday dostpne s take doskonaej jakoci przewody poczeniowe marki CambridgeAudio, dziki ktrym mona w peni wykorzysta moliwoci systemu.Dzikujemy za czas powicony na zapoznanie si z niniejsz instrukcj obsugi i jednoczenieprosimy o zachowanie jej na przyszo.Matthew BrambleDyrektor techniczny firmy Cambridge Audiooraz zesp konstruktorw odtwarzacza Stream Magic 6
 • Page 3

  POLSKIWane instrukcje dotyczce bezpieczestwaDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdka zasilania sieciowegonaley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczce bezpieczestwa. Przestrzeganie ichpozwoli rwnie na uzyskanie najlepszych efektw i zwikszenie trwaoci urzdzenia:1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie z instrukcjami producenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery, piecyki lub inneurzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z uziemieniem.Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jeden wszy. Wtyczka z uziemieniemma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyk lub trzeci bolec spenia rol zabezpieczenia.Jeeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, naley skontaktowa si z elektrykiem w celu wymianyprzestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnie przy wtyczkach,gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem, wspornikiem lubstolikiem okrelonym przez producenta lub sprzedawanym wraz zurzdzeniem. W przypadku korzystania z wzka zachowaj ostronopodczas przesuwania w celu zapobiegnicia urazom wynikajcym zprzewrcenia si wzka z urzdzeniem.13. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywania urzdzenia przez duszyczas.14. Serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie jestkonieczne w przypadku wszelkich uszkodze urzdzenia, takich jak uszkodzenie przewoduzasilajcego lub wtyczki, rozlanie pynu na urzdzenie lub w sytuacjach, kiedy jaki przedmiotwpadnie do urzdzenia, urzdzenie zostanie wystawione na dziaanie deszczu lub wilgocioraz gdy urzdzenie nie dziaa prawidowo lub zostao upuszczone.OSTRZEENIE ymbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenie uytkownika oSwystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznego napicia, ktre nie zostao zaizolowane iktre moe stanowi zagroenie poraeniem prdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagi uytkownikowi, eistniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczce tego urzdzenia.Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UE dla oznaczeniakoniecznoci oddzielnej utylizacji sprztu elektrycznego i elektronicznego. Tenprodukt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, ktre naley ponowniewykorzysta, podda recyklingowi lub odzyska, i nie powinien by wyrzucanywraz z odpadami komunalnymi. Urzdzenie naley zwrci lub skontaktowasi z autoryzowanym sprzedawc, u ktrego produkt zosta zakupiony, w celuuzyskania bliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymi wykorzystania niskiegonapicia (2006/95/WE), zgodnoci elektromagnetycznej (2004/108/WE)oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dla produktw zwizanych z energi(2009/125/WE) pod warunkiem uytkowania i podczenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami.W celu zachowania zgodnoci wraz z tym produktem naley uywa wycznie akcesoriw firmyCambridge Audio, a serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom.Znak C-TickProdukt zgodny z wymogami Australijskiego Urzdu ds. Komunikacji, dotyczcymicznoci radiowej i zgodnoci elektromagnetycznej (ECM).Znak Gost-RProdukt ma rosyjskie atesty bezpieczestwa elektronicznego. W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem nie wolno wystawiaurzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanie przezwystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rde ciepa.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczki zasilania z gniazdka(lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia). W przypadku, gdy rol wycznika speniawtyczka zasilania, naley zapewni atwy dostp do wtyczki. Naley uywa wycznie przewoduzasilania dostarczonego wraz z urzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wok urzdzenia).Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na urzdzeniu. Nie naley umieszcza urzdzeniana dywanach lub innych mikkich powierzchniach i zasania kratek wlotu i wylotu powietrza.Nie wolno zasania kratek wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymi pynami (np. wwyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszcza przedmiotw zawierajcych pyny (np.wazonw).3
 • Page 4

  Informacje dotyczce poczenia Wi-FiWentylacjaWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawia urzdze jedno nadrugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki, wktrych brak odpowiedniej wentylacji.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maych przedmiotw przez kratkwentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzeba natychmiast wyczy urzdzenie, odczy od zasilaniai zasign rady sprzedawcy.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unika miejsc nasonecznionychlub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolno ustawia na urzdzeniu adnych otwartychrde ognia (np. zapalonych wiec). Naley take unika miejsc, w ktrych wystpuj wibracjelub panuje nadmierne zapylenie, chd lub wilgo. Urzdzenie przeznaczone do uytkowania wklimacie umiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley go umieszcza wprzestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolna przestrze z tyu urzdzenia(tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego stojaka) nie stanowi problemu. Nie wolnoumieszcza urzdzenia na niestabilnych powierzchniach lub pkach. Urzdzenie moe spa,powodujc powane obraenia dzieci lub osb dorosych, jak rwnie powane uszkodzenieproduktu. Nie naley stawia innych urzdze na urzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliu urzdzeniatalerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych, poniewa moe to powodowazakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (w przypadkuuywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowym komponentom na uoeniesi, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanych na oznaczeniach.Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje w domu, powinienskontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnym dostawc energii elektrycznej.Konstrukcja tego urzdzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowoci, gdy nie jestuywane, poniewa zwiksza to ywotno wzmacniacza (sprawdza si to w przypadku kadegosprztu elektronicznego). Aby wyczy urzdzenie, naley uy przycisku znajdujcego si z tyuurzdzenia. W przypadku duszych okresw, w ktrych urzdzenie nie bdzie uywane, naleywyj wtyczk z gniazdka.Przecienie instalacjiNaley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewa moe to grozipoarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prd przemienny), przeduacze,uszkodzone przewody zasilania, naruszona bd pknita izolacja przewodw oraz uszkodzonewtyczki stanowi zagroenie. Mog spowodowa poraenie prdem lub zagroenie poarowe.Owiadczenie o zgodnoci z normami FCCDEKLARACJA ZGODNOCI Z PRZEPISAMI FCC DOTYCZCYMI ZGODNOCIELEKTROMAGNETYCZNEJFirma Cambridge Audio, zarejestrowana pod adresem Gallery Court, Hankey Place,Londyn SE1 4BB, deklaruje na wasn odpowiedzialno, e to urzdzenie,tj. odtwarzacz Stream Magic 6 z moduem Wi-Fi,ktrego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z czci 15 przepisw FCC. Jegouytkowanie podlega nastpujcym dwm warunkom: (1) urzdzenie nie moe generowaszkodliwych zakce; (2) urzdzenie musi przyjmowa wszelkie odebrane zakcenia, wtym zakcenia mogce powodowa jego nieprawidowe dziaanie.Przestroga: ryzyko oddziaywania promieniowania radiowego.Urzdzenia naley uywa w taki sposb, aby jak najrzadziej zblia si do niego podczas gdypracuje.W przypadku podczenia anteny zewntrznej naley j ustawi w takim miejscu, abyzminimalizowa obecno domownikw w jej pobliu. Nadajnik nie moe znajdowa si w pobliuinnego nadajnika czy innej anteny ani by uywany cznie z innym nadajnikiem/inn anten.Owiadczenie amerykaskiej Federalnej Komisji cznoci (FCC, Federal CommunicationsCommission)W wyniku przeprowadzonych testw stwierdzono zgodno niniejszego urzdzenia zwymaganiami obowizujcymi w odniesieniu do urzdze cyfrowych klasy B, stosownie doczci 15 przepisw FCC. Wymagania te zapewniaj dostateczny poziom zabezpiecze przedszkodliwymi zakceniami w przypadku zastosowa domowych.Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o czstotliwoci radiowej,a jeeli nie zostanie zainstalowane i nie bdzie uywane zgodnie z instrukcj, moe spowodowaszkodliwe zakcenia cznoci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e zakcenia nie wystpiw przypadku konkretnej instalacji. Jeli to urzdzenie stanowi rdo szkodliwych zakce wodbiorze sygnau radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi, wyczajc i wczajcje, uytkownik powinien sprbowa rozwiza ten problem, korzystajc z jednego lub kilkunastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem;p odczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten, z ktrego jestzasilany odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.Ostrzeenie komisji FCC: dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyranej zgodypodmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodnoci z przepisami moe uniewani prawouytkownika do korzystania z tego urzdzenia.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Aby zapobiecpowstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabli czcych elementy urzdzeniaz kablem zasilania lub kablami gonikowymi.WANA UWAGA:CzyszczenieTo urzdzenie jest zgodne z ustalonymi przez komisj FCC wartociami granicznymipromieniowania wystpujcego w rodowisku niekontrolowanym. Urzdzenie naley zainstalowai uytkowa w odlegoci co najmniej 20 cm od ciaa czowieka (odlego od anteny).Urzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkien szmatk. Nie naleystosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol, amoniak lub elementy cierne. Nie wolnopryska aerozolem na urzdzenie lub w pobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiska naturalnego. Wyczerpanychbaterii naley pozby si zgodnie z lokalnymi przepisami, dotyczcymi ochrony rodowiska/utylizacji odpadw elektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolno naprawia,demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadku wystpienia problemw.Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniem prdem. W przypadku wystpieniaproblemw lub awarii naley skontaktowa si ze sprzedawc.4Owiadczenie komisji FCC dotyczce emisji promieniowania:Nadajnik nie moe znajdowa si w pobliu innego nadajnika czy innej anteny ani by uywanycznie z innym nadajnikiem/inn anten.Na terenie USA oprogramowanie sprztowe urzdzenia umoliwia korzystanie z niego w pamie2,4 GHz jedynie przy uyciu kanaw od 1 do 11.ModyfikacjeKomisja FCC wymaga poinformowania uytkownika o tym, e dokonanie jakichkolwiek zmian lubmodyfikacji bez wyranej zgody firmy Cambridge Audio moe uniewani prawo uytkownika dokorzystania z tego urzdzenia.
 • Page 5

  Kanada owiadczenie Ministerstwa Przemysu Kanady(IC, Industry Canada)To urzdzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z wymogami kanadyjskiej normy ICES-003.To urzdzenie jest zgodne z przepisami RSS Ministerstwa Przemysu Kanady dotyczcymisystemu bezkoncesyjnego. Jego uytkowanie podlega nastpujcym dwm warunkom: (1)urzdzenie nie moe generowa zakce; (2) urzdzenie musi przyjmowa wszelkie zakcenia,w tym zakcenia mogce powodowa jego nieprawidowe dziaanie.Zgodnie z przepisami Ministerstwa Przemysu Kanady tego nadajnika radiowego mona uywawycznie w poczeniu z anten o typie i maksymalnym (lub mniejszym) zysku zatwierdzonymdla nadajnika przez Ministerstwo Przemysu Kanady. Aby zmniejszy potencjalne zakceniaradiowe mogce oddziaywa na sprzt innych uytkownikw, typ i zysk anteny powinny zostadobrane w taki sposb, aby efektywna izotropowa moc wypromieniowana (EIRP) nie przekraczaawartoci wymaganej do skutecznej komunikacji.Ten nadajnik radiowy 9095A-651N01 zosta zatwierdzony przez Ministerstwo Przemysu Kanadydo wsppracy z typami anten podanymi na licie poniej. Na licie wyszczeglniono takemaksymalny dopuszczalny zysk i wymagan impedancj dla poszczeglnych typw anten. Wrazz niniejszym urzdzeniem nie mona uywa typw anten niewymienionych na licie o zyskuwikszym od maksymalnego okrelonego dla danego typu anteny.C059-510137-A; antena + kabel RG-178+zwrotne zcze SMA, 3.0 dBi, 50 To urzdzenie jest zgodne z wartociami granicznymi okrelonymi w przepisach RSS-102 dlarodowiska niekontrolowanego. Urzdzenie naley zainstalowa i uytkowa w odlegoci conajmniej 20 cm od ciaa czowieka (odlego od anteny).WANA UWAGA:Owiadczenie Ministerstwa Przemysu Kanady (IC) dotyczce emisji promieniowania:To urzdzenie jest zgodne z obowizujcymi w Kanadzie wartociami granicznymi promieniowania,ktre wystpuje w rodowisku niekontrolowanym. Urzdzenie naley zainstalowa i uytkowa wodlegoci co najmniej 20 cm od ciaa czowieka (odlego od anteny).Nadajnik nie moe znajdowa si w pobliu innego nadajnika czy innej anteny ani by uywanycznie z innym nadajnikiem/inn anten.Cet appareil numrique de la classe B conforme la norme NMB-003 du Canada.Europa owiadczenie Unii EuropejskiejUrzdzenia radiowe opatrzone znakiem CE 0889 lub CE s zgodne z dyrektyw dotyczcurzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych (1995/5/WE) wydan przezKomisj Wsplnot Europejskich.Warunkiem uznania zgodnoci z t dyrektyw jest zapewnienie zgodnoci urzdzenia znastpujcymi normami Unii Europejskiej: EN 60950-1 bezpieczestwo uytkowania urzdzeFirma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wad materiaowych iwykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). Firma Cambridge Audio zobowizuje sinaprawi lub wymieni (w zalenoci od decyzji firmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkiewadliwe czci tego produktu. Okres gwarancyjny moe rni si w zalenoci od kraju. Naleyzachowa dowd zakupu, a w przypadku wtpliwoci, skontaktowa si ze sprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrci si doautoryzowanego sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, u ktrego produkt zostazakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykona naprawy produktu firmy Cambridge Audio,produkt moe zosta zwrcony przez sprzedawc firmie Cambridge Audio lub autoryzowanemuserwisowi firmy Cambridge Audio. Produkt naley wysa albo w jego oryginalnym opakowaniu,albo w opakowaniu zapewniajcym taki sam stopie ochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowodu zakupu w formieparagonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci, ktre stanowi dowd, e produktjest na gwarancji.Gwarancja nie obowizuje, jeeli (a) zmieniono lub usunito fabryczny numer seryjny produktulub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktw firmy CambridgeAudio. Aby potwierdzi, e numer seryjny nie zosta zmieniony i/lub e produkt zosta zakupionyu autoryzowanego sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, mona skontaktowa sitelefonicznie z firm Cambridge Audio lub krajowym dystrybutorem produktw firmy CambridgeAudio.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktu lub uszkodzespowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem, uytkowaniem niezgodnym zprzeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniem komercyjnym lub modyfikacj produktu lub jegoczci. Gwarancja nie obejmuje uszkodze wynikajcych z niewaciwej obsugi, konserwacjibd instalacji produktu lub prb dokonania naprawy przez osoby inne ni firma CambridgeAudio, sprzedawca produktw firmy Cambridge Audio lub autoryzowany serwis, uprawnionydo wykonywania napraw gwarancyjnych produktw firmy Cambridge Audio. Wszelkie naprawywykonywane przez osoby nieuprawnione spowoduj utrat gwarancji. Niniejsza gwarancja nieobejmuje produktw sprzedawanych na zasadzie TAK JAK JEST lub WRAZ ZE WSZYSTKIMIWADAMI.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUB WYMIAN PRODUKTUZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA CAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSIODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRANEJLUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI TEGO PRODUKTU. Z WYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGOPRAWEM, NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZELKIE INNEGWARANCJE, WYRANE BD DOROZUMIANE, WCZAJC GWARANCJ PRZYDATNOCI DOSPRZEDAY I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU, LECZ NIE OGRANICZAJC ICH DO TYCHGWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lub wtrnych anigwarancji dorozumianych, wic powysze wyczenia mog nie mie zastosowania.Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa. Uytkownikowi mog takeprzysugiwa inne prawa rnice si w zalenoci od stanu lub kraju.W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawc. EN 300 328 wymagania techniczne obowizujce urzdzenia radioweE N 301 489 wymagania oglne w zakresie zgodnoci elektromagnetycznej urzdzeradiowych.W celu okrelenia typu nadajnika naley zapozna si z etykiet identyfikacyjn produktu markiCambridge Audio.Produkty opatrzone znakiem CE s zgodne z europejskimi dyrektywami Komisji WsplnotEuropejskich dotyczcymi wykorzystania niskiego napicia (2006/95/WE), zgodnocielektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dla produktwzwizanych z energi (2009/125/WE). Warunkiem uznania zgodnoci z tymi dyrektywami jestzapewnienie zgodnoci urzdzenia z nastpujcymi normami Unii Europejskiej: EN 55022 zakcenia elektromagnetyczne EN 55024 odporno na zakcenia elektromagnetyczne EN 61000-3-2 emisja harmonicznych prdu EN 61000-3-3 migotanie i wahania napiciaE N 60950-1 Bezpieczestwo produktw. Produkty wyposaone w nadajnik radiowy sopatrzone znakiem CE 0889 lub CE, a ponadto mog by oznaczone logo CEE N 62301:2005 Urzdzenia elektryczne do uytku w gospodarstwach domowych. Pomiarpoboru mocy w stanie czuwania1 275/2008 rodek wykonawczy do dyrektywy EuP dot. wymogw ekoprojektu w trybieczuwania i wczenia.5POLSKIOgraniczona gwarancja
 • Page 6

  Zcza na panelu tylnym3891112415Gniazdo zasilaniaPo wykonaniu wszystkich pocze podcz przewd zasilania dostarczony wraz z odtwarzaczemStream Magic 6 do gniazda zasilania i do odpowiedniego ciennego gniazda elektrycznego.Odtwarzacz Stream Magic 6 jest teraz gotowy do uytku.2Wycznik zasilania On/OffSuy do wczania i wyczania odtwarzacza Stream Magic 6.3Antena cznoci bezprzewodowejNaley j ustawi w pooeniu pionowym, jak pokazano na ilustracji. Zapewnia cznoodtwarzacza z urzdzeniami przyczonymi do sieci zgodnej ze standardem 802.11b/g albo n(przy czym pasmo 2,4 GHz jest uywane wycznie w przypadku poczenia sieciowego zgodnegoze standardem 802.11n).4Zcze USB69Korzystajc ze zcza Ethernet, odtwarzacz mona podczy do sieci LAN typu 10/100BASE-T.6Wejcia cyfroweOdtwarzacz Stream Magic 6 jest wyposaony w dwa wejcia cyfrowe obejmujce gniazda S/PDIF(koncentryczne) i TOSLINK (optyczne).W przypadku kadego wejcia mona uywa dowolnego gniazda, nie mona jednak uywa obugniazd jednoczenie.Gniazdo koncentryczne: naley uy wysokiej jakoci cyfrowego przewodu poczeniowego cincho impedancji 75 omw (nie do standardowych zastosowa w urzdzeniach audio). Wejcieumoliwia odbieranie sygnau o rozdzielczoci od 16 do 24 bitw i czstotliwoci prbkowaniado 192 kHz.Gniazdo optyczne TOSLINK: naley uy wysokiej jakoci wiatowodowego przewodupoczeniowego TOSLINK, przeznaczonego do urzdze audio. Wejcie umoliwia odbieraniesygnau o rozdzielczoci od 16 do 24 bitw i czstotliwoci prbkowania do 96 kHz (w przypadkuczstotliwoci prbkowania 192 kHz nie zaleca si korzystania z gniazda TOSLINK).7Wyjcia cyfroweDo wej cyfrowych odtwarzacza Stream Magic 6 mona podczy odrbny przetwornik cyfrowoanalogowy lub cyfrowe urzdzenie nagrywajce. Wicej informacji mona znale w rozdzialeInstrukcja uytkowania w tym podrczniku.Dostpne s dwa wspbiene wyjcia cyfrowe. Uwaga: sygna z wybranego rda dwiku jestprzesyany przez te wyjcia w postaci nieprzetworzonej, tzn. bez sterowania poziomem gonocilub zwikszania rozdzielczoci.Gniazdo koncentryczne: najlepsze rezultaty zapewnia uycie wysokiej jakoci cyfrowegoprzewodu poczeniowego cinch o impedancji 75 omw (nie do standardowych zastosowa wurzdzeniach audio).Gniazdo optyczne TOSLINK: naley uy wysokiej jakoci wiatowodowego przewodupoczeniowego TOSLINK, przeznaczonego do urzdze audio.8Gniazdo IR Emitter In (odbiornik podczerwieni)Gniazdo mini-jack (3,5 mm), ktre umoliwia odbieranie przez odtwarzacz Stream Magic6 modulowanych polece wysyanych za porednictwem podczerwieni z systemwwielopomieszczeniowych lub ze wzmacniaczy sygnau zdalnego sterowania.Uwaga: polecenia odbierane przez gniazdo IR Emitter In nie s kierowane do wyjcia magistralisterujcej. Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale Korzystanie z instalacjiniestandardowej.61213Gniazda Control Bus (magistrala sterujca)Out (Wyjcie): gniazdo typu cinch, ktre umoliwia przesyanie polece magistrali sterujcej dokolejnych urzdze. Moe to by przydatne podczas uywania aplikacji dziaajcej na telefonieiPhone do sterowania poziomem gonoci wzmacniacza Azur.10Wejcie USB-AudioOdtwarzacz Stream Magic 6 jest wyposaony w zcze USB typu B, ktre umoliwia odtwarzaniesygnau audio z komputera pracujcego pod kontrol systemu Microsoft Windows, Apple Mac OSX lub wikszoci dystrybucji systemu Linux.Uwaga: naley zawsze uywa wysokiej jakoci przewodu poczeniowego USB z certyfikatemUSB Hi-Speed. Uycie przewodu USB o dugoci przekraczajcej 3 m moe skutkowaproblemami z jakoci dwiku.Przed podczeniem przewodu do wejcia USB lub odczeniem tegoprzewodu, a take przed uruchomieniem lub wyczeniem komputeranaley bezwzgldnie ustawi w urzdzeniu Stream Magic 6 minimalnypoziom gonoci, wybra inne rdo sygnau lub wyczy urzdzenie.Mona tu rwnie podczy adapter Bluetooth Cambridge Audio BT100, ktry umoliwiabezprzewodow transmisj dwiku bezporednio z wikszoci telefonw, tabletw i laptopw.Wicej informacji znajduje si w dalszej czci instrukcji.Zcze Ethernet10In (Wejcie): gniazdo typu cinch, ktre umoliwia odbieranie przez odtwarzacz Stream Magic6 niemodulowanych polece wysyanych z systemw wielopomieszczeniowych lub z innychurzdze.To zcze suy do podczania nonikw pamici USB oraz innych urzdze przenonychwyposaonych we wtyk USB i dysk twardy lub pami flash oraz zawierajcych pliki muzyczne.Maksymalna obcialno prdowa tego zcza to 1 A.5711Przecznik Ground/LiftPrzecznik Ground/Lift umoliwia odczenie uziemienia zcza USB od uziemienia obudowyodtwarzacza Stream Magic 6. Odczenie uziemienia (pozycja Lift) moe by przydatne,gdy po wybraniu wejcia USB w gonikach syszalny jest przydwik elektroniczny. W innychprzypadkach przecznik naley pozostawi w pozycji Ground.12Zbalansowane wyjcie audioUrzdzenie Stream Magic 6 jest wyposaone w zbalansowane wyjcia w dwch gniazdachXLR. Wyjcia zbalansowane zapewniaj nieco lepsz jako dwiku i pomagaj eliminowaszum i zakcenia powstae wskutek uywania przewodw (przy korzystaniu z urzdzenia zezbalansowanymi wejciami).Uwaga: poczenia z uyciem gniazd XLR naley wykona w nastpujcy sposb:Styk 1: UziemienieStyk 2: Gorcy (faza)Styk 3: Zimny (faza odwrcona)13Niezbalansowane wyjcie audioKonwencjonalne gniazdo stereo typu cinch suce do podczania wej liniowych wzmacniacza.Naley uy wysokiej jakoci przewodu poczeniowego typu cinch przeznaczonego do transmisjianalogowych sygnaw audio.
 • Page 7

  POLSKIZcza na panelu przednim510611791281123134Standby/On (Tryb gotowoci/wczony)7Odtwarzanie/wstrzymywaniePo wczeniu zasilania dioda przycisku Standby/On (Tryb gotowoci/wczony) zapala si na ok.sekund (na etapie uruchamiania odtwarzacza), a wywietlacz pozostaje przez chwil pusty, poczym pojawia si na nim komunikat Stream Magic.Ten przycisk suy do rozpoczynania i wstrzymywania odtwarzania.Uwaga: pena procedura uruchamiania urzdzenia moe trwa ok. 30 sekund.Ten przycisk suy do zatrzymywania odtwarzania oraz do usuwania pozycji zaznaczonej naekranie menu.Tryb bezczynnociAby wczy tryb bezczynnoci, naley go najpierw aktywowa w menu ustawie. Przejd do opcjiSettings (Ustawienia) -> Advanced (Zaawansowane) -> Idle Mode (Tryb bezczynnoci) i wybierzwarto On (Wczony).Dziki wczeniu trybu bezczynnoci odtwarzacz Stream Magic 6 mona przeczy w trybniskiego poboru energii za pomoc przycisku Standby/On (Tryb gotowoci/wczony). Zostajewtedy wyczony wywietlacz oraz wiele wewntrznych procesw i obwodw, co pozwalazmniejszy zuycie energii. Rnica midzy trybem bezczynnoci a trybem gotowoci polegana tym, e w trybie bezczynnoci gwny kontroler oraz obwody odpowiedzialne za poczenie zsieci Ethernet i sieci bezprzewodow pozostaj podczone do zasilania.W trybie bezczynnoci funkcja cznoci sieciowej pozostaje aktywna w tle. Oznacza to, eodtwarzacz Stream Magic 6 mona szybko przeczy ze stanu zawieszenia do stanu pracy,uywajc nie tylko panelu przedniego, pilota na podczerwie i magistrali sterujcej, ale takeaplikacji uruchomionej w systemie iOS na urzdzeniach iPhone lub iPad. Nie jest to moliwe, gdyurzdzenie znajduje si w trybie gotowoci.Krtkie nacinicie przycisku Standby/On (Tryb gotowoci/wczony) powoduje przeczanieodtwarzacza Stream Magic 6 midzy trybami pracy i bezczynnoci.89Zatrzymywanie/usuwanieWywietlaczPokazuje informacje o stanie urzdzenia.10(i) InformacjeNacinicie tego przycisku pozwala przecza si midzy pozycj menu a ekranem Now Playing(Teraz odtwarzane).11Powrt/menu gwneKrtkie nacinicie przycisku powoduje powrt do poprzedniego menu. Dugie naciniciepozwala przej do menu gwnego.12Zmiana ciekiTe przyciski su do przechodzenia do nastpnego lub poprzedniego utworu.13Pokrto nawigacji/wyboruUwaga: po przeczeniu odtwarzacza w tryb bezczynnoci nie mona przeczy go w tryb pracyprzed upywem 5 sekund.Obracanie tego pokrta umoliwia przemieszczanie si po ekranach menu i przewijanie ich.Jego nacinicie skutkuje zatwierdzeniem wyboru pozycji czy funkcji na wywietlaczu.Tryb gotowoci mona wczy, naciskajc przycisk Standby/On i przytrzymujc go przez ponaddwie sekundy. Kolejne nacinicie przycisku Standby/On (Tryb gotowoci/wczony) powodujepene wczenie urzdzenia. Naley jednak pamita, e nie mona tej operacji wykona zaporednictwem sieci (tj. aplikacji dziaajcej w systemie iOS) i e przejcie do trybu pracy trwaduej.Funkcja szybkiego przewijania2Zcze USBSuy do podczania nonikw pamici USB i innych urzdze przenonych zawierajcych plikimuzyczne. Maksymalna obcialno prdowa tego zcza to 1 A.3Filter (Filtr)Nacinicie tego przycisku pozwala przecza si midzy trzema charakterystykami filtrucyfrowego: liniowa charakterystyka fazowa (Lin), minimalna charakterystyka fazowa (Min) lubcharakterystyka stroma (Steep). Rne filtry cyfrowe pozwalaj uzyska charakterystyki jakocidwiku rnice si od siebie w niewielkim stopniu. Wskaniki znajdujce si nad przyciskieminformuj o obecnie wybranym filtrze.Uwaga: wskanik filtru bdzie miga, jeli za pomoc pilota zostanie wczona funkcja wyciszenia.4Odbiornik podczerwieniZa porednictwem podczerwieni odbiera polecenia wysyane z dostarczonego pilota zdalnegosterowania. Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brak przeszkd midzy nim aodbiornikiem podczerwieni we wzmacniaczu.5(Pami)Ten przycisk suy do wywoywania zaprogramowanych stacji/transmisji i zapisywania ich wpamici urzdzenia.Podczas przewijania list utworw lub stacji kade kliknicie pokrta nawigacji lub przyciskunawigacyjnego na pilocie powoduje przejcie do kolejnej pozycji na licie. W przypadku dugichlist moe to by uciliwe.Funkcja szybkiego przewijania (zawsze wczona) wykrywa prdko obracania pokrtanawigacji na przednim panelu lub czas naciskania przyciskw nawigacyjnych na pilocie. Imszybsze obracanie pokrta (lub im duszy czas nacinicia przycisku), tym wikszy jest skokprzewijania listy.Podczas uywania pokrta nawigacji na przednim panelu zmniejszenie prdkoci obracaniapozwala zmniejszy wielko kroku.Podczas nawigowania za pomoc pilota naley zwolni przycisk, aby zatrzyma przewijanie.Nastpnie mona go ponownie nacisn i przytrzyma, aby wczy funkcj szybkiego przewijania,albo nacisn raz, aby przechodzi pomidzy kolejnymi elementami listy pojedynczo.Funkcja zatrzymania przewijaniaPodczas przewijania listy utworw lub stacji pojedynczo po zakoczeniu listy nastpuje przejciedo jej pierwszego elementu. Przykad: jeli podczas przewijania listy w d dojdziesz do jej koca,po kolejnym przejciu w d wywietlony zostanie pocztek listy. Dziki temu atwiej przej odpozycji rozpoczynajcych si na liter Z do pozycji rozpoczynajcych si na liter A.Funkcja zatrzymania przewijania wspdziaa z funkcj szybkiego przewijania (opisan powyej),aby zapobiec przypadkowemu przejciu przez koniec listy do jej pocztku.Jeli podczas szybkiego przewijania w gr lub w d dotrzesz do pocztku lub koca listy,urzdzenie Stream Magic 6 zatrzyma przewijanie. Aby rozpocz przewijanie z powrotem alboprzej do koca lub pocztku listy, naley na chwil zatrzyma obracanie pokrtem nawigacjialbo zwolni i nacisn ponownie przycisk nawigacyjny na pilocie.W pamici odtwarzacza Stream Magic 6 mona zaprogramowa pozycje takie jak internetowestacje radiowe, transmisje strumieniowe sygnau czy znalezione samodzielnie witryny internetowestacji radiowych. Wicej informacji mona znale w dalszej czci instrukcji.6(Odpowied)Ten przycisk suy do udzielania odpowiedzi/obsugi funkcji interaktywnych. Mona go nacisnw trakcie suchania muzyki z internetowej stacji radiowej albo transmisji strumieniowejudostpniajcej rnego rodzaje funkcje interakcji. W niektrych przypadkach po naciniciutego przycisku jest wywietlane menu interakcji. Nierzadko uytkownik moe uy przyciskuodpowiedzi do poinformowania nadawcy o tym, czy podoba mu si dany utwr, co pozwalanadawcy odpowiednio dostosowa list nagra do upodoba suchaczy.W przypadku suchania nagra zapisanych na nonikach danych (serwerze UPnP lub urzdzeniulokalnym) przycisk ten suy do wybierania ekranu Now Playing (Teraz odtwarzane) lub ekranuQueue (Kolejka).7
 • Page 8

  Pilot zdalnego sterowaniaWane!(Informacje)Pilot jest domylnie zaprogramowany do sterowania odtwarzaczem StreamMagic 6 i wzmacniaczami stereo Cambridge Audio serii Azur.Nacinicie tego przycisku pozwala przecza si midzy pozycj menu aekranem Now Playing (Teraz odtwarzane).Mona go jednak zaprogramowa w taki sposb, aby umoliwia zdalnesterowanie wzmacniaczem Cambridge Audio serii Azur lub amplitunerami AVmarki Cambridge Audio. Wicej informacji na ten temat mona znale natej stronie.Zmiana ciekiTe przyciski su do przechodzenia do nastpnego lub poprzedniego utworu.Zatrzymywanie/usuwanieWywietlaczTen przycisk suy do zatrzymywania odtwarzania utworu z nonika danych.Jest uywany rwnie do usuwania pozycji (naley go wtedy nacisn iprzytrzyma).Zmienia jasno podwietlenia wywietlacza odtwarzacza Stream Magic 6.Dostpne s trzy poziomy jasnoci (wyczony, przygaszony, jasny). Mona tecakowicie wyczy podwietlenie.Jeli wywietlacz jest wyczony, na ekranie nie bd wywietlane adneinformacje, dopki za pomoc panelu przedniego lub pilota nie zostaniewybrana jaka funkcja lub ustawienie. Wywietlacz zostanie wwczasponownie wczony, co pozwoli na przegldanie menu i dokonanie wyboru.Jeli nie zostanie wybrana adna nastpna opcja, po upywie kliku sekundwywietlacz automatycznie wyczy si ponownie.Tryb gotowoci/wczonyOdtwarzanie/wstrzymywanieKrtkie nacinicie tego przycisku powoduje rozpoczcie odtwarzania utworuz nonika danych. Jego nacinicie i przytrzymanie skutkuje wstrzymaniemodtwarzania utworu z nonika danych.DigitalInputsFilterSuy do wczania odtwarzacza Stream Magic 6 i wybierania ekonomicznegotrybu gotowoci z obnionym poborem mocy. Jeli funkcja ta jest wczona,mona take przeczy urzdzenie w tryb bezczynnoci.Odtwarzanie z powtarzaniemUwaga: przeczanie urzdzenia Stream Magic 6 z trybu gotowoci w trybpracy trwa ok. 30 sekund. W tym czasie na panelu przednim miga diodaStandby/On (Tryb gotowoci/wczony), ale na wywietlaczu nie pojawiajsi adne informacje.Przyciski numeryczneTen przycisk suy do wczania i wyczania funkcji odtwarzania wielokrotnego(tylko w przypadku utworw z nonika danych).Ponisze przyciski su do obsugiwzmacniaczy/amplitunerwmarkiCambridge Audio serii Azur.EnterSu do wywoywania zaprogramowanych stacji/transmisji.Zmiana sposobu wybierania numerwUwaga: domylnie przyciski te su do sterowania wzmacniaczem stereo seriiAzur. Aby zmieni funkcje tych przyciskw tak, aby umoliwiay sterowanieamplitunerem AV, nacinij i przytrzymaj przycisk rda sygnau podczaswkadania baterii do komory z tyu pilota.W celu wprowadzenia numeru stacji/transmisji wyszego ni 10 naleynacisn przycisk -/--, a potem wprowadzi waciwe cyfry.(Pami)rdo sygnauiTen przycisk suy do wywoywania zaprogramowanych stacji/transmisji izapisywania ich w pamici urzdzenia.Suy do przeczania wzmacniacza/amplitunera z trybu pracy w ekonomicznytryb gotowoci z obnionym poborem mocy lub odwrotnie. Nacinij iprzytrzymaj ten przycisk, aby wyciszy dwik.FiltrGonoTen przycisk suy do wyboru jednego z trzech filtrw cyfrowych.Te przyciski su do zwikszania i zmniejszania poziomu gonoci.Wejcia cyfrowePrzycisk umoliwia wybr rda sygnau cyfrowego.Ten przycisk suy do przechodzenia bezporednio do menu gwnego.PowrtNacinij, aby wrci do poprzedniego menu.NawigacjaNaciskanie tego przycisku umoliwia przemieszczanie si po ekranach menu.EnterNacinij ten przycisk, aby wybra wyrnion pozycj lub funkcj. W trybiesterowania tunerem nacinicie i przytrzymanie tego przycisku powodujezapisanie aktualnie dostrojonej stacji radiowej w pamici tunera.(Odpowied)Ten przycisk suy do udzielania odpowiedzi/obsugi funkcji interaktywnych.Mona go nacisn w trakcie suchania muzyki z internetowej stacji radiowejalbo transmisji strumieniowej udostpniajcej rnego rodzaje funkcjeinterakcji. W niektrych przypadkach po naciniciu tego przycisku jestwywietlane menu interakcji. Nierzadko uytkownik moe uy przyciskuodpowiedzi do poinformowania nadawcy o tym, czy podoba mu si danyutwr, co pozwala nadawcy odpowiednio dostosowa list nagra doupodoba suchaczy.W przypadku suchania nagra zapisanych na nonikach danych (serwerzeUPnP lub urzdzeniu lokalnym) przycisk ten suy do wybierania ekranu NowPlaying (Teraz odtwarzane) lub ekranu Queue (Kolejka).8Suy do przeczania si midzy dostpnymi rdami sygnau.Tryb gotowoci/wyciszenieW pamici odtwarzacza Stream Magic 6 mona zaprogramowa pozycjetakie jak internetowe stacje radiowe, transmisje strumieniowe sygnauczy znalezione samodzielnie witryny internetowe stacji radiowych. Wicejinformacji mona znale w dalszej czci instrukcji.Menu gwneOdtwarzanie losoweTen przycisk suy do wczania i wyczania funkcji odtwarzania nagra wkolejnoci losowej.Amp / AVRSourceVolVol
 • Page 9

  PoczeniaUrzdzenia Stream Magic 6 mona uywa do suchania utworw muzycznych pochodzcych zkilku rodzajw rde. Poniej przedstawiono te rda i zwizan z nimi terminologi.Poczenia podstawowePOLSKIInformacje podstawoweRadio internetoweS to stacje radiowe nadajce sygna za porednictwem Internetu. Urzdzenie Steram Magicpozwala obecnie uzyska dostp do ok. 20 tys. internetowych stacji radiowych, posortowanychwedug lokalizacji, jzyka i gatunku. Lista dostpnych stacji jest stale weryfikowana iautomatycznie aktualizowana przez urzdzenie za porednictwem Internetu. Po zarejestrowaniusi w witrynie Stream Magic (www.stream-magic.com) mona te przeglda stacje i ustawia jew odtwarzaczu za porednictwem komputera.Mona rwnie programowa w urzdzeniu stacje, ktrych nie ma jeszcze w bazie danych StreamMagic, sugerowa dodanie nowych stacji itd. W naszej witrynie internetowej znajduj si te czai wskazwki powizane z konfigurowaniem usug strumieniowej transmisji danych wiadczonychprzez wielu rnych dostawcw niezalenych. Funkcjonalno platformy Stream Magic bdziesukcesywnie rozszerzana, w zwizku z czym warto od czasu do czasu odwiedza nasz witryninternetow, aby zapozna si z najnowszymi rozwizaniami.Transmisje strumienioweUsugi strumieniowej transmisji danych przypominaj internetowe stacje radiowe, ale swiadczone przez innych dostawcw i czsto udostpniaj okrelone funkcje interakcji zuytkownikiem. Poniewa uytkownicy mog zazwyczaj wybiera nagrania, ktrych chcposucha, dostawcy usug transmisji strumieniowej korzystaj z innego rodzaju licencjiudzielanej przez wytwrnie muzyczne ni waciciele internetowych stacji radiowych, a ich ofertajest czsto dostpna jedynie w wybranych krajach. Ponadto usugi tego typu s nierzadko patne.Do serwisw oferujcych tego typu usugi nale m.in. Aupeo!, Pandora, Rhapsody, SIRIUS/XMczy Live365. W przypadku kadego z tych serwisw subskrybenci mog korzysta z rnegorodzaju funkcji wyboru nagra. Moliwe jest na przykad wybranie utworw okrelonej kategorii(takiej jak piosenki zespow, ktre brzmi jak U2), a czasami dostpne s nawet listy caychalbumw. Ponadto niektre serwisy umoliwiaj pobieranie utworw, dziki czemu ulubionychnagra mona pniej sucha bez potrzeby czenia si z Internetem.Odtwarzacz Stream Magic 6 obsuguje wiele takich usug. Dostp do nich mona uzyska zapomoc menu Streaming Services (Transmisje strumieniowe) w samym odtwarzaczu albo co jest zalecan metod za porednictwem naszej witryny internetowej pod adresem www.stream-magic.com. Znajduj si tam szczegowe informacje o usugach oferowanych w danymkraju czy regionie, o dostpnych funkcjach i o sposobie subskrybowania okrelonej usugi. Usugite s wiadczone przez niezalenych dostawcw, a firma Cambridge Audio zapewnia jedyniemoliwo korzystania z nich, w zwizku z czym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnociza ich jako. Konto jest zakadane w danym serwisie, a nie w naszej witrynie internetowej.Zamieszczone w portalu cza jedynie upraszczaj dostp do poszczeglnych serwisw. FirmaCambridge Audio dba jednak o dostarczenie oprogramowania sprztowego, ktre umoliwiaodtwarzanie nagra dostpnych w tego typu serwisach i przegldanie katalogw nagra.Pliki dostpne w sieciOdtwarzacz Stream Magic 6 obsuguje szerok gam formatw plikw skompresowanych, w tymformaty MP3, AAC, WMA i Ogg Vorbis. Ponadto w celu zapewnienia audiofilskiej jakoci dwikumona sucha rwnie utworw zapisanych w postaci niepoddanych kompresji plikw PCM(w formacie WAV) albo poddawanych kompresji bezstratnej plikw FLAC. W obu przypadkachrozdzielczo minimalna plikw wynosi 16 bitw, a minimalna czstotliwo prbkowania 44,1 kHz (jako pyty CD), natomiast rozdzielczo maksymalna wynosi 24 bity, a maksymalnaczstotliwo prbkowania to 96 kHz (jako lepsza ni z pyty CD; pliki dostpne do pobraniajedynie w wybranych lokalizacjach).Uwaga: serwer musi obsugiwa waciwy kodek. Czstym problemem jest na przykad brakzgodnoci z formatem FLAC. Dlatego naley zawsze si upewni, e wybrany serwer obsugujeodpowiednie kodeki.Ponadto w przypadku formatw bezstratnych/niepoddanych kompresji zarwno serwer, jak i siemusz umoliwia przesyanie danych z wysok prdkoci.Uwaga: w przypadku plikw zapisanych w formacie bezstratnym/niepoddanym kompresji, ktremaj rozdzielczo powyej 16 bitw i czstotliwo prbkowania wysz ni 44,1/48 Hz, niezaleca si korzystania z sieci Wi-Fi.Poczenia z sieciWarunkiem suchania internetowych stacji radiowych/transmisji strumieniowych przy uyciuodtwarzacza Stream Magic 6 jest dysponowanie: s zerokopasmowym czem internetowym (np. w technologii ADSL) udostpnianym przezodpowiedniego dostawc usug internetowych (ISP);p oczeniem z sieci: bezprzewodowym (Wi-Fi) w technologii 802.11b/g bd n alboprzewodowym Ethernet (o przepustowoci 10 lub 100 Mb/s, przy uyciu zcza RJ45).Uwaga: do suchania nagra w postaci dostpnych na serwerze UPnP plikw o rozdzielczoci24 bitw i czstotliwoci prbkowania 48 kHz albo o rozdzielczoci 24 bitw i czstotliwociprbkowania 96 kHz wymagane jest poczenie przewodowe typu Ethernet, poniewa sieci Wi-Finie zapewniaj wystarczajco duej prdkoci przesyu danych.W wielu przypadkach modem szerokopasmowy, router i punkt dostpu bezprzewodowegos dostpne w postaci jednego urzdzenia do nabycia w sklepie komputerowym alboudostpnianego przez dostawc usug internetowych.Jeli w danej sieci bezprzewodowej wykorzystywana jest technologia szyfrowania WEP albo WPA,warunkiem przyczenia do niej odtwarzacza Stream Magic 6 jest podanie prawidowego kluczaWEP/WPA.WANE:Przed wykonaniem opisanych poniej czynnoci naley si upewni, e punkt dostpubezprzewodowego lub router jest wczony i skonfigurowany do obsugi poczeniaszerokopasmowego udostpnianego przez dostawc usug internetowych (mona tosprawdzi przy uyciu komputera). Wszelkie wytyczne dotyczce konfiguracji punktu dostpubezprzewodowego czy routera mona znale w doczonej do niego instrukcji obsugi.Odtwarzacz Stream Magic 6 mona przyczy zarwno do sieci przewodowej, jak ibezprzewodowej. Dostpna jest take opcja automatycznego wyboru typu poczenia sieciowego(ustawienie domylne). W trybie automatycznego wyboru typu poczenia sieciowego odtwarzaczStream Magic 6 samodzielnie wyszukuje dostpn sie tak przewodow, jak i bezprzewodow.W razie potrzeby mona wymusi korzystanie tylko z jednego typu poczenia sieciowego.Stosowne informacje zamieszczono w czci zawierajcej opis menu Settings (Ustawienia).Poczenie z sieci przewodowNoniki USBPoniewa urzdzenie Stream Magic 6 wyposaono w dwa zcza USB typu 1.1, mona go uywarwnie do suchania nagra zapisanych na lokalnych nonikach danych, takich jak nonikipamici USB czy dyski twarde z interfejsem USB. W takim przypadku odtwarzacz Stream Magic6 po prostu przeszukuje foldery na okrelonym noniku danych i wywietla ich zawarto. Naleyjednak pamita, e s pokazywane jedynie pliki obsugiwane przez odtwarzacz Stream Magic 6.Ta funkcja zapewnia wygodny dostp do utworw zapisanych w tymczasowym magazynie danych.W przypadku czstego suchania muzyki w postaci plikw zapisanych na nonikach danychzaleca si jednak uywanie serwera UPnP, poniewa zapewni to moliwo wywietlania okadekalbumw, a take korzystania z zaawansowanych funkcji wyszukiwania i filtrowania nagra oraz zinnych funkcji niedostpnych w przypadku korzystania ze zwykej przegldarki folderw.Uwaga: obecnie jedynym obsugiwanym systemem plikw jest FAT32.PodcastyPodcasty to zarchiwizowane nagrania dwikowe dostpne do pobrania z Internetu. Czstos to nagrania zarejestrowane podczas wystpu transmitowanego na ywo czy materiaydokumentujce wane wydarzenie.Odtwarzacz Stream Magic 6 umoliwia korzystanie z rnego rodzaju podcastw udostpnianychprzez dostawcw niezalenych, a take wywietlanie w postaci listy podcastw dostpnych wdanym obszarze. Oprcz tego mona rwnie dodawa podcasty znalezione samodzielnie zaporednictwem witryny internetowej Stream Magic, o ile znany jest adres URL. Wicej informacjina ten temat zamieszczono w dalszej czci tej instrukcji.Podcz jeden koniec kabla sieciowego (niekrosowanego kabla sieci Ethernet kategorii 5/5E) dozcza sieci LAN na panelu tylnym odtwarzacza.Uwaga: zcze sieci LAN odtwarzacza mona czy jedynie ze zczem Ethernet typu 10BASE-Talbo 100BASE-TX. Podczenie drugiego koca kabla sieciowego do jakiegokolwiek innego zczaczy gniazda, np. do gniazda telefonicznego, moe doprowadzi do uszkodzenia odtwarzacza.Urzdzenie Stream Magic 6 powinno automatycznie nawiza poczenie z sieci przy uyciuprotokou DHCP, co opisano w dalszej czci tej instrukcji. Oznacza to, e router automatycznieprzydzieli mu adres IP.9
 • Page 10

  Zasady obsugi urzdzeniaPoczenie z sieci bezprzewodowMenu gwne urzdzenia Stream Magic 6 skada si z 6 elementw:Internet Radio (Radio internetowe)Streaming Services (Transmisje strumieniowe)Media (Noniki danych)Podcasts (Podcasty)Digital Inputs (Wejcia cyfrowe)Settings (Ustawienia)Pozycje te zapewniaj dostp do czterech gwnych typw obsugiwanych nagra oraz do ekranuustawie urzdzenia.Do menu gwnego mona powrci w dowolnym momencie, naciskajc i przytrzymujc przycisk/.Do wyboru pozycji menu naley uy pokrta na panelu przednim albo przyciskw nawigacyjnychpilota zdalnego sterowania, a w celu zatwierdzenia wyboru naley nacisn pokrto na paneluprzednim albo przycisk Enter na pilocie.Internet Radio (Radio internetowe)Ustaw odtwarzacz Stream Magic 6 w miejscu znajdujcym si w zasigu sieci bezprzewodowej(zazwyczaj nadajnik ma zasig od 10 do 30 m, jednak ciany i inne elementy konstrukcji budynkumog ogranicza zasig). Nastpnie wcz odtwarzacz najpierw za pomoc przecznika napanelu tylnym, a potem za pomoc przycisku na panelu przednim.Urzdzenie Stream Magic 6 automatycznie nawie poczenie sieciowe i uzyska adres IP. Osobydobrze zaznajomione z sieciami komputerowymi mog przydzieli odtwarzaczowi Stream Magic6 statyczny adres IP. Stosowne instrukcje zamieszczono w punkcie Network config (Konfiguracjasieci).Uwaga: w przypadku popenienia bdu mona w dowolnym momencie nacisn przyciskaby powrci do poprzedniego ekranu.,Odtwarzacz rozpocznie teraz wyszukiwanie dostpnych sieci bezprzewodowych, o czym bdzieinformowa komunikat Scanning (Wyszukiwanie).Ta pozycja zapewnia dostp do usugi Stream Magic Internet Radio, ktra umoliwia suchanietysicy internetowych stacji radiowych. Internet jest miejscem pozwalajcym odkrywa nowegatunki muzyczne, sucha stacji radiowych w jzyku ojczystym (i dowolnym innym, co zpewnoci doceni osoby uczce si jzyka obcego), a nawet stacji lokalnych, jak rwnie stacjinadajcych wycznie muzyk okrelonego gatunku.Naley tu podkreli, e w przypadku stacji internetowych jako dwiku zaley w duej mierzeod prdkoci przesyu danych i techniki kompresji uywanej przez nadawc, jednak wad trekompensuje ogromny wybr nagra, wykonawcw i gatunkw. Dziki radiu internetowemumona sucha muzyki z kadego zaktka wiata.Uwaga: w ramach usugi przygotowujemy katalog (baz danych) stacji tak, aby mona je byosprawnie wyszukiwa i czy si z nimi bez potrzeby rcznego wprowadzania adresu URL czysamodzielnego przeszukiwania zasobw internetowych. Mimo i regularnie monitorujemy jakodwiku i transmisji stacji udostpnianych w ramach usugi, nie odpowiadamy za ni w adensposb.Jeli wrd tysicy skatalogowanych przez nas stacji radiowych nie ma tej, na ktrej Ci zaley,moesz j doda za pomoc naszej witryny pod adresem www.stream-magic.com, postpujcw sposb opisany w dalszej czci tej instrukcji. Za porednictwem witryny www.stream-magic.com mona rwnie zgasza propozycje nowych stacji, ktre powinny znale si w katalogu.Uwagi uytkownikw s dla nas bardzo wane.Jeli nie zostanie znaleziona adna sie tego typu, na wywietlaczu pojawi si nastpujcykomunikat: No Wireless Networks Found (Nie znaleziono sieci bezprzewodowej). W takiejsytuacji naley ustawi odtwarzacz Stream Magic 6 bliej punktu dostpu bezprzewodowegoalbo sprawdzi, czy nie wystpiy problemy z sieci.Cho zarejestrowanie odtwarzacza Stream Magic 6 nie jest warunkiem korzystania z bezpatnejusugi Stream Magic Internet Radio, zapewnia dostp do funkcji dodatkowych, takich jakzmiana ustawie urzdzenia z poziomu witryny, zarzdzanie stacjami/transmisjami zapisanymiw pamici urzdzenia czy konfigurowanie kolejnych transmisji strumieniowych udostpnianychprzez niezalenych dostawcw.Korzystanie z funkcji radia internetowegoPo znalezieniu sieci bezprzewodowej urzdzenie Stream Magic 6 wywietli identyfikator sieciowy(ESSID) punktu dostpowego. Jest to nazwa nadawana punktowi dostpu bezprzewodowegoprzez osob, ktra skonfigurowaa dan sie. Moe to by nazwa domylna routera/punktudostpu bezprzewodowego albo nazwa utworzona samodzielnie, taka jak Sie Wi-Fi Tomka.Jeli zostanie znalezionych kilka sieci, naley wybra t, z ktr ma zosta nawizane poczenie.W celu wywietlenia identyfikatorw ESSID poszczeglnych sieci bezprzewodowych naleyobrci pokrto nawigacji.Nacinij i przytrzymaj przycisk/, aby powrci do menu gwnego (nadrzdnego).Wybierz z listy pozycj Internet Radio (Radio internetowe), obracajc pokrto, a nastpniezatwierd wybr, naciskajc je. Urzdzenie Stream Magic 6 wywietli nastpujce podmenu.Internet Radio (Radio internetowe)Po wywietleniu identyfikatora ESSID danej sieci naley nacisn pokrto nawigacji/wyboru.Jeli dla danej sieci nie skonfigurowano algorytmu szyfrowania, na wywietlaczu pojawisi kolejno komunikaty Connecting to network (Ustanawianie poczenia) i Network OK(Poczenie zestawione).W przypadku, gdy na wywietlaczu pojawi si komunikat Enter WEP key (Podaj klucz WEP)albo Enter WPA key (Podaj klucz WPA), sie jest zabezpieczona algorytmem szyfrowania WEP(Wired Equivalent Privacy) lub WPA (Wi-Fi Protected Access). W takiej sytuacji naley wprowadziwaciwy klucz WEP lub WPA. Klucz ten powinna zna (albo umie zmieni na inny) osoba, ktraskonfigurowaa dan sie. W razie potrzeby naley si z ni skontaktowa.Po upywie 3 sekund zostanie wywietlony ekran wprowadzania klucza. W celu wprowadzeniaklucza naley wybra pierwsz pozycj za pomoc pokrta nawigacji, a potem wprowadziodpowiedni znak i nacisn pokrto. Czynno t naley powtrzy w odniesieniu do kadej zkolejnych pozycji.Uwaga: poniewa w kluczach WEP i WPA jest uwzgldniana wielko liter, poszczeglne znakinaley wprowadza uwanie.Po wprowadzeniu ostatniego znaku naley wybra symbolza pomoc pokrta nawigacji,a potem nacisn to pokrto. Procedura ta jest stosunkowo pracochonna, jednak wystarczyj przeprowadzi tylko raz. Wprowadzony klucz zostanie zapamitany przez odtwarzacz StreamMagic 6, wic urzdzenie nie bdzie wicej wywietla monitu o jego podanie.Teraz poczenie sieciowe powinno ju dziaa.Uwaga: zalecamy ponowne uruchomienie odtwarzacza Stream Magic 6, aby wyszukadostpne aktualizacje oprogramowania sprztowego wydane po wyprodukowaniu urzdzenia.10Location (Lokalizacja)Genre (Gatunek)Search (Szukaj)Obracajc pokrto, wybierz dan opcj: Location (Lokalizacja), Genre (Gatunek) lub Search(Szukaj).Location (Lokalizacja): to podmenu umoliwia wybranie stacji radiowych z dowolnego krajufigurujcego na licie.Genre (Gatunek): to podmenu pozwala wybra stacj nadajc muzyk/programy okrelonegorodzaju, np. muzyk klasyczn, rocka, transmisje sportowe czy wiadomoci.Search (Szukaj): korzystajc z tego podmenu, mona wyszukiwa internetowe stacje radiowe.Wystarczy jedynie poda nazw danej stacji. Nazw t mona wprowadzi w caoci, ale rwniedobrze mona poda jedynie jej pierwszy czon. Na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic 6pojawi si lista wszystkich znalezionych stacji, w ktrych nazwie znajduje si dane sowo.Uwaga: mimo i sprawdzamy cigo transmisji danych przez skatalogowane stacje radiowe,nie gwarantujemy, e kada z nich bdzie nadawa przez ca dob ani e nie wystpi przerwyw transmisji.
 • Page 11

  POLSKIRejestrowanie odtwarzacza Stream Magic 6 wwitrynie internetowej Stream MagicMedia (Noniki danych)Aby uzyska dostp do dodatkowych funkcji urzdzenia Stream Magic 6, takich jak odtwarzanieza jego pomoc najlepszych transmisji strumieniowych, dodawanie internetowych stacjiradiowych niedostpnych w witrynie Stream Magic albo po prostu edytowanie, kopiowanie,porzdkowanie lub usuwanie zaprogramowanych stacji/transmisji, naley najpierw zaoybezpatne konto w witrynie Stream Magic.Za pomoc przegldarki internetowej otwrz witryn www.stream-magic.com. Kliknij czeRegister (Rejestracja) i wykonuj instrukcje wywietlane na ekranie, aby zaoy konto i powizaz nim odtwarzacz Stream Magic 6. W tym celu naley wpisa siedmiocyfrowy kod rejestracyjnyurzdzenia, ktry mona znale w menu odtwarzacza w pozycji Settings (Ustawienia) > RegisterUnit (Zarejestruj urzdzenie).Jest to niepowtarzalny kod generowany przez urzdzenie w trakcie procedury rejestracji.Uwaga: wano kodu wygasa po 10 minutach, dlatego jeli nie zostanie on wprowadzony przedupywem tego okresu, konieczne bdzie zamknicie menu i jego ponowne wywietlenie w celuuzyskania nowego kodu.Urzdzenie Stream Magic 6 jest teraz zarejestrowane i mona korzysta z witryny internetowej dozarzdzania zaprogramowanymi stacjami/transmisjami, podcastami itd. Ponadto zarejestrowaniuytkownicy mog proponowa dodanie nowych internetowych stacji radiowych do katalogu,konfigurowa usugi transmisji strumieniowej wiadczone przez niezalenych dostawcw izapoznawa si z informacjami na temat nowych produktw.Po utworzeniu konta i zalogowaniu si na nie mona dodawa, usuwa lub porzdkowa stacje/transmisje zaprogramowane w odtwarzaczu Stream Magic 6, korzystajc z karty Presets(Zaprogramowane stacje/transmisje).Urzdzenie Stream Magic 6 pozwala uzyska dostp do danych z serwerw UPnP/DNLA lubnonikw podczonych do gniazda USB. Urzdzenie Stream Magic 6 wywietli nastpujcepodmenu:Media (Noniki danych)UPnP Servers (Serwery UPnP)USB Media (Noniki USB)Queue (Kolejka)Zaleca si korzystanie z serwerw UPnP, poniewa ta metoda umoliwia wyszukiwanie nagrawedug wykonawcy, albumu i innych kryteriw, pozwala korzysta ze sterowania za porednictwemsieci Wi-Fi i dopuszcza wspdzielenie plikw przez kilka urzdze.UPnP Servers (Serwery UPnP)Dostpna jest take rozbudowana funkcja wyszukiwania internetowych stacji radiowych,pozwalajca wyszukiwa stacje wedug minimalnej szybkoci transmisji itp. Moliwe jestrwnie dodawanie internetowych stacji radiowych spoza platformy Stream Magic jakozaprogramowanych stacji/transmisji. Niezbdna jest do tego znajomo adresu URL danej stacji.Aby doda inne produkty Stream Magic do swojego konta (np. w celu uywania drugiego lubtrzeciego odtwarzacza Stream Magic w innym pomieszczeniu), naley przej do karty Players(Odtwarzacze) i klikn cze Add a player (Dodaj odtwarzacz).Nastpnie mona skopiowa wszystkie lub niektre istniejce stacje/transmisje zaprogramowanew obecnym odtwarzaczu Stream Magic do nowego urzdzenia.Uwaga: w witrynie Stream Magic mona zarejestrowa dowoln liczb urzdze. Funkcjedodatkowe, takie jak zarzdzanie stacjami/transmisjami zapisanymi w pamici, bd wwczasdostpne dla kadego z nich, nawet jeli poszczeglne urzdzenia znajduj si w rnychczciach wiata.Streaming Services (Transmisje strumieniowe)Odtwarzacz Stream Magic 6 moe czy si z komputerami i przyczonymi do sieci urzdzeniamipamici masowej (NAS) obsugujcymi funkcj serwera UPnP (Universal Plug and Play).W przypadku udostpnienia plikw przy uyciu serwera UPnP kryteria wyszukiwania i wybieranianagra s zalene od moliwoci serwera, a nie odtwarzacza Stream Magic 6, jednak najczciejmoliwe jest korzystanie z kryteriw takich jak album, wykonawca czy gatunek muzyczny.Jeli w urzdzeniu Stream Magic 6 prawidowo skonfigurowano ustawienia sieciowe,automatycznie wykryje ono serwer UPnP i nawie z nim poczenie po przejciu do menuodtwarzania w trybie UPnP. Po ustanowieniu poczenia bdzie mona przeglda strukturmenu danego serwera.Na rynku jest dostpnych wiele programowych serwerw UPnP przeznaczonych dla komputerwPC i Macintosh. Mona rwnie uy serwera autonomicznego lub urzdzenia NAS z obsugfunkcji serwera UPnP. Informacje na temat wybierania ustawie mona znale w instrukcjachkonfiguracji zamieszczonych w naszej witrynie internetowej, pod adresem http://support.cambridgeaudio.com/.Odtwarzacz Stream Magic 6 umoliwia korzystanie z szerokiej gamy usug strumieniowejtransmisji danych wiadczonych przez niezalenych dostawcw. Wiele z tych usug udostpniaokrelone funkcje interakcji z uytkownikiem. Urzdzenie Stream Magic 6 wywietli nastpujcepodmenu.Streaming Services (Transmisje strumieniowe)Aupeo!Live365MP3tunesitd.Uwaga: zawarto katalogu usug transmisji podcastw rni si w poszczeglnych regionachwiata.Po skonfigurowaniu odpowiedniego serwera wybierz na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic6 pozycje Media (Noniki danych) > UPnP Servers (Serwery UPnP) i nacinij pokrto nawigacji/wyboru.Odtwarzacz Stream Magic 6 przeszuka sie i wywietli list znalezionych serwerw UPnP.Jeli nie zostan znalezione adne takie serwery, na wywietlaczu pojawi si komunikat NoServers Found (Nie znaleziono serwerw). W przypadku, gdy odtwarzacz znajdzie serwery UPnP,wywietli ich nazwy, aby umoliwi wybranie danego serwera.Zaznacz dany serwer. Urzdzenie Stream Magic 6 wczyta struktur menu danego serwera.W tego typu menu zazwyczaj s dostpne funkcje wyszukiwania wedug albumu, wykonawcyczy gatunku. Warto zapamita, e wywietlana tu struktura menu jest zalena od moliwociserwera, a nie odtwarzacza Stream Magic 6.Teraz mona wybra do odtwarzania pliki muzyczne w dowolnym formacie obsugiwanym przezurzdzenie Stream Magic 6 (obecnie s to formaty AAC, MP3, WMA, AIFF, FLAC, WAV i Ogg Vorbis).Uwaga: cz serwerw UPnP nie obsuguje kadego z tych formatw. Dlatego wane jestwybranie serwera zgodnego z danym formatem plikw. Na przykad serwer Windows Media nieobsuguje obecnie formatu FLAC.Poniewa uytkownicy mog zazwyczaj wybiera nagrania, ktrych chc posucha, dostawcyusug transmisji strumieniowej korzystaj z innego rodzaju licencji udzielanej przez wytwrniemuzyczne ni waciciele internetowych stacji radiowych, a ich oferta jest czsto dostpnajedynie w wybranych krajach.Korzystanie z usugi moe wymaga opaty subskrypcyjnej.Do serwisw oferujcych tego typu usugi nale m.in. Pandora, Rhapsody, Live365, SIRIUS/XM czy Mp3Tunes.Po przejciu do tego menu zostan wywietlone serwisy dostpne w danym kraju. Z serwiswdostpnych nieodpatnie albo w bezpatnej wersji uproszczonej mona korzysta od razu. Wprzypadku innych zostanie podany adres witryny internetowej, w ktrej mona si zarejestrowa.Wicej informacji na temat poszczeglnych serwisw mona znale w naszej witrynie www.stream-magic.com, w ktrej znajduj si take cza do kadego ze skatalogowanych serwisw.Za porednictwem witryny mona take usun z menu serwisy patne, ktre nie bd uywane.11
 • Page 12

  Alphanumeric Search (Wyszukiwanie alfanumeryczne)USB Media (Noniki USB)Ta pozycja menu jest dodawana przez odtwarzacz Stream Magic 6 do drzewa wyszukiwaniaserwera UPnP, ktry obsuguje funkcj wyszukiwania ze sterowaniem z zewntrz.Korzystajc z urzdzenia Stream Magic 6, mona rwnie odtwarza nagrania zapisane nastandardowym dysku twardym z interfejsem USB albo na noniku pamici USB. Wystarczyskopiowa dane pliki na dysk USB, a potem podczy ten dysk do zcza USB na paneluprzednim lub tylnym odtwarzacza.Jeli ta funkcja jest dostpna, mona wybra pozycj Alphanumeric Search (Wyszukiwaniealfanumeryczne) i wprowadzi w polu wyszukiwania tytu danego albumu lub utworu (moe toby cay tytu albo tylko jego fragment).Poszczeglne znaki wybiera si, obracajc pokrto nawigacji/wyboru, a potem zatwierdzajcwybr przez nacinicie tego pokrta. Mona take uy przyciskw zmiany pliku do przejcia dokolejnego/poprzedniego znaku, przyciskudo zatwierdzenia wyboru znaku oraz przyciskudo usunicia znaku.Po wprowadzeniu waciwych znakw nacinij przyciskalbo przejd do symbolu, anastpnie nacinij przycisk Enter na pilocie albo pokrto nawigacji/wyboru na panelu przednim.Nacinij przycisk, aby przej do menu gwnego (nadrzdnego). Wybierz pozycj Media (Nonikidanych), a potem pozycj USB Media (Noniki USB).Odtwarzacz Stream Magic 6 samoczynnie wyszuka pliki dwikowe na podczonym dysku.Po zakoczeniu wyszukiwania pliki bdzie mona przeglda przy uyciu funkcji By Album (Wgalbumu) albo By Artist (Wg wykonawcy).Queue (Kolejka)Na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic 6 pojawi si lista wszystkich tytuw albumw/utworw zawierajcych wprowadzony cig znakw.Po zaznaczeniu danego pliku nacinij przycisk Enter lubodtwarzanie.na pilocie, aby rozpoczEkran Now Playing (Teraz odtwarzane)Po wybraniu stacji radiowej, transmisji strumieniowej lub pliku rozpocznie si odtwarzanie, a nawywietlaczu pojawi si ekran Now Playing (Teraz odtwarzane).Bd na nim widoczne informacje o nazwie wykonawcy/tytule albumu i tytule utworu lub nazwiestacji radiowej oraz odpowiednie informacje o kodeku (tj. o typie pliku dwikowego i prdkociprzesyu danych/czstotliwoci prbkowania).W przypadku plikw odtwarzanych z serwera UPnP lub nonikw danych na wywietlaczuurzdzenia Stream Magic 6 jest rwnie pokazywany czas odtwarzania biecego utworu.Dostpna w odtwarzaczu Stream Magic 6 funkcja kolejkowania utworw pozwala utworzykolejk obejmujc wiele albumw i/lub utworw do odtworzenia we wskazanej kolejnoci.Kiedy jest wywietlane menu UPnP (UPnP) lub USB Media (Noniki USB), zaznaczenie tytuuutworu/nazwy wykonawcy czy tytuu albumu i wcinicie na kilka sekund pokrta nawigacji/wyboru (bd przycisku Enter na pilocie) spowoduje dodanie danej pozycji do kolejki. Jeli bdzieto pierwsza pozycja w kolejce, rozpocznie si odtwarzanie. W przypadku, gdy kolejka bdzie juzawiera inne pozycje, na wywietlaczu pojawi si komunikat Added to queue (Dodano dokolejki) i dana pozycja zostanie dodana do kolejki.Ekran Now Playing (Teraz odtwarzane) mona wywietli w dowolnym momencie, naciskajcprzycisk i na pilocie lub przednim panelu urzdzenia.Odtwarzanie losoweFunkcja dostpna tylko za pomoc pilota lub aplikacji Stream Magic. Do jej wczania i wyczaniasuy przycisk.Po uaktywnieniu funkcji odtwarzania losowego na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic 6, naekranie Now Playing (Teraz odtwarzane) pojawi si symbol .Jeli aktualnie wybrany zbir/folder zawiera mniej ni 1000 utworw, urzdzenie Stream Magic6 najpierw zmieni ich kolejno w sposb losowy, a nastpnie odtworzy raz poszczeglne utworyi samoczynnie przerwie odtwarzanie.W przypadku, gdy utworw jest wicej ni 1000, urzdzenie Stream Magic 6 wybierze losowojeden z tych utworw i go odtworzy, a nastpnie (bez odrzucania z listy utworu ju odtworzonego)wybierze losowo i odtworzy kolejny utwr itd.Czynnoci te bd powtarzane do momentu rcznego anulowania funkcji odtwarzania losowego.Warto zapamita, e w przypadku, gdy w wybranej lokalizacji znajduje si wicej ni 1000utworw, moe si zdarzy, e okrelony utwr zostanie odtworzony wielokrotnie.Do kolejki zostan dodane wszystkie elementy skadowe danej pozycji. Jeli zosta wybranypojedynczy utwr, do kolejki trafi tylko ten jeden utwr, a w przypadku, gdy wybrano album lubwykonawc wszystkie utwory powizane z danym albumem czy wykonawc.W celu wywietlenia zawartoci kolejki wybierz pozycj Queue (Kolejka) w menu Media (Nonikidanych) albo nacinij przycisk udzielania odpowiedzi w trakcie odtwarzania nagra dodanychdo kolejki. Utwory stanowice cz pozycji gwnej s wywietlane pod dan pozycj gwn ioznaczone symbolem(patrz poniej).W menu figuruj pozycje dodane do kolejki odtwarzania. W razie potrzeby mona przejdo danej pozycji i j zaznaczy (naciskajc przycisk Enter lub), aby rozpocz jejodtwarzanie. Z kolei przy uyciu przyciskumona usuwa pozycje z kolejki. Obok aktualnieodtwarzanej pozycji jest wywietlany symbol .W dolnej czci ekranu kolejki znajduje si polecenie Clear Queue (Usu kolejk), ktreumoliwia skasowanie caej zawartoci kolejki.W trybie odtwarzania nagra z kolejki na ekranie Now Playing (Teraz odtwarzane) jest wywietlanysymbol .Odtwarzanie z powtarzaniemFunkcja dostpna tylko za pomoc pilota lub aplikacji Stream Magic. Do jej wczania i wyczaniasuy przycisk.Jeli do odtwarzania zostanie wybrany pojedynczy utwr, urzdzenie Stream Magic 6 bdzieodtwarza wielokrotnie ten konkretny utwr, a w przypadku, gdy uytkownik wybierze album czywykonawc, funkcja odtwarzania z powtarzaniem obejmie wszystkie powizane utwory.Po uaktywnieniu funkcji odtwarzania z powtarzaniem na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic6, na ekranie Now Playing (Teraz odtwarzane) pojawi si symbol .Nacinicie przycisku zatrzymywania powoduje jedynie przerwanie odtwarzania; kolejka nie jestusuwana. Do usunicia kolejki dochodzi po przeczeniu odtwarzacza Stream Magic 6 w trybgotowoci. Przeczenie go w tryb bezczynnoci nie powoduje usunicia kolejki.W celu wywietlenia zawartoci kolejki wybierz w dowolnym momencie pozycj Queue (Kolejka)w menu Media (Noniki danych) albo nacinij przyciskw trakcie odtwarzania nagradodanych do kolejki.12
 • Page 13

  POLSKIListy odtwarzaniaDigital Inputs (Wejcia cyfrowe)Odtwarzacz Stream Magic 6 obsuguje rwnie wiele formatw list odtwarzania. Ulubionenagrania najlepiej jest katalogowa w postaci list odtwarzania, przy uyciu odpowiedniegoprogramu komputerowego.Odtwarzacz Stream Magic 6 potrafi odczyta tego typu listy zapisane na nonikach podczanychdo gniazda USB albo na serwerze UPnP z obsug list odtwarzania.Podcasts (Podcasty)Digital Inputs (Wejcia cyfrowe)Po wybraniu tej pozycji s wywietlane usugi transmisji podcastw dostpne w danym kraju.W przypadku tego typu usug zazwyczaj jest moliwe wybieranie podcastw wedug tematu, daty,popularnoci itd. Struktura wywietlanego menu jest zalena od danej usugi, a nie odtwarzacza.Dlatego moe ulec zmianie, np. w wyniku dodania do usugi nowych funkcji. Na wywietlaczuurzdzenia Stream Magic 6 s pokazywane ponisze pozycje podmenu.Podcasts (Podcasty)BBC Podcasts (Podcasty BBC)BlogTalkRadioPersonal Podcasts (Podcasty wasne)Uwaga: zawarto katalogu usug transmisji podcastw rni si w poszczeglnych regionachwiata.Za pomoc pozycji menu Personal Podcasts (Podcasty wasne) mona dodawa samodzielniewybrane podcasty. Podcasty takie konfiguruje si za porednictwem witryny www.stream-magic.com, gdzie naley wprowadzi odpowiednie cza.Aby mona byo doda wasne podcasty, naley si zarejestrowa w witrynie www.stream-magic.com, a potem wprowadzi adresy URL danych podcastw. Odtd odtwarzacz Stream Magic 6bdzie si z nimi automatycznie synchronizowa.My Podcasts (Moje podcasty)Przy uyciu tej funkcji do listy podcastw w odtwarzaczu Stream Magic 6 mona dodawapodcasty niedostpne w naszym katalogu.Wystarczy poda w witrynie internetowej Stream Magic adres URL odpowiadajcy danemupodcastowi. Z tej moliwoci mog jednak skorzysta tylko uytkownicy zarejestrowani w witrynie.Zaloguj si do swojego konta i kliknij cze My Podcasts (Moje podcasty). Zostanie wywietlonastrona My Podcasts (Moje podcasty), na ktrej mona doda dane podcasty, wprowadzajcich nazw i adres URL zgodnie z wywietlanymi instrukcjami. Wprowadzany adres URL musiodwoywa si do kanau RSS i koczy cigiem .xml (np.: http://jakis_adres.com/podcast.xml). Po dodaniu danych podcastw do listy My Podcasts (Moje podcasty) mona z nichkorzysta przy uyciu odtwarzacza Stream Magic 6. S one dostpne w menu odtwarzacza powybraniu nastpujcych pozycji: Podcasts (Podcasty) > My Podcasts (Moje podcasty).Odtwarzacz Stream Magic 6 przeprowadza synchronizacj swojej listy podcastw podczaswczania zasilania, a pniej okresowo.Aby wymusi natychmiastowe pobranie listy nowych podcastw i stacji do odtwarzacza StreamMagic 6, naley wczy go i wyczy za pomoc przycisku na panelu przednim lub wyj z trybubezczynnoci.Stacje/transmisje zapisane w pamiciOdtwarzacz Stream Magic 6 obsuguje stacje i transmisje zapisane w pamici. Mog to byinternetowe stacje radiowe albo transmisje strumieniowe pochodzce z wikszoci serwisw.Zapisanie w pamici urzdzenia plikw pochodzcych z serwera UPnP albo nonika danychpodczonego przez gniazdo USB nie jest moliwe. W celu zapisania stacji/transmisji w pamiciodtwarzacza najpierw wybierz dan pozycj do suchania. Nastpnie nacinij przycisk, abywywietli menu stacji/transmisji zapisanych w pamici.Wybierz pozycj, pod ktr chcesz zapisa aktualnie wybran stacj/transmisj, a potemnacinij pokrto nawigacji/wyboru, aby zapisa t stacj/transmisj w pamici odtwarzacza.Uwaga: puste stacje/transmisje nie s wywietlane. Aby zapisa stacj/transmisj w pustymmiejscu, wybierz opcj Set Preset (Ustaw stacj/transmisj), a wywietlone zostan wszystkiedostpne pozycje.USB AudioS/PDIF Coax (S/PDIF koncentryczne)Toslink Optical (Optyczne TOSLINK)BT100 (jeli dostpne)Urzdzenie Stream Magic 6 jest wyposaone w 3 wejcia cyfrowe: USB Audio, S/PDIFkoncentryczne i optyczne TOSLINK. Wejcia cyfrowe umoliwiaj odtwarzanie dwikuprzesyanego z zewntrznych rde sygnau cyfrowego, np. z komputera albo odtwarzacza pytCD z wyjciem cyfrowym. Pozwala to zoptymalizowa jako dwiku, na przykad gdy wejcie USBAudio odtwarzacza Stream Magic 6 jest uywane zamiast karty dwikowej komputera lub gdyprzetworniki cyfrowo-analogowe (z funkcj zwikszania czstotliwoci prbkowania, ponownegoustawiania zegara i redukcji zakce jitter) urzdzenia Stream Magic 6 s wykorzystywanezamiast przetwornikw odtwarzacza pyt CD.Wejcie USB Audio pozwala poczy odtwarzacz bezporednio z komputerem PC lub Mac.Urzdzenie Stream Magic 6 mona skonfigurowa tak, aby przesya dane przy uyciu prostejkonfiguracji i standardu USB 1.1 lub wyszej czstotliwoci prbkowania (24 bity i 192 kHz)za porednictwem transmisji USB 2.0. Naley te pamita, e wejcia koncentryczne S/PDIFi optyczne TOSLINK obsuguj due czstotliwoci prbkowania (do 24 bitw i 192 kHz), aleurzdzenie rdowe i kable wykorzystywane do poczenia take musz obsugiwa te parametry.Zaawansowana obsuga standardu USB AudioUrzdzenie Stream Magic 6 jest zgodne zarwno ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed), jak i USB1.1 (Full-Speed).Przewidziano rwnie obsug nowego standardu USB 3.0. W tym przypadku komputer bdzierozpoznawa odtwarzacz Stream Magic 6 jako urzdzenie USB 2.0 lub 1.1.Odtwarzacz Stream Magic 6 obsuguje take dwa protokoy USB Audio (nie s one tosame zdwoma wspomnianymi wyej standardami poczenia): USB Audio 1.0 (z uyciem standardupoczenia USB 1.1 i obsug sygnau o rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwoci prbkowaniado 96 kHz) oraz USB Audio 2.0 (z uyciem standardu poczenia USB 2.0 i obsug sygnau orozdzielczoci do 24 bitw i czstotliwoci prbkowania do 192 kHz).Domylnie uywany jest standard poczenia USB 1.1 i protok USB Audio 1.0. Ta konfiguracjajest zgodna z niemal wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi i typami komputerw, niewymaga uycia sterownikw, a ponadto zapewnia obsug sygnau audio o rozdzielczoci do 24bitw/czstotliwoci prbkowania do 96 kHz oraz obsug funkcji Plug and Play.W tej konfiguracji odtwarzacz Stream Magic 6 obsuguje sygna o rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 96 kHz, informujc komputer o moliwoci obsugi czstotliwociprbkowania z zakresu od 32 do 96 kHz.Niektre wersje systemw operacyjnych Windows/Mac OS mog jednak ogranicza lub ustalana okrelonym poziomie czstotliwo prbkowania sygnau wyjciowego albo nawet poddawataki sygna ponownemu prbkowaniu.Wicej szczegowych informacji na temat standardu USB Audio mona znale w przewodnikuonline dostpnym pod adresem www.cambridge-audio.com/StreamMagic6Support. Starannydobr aplikacji do odtwarzania plikw audio i wybr odpowiednich ustawie pozwala uniknwielu problemw.Wysz jako dwiku zapewni w szczeglnoci opracowany przez nas bezpatny sterownik USBAudio 2.0 dla systemu Windows (do pobrania z witryny internetowej firmy Cambridge Audio),obsugujcy sygna audio o rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 192 kHzoraz standardy WASAPI (w trybie wycznoci) i ASIO.Poniej zamieszczono krtkie objanienie dostpnych ustawie i konfiguracji.Wsppraca z komputerem z systemem operacyjnym WindowsW trybie USB Audio 1.0 (ustawienie domylne) odtwarzacz Stream Magic 6 wsppracujeze sterownikiem Audio 1.0 systemu operacyjnego Windows XP, Vista lub 7 (nie ma potrzebyinstalowania innego sterownika) i obsuguje sygna audio o rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 96 kHz.Z kolei w trybie USB Audio 2.0 wymagane jest zainstalowanie na komputerze sterownika USBAudio 2.0 firmy Cambridge Audio. Dziki temu przetwornik odtwarzacz Stream Magic 6 bdzieobsugiwa sygna audio o rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 192 kHz (aw razie potrzeby take standardy ASIO i WASAPI w trybie wycznoci).Sterownik ten monaStreamMagic6Support.pobrazwitrynyinternetowejwww.cambridge-audio.com/Wsppraca z komputerem z systemem operacyjnym Mac OSUwaga:Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterownikw. W trybie USB Audio 1.0 odtwarzaczStream Magic 6 wsppracuje ze sterownikiem Audio 1.0 systemu Mac OS X w wersji 10.5(Leopard) lub nowszej i obsuguje sygna audio o rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwociprbkowania do 96 kHz. Poniewa urzdzenie Stream Magic 6 pobiera list zapisanych stacji/transmisji z naszychserwerw Stream Magic lub z Internetu, lista ta moe zosta wywietlona z kilkusekundowymopnieniem.W trybie USB Audio 2,0 odtwarzacz Stream Magic 6 wsppracuje ze sterownikiem Audio 2,0systemu Mac OS X w wersji 10.5 (Leopard) lub nowszej i obsuguje sygna audio o rozdzielczocido 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 192 kHz.W celu wybrania stacji/transmisji ju zapisanej w pamici odtwarzacza wystarczy nacisnprzycisk, wybra dan pozycj menu, a potem krtko nacisn pokrto nawigacji/wyboru. Rejestracja lub ponowna rejestracja urzdzenia online spowoduje usunicie wszystkichzapisanych stacji/transmisji.13
 • Page 14

  Menu ustawieWsppraca z komputerem z systemem operacyjnym LinuxW trybie USB Audio 1.0 odtwarzacz Stream Magic 6 wsppracuje z wikszoci dystrybucjisystemu Linux, pozwalajc na odtwarzanie dwiku o rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwociprbkowania do 96 kHz.Nowsze dystrybucje systemu Linux (np. Ubuntu 10.04) obsuguj tryb USB Audio 2.0. OdtwarzaczStream Magic 6 naley wwczas przeczy w tryb USB Audio 2.0, aby odbiera sygna dwikowyo rozdzielczoci do 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 192 kHz.Poniewa poszczeglne dystrybucje systemu operacyjnego Linux rni si doboremoprogramowania i sterownikw, w adnym z powyszych przypadkw nie mona zagwarantowapoprawnego dziaania urzdzenia. W razie problemw naley zainstalowa na komputerzeodpowiedni sterownik audio.Sterowniki zapewniajce obsug urzdze Audio Class 1.0 lub Audio Class 2.0 (ang. classdrivers) s niekiedy udostpniane przez spoecznoci uytkownikw systemu Linux. FirmaCambridge Audio nie udostpnia takich sterownikw.Przesyanie niezmodyfikowanych danych audio standardyASIO i WASAPI (tryb wycznoci)Warstwy sprztowa i programowa interfejsu USB w odtwarzaczu Stream Magic 6 obsugujprzesyanie niezmodyfikowanych danych audio (ang. bitperfect transfer).To, czy dane audio przesyane do odtwarzacza Stream Magic 6 s niezmodyfikowane (np. nies ponownie prbkowane z inn czstotliwoci albo miksowane przez komputer), zaley odaplikacji uytej do odtwarzania plikw i od mechanizmw obsugi dwiku zastosowanych wsystemie operacyjnym.Standardowe sterowniki audio systemu Windows XP (czsto nazywane sterownikami WDM)obsuguj domylnie przesy danych w standardzie MME lub DirectSound. Oba te standardywykorzystuj mikser systemowy i modu zmiany czstotliwoci prbkowania.Aby zmieni ten stan rzeczy, mona uy trybu ASIO. Kolejn opcj jest uycie aplikacji doodtwarzania plikw audio, ktra korzysta z wasnej implementacji trybu kernel streaming, czyliprzesya strumienie danych wyjciowych bez udziau miksera systemowego.W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7 zastosowano nowy standard przesyaniadanych audio, nazywany WASAPI. Ten standard obejmuje dwa tryby pracy: wspdzielony(shared) i wycznoci (exclusive). Tryb wspdzielony przypomina standardy MME i DirectSound,natomiast w trybie wycznoci jest pomijany systemowy mikser/modu zmiany czstotliwociprbkowania, a dane audio s przesyane w postaci niezmodyfikowanej, o ile karta dwikowaobsuguje tylko jedn aplikacj dwikow (np. nie s odtwarzane dwiki systemowe).Aby zapewni przesyanie niezmodyfikowanych danych audio, naley uy aplikacji do odtwarzaniaobsugujcej interfejsy ASIO lub WASAPI w trybie wycznoci (w przypadku korzystania zkomputera z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7) albo umoliwiajcejpomijanie miksera systemowego (kernel streaming).Poniewa ta dziedzina rozwija si bardzo szybko, warto sprawdza okresowo, czy w Internecienie pojawiy si nowe aplikacje do odtwarzania plikw multimedialnych, zgodne z opisanymi tustandardami zapewniajcymi jako dwiku bardziej zblion do profesjonalnej.Warunkiem korzystania z interfejsu ASIO jest zainstalowanie na komputerze sterownikaCambridge Audio Sound Driver i przeczenie odtwarzacza Stream Magic 6 w tryb USB Audio 2.0.W tym menu znajduj si rnego rodzaju podmenu ustawie/konfiguracji przedstawioneponiej.Settings (Ustawienia)Register Unit (Zarejestruj urzdzenie)Network (Sie)Firmware (Oprogramowanie sprztowe)Stream Magic 6 Name (Nazwa odtwarzacza Stream Magic 6)Advanced (Zaawansowane)Factory Reset (Przywr. ustaw. fabrycznych)Register Unit (Zarejestruj urzdzenie)Wybranie tej pozycji spowoduje wywietlenie klucza, ktry mona wykorzysta podczasrejestrowania urzdzenia Stream Magic 6 w witrynie internetowej Stream Magic pod adresemwww.stream-magic.com. Naley w tym celu zaoy konto w witrynie. Za pomoc przegldarkiinternetowej otwrz witryn www.stream-magic.com. Kolejne kroki procedury rejestracji opisanona jednej z poprzednich stron tej instrukcji.Uwaga: Wano wygenerowanego kodu wygasa po 10 minutach, dlatego jeli nie zostanie onwprowadzony przed upywem tego okresu, konieczne bdzie zamknicie menu i jego ponownewywietlenie w celu uzyskania nowego kodu. Rejestracja lub ponowna rejestracja urzdzenia spowoduje usunicie wszystkich zapisanychstacji/transmisji.Network (Sie)To menu suy do wyboru ustawie sieciowych odtwarzacza Stream Magic 6, nawizywaniapoczenia z inn sieci bezprzewodow i rcznego konfigurowania parametrw sieci. Jegouycie jest konieczne na przykad w przypadku przeniesienia odtwarzacza Stream Magic 6 winne miejsce.Domylnie odtwarzacz Stream Magic 6 automatycznie wykrywa typ poczenia sieciowego(przewodowe/bezprzewodowe) i samoczynnie ustala adres IP (przy uyciu protokou DHCP),dziki czemu w wikszoci przypadkw nie ma potrzeby rcznego wybierania jakichkolwiekustawie. Wyjtkiem jest szyfrowane poczenie Wi-Fi, poniewa w tym przypadku trzeba podaklucz WEP/WPA.W trybie automatycznego wyboru typu poczenia sieciowego odtwarzacz Stream Magic 6najpierw sprawdza dostpno sieci przewodowej, a nastpnie jeli jej nie wykryje siecibezprzewodowej. Ponadto samoczynnie ustala adres IP na podstawie informacji uzyskanych zroutera/serwera DHCP.Na potrzeby rcznej zmiany ustawie odtwarzacza Stream Magic 6 (jeli zachodzi takakonieczno) s dostpne przedstawione poniej pozycje podmenu.Transmisja dwiku BT100 i BluetoothNetwork (Sie)Scan for networks (Wyszukiwanie sieci)Enter network name (Wprowadz. nazwy sieci)View Config (Informacje o konfig.)Edit Config (Edycja ustaw. konfig.)WiFi Strength (Sia sygnau Wi-Fi)Signal warning (Ostrze. o niskiej sile sygn.)WiFi Region (Wi-Fi: region)Wired/Wireless (Poczenie przewod./bezprzewod.)Odtwarzacz Stream Magic 6 moe wsppracowa z opcjonalnym adapterem Bluetooth BT100firmy Cambridge Audio.Scan for networks (Wyszukiwanie sieci)Nie ma potrzeby wybierania jakichkolwiek ustawie sterownika, poniewa samoczynnieuaktywnia on przesy danych w standardzie ASIO. Konieczne jest jedynie zainstalowanie iodpowiednie skonfigurowanie odtwarzacza plikw zgodnego ze standardem ASIO.ASIO (Audio Stream Input/Output) to opracowany przez firm Steinberg Ltd. protok uywanyprzez sterowniki audio dla systemu Windows, stanowice alternatyw dla sterownikw firmyMicrosoft. Standard ASIO umoliwia przesyanie danych audio z aplikacji do odtwarzania plikwdo odtwarzacza Stream Magic 6 z czciowym pominiciem standardowej cieki ich transferu wsystemie Windows (m.in. miksera systemowego).Wymagane jest uycie zgodnej ze standardem ASIO aplikacji do odtwarzania plikw audio.Niektre takie aplikacje wymagaj zainstalowania odpowiedniego dodatku. Przykadowymodtwarzaczem plikw audio zgodnym z opisywanym standardem jest aplikacja Foobar. Wicejinformacji na jej temat mona znale w Internecie, pod adresem http://www.foobar2000.org.Ta pozycja suy do wyszukiwania wszystkich dostpnych sieci Wi-Fi (bezprzewodowych) i donawizywania poczenia z wybran sieci.Po podczeniu adaptera BT100 do tylnego gniazda USB odtwarzacza w menu Digital Inputs(Wejcia cyfrowe) pojawia si dodatkowa pozycja: Bluetooth.Wybranie jej umoliwia odbieranie przez odtwarzacz Stream Magic 6 sygnaw dwikowychz wikszoci telefonw, tabletw i laptopw za porednictwem bezprzewodowej transmisjiBluetooth.Obsugiwane s zarwno standardowy kodek SBC, jak i nowy kodek wysokiej jakoci AptX (jeliurzdzenie rdowe go wykorzystuje).Szczegowe informacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.14Odtwarzacz Stream Magic 6 moe czy si z sieciami bezprzewodowymi zgodnymi zestandardem 802.11b/g lub n (przy czym pasmo 2,4 GHz jest uywane wycznie w przypadkupoczenia sieciowego zgodnego ze standardem 802.11n).Po zakoczeniu wyszukiwania zostanie wywietlona lista znalezionych sieci. Jeli dana siewymaga wprowadzenia klucza szyfrowania, na kocu jej nazwy jest wywietlany symbol .Wybierz waciw sie lokaln za pomoc pokrta nawigacji/wyboru, a potem zatwierd wybr,naciskajc pokrto.
 • Page 15

  Signal warning (Ostrze. o niskiej sile sygn.)Wprowad kolejno poszczeglne znaki za pomoc pokrta nawigacji/wyboru, a nastpnie nacinijprzycisklub zaznacz symboli nacinij pokrto w celu zatwierdzenia wprowadzonegoklucza. W razie omyki nacinij przycisk , aby cofn si o jeden znak.Wi-Fi Region (Wi-Fi: region)Odtwarzacz Stream Magic 6 obsuguje klucze szyfrowania WEP, WPA i WPA2 (rodzaj kluczajest wybierany automatycznie na podstawie ustawie zdefiniowanych w routerze). Klucz wewaciwym, wymaganym przez router, formacie jest generowany automatycznie na podstawiewprowadzonych znakw.Enter network name (Wprowadz. nazwy sieci)Korzystajc z tej pozycji, mona wymusi na urzdzeniu Stream Magic 6 wyszukanie sieci opodanej nazwie i nawizanie z ni poczenia.Nazw sieci wprowadza si za pomoc ekranu ze znakami alfanumerycznymi.Jeli sie o podanej nazwie nie zostanie znaleziona, na wywietlaczu pojawi si komunikatNetwork not found (Nie znaleziono sieci).Ta pozycja umoliwia wywietlanie ostrzeenia o sile sygnau w sieci Wi-Fi na tyle niskiej, e mogwystpowa problemy z pynnoci przesyu danych. Dostpne ustawienia to Yes (Tak) i No (Nie).Czstotliwoci uywane w sieciach Wi-Fi rni si nieznacznie w poszczeglnych czciachwiata. W celu zapewnienia wysokiej jakoci poczenia naley wybra tu ustawienieodpowiadajce miejscu zamieszkania. Obecnie s dostpne nastpujce ustawienia: US (USA),Spain (Hiszpania), Europa (Europa; co oznacza kraje inne ni Hiszpania) oraz Japan (Japonia).Wired/Wireless (Poczenie przewod./bezprzewod.)Odtwarzacz Stream Magic 6 mona przyczy do sieci przewodowej (za porednictwemzcza RJ45 sieci Ethernet) albo bezprzewodowej (za porednictwem routera Wi-Fi). Domylnieurzdzenie pracuje w trybie AUTO (Automatycznie), co oznacza, e po kadym wczeniu zasilaniasprawdza najpierw, czy jest dostpne poczenie z sieci przewodow, a jeli go nie znajdzie,szuka poczenia z sieci bezprzewodow. Poczenie sieciowe wybrane automatycznie przezodtwarzacz Stream Magic 6 jest uywane do czasu wyczenia zasilania.W razie potrzeby odtwarzacz Stream Magic 6 mona skonfigurowa tak, aby zawsze uywapoczenia przewodowego albo poczenia bezprzewodowego. W tym celu naley przejdo menu Network config (Konfiguracja sieci) i wybra pozycj Wired/Wireless (Poczenieprzewod./bezprzewod.). Zostan wywietlone trzy opcje: Auto (Automatycznie), Wired Only (Tylkoprzewodowe) oraz Wireless Only (Tylko bezprzewodowe).W przypadku wybrania opcji Wired Only (Tylko przewodowe) urzdzenie Stream Magic 6 uruchomisi ponownie i odtd bdzie zawsze wybierao skonfigurowane poczenie z sieci Ethernet.Jeli zostanie wybrana opcja Wireless Only (Tylko bezprzewodowe), urzdzenie Stream Magic6 uruchomi si ponownie i odtd bdzie zawsze wybierao skonfigurowane poczenie z sieciView Config (Informacje o konfig.)W tym menu s wywietlane informacje dotyczce konfiguracji sieciowej. Najpierw pokazywanes informacje o rodzaju adresu IP (tzn. czy adres jest statyczny czy dynamiczny). InformacjaAuto/DHCP (Automatycznie/DHCP) wskazuje na dynamiczny adres IP (ustawienie domylne), ainformacja Static IP (Statyczny adres IP) oznacza, e skonfigurowano adres statyczny.Niezalenie od rodzaju adresu IP mona uy pokrta nawigacji/wyboru odtwarzacza StreamMagic 6 w celu przejrzenia informacji o parametrach dotyczcych biecego poczenia IP,takich jak identyfikator ESSID aktualnie wybranej sieci bezprzewodowej, adres MAC poczeniaprzewodowego/bezprzewodowego, biecy adres IP, maska podsieci czy adres bramy.Wi-Fi. Z kolei opcja Auto (Automatycznie) wymusza wyszukiwanie dostpnego rodzaju poczeniasieciowego po kadym wczeniu odtwarzacza Stream Magic 6, co opisano powyej.Edit Config (Edycja ustaw. konfig.)Firmware (Oprogramowanie sprztowe)W tym menu wybiera si dany rodzaj adresu IP: statyczny lub dynamiczny (ustawienie Auto/DHCP (Automatycznie/DHCP)). W wikszoci przypadkw zalecane jest wybranie ustawieniaAuto/DHCP (Automatycznie/DHCP). Skonfigurowanie statycznego adresu IP wymaga dogruntownej wiedzy o sieciach IP, w zwizku z czym ten typ adresu powinni wybiera jedynieuytkownicy zaawansowani.Po wybraniu tego menu s wywietlane numery wersji wybranych skadnikw sprztowych/programowych urzdzenia Stream Magic 6. Do przewinicia listy pozycji naley uy pokrta.Wanie dlatego ustawieniem domylnym jest Auto/DHCP (Automatycznie/DHCP), w przypadkuktrego odtwarzacz Stream Magic 6 samoczynnie ustala waciwy adres IP po kadym wczeniuzasilania. Poniewa adres IP jest ustalany przy uyciu protokou DHCP, za kadym razem ma innposta. Procedura ta jest wykonywana w peni automatycznie i jest znacznie prostsza ni rcznekonfigurowanie statycznego adresu IP.Informacje wywietlane pod pozycjami Serial Number (Numer seryjny) i Product Code (Kodproduktu) zazwyczaj nie s potrzebne podczas konsultacji z dziaem pomocy technicznej.Czasami jednak (zwaszcza w przypadku korzystania z duej sieci) dobrze jest ustali adres IPkadego z przyczonych do sieci urzdze. W takiej sytuacji jest wymagane uycie statycznegoadresu IP.W przypadku konfigurowania statycznego adresu IP trzeba rwnie wprowadzi odpowiednimask podsieci i adresy bramy oraz usugi DNS. Nie ma moliwoci automatycznego wykryciatych ustawie przez urzdzenie marki Cambridge Audio. Naley pamita, e konfigurowaniestatycznego adresu IP wymaga rozlegej wiedzy!Pod pozycj Service Pack (Oprogram. sprztowe) jest wywietlana informacja o wersji aktualniezainstalowanego oprogramowania sprztowego. Numer wersji tego oprogramowania wartozanotowa przed skontaktowaniem si z naszym dziaem pomocy technicznej.Uwaga: wywietlany tu numer seryjny nie jest tosamy z numerem seryjnym podanym na panelutylnym urzdzenia.Firmware (Oprogramowanie sprztowe)Version (Wersja)Upgrade (Aktualizacja)Version (Wersja)W celu skonfigurowania statycznego adresu IP wybierz kolejno pozycje Settings (Ustawienia) >Network config (Konfiguracja sieci) > Edit Config (Edycja ustaw. konfig.) w menu, a nastpnienacinij pokrto nawigacji/wyboru.Na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic 6 pojawi si monit Auto (DHCP)? YES/NO(Automatycznie (DHCP)? Tak/Nie). Obracajc pokrto nawigacji/wyboru, zaznacz opcj NO (Nie),a nastpnie nacinij pokrto.Po wybraniu tego menu s wywietlane numery wersji wybranych skadnikw sprztowych/programowych urzdzenia Stream Magic 6. Do przewinicia listy pozycji naley uy pokrta.Pod pozycj Service Pack (Oprogram. sprztowe) jest wywietlana informacja o wersji aktualniezainstalowanego oprogramowania sprztowego. Numer wersji tego oprogramowania wartozanotowa przed skontaktowaniem si z naszym dziaem pomocy technicznej.Teraz mona wprowadzi stay adres IP, ktry ma zosta przydzielony urzdzeniu Stream Magic6. W tym celu uyj pokrta nawigacji/wyboru do wprowadzenia waciwych cyfr, a potem nacinijto pokrto w celu zatwierdzenia adresu.Teraz na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic 6 zostanie wywietlony monit o wprowadzeniemaski podsieci. Robi si to w taki sam sposb jak przy okrelaniu adresu IP.Kolejnym etapem jest wprowadzenie domylnego adresu IP bramy uywanej przez odtwarzaczStream Magic 6.Na koniec trzeba wprowadzi adres IP serwera DNS dla odtwarzacza Stream Magic 6. Wprzypadku niektrych sieci moe by konieczne wprowadzenie w tym miejscu adresu IPodpowiadajcego serwerowi DNS dostawcy usug internetowych. Adres ten mona najczciejznale w witrynie pomocy technicznej dla klientw danego usugodawcy.Gdy zostan wprowadzone powysze informacje, odtwarzacz Stream Magic 6 podejmie prbpoczenia si z sieci. Jeli konieczne okae si wybranie opcji konfiguracji automatycznej, przyuyciu protokou DHCP, wystarczy wybra kolejno pozycje Settings (Ustawienia) > Network config(Konfiguracja sieci) > Edit Config (Edycja ustaw. konfig.) w menu, a po ukazaniu si monitu Auto(DHCP)? YES / NO (Automatycznie (DHCP)? Tak / Nie) wybra opcj YES (Tak).WiFi Strength (Sia sygnau Wi-Fi)Tutaj jest wywietlana informacja o sile odbieranego sygnau sieci Wi-Fi.Uwaga: kiedy nie jest uywane poczenie z sieci Wi-Fi (lecz z sieci Ethernet), pokazywanajest warto 0%.15POLSKITeraz odtwarzacz Stream Magic 6 nawie poczenie z wybran sieci. Jeli klucz szyfrowaniazosta wprowadzony ju wczeniej, urzdzenie uyje go automatycznie. W przeciwnym raziezostanie wywietlony ekran ze znakami alfanumerycznymi. Korzystajc z niego, naleywprowadzi klucz szyfrowania zdefiniowany podczas konfigurowania danej sieci bezprzewodowej.
 • Page 16

  Upgrade Firmware (Aktualizacja oprogramowania sprztowego)Sterowanie zrwnowaeniem kanawTa pozycja suy do pobierania nowej wersji oprogramowania sprztowego odtwarzacza StreamMagic 6 z witryny internetowej firmy Cambridge Audio.Funkcja sterowania zrwnowaeniem kanaw (balansem) pozwala na niewielkie przesuniciedwiku w lewo lub w prawo. Czasem wykorzystuje si j do skompensowania niezrwnowaeniasygnau w nagraniach przeniesionych z pyt winylowych itp. albo wyrwnania rnic wynikajcychz ustawienia gonikw w rnej odlegoci od suchacza.W przypadku jej wybrania urzdzenie Stream Magic 6 czy si z naszym serwerem i sprawdza,czy jest dostpna nowsza wersja oprogramowania. Na wywietlaczu jest wtedy pokazywanykomunikat Checking for updates (Sprawdzanie dostpnoci aktualizacji).W przypadku znalezienia nowszej wersji oprogramowania zostanie wywietlony monitumoliwiajcy jej pobranie. Zalecane jest okresowe aktualizowanie oprogramowaniasprztowego, poniewa w nowszych wersjach s poprawiane wszelkie bdy i udostpnianedodatkowe funkcje. Na tym etapie mona anulowa proces uaktualniania oprogramowaniaodtwarzacza Stream Magic 6, naciskajc przycisk. Aktualizacja oprogramowaniasprztowego moe potrwa kilka minut.Uwaga:W trakcie uaktualniania oprogramowania sprztowego pod adnym pozorem nie wolnowycza odtwarzacza Stream Magic 6, poniewa grozi to powanym uszkodzeniemurzdzenia.N ie wolno take przerywa poczenia sieciowego, np. poprzez odczenie kabla sieciEthernet czy wyczenie zasilania routera.Stream Magic 6 Name (Nazwa odtwarzacza StreamMagic 6)Za pomoc tego menu mona zdefiniowa nazw odtwarzacza Stream Magic 6 jako urzdzeniaklienckiego serwera UPnP.Jest to nazwa wywietlana przez inne urzdzenie klienckie serwera UPnP (np. punkt kontrolidostpu czy urzdzenie obsugujce aplikacj zdaln) po wykryciu odtwarzacza Stream Magic 6.Nazw domyln jest Stream Magic 6, ale w razie potrzeby mona j zmieni na inn, atw dozapamitania, tak jak Odtwarzacz Stream Magic 6 taty, Kuchnia itp.Advanced (Zaawansowane)W tym menu znajduj si zaawansowane podmenu ustawie/konfiguracji przedstawione poniej.Advanced (Zaawansowane)Digital Pre-amp Mode (Tryb przedwzmacniacza cyfrowego)Balance (Zrwnowaenie kanaw; opcja dostpna tylko powczeniu trybu przedwzmacniacza cyfrowego)USB Audio Class (Klasa USB Audio)Remote Code (Kod pilota)Language (Jzyk)Idle Mode (Tryb bezczynnoci)Edit Digital Input Names (Edycja nazw wej cyfrowych)Digital Pre-Amp Mode (Tryb przedwzmacniacza cyfrowego)Funkcja sterowania zrwnowaeniem kanaw jest dostpna tylko wtedy, kiedy wczony jest trybprzedwzmacniacza cyfrowego (opisany powyej).Dostp do funkcji mona uzyska w menu w pozycji Settings (Ustawienia) -> Advanced(Zaawansowane) -> Balance (Zrwnowaenie kanaw). Tryb przedwzmacniacza cyfrowego musiby wczony.Ostatnio uywane ustawienie zrwnowaenia kanaw zostaje zapamitane w momenciewyczenia urzdzenia.USB Audio Class (Klasa USB Audio)Opcje dotyczce klasy USB pozwalaj na obsug formatw USB Audio 1.0 i USB Audio2.0. Ustawieniem domylnym jest USB Audio 1.0, ktre umoliwia odtwarzanie sygnau orozdzielczoci od 16 do 24 bitw i czstotliwoci prbkowania od 32 do 96 kHz w wikszocisystemw operacyjnych bez uycia sterownikw. Korzystanie z trybu USB Audio 2.0 w systemieWindows wymaga zainstalowania sterownika. Bez niego wybranie opcji USB Audio 2.0 spowodujebrak sygnau wyjciowego. Szczegowe informacje na temat korzystania z ustawie USB Audiodla zaawansowanych uytkownikw mona znale na poprzednich stronach.Remote Code (Kod pilota)W tym menu s dostpne dwie opcje:Option 1 (Opcja 1): jest to ustawienie domylne, ktre zapewnia prawidow wsppracurzdzenia Stream Magic 6 jego pilotem zdalnego sterowania, w ktrym rwnie wybrano trybdomylny.Option 2 (Opcja 2): to ustawienie umoliwia uycie alternatywnego zestawu kodw. Naley jewybra w przypadku, gdy kody pilota odtwarzacza pokrywaj si z kodami uywanymi ju przezinnego pilota zdalnego sterowania.W przypadku wybrania ustawienia Option 2 (Opcja 2) konieczne jest wybranie tej samej opcjitake w pilocie urzdzenia Stream Magic 6. W tym celu:Aby wczy opcj 2, podczas wkadania baterii nacinij i przytrzymaj przyciskWoenie baterii bez przytrzymywania przycisku.spowoduje wczenie opcji 1.Language (Jzyk)Ta pozycja suy do zmieniania wersji jzykowej komunikatw wywietlacza.Po jej wybraniu jest wywietlana lista aktualnie dostpnych wersji jzykowych. Wybierz danwersj i nacinij przycisk Enter.Uwaga: odtwarzacz The Stream Magic 6 uruchomi si ponownie w celu uwzgldnienia zmianywersji jzykowej. Moe to potrwa ok. 30 sekund.Idle Mode (Tryb bezczynnoci)Dziki wczeniu trybu bezczynnoci odtwarzacz Stream Magic 6 mona przeczy w trybniskiego poboru energii za pomoc przycisku Standby/On (Tryb gotowoci/wczony). Zostajewtedy wyczony wywietlacz oraz wiele wewntrznych procesw i obwodw, co pozwalazmniejszy zuycie energii. Rnica midzy trybem bezczynnoci a trybem gotowoci polegana tym, e w trybie bezczynnoci gwny kontroler oraz obwody odpowiedzialne za poczenie zsieci Ethernet i sieci bezprzewodow pozostaj podczone do zasilania.W trybie bezczynnoci funkcja cznoci sieciowej pozostaje aktywna w tle. Oznacza to, eodtwarzacz Stream Magic 6 mona szybko przeczy ze stanu zawieszenia do stanu pracy,uywajc nie tylko panelu przedniego, pilota na podczerwie i magistrali sterujcej, ale takeaplikacji uruchomionej w systemie iOS na urzdzeniach iPhone lub iPad. Nie jest to moliwe, gdyurzdzenie znajduje si w trybie gotowoci.Wczenie trybu przedwzmacniacza cyfrowego pozwala na regulacj poziomu gonoci w trybiecyfrowej obrbki sygnau (DSP) przed przeksztaceniem sygnau w analogowy sygna dwikowyprzesyany do wzmacniacza.Zwykle sygna wyjciowy odtwarzacza Stream Magic 6 (i wikszoci innych elementwrdowych) jest przesyany w penej skali (z maksymalnym poziomem gonoci). Nastpniejest przekazywany do przedwzmacniacza, ktry suy do sterowania poziomem gonociwszystkich podczonych do niego rde dwiku.Aby wczy przedwzmacniacza cyfrowego, naley go najpierw aktywowa w menu ustawie.Przejd do opcji Settings (Ustawienia) -> Advanced (Zaawansowane) -> Digital Pre-amp Mode(Tryb przedwzmacniacza cyfrowego) i wybierz warto On (Wczony). Odtwarzacz Stream Magic6 bdzie wtedy reagowa na nacinicia przyciskw regulacji gonoci (+ i ) na pilocie.Moliwe jest take sterowanie gonoci za pomoc pokrta znajdujcego si z przoduurzdzenia.Jeli na wywietlaczu odtwarzacza Stream Magic 6 wywietlany jest ekran Now Playing (Terazodtwarzane), obracanie pokrta pozwala regulowa poziom gonoci. Nacinicie przyciskupowrotu lub przejcia do menu gwnego w celu przejcia do menu pozwala wykorzysta pokrtodo przegldania menu. Jeli po wejciu do menu chcesz szybko zmieni poziom gonoci,nacinij przycisk i, aby przej bezporednio do ekranu Now playing (Teraz odtwarzane), anastpnie uyj pokrta.Maksymalny poziom gonoci jest przedstawiany na wywietlaczu jako warto 0dB.Zmniejszenie poziomu gonoci poniej maksymalnego jest przedstawiane w postaci liczbujemnych, tzn. np. 12dB. Im wiksza liczba, tym wiksza redukcja sygnau, a wic cichszydwik. Jeli sygna jest wyciszony lub zupenie cichy, widoczny jest komunikat MUTE(Wyciszenie). Ekran sterowania gonoci jest wywietlany na krtko podczas jej regulacji, anastpnie urzdzenie wraca do wczeniej wywietlanego ekranu.Ostatnio uywane ustawienie gonoci zostaje zapamitane w momencie wyczenia urzdzenia.16Aby wczy tryb bezczynnoci za pomoc przycisku Standby/On (Tryb gotowoci/Wczony),naley go najpierw aktywowa w menu ustawie. Przejd do opcji Settings (Ustawienia) ->Advanced (Zaawansowane) -> Idle Mode (Tryb bezczynnoci) i wybierz warto On (Wczony).Krtkie nacinicie przycisku Standby/On (Tryb gotowoci/Wczony) pozwala przecza simidzy trybami pracy i bezczynnoci.Uwaga: po przeczeniu odtwarzacza w tryb bezczynnoci nie mona przeczy go w tryb pracyprzed upywem 5 sekund.Tryb gotowoci z niskim poborem energii mona wczy, naciskajc przycisk Standby/On (Trybgotowoci/Wczony) i przytrzymujc go przez ponad dwie sekundy. Kolejne nacinicie przyciskuStandby/On (Tryb gotowoci/wczony) powoduje pene wczenie urzdzenia. Naley jednakpamita, e nie mona tej operacji wykona za porednictwem sieci (tj. aplikacji dziaajcej wsystemie iOS) i e przejcie do trybu pracy trwa duej.
 • Page 17

  Wzmacniacz serii Azur lub amplituner AVJeli odtwarzacz Stream Magic 6 jest uywany w poczeniu z wzmacniaczem serii Azur lubamplitunerem AV, na ekranie Settings (Ustawienia) aplikacji mona wczy tryb wsppracyurzdzeniem Azur. Nastpnie naley okreli, czy wykorzystywany jest wzmacniacz CambridgeAudio serii Azur, czy amplituner AV. Odtwarzacz Stream Magic 6 i wzmacniacz lub amplitunerAV powinny by poczone za pomoc dostarczonego z urzdzeniem pomaraczowego kablamagistrali sterujcej, jak pokazano poniej.Opcja ta pozwala dostosowa nazwy wej cyfrowych tak, aby odpowiaday nazwom podczonychdo nich urzdze.Dostpne s trzy wejcia cyfrowe: USB Audio, koncentryczne S/PDIF, optyczne TOSLINK.Kade rdo jest domylnie nazwane wedug jego typu. Aby zmieni nazw rda, przejd dopozycji menu Settings (Ustawienia) -> Advanced (Zaawansowane) -> Edit Digital Input Names(Edycja nazw wej cyfrowych), zaznacz odpowiednie wejcie i wybierz je. Na ekranie pojawisi lista liter, a na grze wywietlona bdzie bieca nazwa rda. Aby usun istniejce litery,nacinij przycisk Stop/Delete (Zatrzymywanie/usuwanie) widoczny na dole po lewej stroniewywietlacza. Przechod midzy literami i wybieraj je kolejno, aby zmieni nazw wejcia. Pozakoczeniu wybierz symbol Return (Enter) na kocu listy liter (aby szybko przej do tegosymbolu, nacinij przycisk Home (Menu gwne) po prawej stronie wywietlacza). Nazwa zostaniewwczas zapisana, a na wywietlaczu ponownie pojawi si ekran Edit Digital Input Names(Edycja nazw wej cyfrowych).Factory Reset (Przywr. ustaw. fabrycznych)Uycie tej pozycji powoduje wyzerowanie wszystkich ustawie i przywrcenie ich wartocifabrycznych.Przed wykonaniem tej czynnoci konieczne jest zatwierdzenie monitu wywietlonego przezurzdzenie Stream Magic 6.Mona wwczas sterowa poziomem gonoci za pomoc przyciskw regulacji gonoci naekranie Now Playing (Teraz odtwarzane).Uwaga: przywrcenie ustawie fabrycznych skutkuje utrat wszystkich zapisanych stacji/transmisji oraz kluczy WEP/WPA wykorzystywanych do poczenia z sieci bezprzewodow.Stream Magic RemoteStream Magic Remote to bezpatna aplikacja do urzdze iPhone/iPod Touch/iPad umoliwiajcauycie tych urzdze do bezprzewodowego sterowania odtwarzaczem Stream Magic 6 i innymiproduktami marki Cambridge Audio zgodnymi z platform Stream Magic.Przy uyciu tej aplikacji mona sterowa wszystkimi funkcjami urzdzenia Stream Magic 6, w tymusug Stream Magic Radio, transmisjami strumieniowymi, odtwarzaniem plikw z serwera UPnP,zarzdzaniem zapisanymi w pamici stacjami/transmisjami, funkcj kolejkowania utworw itd.Moliwe jest rwnie wywietlanie okadki albumu i logo stacji (w stosownych przypadkach).Aplikacja Stream Magic Remote wymaga poczenia z sieci Wi-Fi lub z punktem dostpubezprzewodowego, ale odtwarzacz Stream Magic 6 mona poczy z routerem przy uyciu sieciWi-Fi lub sieci Ethernet.Wicej informacji na temat aplikacji Stream Magic Remote i innych aplikacji, ktre zostanudostpnione w przyszoci, mona znale w sklepie Apple App Store oraz pod adresem www.stream-magic.com.Urzdzenie Stream Magic 6 umoliwia sterowanie poziomem gonoci odtwarzania za pomocaplikacji mobilnej Stream Magic przy wykorzystaniu jednej z nastpujcych moliwoci: Uywanie przedwzmacniacza cyfrowego odtwarzacza Stream Magic 6.U ywanie wzmacniacza Cambridge Audio serii Azur lub amplitunera AV podczonego doodtwarzacza Stream Magic 6 za pomoc magistrali sterujcej.Tryb przedwzmacniacza cyfrowegoJeli w odtwarzaczu Stream Magic 6 wczony jest tryb przedwzmacniacza cyfrowego, aplikacjamobilna pozwala na bezporedni regulacj poziomu gonoci za pomoc suwaka znajdujcegosi na ekranie Now Playing (Teraz odtwarzane).17POLSKIEdit Digital Input Names (Edycja nazw wej cyfrowych)
 • Page 18

  Dane techniczneRozwizywanie problemwPrzetworniki cyfrowo-analogoweDwa przetworniki Wolfson WM8740, 24-bitoweW przypadku wystpienia jakichkolwiek problemw z odtwarzaczem Stream Magic 6 zalecanejest skorzystanie ze wskazwek zamieszczonych na naszej stronie internetowej pomocy, podadresem http://support.cambridgeaudio.com/.Filtrowanie sygnaw analogowychPodwjny, 2-biegunowy filtr Bessela, rnicowy, zwirtualn masWspczynnik THD przy 1 kHz, 0 dBfs< 0,001%, 24 bity (przy maksymalnym poziomiegonoci)Wspczynnik THD przy 1 kHz, 10 dBfs< 0,001% (przy maksymalnym poziomie gonoci)Wspczynnik THD przy 20 kHz, 0 dBfs< 0,002% (przy maksymalnym poziomie gonoci)Pasmo przenoszenia20 Hz20 kHz +/- 0,1 dB*Stosunek sygna/szum 112 dB (przy maksymalnym poziomie gonoci)Poziom cakowity zakce jitter< 130 pSPrzesuch przy 1 kHz> 100 dBPrzesuch przy 20 kHz< 90 dBWyjcia cyfroweS/PDIF (koncentryczne) i TOSLINK (optyczne)1624 bity, 3296 kHzFormaty audioWAV (niepoddane kompresji pliki PCM)1624 bity/3296 kHzFLAC (poddane kompresji bezstratnej pliki PCM)1624 bity/3296 kHzAIFF (niepoddane kompresji pliki PCM)16 bitw/3248 kHzMicrosoft Windows MediaTM Audio(standard WMA 9), 32320 kb/sMP3 (CBR lub VBR), 16320 kb/sAAC, HE AAC i AAC+(CBR lub VBR), 16320 kb/sOGG Vorbis, 32320 kb/sProtokoy transmisji strumieniowejRTSP (Real Time Streaming Protocol)MMS (Microsoft Media Server Protocol)HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)Listy odtwarzaniaASX (format list odtwarzania Microsoft), M3U, PLSPoczenie Wi-FiW standardzie IEEE 802.11 b/g lub n(wycznie pasmo 2,4 GHz)Szyfrowanie pocze Wi-FiWEP, WPA, WPA2Poczenie EthernetW standardzie IEEE 802.3, 10Base-T lub 100 Base-TZcza USB2 x USB w wersji 1.1 (maks. obcialno prdowakadego zcza to 1 A)Systemy plikwFAT32, NTFSNapicie zasilania100240 V prdu przemiennego (wybieraneprzecznikiem)Pobr mocy w trybie gotowoci< 0,5 WMaksymalny pobr mocy30 WWymiary 85 x 430 x 305 mmMasa4 kg* Po wyczeniu filtru o charakterystyce stromej* W przypadku internetowych stacji radiowych/usug transmisji strumieniowej danewyjciowe maj rozdzielczo 16 bitw i czstotliwo prbkowania odpowiedni dla danychzdekompresowanych. W zalenoci od czstotliwoci prbkowania strumienia danychczstotliwo prbkowania sygnau w odtwarzaczu moe mie warto 32 kHz, 44,1 kHz albo48 kHz.Odbierane strumienie danych o czstotliwoci prbkowania 32 kHz nie mog by kierowane dowyjcia S/PDIF lub TOSLINK.W przypadku strumieni danych skompresowanych faktyczna rozdzielczo bitowa jest z naturyrzeczy zalena od ogranicze techniki kodowania.W przypadku plikw odtwarzanych z lokalnych nonikw danych albo z serwera UPnP sygna nawyjciu ma rozdzielczo macierzyst 1624 bitw i czstotliwo prbkowania 32, 44,1, 48bd 96 kHz (z dokadnoci bitow).Informacje przydatne przy rozwizywaniu problemw zwizanych z usug Stream Magic monaznale w witrynie internetowej www.stream-magic.com, w obszarze pomocy.Poniej przedstawiono oglne wskazwki dotyczce rozwizywania problemw:W przypadku problemw z przyczeniem odtwarzacza Stream Magic 6 do sieci naley wykonanastpujce czynnoci:S prawd, czy komputer przyczony do tej samej sieci czy si z Internetem (tj. czy dziaazainstalowana na nim przegldarka internetowa).U pewnij si, e jest dostpny serwer DHCP albo e w odtwarzaczu Stream Magic 6 zostaskonfigurowany statyczny adres IP. W celu skonfigurowania statycznego adresu IP naleywybra kolejno pozycje Settings (Ustawienia) -> Network config (Konfiguracja sieci) -> EditConfig (Edycja ustaw. konfig.) w menu odtwarzacza, a po ukazaniu si monitu Auto (DHCP)?(Automatycznie (DHCP)?) wybra opcj No (Nie). Zalecane jest jednak uycie protokou DHCP.S prawd, czy sieciowa zapora ogniowa nie blokuje jakichkolwiek portw wychodzcych. Muszby dostpne przynajmniej porty UDP i TCP o numerach 80, 554, 1755, 5000, 6000 i 7070.U pewnij si, e punkt dostpu bezprzewodowego nie ogranicza cznoci z adresem MACskonfigurowanym w odtwarzaczu. Adres MAC odtwarzacza mona wywietli, wybierajckolejno pozycje Settings (Ustawienia) -> Network config (Konfiguracja sieci) -> View Config(Informacje o konfig.) -> MAC address (Adres MAC) w menu.W przypadku, gdy poczenie z sieci Wi-Fi jest szyfrowane, sprawd, czy w odtwarzaczuStream Magic 6 zosta wprowadzony waciwy klucz szyfrowania (kod dostpu). Pamitaj, ew przypadku kluczy w postaci tekstowej wana jest wielko liter. Jeli podczas czenia si zsieci zabezpieczon algorytmem szyfrowania na wywietlaczu urzdzenia Stream Magic 6pojawia si komunikat Wireless error (Bd poczenia z sieci bezprzewodow), po ktrymwystpuje cig 5 cyfr, upewnij si, e zosta wprowadzony prawidowy klucz szyfrowania.Jeli problem nadal wystpuje, konieczne moe by sprawdzenie ustawie konfiguracyjnychdotyczcych sieci.Jeli urzdzenie Stream Magic 6 czy si z sieci, ale nie odbiera okrelonych stacji z kataloguStream Magic, mg wystpi jeden z nastpujcych problemw:D ana stacja nie transmituje sygnau o tej porze dnia (np. dlatego, e jej serwer mieci si wkraju pooonym w innej strefie czasowej).Z serwerem danej stacji poczya si ju maksymalna dozwolona liczba uytkownikw. Stacja zakoczya dziaalno. cze do stacji podane w naszej bazie danych jest nieaktualne.P oczenie internetowe midzy serwerem (czsto znajdujcym si za granic) a urzdzeniemjest zbyt wolne. Sprbuj posucha danej stacji przy uyciu komputera (czc si z odpowiedni witryninternetow).Jeli stacji mona posucha za pomoc komputera, wypenij formularz dostpny pod adresemwww.stream-magic.com, aby powiadomi nas o tym problemie i umoliwi nam jego zbadanie.W przypadku problemw z odtwarzaniem plikw z serwera UPnP konieczne jest wykonanienastpujcych czynnoci:U pewnij si, e uyte oprogramowanie serwera UPnP obsuguje dany typ plikw. Niektreserwery nie obsuguj na przykad formatu FLAC.K orzystajc z urzdzenia Stream Magic 6, mona odtwarza jedynie pliki, ktre nie majzabezpieczenia DRM. Plikw zabezpieczonych za pomoc technologii DRM nie da siodtwarza na urzdzeniu Stream Magic 6. Mimo i niektre serwery s w stanie zatwierdzizgodno pliku z certyfikatem Microsoft Playsforsure, przeprowadzi odpowiedni operacjodszyfrowywania i dostarczy tak przygotowane dane do odtwarzacza Stream Magic 6, nie magwarancji, e ta funkcja zadziaa, poniewa jest obsugiwana jedynie przez serwer.D o odtwarzania plikw w formacie WAV lub FLAC o rozdzielczoci 24 bitw jest potrzebnepoczenie z sieci przewodow (Ethernet). W przeciwnym razie mog wystpi problemy zprzepustowoci.S prawd, czy urzdzenie Stream Magic 6 obsuguje dany typ pliku. Obecnie obsugiwane sformaty WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC i WAV. Odtwarzacz Stream Magic 6 nie jest zgodnyz formatami ALAC, WMA Pro, WMA z kompresj bezstratn, RAW, AU i wszelkimi innymiformatami, ktrych tu nie wymieniono.W przypadku problemw z odtwarzaniem plikw z nonikw podczanych do gniazda USBkonieczne jest wykonanie nastpujcych czynnoci:S prawd, czy urzdzenie Stream Magic 6 obsuguje dany typ pliku. Obecnie obsugiwane sformaty WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC i WAV.O dtwarzacz Stream Magic 6 nie jest zgodny z formatami ALAC, WMA Pro, WMA z kompresjbezstratn, RAW, AU i wszelkimi innymi formatami, ktrych tu nie wymieniono.K orzystajc z nonikw podczonych do gniazda USB, za pomoc urzdzenia StreamMagic 6 mona odtwarza jedynie pliki, ktre nie maj zabezpieczenia DRM. Pliki z takimzabezpieczeniem nie s obsugiwane.S prawd, czy podczone do zcza USB odtwarzacza urzdzenie nie wymaga prdu zasilaniao nateniu wyszym ni 1 A (dotyczy to nonikw danych, ktre s zasilane ze zcza USB). Upewnij si, e podczony nonik danych zosta sformatowany zgodnie z systemem plikwFAT32.W any jest take sposb rozmieszczenia danych na noniku lokalnym, poniewa zaley odniego wielko bazy danych tworzonej dynamicznie przez odtwarzacz Stream Magic 6 w trakcieprzegldania zawartoci nonika. Zaleca si tworzy oddzielne foldery dla kadego wykonawcy,a wewntrz nich odrbne podfoldery dla kadego albumu danego wykonawcy. Przegldanie zapomoc odtwarzacza Stream Magic 6 zawartoci nonika z pojedynczymi folderami, w ktrychznajduj si tysice utworw, wymaga znacznie wicej czasu, przy czym czas ten wydua sistopniowo.W razie koniecznoci oddania urzdzenia do serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego naleysi skontaktowa ze sprzedawc.18
 • Page 19

  Cambridge Audio to marka naleca do firmy Audio Partnership Plc.Oficjalna siedziba: Gallery Court, Hankey Place,Londyn, SE1 4BB, Wielka BrytaniaRejestracja w Anglii pod numerem 2953313. 2012 Cambridge Audio LtdAP31080/1www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info