Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
Wi-Fi-informatie
FCC-verklaring
Waarschuwing: Blootstelling aan radiofrequentiestralen.
Het apparaat dient zo te worden gebruikt dat de kans op menselijk contact bij normale
bedienig tot een minimum wordt beperkt.
Wanneer een externe antenne op het apparaat wordt aangesloten, dient de antenne
zo te worden geplaatst dat de kans op menselijk contact bij normale bediening tot een
minimum wordt beperkt. Deze zender mag niet in de buurt van een andere zender of
antenne worden geplaatst of samen met een andere zender of antenne worden gebruikt.
Kennisgeving van de Federal Communications
Commission
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van
Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zorgen bij
installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
interferentie.
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen.
Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en
gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter
geen garantie dat bij een specieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal
optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van
radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten,
wordt de gebruiker geadviseerd te proberen deze interferentie te corrigeren met een of
meer van de volgende maatregelen:
• Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan de groep waarop
de ontvanger is aangesloten.
• Vraag de verkoper of een deskundig radio/televisietechnicus om advies.
FCC-waarschuwing: Elke verandering of aanpassing aan het apparaat die niet
uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de
regels, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen tenietdoen.
BELANGRIJKE MEDEDELING:
FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:
Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn bepaald
voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd en
gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.
Deze zender mag niet in de buurt van een andere zender of antenne worden geplaatst of
samen met een andere zender of antenne worden gebruikt.
Vanwege een rmware-beperking is het gebruik van dit apparaat in het frequentiebereik
van 2,4 GHz in de VS beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11.
Aanpassingen
De FCC eist dat de gebruiker ervan op de hoogte wordt gesteld dat elke verandering of
aanpassing aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk door Cambridge Audio is goedgekeurd,
de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, teniet kan doen.
Canada-Industry Canada (IC)
Dit klasse B digitale apparaat is in overeenstemming met de Canadese ICES-003
Dit apparaat is in overeenstemming met de Industry Canada licence-exempt RSS
norm(en). Voor de bediening van het apparaat gelden de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat kan geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke
interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenst functioneren van het
apparaat kan veroorzaken.
Op basis van de regelgeving van Industry Canada kan deze radiotransmitter uitsluitend
VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOOR
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
Wij, Cambridge Audio, gevestigd Gallery Court, Hankey Place, Londen SE1 4BB,
Verenigd Koninkrijk, verklaren hierbij dat wij de volledige verantwoordelijkheid
aanvaarden dat dit apparaat,
Stream Magic 6 met Wi-Fi-module,
waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan deel 15 van de FCC-
voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken,
en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, waaronder
storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Ventilatie
BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit iets
bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een
kast zonder voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren,
zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met de leverancier van het apparaat voor advies.
Plaatsen
Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een warmtebron.
Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ook
locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. De eenheid
kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een dicht
gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en
dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging
van het product zelf.
In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een
week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de nieuwe
componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode
verbeteren.
Stroombronnen
Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
energiemaatschappij.
Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt gebruikt. Het
gebruikt dan <0.5W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit op het achterpaneel.
Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken, trek dan de stekker uit het
stopcontact.
Overbelasting
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie en
gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen mag u de
tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.
Schoonmaken
Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge,
stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddel
bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.
Weggooien van batterijen
Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of milieuafval.
Onderhoud
Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schok
krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer. För din egen säkerhet
bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner försiktigt innan du försöker att ansluta
apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från
enheten samt förlänga dess bruksliv:
4
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info