Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
32
Bedankt voor uw aanschaf van de Cambridge Audio Topaz AM1 of AM5
stereoversterker. Wij zijn ervan overtuigd, dat u er vele jaren luisterplezier aan zult
beleven. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, zijn de AM1 en AM5
gebaseerd op drie basisprincipes verbluffende prestaties, gebruiksgemak en
ongelofelijke gebruikswaarde.
Het apparaat ondersteunt een groot aantal verschillende bronnen. De Topaz AM5
heeft een voorpaneel met aansluiting voor mp3- en pmp-invoer waarop een
koptelefoon of een line-level-uitgang van de meeste draagbare spelers kan worden
aangesloten.
Als onderdeel van onze nieuwe Topaz-serie heeft dit product bovendien een
behuizing met versterkt voorpaneel, robuust wrap-over deksel en met zorg
ontworpen resonantie absorberende mechanische onderdelen.
Uw versterker kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.
Bespaar daarom niet op de kwaliteit van uw bronapparatuur, luidsprekers of
bekabeling. Vanzelfsprekend bevelen wij vooral bronapparatuur en luidsprekers
uit het Cambridge Audio-assortiment aan; deze zijn speciaal ontworpen om te
voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als dit product. Uw verkooppunt kan u
tevens voorzien van verbindingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende
kwaliteit, zodat u zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt.
Dank u dat u de tijd neemt om deze handleiding te lezen; wij raden u aan deze te
bewaren voor toekomstig gebruik.
Matthew Bramble
Technisch directeur Cambridge Audio
en het AM1/5-ontwikkelingsteam.
Inhoud Inleiding
Inleiding.....................................................................................................32
Belangrijke veiligheidsinstructies............................................................33
Beperkte garantie.....................................................................................34
Aansluitingen achterpaneel.....................................................................35
Bedieningselementen voorzijde ..............................................................35
Aansluitingen ............................................................................................36
Problemen verhelpen ...............................................................................37
Technische specificaties ..........................................................................37
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
hoogte van:
l
Nieuwe producten
l
Software-upgrades
l
Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en
wedstrijden!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het
product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte
informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en
auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch
geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
de respectieve eigenaren.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2011
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio TOPAZ AM1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio TOPAZ AM1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info