Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
AM1
AM5
33
NEDERLANDS
Lees voor uw eigen veiligheid de volgende belangrijke veiligheidsinstructies goed
door vóór u dit apparaat probeert aan te sluiten op de netvoeding. Ze helpen u
bovendien het beste uit uw apparaat te halen en de levensduur van het apparaat
te verlengen:
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Let goed op alle waarschuwingen.
4. Houd u aan alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de
instructies van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.
9. Breng de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet in
gevaar. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene breder
is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en daarnaast een
derde aardingspin. De brede pin of de aardingspin zijn aangebracht voor uw
veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, vraag dan
een elektricien het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Bescherm het netsnoer en zorg dat er niet op kan worden gelopen en dat het
niet klem kan komen te zitten, met name bij stekkers en stekkerdozen en bij
de plek waar het uit het apparaat komt.
11. Gebruik uitsluitend hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn
gespecificeerd.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend met karren, standaards,
driehoeksstandaards, beugels of tafels die door de fabrikant zijn
gespecificeerd of met het apparaat zijn meegeleverd. Wanneer u
gebruik maakt van een kar, wees dan voorzichtig als u de
combinatie verplaatst, om te voorkomen dat deze kantelt en letsel
veroorzaakt.
13. Haal het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het langere tijd niet
gebruikt wordt.
14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerde personen. Onderhoud is nodig
als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld als het netsnoer of de
stekker is beschadigd, als er vocht of voorwerpen in het apparaat zijn
terechtgekomen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
normaal functioneert of is gevallen.
WAARSCHUWING
– Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of
elektrische schokken te beperken.
– Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden
blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonnestraling, vuur, etc.
Het apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het mogelijk is de stekker uit het
stopcontact te trekken (of de stekker van van het aangesloten apparaat uit de
achterkant van de versterker). Wanneer de voedingsstekker wordt gebruikt voor
het uitzetten, moet deze goed bereikbaar blijven. Gebruik alleen de met dit
apparaat meegeleverde voedingskabel.
Zorg dat er om het apparaat ruim voldoende ventilatieruimte is (minimaal 10 cm
vrije ruimte rondom). Zet geen voorwerpen op het apparaat. Plaats het apparaat
niet op tapijt of een andere zachte stof en zie erop toe dat de luchtinlaat- en
uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd. Bedek de ventilatiesleuven niet met
artikelen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan druppels
of spatten van water of andere vloeistoffen. Plaats geen met vloeistof gevulde
objecten, zoals vazen, op het apparaat.
Belangrijke veiligheidsinstructies
Een bliksemflits met pijl in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker
voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke spanning’ in de behuizing
van het product, die mogelijk groot genoeg is om personen bloot te stellen aan het
gevaar van een elektrische schok.
De gelijkzijdige driehoek met uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te wijzen op
belangrijke bedienings- of onderhoudsinstucties in de onderhoudshandleidingen
voor dit apparaat.
Het symbool op dit product geeft aan dat het behoort tot
beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd).
WEEE-symbool
De doorgestreepte vuilnisbak is het symbool van de Europese Unie
voor elektrische en elektronische apparaten die apart moeten worden
ingezameld en verwerkt. Dit product bevat elektrische en
elektronische onderdelen die moeten worden hergebruikt, gerecycled
of teruggewonnen en niet mogen worden weggegooid bij het
ongesorteerde huishoudelijke afval. Breng het apparaat terug of neem voor meer
informatie contact op met de geautoriseerde leverancier bij wie u dit product hebt
gekocht.
CE-markering
Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor
laagspanning (2006/95/EG), voor elektromagnetische
compatibiliteit (2004/108/EG) en voor ecodesign-vereisten voor
energiegerelateerde producten (2009/125/EG) wanneer het wordt gebruikt
en geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding. Om te blijven
voldoen aan deze richtlijnen, dient u uitsluitend accessoires van Cambridge
Audio bij dit product te gebruiken en dient u het onderhoud over te laten aan
gekwalificeerd personeel.
C-Tick-markering
Dit product voldoet aan de eisen van de Australische Communicatie
Autoriteit voor radiocommunicatie en elektromagnetische
compatibiliteit.
GOST-R-markering
Dit product voldoet aan de Russische veiligheidsnormen voor
elektronica.
FCC-regels
Opmerking: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE
RADIO- OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN NIET-
GEAUTORISEERDE AANPASSINGEN AAN DEZE APPARATUUR. DERGELIJKE
AANPASSINGEN KUNNEN DE MACHTIGING VOOR DE GEBRUIKER OM DE
APPARATUUR TE BEDIENEN, ONGELDIG MAKEN.
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal
apparaat van Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze limieten zorgen bij installatie in een
woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
interferentie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en
kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de
instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke
interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een
specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van
radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te
zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen deze interferentie te corrigeren
door een of meer van de volgende maatregelen:
– Richt de ontvangtantenne anders of plaats deze ergens anders.
– Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
– Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan de groep
waarop de ontvanger is aangesloten.
– Vraag de leverancier of een deskundig radio-/televisietechnicus om advies.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio TOPAZ AM1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio TOPAZ AM1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info