Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
34
Ventilatie
BELANGRIJK - Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Stapel geen
apparaten op elkaar. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld
een boekenkast of kast, waar de ventilatie onvoldoende is.
Zorg dat er geen kleine voorwerpen door ventilatiesleuven kunnen vallen. Mocht
dit toch gebeuren, zet het apparaat dan direct uit, trek de stekker uit het
stopcontact en vraag uw verkooppunt om advies.
Plaatsing
Kies de plaats waar u het apparaat gaat installeren, met zorg. Vermijd plaatsen
waar direct zonlicht op valt of die zich in de buurt van een warmtebron bevinden.
Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het
apparaat. Vermijd ook plaatsen die erg stoffig of vochtig zijn of die blootstaan aan
trillingen of extreme kou. Het apparaat kan worden gebuikt in een gematigd
klimaat.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd op een stevige en vlakke ondergrond.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld een boekenkast of
kast. Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond of plank. Het apparaat
kan vallen en ernstig letsel toebrengen aan een kind of volwassene, en het
product ernstig beschadigen. Zet geen andere apparatuur op het apparaat.
Vanwege het magnetisch strooiveld van het apparaat mogen geen draaitafels of
kleurentelevisies in de buurt worden geplaatst, in verband met mogelijke
interferentie.
Elektronische audiocomponenten hebben een inloopperiode van ongeveer een
week (indien dagelijks enkele uren gebruikt). Zoveel tijd hebben de nieuwe
componenten nodig om te stabiliseren; de geluidskwaliteit wordt in deze periode
beter.
Voedingsbronnen
Gebruik het apparaat alleen met een voedingsspanning die op het label is
aangegeven. Als u niet zeker bent van de voedingsspanning bij u thuis, neem dan
contact op met uw verkooppunt of uw energieleverancier.
Met de schakelaar op het voorpaneel kunt u het apparaat uitschakelen. Wij
adviseren u de stekker uit het stopcontact te nemen als u het apparaat langere tijd
niet gebruikt.
Overbelasting
Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot brand of
elektrische schokken. Overbelaste stopcontacten of verlengsnoeren, gerafelde
voedingskabels, beschadigde of gebarsten kabelisolatie en beschadigde stekkers
zijn gevaarlijk. Ze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
Sluit alle voedingskabels goed aan. Om gezoem en ruis te voorkomen, is het beter
om de verbindingskabels niet samen te bundelen met het netsnoer of de
luidsprekersnoeren.
Schoonmaken
Maak de behuizing van het apparaat schoon met een droge, niet pluizende doek.
Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
schuurmiddelen bevatten. Gebruik geen spuitbus op of in de buurt van het
apparaat.
Batterijen verwijderen
Verwijder lege batterijen in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften
voor afvalverwerking.
Luidsprekers
Controleer voordat u iets op luidsprekers gaat aansluiten of alle voeding is
uitgeschakeld en gebruik alleen passend aansluitmateriaal.
Onderhoud
Deze apparaten mogen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer nooit
het apparaat te repareren, te demonteren of aan te passen als er een probleem
optreedt. U kunt een ernstige elektrische schok krijgen als u deze waarschuwing
in de wind slaat. Neem in geval van een probleem of storing contact op met uw
verkooppunt.
Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en
arbeid (onder voorbehoud van de volgende voorwaarden). Cambridge Audio zal dit
product of defecte onderdelen van dit product herstellen of vervangen (naar
goeddunken van Cambridge Audio). Garantieperioden kunnen van land tot land
verschillen. Neem bij twijfel contact op met uw verkooppunt en zorg dat u het
aankoopbewijs goed bewaart.
Neem, als u gebruik wilt maken van de garantie, contact op met het officiële
verkooppunt van Cambridge Audio waar u dit product hebt gekocht. Indien uw
verkooppunt niet is toegerust om de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit
te voeren, kan het product door uw verkooppunt worden teruggestuurd naar
Cambridge Audio of naar een officiële onderhoudsmonteur van Cambridge Audio.
U dient dit product te retourneren in de oorspronkelijke verpakking of in een
andere verpakking die dezelfde bescherming biedt.
Om gebruik te kunnen maken van de garantie, dient u een aankoopbewijs in de
vorm van een verkoopbon of een gekwiteerde factuur te overleggen, als bewijs dat
het product binnen de garantieperiode valt.
Deze garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
is gewijzigd of verwijderd of (b) indien dit product niet is gekocht bij een officieel
verkooppunt van Cambridge Audio. U kunt contact opnemen met Cambridge Audio
of met de distributeur van Cambridge Audio in uw land om te bevestigen dat uw
product een ongewijzigd serienummer bevat en/of dat u het product hebt gekocht
bij een officieel verkooppunt van Cambridge Audio.
Deze garantie dekt geen cosmetische beschadigingen of beschadigingen die het
gevolg zijn van overmacht, een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik,
onachtzaamheid, commercieel gebruik of aanpassing van het product of van een
onderdeel van het product. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van
onjuist gebruik, onjuist onderhoud of onjuiste installatie of van pogingen tot
reparatie door anderen dan Cambridge Audio, een verkooppunt van Cambridge
Audio of een onderhoudsmonteur die gemachtigd is om garantiewerkzaamheden
voor Cambridge Audio uit te voeren. Indien ongeoorloofde reparaties worden
uitgevoerd, vervalt deze garantie. Deze garantie dekt geen producten die ‘in de
huidige staat’ of ‘inclusief alle gebreken’ zijn verkocht.
REPARATIES OF VERVANGINGEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN, ZIJN DE
EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO
AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE BIJKOMENDE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOOR SCHENDING VAN EEN EXPLICIETE OF
IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN
TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT ZIJ
ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR
NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE GARANTIE VAN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Omdat sommige landen en sommige staten van de Verenigde Staten de uitsluiting
of beperking van incidentele schade of vervolgschade of impliciete garanties niet
toestaan, is het mogelijk dat de hierboven genoemde uitsluitingen niet voor u
gelden. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook
andere wettelijke rechten, die van staat tot staat en van land tot land kunnen
verschillen.
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
Beperkte garantie
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio TOPAZ AM1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio TOPAZ AM1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info