Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
AM1
AM5
35
NEDERLANDS
Aan/Uit
Hiermee zet u het apparaat aan en uit.
Bass en Treble (lage en hoge tonen) (alleen AM5)
Deze knoppen zijn voor de fijnregeling van de toonbalans. In de middelste stand
hebben deze knoppen geen effect. Ze passen alleen het geluid aan dat door de
luidsprekers komt en hebben geen invloed op de signalen die via de Rec Out-
aansluitingen worden doorgegeven. Wanneer de muziekopname van mindere
kwaliteit is of wanneer de geluidskwaliteit door andere factoren wordt beïnvloed,
kan het nodig zijn dit met de toonregeling te compenseren.
Volume
Knop om het volume harder of zachter te zetten. Deze knop bedient het volume
van de luidsprekeruitvoer, maar heeft geen invloed op de signalen die via de Rec
Out-aansluitingen worden doorgegeven. Wij raden aan de volumeknop vóór het
inschakelen van de versterker geheel naar links te draaien.
Balans (Balance)
Met deze knop kunt u de relatieve uitvoerniveaus van de linker- en rechterkanalen
bijstellen. In de middelste stand is de uitvoer van elk kanaal gelijk. Deze knop
regelt alleen het geluid dat door de luidsprekers komt en heeft geen invloed op de
signalen die via de Rec Out-aansluitingen worden doorgegeven.
Bronkeuzeschakelaar
(bd/dvd, cd, tuner/DAB, mp3/aux)
Hiermee kunt de invoerbron kiezen waarnaar u wilt luisteren. Het geselecteerde
signaal wordt ook naar de Rec Out-aansluitingen geleid, zodat u het kunt
opnemen. Wijzig de invoerbron niet tijdens het opnemen.
Mp3-invoer (alleen AM5)
Op deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereostekker een
draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler, aansluiten. Wanneer het
audioapparaat eenmaal is aangesloten, wordt dit als invoerbron gekozen als de
keuzeschakelaar op ‘mp3/aux’ staat.
Opmerking: Als u de mp3/aux-aansluiting aan de achterzijde wilt gebruiken, moet
u eerst de plug aan de voorzijde van de versterker verwijderen.
Bedieningselementen voorzijde
BalanceTre bleBass
On / Off
AM5
Integrated Amplifier
Volume
MP3 In
CD
BD / DVD
MP3 / Aux
Tun er /
DAB
Balance
On /
Off
AM1
Integrated Amplifier
Volume
CD
BD / DVD
MP3 / Aux
Tun er / DAB
Zorg ervoor dat geen loshangende kabels kortsluiting kunnen veroorzaken.
Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig vastzitten, zodat een goede
elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.
AC-voedingskabel
Pas nadat u alles hebt aangesloten, steekt u de stekker van de AC-voedingskabel
in het stopcontact en zet u de versterker aan.
Aansluitingen achterpaneel
Audio-ingangen
Deze ingangen kunnen worden aangesloten op elk ‘line-level’-bronapparaat, zoals
de audiouitgangen van een dvd-speler, een satelliet- of kabelontvanger, etc.
Rec Out
Sluit deze aansluitingen aan op een tapedeck of op de analoge
opnameaansluiting van een MiniDisc of cd-recorder.
Luidsprekeraansluitingen
Sluit de kabels van de linkerluidspreker aan op Links positief en negatief en die
van de rechterluidspreker op Rechts positief en negatief. In alle gevallen is de rode
ingang de positieve en de zwarte de negatieve aansluiting.
1
2
3
1
2
3
4
1 2 3
1 2 3 4
4
4
5
5
6
6
1 3 4 5
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio TOPAZ AM1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio TOPAZ AM1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info