Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
Your music + our passion
CD5/CD10
NEDERLANDS
Compact disc speler
Gebruikershandleiding
42
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  CD5/CD10

  Your music + our passion

  NEDERLANDS

  Compact disc speler
  Gebruikershandleiding
  42 • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding ......................................................................................................................42

  Bedankt voor uw aanschaf van de Cambridge Audio Topaz CD5/10 cd-speler. Wij
  zijn ervan overtuigd dat u er jarenlang luisterplezier aan zult beleven. Net als alle
  andere producten van Cambridge Audio, is de CD5/10 gebaseerd op drie
  basisprincipes – verbluffende prestaties, gebruiksgemak en uiterste
  hoogwaardigheid.

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen .........................................................................43
  Beperkte garantie ......................................................................................................44
  Aansluitingen achterzijde ..........................................................................................45
  Bedieningspaneel voorzijde ......................................................................................45
  Afstandsbediening .....................................................................................................46
  Bediening....................................................................................................................47
  Technische specificaties ...........................................................................................48
  Problemen verhelpen.................................................................................................49

  Ook tijdens de ontwikkeling heeft ons onderzoeks- en ontwikkelingswerk - waarvan
  uitgebreide luistertests deel uitmaken - niet stilgestaan. Wij hebben dan ook een
  groot aantal fijne kneepjes en verbeteringen ontwikkeld in onze circuits en layouts,
  om de geluidskwaliteit nog verder te verfijnen.
  Voor de kritieke conversie van digitale naar analoge signalen beschikt de CD5 over
  een WM8725 DAC van Wolfson Microelectronics. De CD10 heeft een nog meer
  verfijnde DAC, namelijk de WM8761, en ondersteuntt bovendien digitale S/PDIFuitvoer. Daarnaast zijn wij overgegaan op tweezijdige surfacemount, waardoor
  wirelinks overbodig zijn en alle signaalpaden worden verkort.
  Beide uitvoeringen ondersteunen het afspelen van normale pcm-bestanden vanaf
  redbook-cd’s (cd-da), alsmede van zowel mp3- als wma-bestanden.
  De CD5/10 is bovendien uitgevoerd in een nieuw design, met een dikker, verstijfd
  frontpaneel, een stabielere sluitklep en tweelagig gedempte voetjes, die alle
  bijdragen tot een lagere resonantie.
  Uw cd-speler kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.
  Bespaar daarom niet op uw versterker, luidsprekers of bekabeling.
  Vanzelfsprekend bevelen wij vooral kabels uit het Cambridge Audio Azur-sortiment
  aan; die zijn speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen
  als onze cd-spelers. Uw verkooppunt kan tevens Cambridge Audioaansluitmateriaal leveren, waarmee u zeker kunt zijn dat alle mogelijkheden van
  uw systeem optimaal worden benut.
  Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen; wij raden u aan, deze bij
  de hand te houden voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble
  Technisch directeur Cambridge Audio
  en het Topaz productieteam

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
  hoogte van:
  ● Nieuwe producten
  ● Software-upgrades
  ● Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en
  wedstrijden!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het
  product zo eenvoudig mogelijk te maken.. De in dit document verstrekte
  informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
  nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
  voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
  zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en
  auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch
  geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
  mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
  handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
  de respectievelijke eigenaren.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2009

  42 • Page 3

  CD 5
  CD10
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
  het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
  prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
  1. Lees deze voorschriften.
  2. Bewaar deze voorschriften.
  4. Volg alle voorschriften op.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
  6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
  7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
  fabrikant.
  8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.
  9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
  stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
  Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De
  brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen
  veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past,
  contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
  stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
  of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het
  punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
  fabrikant.
  12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
  houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht
  wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
  voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat,
  om omkantelen te voorkomen.
  13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer
  het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
  Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
  beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
  vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
  apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
  functioneert of is gevallen.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
  gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
  spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
  personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor
  de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
  onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
  Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel
  geïsoleerde) constructie is.

  AEEA-symbool
  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
  Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
  apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
  elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
  gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
  het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met
  de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.

  CE-teken
  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
  2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
  compatibiliteit) en 2005/32/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
  adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
  onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  C-Tick-teken
  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
  Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.

  Ross Test Zegel
  Dit product voldoet
  veiligheidskeurmerk.

  aan

  de

  Russische

  elektronische

  WAARSCHUWING

  FCC-wetgeving

  – Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
  eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.

  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIOOF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN
  AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE
  GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.

  – De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan
  overmatigeverhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de
  stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
  achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
  om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
  meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
  eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom). Zet
  geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een
  ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet.
  Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
  gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld
  aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water
  erin op het apparaat, zoals een vaas.

  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
  voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCCregelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een degelijke
  bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
  huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie
  en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming
  met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke
  storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat
  storingen optreden in een bepaalde installatie.
  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
  wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
  volgende maatregelen te corrigeren:
  - Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
  ontvanger is aangesloten.
  - Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  43

  NEDERLANDS

  3. Neem alle waarschuwingen in acht. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie
  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapel geen
  meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een
  boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat kleine
  objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat
  dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de
  leverancier van het apparaat voor advies.

  Plaatsen
  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
  warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
  eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
  stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een
  dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid niet op een
  instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstig
  letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een
  week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de
  nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze
  periode verbeteren.

  Stroombronnen
  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
  markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
  u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
  energiemaatschappij.
  Druk op de toets op het voorpaneel om het apparaat uit te schakelen. Wij adviseren
  u de stekker uit het stopcontact te nemen als u het langere tijd noiet gebruikt.

  Overbelasting
  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
  en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
  verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
  en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
  of brand.

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
  uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
  Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of
  vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land
  tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
  aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
  Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit
  te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio
  of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient
  dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die
  een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
  aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
  factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
  is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij
  een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de
  distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een
  ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
  ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
  modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
  schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot
  reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audioleverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft
  om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie
  waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig. Deze
  Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE
  GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
  GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
  OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
  GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
  IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
  UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE
  VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
  mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
  luidsprekersnoeren.

  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
  van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
  bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u
  specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die
  van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.

  Schoonmaken

  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw
  leverancier.

  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge,
  stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
  schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen
  Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Verwijder
  oude batterijen met zorg en in overeenstemming met de plaatselijk geldende
  milieuvoorschriften voor recycling van elektronische apparatuur.

  Luidsprekers
  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
  gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud
  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
  apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
  optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
  schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

  44 • Page 5

  CD 5
  CD10
  Aansluitingen achterzijde

  Manufactured in an
  ISO9001 approved facility

  Line Output

  This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference,
  including interference that may cause undesired operation.

  Designed and engineered in London, England

  Topaz CD10 Compact Disc Player
  www.cambridge-audio.com

  Power AC

  2
  1

  3

  Right

  Right
  S/P DIF Co-axial

  Class 1 Laser Product
  Luokan 1 Laserplaite
  Klass 1 Laserapparat

  Mains Voltage Selector Switch
  115V/230V AC~50/60Hz

  Left

  Left

  Digital Output

  Rated Power Consumption: 15W

  Line Output

  Caution
  Serial Number Label Removed

  Made under licence in China

  1

  S/P DIF coaxiale digitale uitgang (alleen CD10)

  2

  Voor invoer in een zelfstandige DAC, zoals de Cambridge Audio DacMagic*, of een
  digitaal opnameapparaat. Gebruik voor de beste resultaten een hoge-kwaliteits
  75ohm digitale RCA-aansluitkabel (niet een voor normaal audiogebruik).

  Lijnuitgang

  Gebruik aansluitkabels van goede kwaliteit voor de lijnuitgang van deze
  aansluitingen naar uw versterker. Voor de beste resultaten en prestaties bevelen
  wij aan, het apparaat aan te sluiten op een Cambridge Audio versterker.

  * Kijk voor meer informatie op de DacMagic-pagina op de Cambridge Audiowebsite: www.cambridgeaudio.com/products.php

  3

  AC-voedingsaansluiting

  Steek pas nadat u de versterker hebt aangesloten de stekker van de ACvoedingskabel in het stopcontact en zet dan het toestal aan. Uw cd-speler is nu
  klaar voor gebruik.

  Bedieningspaneel voorzijde

  3

  1

  2

  Aan/Uit

  Schakelt het apparaat aan en uit.

  2

  Infraroodsensor

  Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een
  vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.

  3

  Display

  Alfanumerieke tekens geven afspeelinformatie. Als u een disk hebt geplaatst,
  heeft de cd-speler enkele seconden nodig om de inhoudsopgave (TOC) op de disk
  te lezen. In het display ziet u dan het aantal tracks op de cd en de totale lengte van
  de cd.

  4

  4

  5

  6

  7

  Openen/Sluiten

  Hiermee opent en sluit u de cd-lade. Druk zodra u een cd hebt geplaatst op
  Openen/Sluiten om de lade te sluiten.

  5

  Afspelen/Pauze

  Toets voor afspelen en pauzeren.

  6

  Stop

  Stopt het afspelen van de cd.

  7

  Overslaan/Zoeken

  Hiermee kunt u tracks overslaan en op de tracks nummers zoeken. Druk kort op
  deze toets als u eentrack wilt overslaan. Houd de toets ingedrukt om op een track
  te zoeken.

  45

  NEDERLANDS

  1 • Page 6

  Afstandsbediening
  De Topaz CD5 en CD10 worden geleverd met een afstandsbediening. Met de
  blauwe toetsen kan bovendien een bijpassende Topaz AM10 versterker of een
  SR10 stereo-ontvanger worden bediend.
  Gebruik altijd een CR2025 lithium-knoopbatterij.

  Openen/Sluiten
  Opent en sluit de cd-lade.

  Nummer van de track selecteren
  Druk op het nummer van de gewenste track. Het afspelen start
  automatisch vanaf het begin van de track.

  Prog
  Hiermee kunt u een unieke volgorde van maximaal 20 tracks
  programmeren. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk
  ‘Bediening’ in deze handleiding.

  Prog Clear
  Wist een geprogrammeerde volgorde. Zie het hoofdstuk verderop in deze
  handleiding.

  Pauze/

  Stop/

  Afspelen

  Druk op de betreffende knop om het afspelen van de cd te onderbreken, te
  stoppen of te starten.

  Overslaan
  Rechtertoets - Druk eenmaal om een track verder te gaan.
  Linkertoets - Druk eenmaal om een track terug te gaan.

  Scannen
  Indrukken en vasthouden om op de geselecteerde track te zoeken. Rechter toets
  voor snel vooruit, linkertoets voor terugspoelen.

  Random (Willekeurige volgorde), Repeat (Herhalen),
  Remain (Resterend)
  Raadpleeg voor de functies van deze toetsen het hoofdstuk ‘Bediening’ in deze
  handleiding.

  AM10/SR10 (blauwe pictogrammen)
  Alleen voor het bedienen van een Topaz AM10 of SR10.

  Volumeregeling voor een SR10/AM10.

  Wijzigt bron voor een SR10/AM10.

  Onderdrukt de uitvoer van een SR10/AM10.
  Opmerking: Deze toetsen werken alleen bij een Topaz SR10/AM10 en zijn niet
  compatibel met Cambridge Audio Azur versterkers/ontvangers of apparatuur van
  andere fabrikanten.

  46 • Page 7

  CD 5
  CD10

  Bediening
  Disks plaatsen en uitnemen

  Tracks afspelen in willekeurige volgorde.

  1. Druk op de toets Openen/Sluiten.

  1. Controleer of de disk is geplaatst.

  2. Plaats, zodra de lade geheel naar buiten is gekomen voorzichtig een disk met
  het label naar boven in de lade.

  2. Druk op de toets Random op de afstandsbediening. Op het display verschijnt
  ‘RAN ON’.

  3. Druk weer op de toets Openen/Sluiten om de lade te sluiten. Als de disk correct
  is geladen en de lade is gesloten, leest de cd-speler de disk en geeft de inhoud
  weer.
  4. De lade kan op elk gewenst moment worden geopend door op de toets
  Openen/Sluiten te drukken. Neem de disk alleen uit wanneer de lade geheel
  geopend is.
  Opmerking:
  – Leg geen andere voorwerpen dan een cd in de lade. Vreemde voorwerpen
  kunnen het mechanisme beschadigen.
  – Forceer de lade tijdens het openen en sluiten niet met de hand.

  3. Druk op . De cd-speler speelt de hele disk in willekeurige volgorde af. U kunt
  ook tijdens het afspelen op de toets Random drukken om de functie in te
  schakelen.
  4. Druk op Random wanneer de functie wilt uitscgakelen. De disk wordt dan tot het
  einde in de opgenomen volgorde afgespeeld.

  – Houd de lade gesloten, om te voorkomen dat vuil en stof binnendringt.
  – Als de compact disk ernstig is beschadigd of te vuil is, kan de speler deze
  mogelijk niet lezen of afspelen.
  – Plaats nooit meer dan één disk tegelijk in de lade.
  5. Druk op

  Normaal afspelen
  Dit apparaat is bestemd om compact discs, opgenomen cd’s (cd-r)
  en herschrijfbare cd’s (cd-rw) af te spelen, die voorzien zijn van het
  hier afgebeelde identificatielogo. Andere disks kunnen niet worden
  gebruikt. Op de cd-r/cd-rw discs dient een correcte inhoudsopgave
  (TOC) te zijn opgenomen, zodat ze kunnen worden afgespeeld. Het apparaat kan
  uitsluitend discs afspelen die zijn opgenomen in cd-da formaat voor
  muziekweergave, of discs die mp3- of wma-bestanden bevatten. Probeer niet op
  dit apparaat een disc met andere informatie af te spelen, zoals een gegevens-cdrom voor pc’s.
  1. Schakel uw versterker in en zet de ingangskeuzetoets in de juiste stand.
  Reduceer het volume tot minimaal.
  2. Druk op de toets Openen/Sluiten om de lade te openen en plaats een disk.
  3. Druk weer op de toets Openen/Sluiten om de lade te sluiten. De speler zal eerst
  de disk lezen.
  4. Druk om het afspelen te starten op de toets

  .

  als u het afspelen op enig moment wilt stoppen.

  Opmerking: Als u ‘Random’ selecteert wanneer ‘RPT ONE’ is geselecteerd, wordt
  de modus ‘RPT ONE’ automatisch geannuleerd.

  De functie Resterend (Remain) gebruiken
  1. Controleer of de disk is geplaatst.
  2. Druk op de afstandsbediening op de toets Remain om de resterende afspeeltijd
  van de track weer te geven.
  3. Druk nogmaals op Remain om de totale resterende afspeeltijd van de disk weer
  te geven.
  4. Druk voor of tijdens het afspelen nogmaals op Remain om terug te gaan naar
  de normale afspeelmodus.

  Afspelen programmeren
  De CD5/CD10 kan worden geprogrammeerd om on de volgorde van uw voorkeur
  alleen tracks af te spelen die u wilt beluisteren.

  5. Zodra de laatste track is afgespeeld, gaat het display terug naar de
  inhoudsopgave.

  1. Controleer of de disk is geplaatst. In het display moeten de inhoudgegevens
  worden weergegeven.

  6. Druk op
  als u het afspelen op enig moment wilt stoppen. Als u tijdens het
  afspelen op de toets drukt, wordt het afspelen onderbroken. Druk op de toets
  om het afspelen te hervatten.

  2. Druk op de toets Prog op de afstandsbediening. Op het display verschijnen de
  programma-instellingen.

  Tijdens het afspelen een bepaalde track zoeken
  1. Als u eenmaal kort op de toets
  drukt, gaat u naar het begin van de volgende
  track op de cd. Herhaal dit zo vaak als nodig is.
  drukt, gaat u naar het begin van de vorige

  Een track zoeken als het afspelen is gestopt.
  1. Door eenmaal kort drukken op de toetsen
  2. Druk op

  kunt u tracks overslaan.

  3. Selecteer met de toetsen
  programmeren.

  en

  het nummer van de track die u als eerste wilt

  4. Druk op de toets Prog op de afstandsbediening. De gewenste track is nu
  geprogrammeerd. Het programmanummer wordt automatisch met één
  verhoogd voor de volgende invoer. U kunt met stap 3 één of meer tracks
  overslaan.

  om met afspelen van de geselecteerde track te beginnen.

  Disks en tracks herhalen
  1. Controleer of de disk is geplaatst.
  2. Druk tijdens het afspelen van een track tweemaal op de toets Herhalen
  (Repeat) als u deze track wilt herhalen. Op het display verschijnt ‘RPT ONE’.
  Druk op
  . De geselecteerde track wordt herhaald tot de functie wordt
  uitgeschakeld. U kunt ook op Herhalen (Repeat) drukken, de gewenste track
  met de cijfertoetsen op de afstandsbediening selecteren en dan op drukken.

  5. Herhaal de stappen drie en vier tot u alle gewenste tracks hebt ingevoerd. U
  kunt maximaal 20 tracks programmeren.
  6. Druk op

  om met afspelen van de geprogrammeerde tracks te beginnen.

  7. Druk op de toets Prog Clear op de afstandsbediening om alle geprogrammeerde
  tracks te wissen.

  3. Druk tweemaal op de toets Herhalen (Repeat) op de afstandsbediening. Op het
  display verschijnt ‘RPT ALL’. Druk op . De hele disk wordt dan herhaald, tot de
  functie wordt uitgeschakeld.

  4. Als u voor of tijdens het afspelen de herhaalfunctie wilt uitschakelen, druk dan
  op de toets Herhalen (Repeat) tot in het display ‘RPT OFF’ wordt weergegeven.

  47

  NEDERLANDS

  2. Als u eenmaal kort op de toets
  track. • Page 8

  Technische specificaties
  CD5

  CD10

  D/A-converter

  Wolfson Microelectronics WM8725

  D/A-converter

  Wolfson Microelectronics WM8761

  Filter

  2-polig Butterworth filter

  Filter

  2-polig Butterworth filter

  Frequentierespons (+/-0.4dB)

  20Hz - 20kHz

  Frequentierespons (+/-0.4dB)

  20Hz - 20kHz

  THD @ 1Khz 0dBF

  <0,006%

  THD @ 1Khz 0BF

  <0,006%

  THD @ 1Khz -10dBF

  <0.015%

  THD @ 1Khz -10dBF

  <0,01%

  S/N ratio, A-meting

  >93dB

  S/N ratio, A-meting

  >95dB

  Elektromagnetische
  interferentie @1kHz

  <-95dB

  Elektromagnetische
  interferentie @1kHz

  <-98dB

  Elektromagnetische
  interferentie @20kHz

  <-95dB

  Elektromagnetische
  interferentie @20kHz

  <-95dB

  Uitgangsimpedantie

  <50ohm

  Uitgangsimpedantie

  <50ohm

  Maximumstroomverbruik

  15W

  Maximumstroomverbruik

  15W

  Afmetingen

  75 x 430 x 305mm
  (3,0 x 16.9 x 12.2”)

  Afmetingen

  85 x 430 x 305mm
  (3,0 x 16.9 x 12.2”)

  Gewicht

  4,3kg (9.5lbs)

  Gewicht

  4,3kg (9.5lbs)

  48 • Page 9

  CD 5
  CD10
  Problemen verhelpen
  Het toestel krijgt geen stroom
  Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
  Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
  stekker (indien aanwezig) in de juiste stand staat).
  Controleer of de schakelaar aan de achterkant is ingeschakeld.
  Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

  De speler kan de disk niet lezen
  Controleer of de disk niet omgekeerd is geplaatst.
  Controleer of de disk niet te zeer beschadigd of vuil is.

  Ik krijg geen geluid
  Controleer of de versterker goed is afgesteld.
  Controleer of de aansluitingen goed vast zitten.

  De disk slaat stukken over
  Controleer of de disk niet te zeer beschadigd of vuil is.
  Controleer of de speler op een stevig oppervlak staat en niet onderhevig is aan
  trillingen.

  Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker
  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

  De afstandsbediening werkt niet
  Controleer of de batterijen niet te oud zijn.
  Controleer of de sensor niet wordt geblokkeerd.
  Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen,
  raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen):
  www.cambridge-audio.com/sts/faqs
  U kunt daar ook vragen stellen aan ons technisch ondersteuningsteam.

  NEDERLANDS

  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
  verkooppunt.

  49 • Page 10

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
  Registered Office: Gallery Court, Hankey Place,
  London, SE1 4BB, United Kingdom
  Registered in England No. 2953313

  © 2009 Cambridge Audio Ltd

  AP25831/1

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz CD5 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz CD5 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz CD5

Cambridge Audio Topaz CD5 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info