Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Luidsprekers A/B
De toets Luidsprekers A/B schakelt tussen de twee reeksen
luidsprekeraansluitingen. De opties zijn: alleen A, alleen B, A en B samen, of beide
luidsprekersets uitgeschakeld.
: ‘Luidsprekers uit’ is niet hetzelfde als de mute-functie. De Rec Out- en
Headset-uitgangen blijven geactiveerd.
Menutoets
Eenmaal drukken selecteert de lage tonen (bass). Nogmaals drukken selecteert de
hoge tonen (treble) en driemaal drukken selecteert de balans (balance). Wanneer
een van deze opties is geselecteerd wordt het volume automatisch aangepast.
Indien een tijdje niets wordt gedrukt, wordt de bron weergegeven en gaat het volume
weer terug naar de eerdere installing.
Infraroodsensor
Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een
vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.
Volumeregeling
Knop om het volume harder en zachter te zetten. Deze knop bedient het volume van
de luidsprekers, de Sub-Out en koptelefoons. De knop heeft geen invloed op de
‘Rec Out’-uitgang. De volumeregeling past ook het niveau van de hoge en lage tonen
en de balans aan in de menuopties.
Mp3-ingang
Op deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereostekker een
draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler, aansluiten. Zodra de stekker wordt
ingestoken wordt deze ingang automatisch geselecteerd, hoewel het nog steeds
mogelijk blijft andere ingangen te selecteren. De toets Mp3/Aux aan de voorzijde
selecteert deze ingang als een stereostekker wordt ingestoken.
– Het aansluiten van een bron op de mp3-ingang op het voorpaneel heft de aux-
invoer op. Als u aux-invoer weer automatisch wilt activeren, hoeft u alleen maar
de stekker van het draagbare toestel uit het voorpaneel te trekken.
– Het uitvoerniveau van mp3-spelers is in de regel laag, daarom verhoogt de SR10
het volume met 10dB zodra (en alleen dan) de mp3-invoer wordt geselecteerd.
56
SR10
Stereo Receiver
Phones Mode / Store
Volume
On / Off
Speaker A / B
1 / 6 2 / 7 3 / 8 4 / 9 5 / 10
Menu
MP3 In
PhonoMP3 / AuxBD / DVDCDFM / AM
Bedieningspaneel voorzijde
1 2 3 4
7
85
6
12
12
11
11
9
10
10
Aan/uitschakelaar
Schakelt het apparaat aan en uit.
Headsetaansluiting
Aansluiting voor stereo-headsets met een ¼ inch stekker. Aanbevolen impedantie
voor headsets: tussen 32 en 600 ohm.
Als een headset is aangesloten, wordt de geluidsweergave via de
luidsprekeruitgangen automatisch onderdrukt.
Overslaan/Zoeken
Deze toetsen worden gebruikt voor de FM/AM-tuner. De functies ervan zijn
afhankelijk van de geselecteerde modus.
In de Preset-modus- zoekt voor- en achteruit in de voorinstellingen van de gebruiker.
In de Auto-modus - zoekt de vorige of volgende beschikbare zender. Stopt met
zoeken bij het eerstgevonden sterke signaal.
In de modus Handmatig- handmatig voor- en achteruit scannen van de frequenties.
Als de presetmodus wordt geactiveerd, stemt het toestel automatisch
af op de eerste beschikbare voorinstelling.
Modus/Opslaan
Voor de AM/FM-modus. Druk in de tunermodus op deze toets om
automatisch/handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren. ALs u de toets
even ingedrukt houdt, wordt de geselecteerde zenderfrequentie in de ingestelde
lijst opgeslagen. Druk op de toets, houd deze ingedrukt en selecteer dan met de
toetsen of de preset-toetsen de locatie waar u de zender wilt opslaan. Druk
nogmaals op de toets Modus/Opslaan om de geselecteerde voorinstelling te
bevestigen en op te slaan.
: ALs in de modus ‘Opslaan’ gedurende enige tijd niet op een toets wordt
gedrukt, verlaat het apparaat de modus ‘Opslaan’ en wordt geen instelling
opgeslagen.
Invoerbrontoetsen (cd, bd/dvd, mp3/aux, FM/AM,
phono)
Druk op de betreffende brontoets om de gewenste ingangsbron te selecteren.
: De FM/AM-bron is in de SR10 ingebouwd. Indien meer dan eenmaal
ingedrukt, schakelt de toets heen en weer tussen AM en FM.
Voorinstellingstoetsen (1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10)
Voor de AM/FM-modi. Met de voorinstellingstoetsen kan op de door de gebruiker
vooringestelde zenders worden afgestemd. Bij eenmaal drukken wordt een van de
5 vooringestelde zenders geselecteerd, nogmaals drukken op dezelfde toets
selecteert de volgende voorinstelling (1 en dan bijv. 6). Deze voorinstellingen worden
voor elke band afzonderlijk opgeslagen, d.w.z. telkens 10 voor FM en 10 voor AM.
Druk op de FM/AM-toets om tussen de banden en sets van 10 voorinstellingen
heen en weer te schakelen.
Naast deze rechtstreeks vanaf het voorpaneel beschikbare 10-per-band
voorinstellingen, kunnen per band met de omhoog/omlaag-toetsen nog 5
voorinstellingen (11-15) worden gekozen. Zo kunt u altijd een van 15
voorinstellingen kiezen.
Display
Geeft informatie weer, zoals de geselecteerde invoerbron, volume en tone/balance.
Wanneer FM- of AM-invoer is geselecteerd, wordt de frequentie of de naam van de
RDS-zender weergegeven.
Bij aankoop is het display voorzien van een beschermende folie.
Verwijder deze om het display goed leesbaar te maken.
1
2
6
5
4
3
7
8
9
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info