497546
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
2
Dziękujemy za zakup amplitunera stereofonicznego Topaz SR10 firmy Cambridge
Audio. Jesteśmy przekonani, że, korzystając z niej, będą Państwo przez wiele lat
czerpać przyjemność ze słuchania muzyki. Podobnie jak wszystkie inne produkty
firmy Cambridge Audio, amplituner SR10 wyróżnia się trzema ważnymi zaletami:
doskonałymi parametrami technicznymi, niezrównałatwością obsługi i wysoką
wartością.
Charakterystyczną dla nas dbałość o szczegóły odzwierciedla w pełni dyskretna
konstrukcja wzmacniacza, który jest zbudowany z tranzystorów bipolarnych o dużej
mocy, bardzo cichy wentylator z regulacją prędkości obrotowej, a także fakt
zastosowania transformatora toroidalnego wytwarzającego strumień magnetyczny
o małej gęstości, co przekłada się na „audiofilską” jakość dźwięku.
Wbudowany tuner FM/AM obsługuje system RDS, dzięki czemu można wyświetlać
nazwy stacji radiowych z zakresu FM zgodnych z tą technologią.
Wzmacniacz obsługuje szeroką gamę zewnętrznych źródeł dźwięku, a za pomocą
znajdującego się na panelu przednim gniazda wejściowego do podłączania
przenośnego odtwarzacza MP3/multimediów można go połączyć z wyjściem
słuchawkowym lub liniowym wielu odtwarzaczy przenośnych.
Dostarczany w zestawie pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę nie tylko
wzmacniacza, lecz również zgodnych odtwarzaczy CD — modeli CD5 i CD10.
Ten produkt, należący do urządzeń serii Topaz, wyróżnia się również obudową o
nowej konstrukcji, która zapewnia jeszcze skuteczniejsze tłumienie drgań dzięki
zastosowaniu sztywniejszego panelu przedniego, bardziej wytrzymałej pokrywy
zachodzącej na ścianki obudowy oraz odpowiednio dobranych elementów
mechanicznych.
Należy pamiętać, że jakość dźwięku jest zależna od parametrów systemu, do
którego zostanie podłączony amplituner. Dlatego odradzamy zakup gorszej jakości
urządzeń pełniących funkcję źródła sygnału, a także głośników i okablowania
niższej klasy. Polecamy urządzenia i głośniki firmy Cambridge Audio, ponieważ
spełniają one takie same standardy jak nasze wzmacniacze. W sprzedaży
dostępne także doskonałej jakości przewody połączeniowe firmy Cambridge
Audio, dzięki którym można w pełni wykorzystać możliwości systemu.
Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z instrukcją obsługi i
jednocześnie prosimy o zachowanie jej na przyszłość.
Matthew Bramble
Dyrektor techniczny firmy Cambridge Audio
oraz zespół konstruktorów amplitunera SR10
Spis treści Wprowadzenie
Wprowadzenie .............................................................................................2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ...........................................3
Ograniczona gwarancja ..............................................................................4
Złącza na panelu tylnym.............................................................................5
Anteny ..........................................................................................................5
Elementy sterujące na panelu przednim ..................................................6
Pilot zdalnego sterowania...........................................................................7
Połączenia ...................................................................................................8
Instrukcja obsługi......................................................................................10
Dane techniczne .......................................................................................11
Rozwiązywanie problemów.......................................................................11
Make sure you register your purchase.
Visit: www.cambridge-audio.com/sts
By registering, you’ll be the first to know about:
lFuture product releases
lSoftware upgrades
lNews, events and exclusive offers plus
competitions!
This guide is designed to make installing and using this product as easy
as possible. Information in this document has been carefully checked
for accuracy at the time of printing; however, Cambridge Audio's policy
is one of continuous improvement, therefore design and specifications
are subject to change without prior notice.
This document contains proprietary information protected by copyright.
All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by any
mechanical, electronic or other means, in any form, without prior written
permission of the manufacturer. All trademarks and registered
trademarks are the property of their respective owners.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2011
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info