497546
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
SR10 V2
3
POLSKI
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Dla własnego bezpieczeństwa przez podłączeniem urządzenia do gniazdka
zasilania sieciowego należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa. Przestrzeganie ich pozwoli również na uzyskanie najlepszych
efektów i zwiększenie trwałości urządzenia:
1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z
instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki lub
inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
9. Nie podłączaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z
uziemieniem. Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jeden
węższy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyk
lub trzeci bolec spełnia rolę zabezpieczenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje do
gniazdka, należy skontaktować s z elektrykiem w celu wymiany
przestarzałego gniazdka.
10. Unikaj stąpania po przewodzie zasilającym lub jego zaginania, szczególnie przy
wtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urządzenia.
11. Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj wyłącznie z wózkiem, podstawą, trójnogiem, wspornikiem
lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz
z urządzeniem. W przypadku korzystania z zka zachowaj
ostrożność podczas przesuwania w celu zapobiegnięcia urazom
wynikającym z przewrócenia się wózka z urządzeniem.
13. Odłączaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieużywania urządzenia
przez dłuższy czas.
14. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie
jest konieczne w przypadku wszelkich uszkodzeń urządzenia, takich jak
uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlanie płynu na urządzenie
lub w sytuacjach, kiedy jakiś przedmiot wpadnie do urządzenia, urządzenie
zostanie wystawione na działanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urządzenie nie
działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
OSTRZEŻENIE
– W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem nie wolno
wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
– Nie należy narażać baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na
przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca, ognia lub innych źródeł
ciepła.
Urządzenie trzeba podłączyć w sposób umożliwiający odłączenie wtyczki zasilania
z gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdującej się z tyłu urządzenia). W przypadku,
gdy rolę wyłącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić łatwy dostęp do
wtyczki. Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z
urządzeniem.
Należy zapewnić dobrą wentylację (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół
urządzenia). Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Nie
należy umieszczać urządzenia na dywanach lub innych miękkich powierzchniach i
zasłani kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zaani kratek
wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
Nie należy używać w pobliżu wody i narażać na kontakt z wodą lub innymi płynami
(np. w wyniku ochlapania). Na urządzeniu nie wolno umieszczać przedmiotów
zawierających płyny (np. wazonów).
Symbol błyskawicy na tle równobocznego trójkąta ma na celu ostrzeżenie
użytkownika o występowaniu wewnątrz urządzenia „niebezpiecznego napięcia”,
które nie zostało zaizolowane i które może stanowić zagrożenie porażeniem
prądem.
Znak wykrzyknika na tle równobocznego trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi
użytkownikowi, że istnieją ważne instrukcje obsługi i konserwacji dotyczące tego
urządzenia.
Ten symbol na urządzeniu informuje, że jest to urządzenie klasy II (w
którym zastosowano podwójną izolację).
Symbol WEEE
Przekreślony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UE
dla oznaczenia konieczności oddzielnej utylizacji sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Ten produkt zawiera elementy
elektryczne i elektroniczne, które należy ponownie wykorzystać,
poddać recyklingowi lub odzyskać, i nie powinien być wyrzucany wraz
z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy zwrócić lub skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, w celu uzyskania
bliższych informacji.
Znak CE
Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyccymi
wykorzystania niskiego napięcia (2006/95/WE), zgodności
elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią (2009/125/WE) pod warunkiem użytkowania i
podłączenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodności
wraz z tym produktem należy używać wyłącznie akcesoriów firmy Cambridge Audio,
a serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom.
Znak C-Tick
Produkt zgodny z wymogami Australijskiego Urzędu ds. Komunikacji,
dotyczącymi łączności radiowej i zgodności elektromagnetycznej
(ECM).
Znak Ross Test
Produkt ma rosyjskie atesty bezpieczeństwa elektronicznego.
Przepisy FCC
UWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKŁÓCENIA W
ODBIORZE SYGNAŁU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANE
NIEUPRAWNIONYMI MODYFIKACJAMI URZĄDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE MOGĄ
SPOWODOWAĆ UTRAUPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA DO OBSŁUGI URZĄDZENIA.
Po przetestowaniu niniejszego urządzenia stwierdzono jego zgodność
z wymaganiami obowiązującymi w odniesieniu do urządzeń cyfrowych
klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wymagania te
zapewniają dostateczny poziom zabezpieczeń przed szkodliwymi zakłóceniami w
przypadku zastosowań domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i
może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zostanie
zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może spowodow
szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia
nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji.
W przypadku, gdy urządzenie to stanowi źródło szkodliwych zakłóceń w odbiorze
sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając
je, użytkownik powinien spróbować rozwiązać ten problem, korzystając z jednego
lub z kilku następujących rozwiązań:
– zmienić ustawienie anteny lub przenieść ją w inne miejsce;
– zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
– podłączyć urządzenie do gniazdka będącego częścią innego obwodu niż ten, z
którego zasilany jest odbiornik;
– zwrócić się po pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info