497546
10
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
10
Po wybraniu trybu automatycznego naciśnij przycisk , aby rozpocząć
wyszukiwanie stacji w ł pasma, albo przycisk , aby rozpocząć
wyszukiwanie stacji w górę pasma.
Wyszukiwanie zostanie przerwane, kiedy tuner dostroi się do pierwszej
stacji o wystarczająco silnym sygnale. W celu kontynuowania
wyszukiwania stacji naciśnij ponownie przycisk lub .
Zapisywanie stacji w pamięci tunera
Stacje radiowe można zapisać w pamięci tunera w celu zapewnienia
sobie do nich wygodnego dostępu. W przypadku obu zakresów można
zaprogramować do 15 stacji (tj. 15 dla zakresu AM i 15 dla zakresu FM).
Dostrój tuner do żądanej stacji radiowej, a następnie naciśnij i
przytrzymaj przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) na przednim panelu
amplitunera. Na wwietlaczu zacznie migać numer najbliższej
dostępnej komórki pamięci.
Naciśnij ponownie przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) w celu zapisania
stacji pod tym numerem. Wyświetlany numer korki pamięci
przestanie migać, co oznacza, że stacja została zaprogramowana.
W celu zapisania stacji pod innym numerem naciśnij i przytrzymaj
przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz), aby przełączyć tuner w tryb
zapisywania stacji, następnie wybierz żądany numer komórki pamięci za
pomocą przycisku lub , po czym ponownie naciśnij przycisk
Mode/Store, aby zapisać stację pod tym numerem.
Aby posłuchać zaprogramowanej stacji, naciśnij na pilocie przycisk
oznaczony odpowiednim numerem. Każdy z przycisw
zaprogramowanych stacji radiowych umożliwia wybieranie dwóch stacji
zapisanych w pamięci tunera. Aby wybrać drugą z tych stacji, naciśnij
przycisk jeszcze raz.
W celu wybrania jednej z zapisanych stacji za pomocą przycisków na panelu
przednim amplitunera naciśnij przycisk oznaczony odpowiednim numerem.
Aby wybrać dru ze stacji przypisanych danemu przyciskowi, nacnij i
przytrzymaj przycisk.
Uwaga
: Za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania można
wybierać jedynie stacje o numerach od 1 do 8. Przyciski na panelu
przednim amplitunera zapewniają dostęp do stacji o numerach od 1 do
10. W celu uzyskania dostępu do wszystkich zaprogramowanych stacji
przełącz tuner w tryb zaprogramowanych stacji, naciskając przycisk
„Mode” (Tryb) na pilocie lub przycisk „Mode/Store” (Tryb/Zapisz) na
panelu przednim, a następnie użyj przycisku lub . W ten sposób
można wybrać dowolną spośród maksymalnie 15 zaprogramowanych
stacji z zakresu AM i również 15 zapisanych w pamięci tunera stacji z
zakresu FM.
Kasowanie stacji zapisanych w pamięci tunera
W celu skasowania wszystkich zaprogramowanych stacji z obu zakresów, AM i FM,
naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 5/10 i Menu. Na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „Reset”. Teraz należy wyłączyć amplituner i ponownie go włączyć.
Po wykonaniu wszystkich połączeń włącz amplituner Topaz SR10, naciskając
przycisk włączania/wyłączania na panelu przednim.
Wybieranie źródła sygnału
Naciśnij na panelu przednim przycisk źródła sygnału, który odpowiada żądanemu
urządzeniu. Źródło sygnału można również wybrać za pomocą odpowiedniego
przycisku na pilocie zdalnego sterowania.
Regulacja głośności
Aby zmienić poziom głośności, użyj przycisków regulacji głośności na pilocie
zdalnego sterowania lub pokrętła regulacji ośności na panelu przednim
wzmacniacza. Nowo wybrany poziom zostanie przedstawiony na wyświetlaczu.
Ustawienia poziomu głośności wyświetlane jako wartości ujemne wyrażone w
dB. Najwyższy poziom głośności to 0 dB.
Im większa wartość ujemna, tym niższy wybrany poziom głośności.
Zmiana ustawień dźwiękowych
Poziom nasycenia tonów niskich i wysokich oraz poziom balansu można zmieniać
w następujący sposób:
1. Przejdź do menu ustawień dźwiękowych. W tym celu naciśnij przycisk Menu na
panelu przednim urządzenia lub na pilocie zdalnego sterowania.
2. Przejdź do żądanego ustawienia, naciskając przycisk Menu. Dostępne
ustawienia to kolejno: Bass (tony niskie), Treble (tony wysokie) oraz
Balance (balans).
3. W celu zmiany poziomu nasycenia tonów niskich, poziomu nasycenia
tonów wysokich lub poziomu balansu należy obrócić pokrętło
regulacji głośności lub użyć przycisków regulacji głośności na pilocie
zdalnego sterowania.
4. Aby wyjść z menu, odczekaj pięć sekund, nie wykonując jakichkolwiek
czynności. Urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.
Strojenie tunera i słuchanie stacji radiowych
Wybierz tuner jako źródło sygnału za pomocą przycisku FM/AM na
panelu przednim amplitunera lub bezpośrednio, naciskac
odpowiednio przycisk FM albo AM na pilocie.
Kolejne naciśnięcia przycisku FM/AM na panelu przednim powodują
przełączanie urządzenia na przemian w tryb tunera FM i AM.
Uwaga
: Po włączeniu amplitunera Topaz SR10 po raz pierwszy zaleca się
uaktywnienie trybu automatycznego, ponieważ znacząco upraszcza to
obsługę tunera. Naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisk Mode/Store
(Tryb/Zapisz) na panelu przednim. Przycisk ten służy do wybierania
jednego z dostępnych trybów pracy tunera: zaprogramowanych stacji,
automatycznego lub ręcznego.
Instrukcja obsługi
Speaker A / BPhonoMP3 / AuxBD / DVDCDFM / AM
BD
/
DVD
CD
FM
/
AM
Speaker A
/
B
Phono
Mode / Store
Mode / Store
1 / 6 2 / 7 3 / 8 4 / 9 5 / 10
Menu
1
/
6
2
/
7
3
/
8
4
/
9
1/5 2/6 3/7 4/8
Presets
Speaker A / BPhonoMP3 / AuxBD / DVDCDFM / AM
Speaker A
/
B
Phono
MP3
/
Aux
BD
/
DVD
CD
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info