497546
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
62
Tack för att du köpte denna Cambridge Audio Topaz SR10
stereomottagare. Vi är säkra på att du får många års lyssnarnöje från den.
Liksom alla produkter från Cambridge Audio följer SR10 tre grundprinciper
– enastående prestanda, enkel användning och otroligt värde.
Vår hängivenhet till detaljer återspeglas med en helt diskret tvåpolig
transistorbaserad strömförstärkare med hög ström, en mycket tyst kylfläkt
med reglerad hastighet och en egentillverkad toroidtransformator med
lågt flöde för ljudprestanda som tillfredsställer ljudentusiaster.
Den inbyggda FM/AM-mottagaren har RDS för att visa kanalnamn för FM-
kanaler som stöder denna funktion.
Enheten kan stödja ett stort sortiment med externa källor och en ingång
för MP3-spelare/bärbar mediaspelare har byggts till på frontpanelen för
användning med hörlurs- eller linjeutgången på de flesta bärbara
mediaspelare.
Den medföljande fjärrkontrollen kan styra denna mottagare och dess
inbyggda mottagare och de matchande CD5- eller CD10-spelarna vid
behov.
Som del av vårt nya Topaz-sortiment har denna produkt ett nytt hölje med
förstärkt frontpanel, styvt lock och noggrant utformad mekanik för
resonanskontroll.
Din mottagare är bara så bra som systemet den är ansluten till. Gör inga
kompromisser med din kvaliteten av din källutrustning, dina högtalare
eller dina kablar. Naturligtvis rekommenderar vi källutrustning och
högtalarmodeller från Cambridge Audio-sortimentet, som har utformats
enligt samma höga standarder som denna produkt. Din återförsäljare kan
även tillhandahålla Cambridge Audio-anslutningskablar för att ditt system
ska uppnå sitt fullständiga potential.
Tack för att du tar tid att läsa denna handbok. Vi rekommenderar att du
behåller den för framtida referens.
Matthew Bramble
Teknikchef på Cambridge Audio
och designteamet bakom SR10
Innehåll Inledning
Inledning....................................................................................................62
Viktiga säkerhetsinstruktioner.................................................................63
Begränsad garanti ....................................................................................64
Anslutningar på bakre panelen ...............................................................65
Antenner....................................................................................................65
Kontroller på frontpanelen.......................................................................66
Fjärrkontroll ...............................................................................................67
Anslutningar ..............................................................................................68
Användarinstruktioner..............................................................................70
Tekniska specifikationer...........................................................................71
Felsökning..................................................................................................71
Se till att registrera ditt köp.
Besök: www.cambridge-audio.com/sts
Om du registrerar blir du den första som vi
informerar om:
lFramtida produktlanseringar
lProgramvaruuppgraderingar
lNyheter, händelser och exklusiva erbjudanden
samt tävlingar!
Denna handbok är utformad för att underlätta installation och
användning av denna produkt. Informationen i detta dokument har
kontrollerats noggrant vid tryckningstillfället. Cambridge Audio har dock
en policy av kontinuerliga förbättringar, vilket innebär att design och
specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Detta dokument innehåller upphovsrättsskyddad information. Med
ensamrätt. Ingen del av handboken får reproduceras på mekaniskt,
elektroniskt eller annat sätt, i någon form, utan skriftligt tillstånd från
tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina
respektive ägare.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2011
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info