497546
11
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
SR10 V2
71
SVENSKA
Tekniska specifikationer
Uteffekt 85 watt (till 8 ohm)
THD (icke-viktat) <0,01 % @ 1kHz, 80 % av märkeffekt
<0,15 % 20Hz - 20kHz, 80 % av märkeffekt
Frekvensrespons (-1dB) 5Hz - 50kHz
S/N-förhållande (ref 1W) >82dB (icke-viktat)
Ingångsimpedans 47 k ohm
Strömförstärkare, dämpningsfaktor >50
Max. strömförbrukning 500W
Bas-/Diskantkontroller Hyllfilter, ultimate boost/cut
+/- 10dB @ 100Hz och 20kHz
Subwoofer-utgång 200Hz 2:a följd V+H
Nivån följer volyminställningen
Mått 110 x 430 x 340mm
Vikt 8,1kg
AM/FM-mottagare
Frekvensband Europa
AM (522-1629kHz)
FM (87,5-108MHz)
USA
AM (530-1710kHz)
FM (87,5-108MHz)
Antenningångar FM 75 ohm, Koaxial.
AM 300 ohm ramantenn/enkel sladd.
Signal till brus 60dB typisk (FM)
Distortion <0,4 % @ 1kHz 50kHz avvikelse (FM-mono)
<0,6 % @ 1kHz 50kHz avvikelse
(FM stereo)
Felsökning
Ingen ström
Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
Kontrollera att kontakten är ordentligt införd i nätuttaget och är påslagen.
Kontrollera säkringen i nätuttaget eller adaptern.
Kontrollera att strömmen är påslagen på frontpanelen.
Inget ljud hörs
Kontrollera att rätt ingång har valts.
Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna.
Om du använder AM/FM-mottagaren ska du kontrollera
antennanslutningarna samt att en tillgänglig kanal har valts.
Kontrollera att enheten inte är i tyst läge.
Kontrollera att konfigurationen av Speaker A/B stämmer med dina
högtalare.
Ljudet är förvrängt
Kontrollera antennens anslutning och placering.
Kontrollera högtalaranslutningarna.
Ett sus kommer från högtalaren
Kontrollera att alla kabelanslutningar är säkra, delvis jorda/skydda
anslutningarna. För skivspelare.
Det förekommer oönskat bakgrundsljud eller störningar
Flytta bort enheten från annan elektronisk utrustning som kan orsaka
störningar.
Flytta antennen.
Kontrollera att alla kabelanslutningar är säkra, delvis jorda/skydda
anslutningarna för skivspelare.
Fjärrkontrollen fungerar inte
Kontrollera att batterierna inte är urladdade.
Kontrollera att inget blockerar fjärrsensorn.
Överhettningsskydd
Enheten har överhettningsskydd och avstängningsskydd. Enheten stängs
av om den används oavbrutet under en lång tid och överhettas. Lämna
enheten inställd på ’ON’ i 10 minuter så att den kyls ned, stäng sedan av
enheten och slå på den igen för att fortsätta lyssna.
Om problemet kvarstår kanske enheten överbelastas. Sänk volymen och
kontrollera att enheten är placerad i ett öppet, ventilerat område för att
lösa problemet.
Användning av två par högtalare med mindre än 8 Ohm kan orsaka
överbelastning och rekommenderas inte.
Om lösningarna ovan inte hjälper att lösa ditt problem ska du avsnittet
med vanliga frågor (Frequently Asked Questions - FAQ) på vår webbplats:
www.cambridge-audio.com/sts/faqs
Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.
AM/FM-mottagarens inställningar
Det är möjligt att ändra AM/FM-mottagarens regionsinställningar för
denna enhet. Detta kan vara nödvändigt om enheten har flyttats till ett
annat land.
Det finns två inställningar som ställer in korrekt undertryckning och
frekvenssteg för antingen Nordamerika eller Europa/resten av världen.
Obs! Om du ändrar dessa inställningar, raderas alla förinställda kanaler.
När du flyttar enheten till en annan region måste brytaren Voltage Select
(Välj spänning) ställas in på rätt nätspänning av en auktoriserad
återförsäljare.
Tryck och håll ned knapparna 4/9 och Menu samtidigt. Displayen visar
programvaruversionen följt av bokstaven A, som står för Nordamerika
eller E, som står för Europa/resten av världen. Starta om enheten genom
att stänga av den och slå på den igen.
1 / 6 2 / 7 3 / 8 4 / 9 5 / 10
Menu
1
/
6
2
/
7
3
/
8
5
/
10
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info