Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
10
Nadat u de gewenste aansluitingen hebt voltooid, kunt u de Topaz SR10
inschakelen door op de Aan/Uit-toets aan de voorkant te drukken.
De bron instellen
Druk op de toets Source (bron) op het voorpaneel om het gewenste bronapparaat
te selecteren. U kunt ook op de betreffende toets op de afstandsbediening
drukken.
PHONO
Volume regelen
Het volume regelt u met de toetsen Volume hoger/lager van de afstandsbediening,
of de volumeknop op het voorpaneel van uw apparaat. De (nieuw) ingestelde
geluidssterkte wordt kort op het display weergegeven.
Het volume wordt weergegeven in minus dB, waarbij 0dB het hoogste geluidsniveau
is.
Hoe hoger het negatieve getal, hoe lager het volume.
VOLUME -40dB
Geluidsinstellingen aanpassen
U kunt als volgt de instelling van de lage en hoge tonen en de balans wijzigen:
1. Open het audiomenu. Druk daartoe op de menutoets op het voorpaneel of de
afstandsbediening.
BASS 0dB
2. Blader door de beschikbare instellingen door op de menutoets te drukken. De
beschikbare instellingen zijn Bass, Treble en Balance (lage tonen, hoge tonen,
balans - in deze volgorde).
3. Als u een van deze opties wilt wijzigen, draai dan aan de volumeknop of gebruik
de volumetoetsen op de afstandsbediening.
BASS + 4dB
4. Als u het menu wilt verlaten, wacht dan vijf seconden tot het apparaat is
teruggekeerd naar de normale modus.
De ingebouwde tuner afstemmen en naar de radio
luisteren
Selecteer de tunerbron met de FM/AM-toets op het voorpaneel, of rechtstreeks
met de FM- of AM-toets van de afstandsbediening.
FM 87.50MHz
Door meerdere malen op de FM/AM-toets op het voorpaneel te drukken, gaat u
heen en weer tussen de FM- en AM-modus.
Opmerking: Om gemakkelijk af te stemmen wanneer u het toestel voor de eerste
keer gebruikt, raden wij u aan de Topaz SR10 in de ‘Auto’-modus te gebruiken.
Druk op toets Mode/Store (Modus/Opslaan) op het voorpaneel van uw toestel.
Deze toets bladert door de modi Preset, Auto en Manual (voorinstellingen,
automatisch en handmatig).
Bediening
Antennes
Opmerking: De SR10 wordt voor direct gebruik geleverd met een tijdelijke
antenne. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste aangeraden buitenantennes
te gebruiken.
AM-lusantenne
Sluit elk uiteinde van deze antenne aan op een antenneaansluiting. Richt de
antenne zover mogelijk van het hoofdsysteem om ongewenste terugkoppelingen en
ruis te voorkomen en een optimale ontvangst te krijgen. Indien de AM-lusantenne
geen goede ontvangst biedt, is het aan te raden een AM-buitenantenne te
gebruiken.
FM-antenne
Sluit de meegeleverde antenne aan op de 75ohm FM-aansluiting. Trek de antenne
uit en draai deze tot u de beste ontvangst hebt. Voor permanent gebruik raden wij
ten zeerste een 75 ohm FM-buitenantenne aan.
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Polnisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info