Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
4
Ventilation
VIKTIGT – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater på
varandra. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp utan
tillräcklig ventilation.
Kontrollera att små föremål inte faller genom någon av ventilationsgallren. Om
detta händer ska du stänga av apparaten med detsamma, koppla ur den från
nätströmmen och rådgöra med din återförsäljare.
Placering
Välj installationsplatsen försiktigt. Undvik att ställa apparaten i direkt solljus eller
nära en värmekälla. Inga lågor, t.ex. tända ljus får placeras på enheten. Undvik
platser som utsätts för vibration eller för mycket damm, kyla eller fukt. Apparaten
kan användas i ett måttligt klimat.
Apparaten måste installeras på en stadig, jämn yta. Placera inte i ett instängt
område som en bokhylla eller ett skåp. Alla utrymmen som är öppna på baksidan
(som ett särskilt ställ för utrustningen) går dock bra. Placera inte apparaten på en
instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn
eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador på produkten. Ställ inte annan
utrustning ovanpå apparaten.
P.g.a. magnetiska fält får inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i närheten
p.g.a. möjliga störningar.
Elektroniska ljudkomponenter har en inkörningsperiod på cirka en vecka (om
de används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter
hamnat på plats och ljudegenskaperna förbättras under denna tid.
Strömkällor
Apparaten ska endast förses med ström från en strömkälla som är märkt på
etiketten. Om du inte är säker på typen av strömförsörjning i ditt hem ska du
rådgöra med produktens återförsäljare eller det lokala elbolaget.
Apparaten har utformats för att lämnas i standby-läge när den inte används
eftersom detta förlänger förstärkarens livslängd (detta gäller för all elektronisk
utrustning). Stäng av apparaten genom att använda brytaren på bakre panelen.
Om du inte avser att använda apparaten under en längre tid, ska du koppla ur
kontakten från nätet.
Överbelastning
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det kan leda till
risk för brand eller elstötar. Överbelastade nätuttag, förlängningskablar, frätta
strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter är farliga.
De kan orsaka elstötar eller brandfara.
För in alla strömkablar ordentligt. Förhindra surrande och oljud genom att inte
bunta ihop anslutningskablarna med strömkabeln eller högtalarkablarna.
Rengöring
Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr luddfri trasa. Använd inte
rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Spruta
inte sprejflaskor mot eller i närheten av apparaten.
Avyttrande av batterier
Batterier kan innehålla ämnen som kan skada miljön. Avyttra alla urladdade
batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljölagstiftning för återvinning av
elektronik.
Högtalare
Innan du ansluter högtalarna ska du kontrollera att all ström har stängts av.
Endast lämpliga anslutningskablar får användas.
Service
Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera,
demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem. Om denna
försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din
återförsäljare om du upplever problem eller haveri.
Cambridge Audio garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller
material och hantverk (villkoren nedan gäller). Cambridge Audio reparerar eller
byter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i denna
produkt. Garantiperioderna varierar beroende på land. Om du är osäker ska du
kontakta din återförsäljare och se till att du behåller ditt köpbevis.
För att få garantiservice ska du kontakta den auktoriserade återförsäljaren för
Cambridge Audio där du köpte denna produkt. Om din återförsäljare inte har
lämplig utrustning för att utföra reparationen av din produkt från Cambridge
Audio kan återförsäljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriserad
serviceleverantör för Cambridge Audio. Du behöver frakta denna produkt i dess
originalemballage eller i ett annat emballage som ger lika bra skydd.
Köpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som är bevis att produktens
garantiperiod fortfarande gäller, måste visas för att få garantiservice.
Denna garanti är ogiltig om (a) serienumret från fabriken har ändrats eller
avlägsnats från produkten eller (b) om denna produkt inte köptes från en
auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge Audio
eller den lokala distributören för Cambridge Audio i ditt land för att bekräfta att
du har ett icke-ändrat serienummer och/eller att du köpte produkten från en
auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio.
Denna garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på force
majeure, olycka, felanvändning, missbruk, underlåtelse, kommersiell användning,
eller modifieringar till produkten eller någon del av produkten. Denna garanti
täcker inte skador som orsakas av felaktig användning, underhåll eller installation,
eller försök att reparera av någon annan än Cambridge Audio eller en Cambridge
Audio-återförsäljare, eller auktoriserad serviceleverantör, som har auktoriserats
att utföra garantiarbete för Cambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationer
ogiltigförklarar garantin. Denna garanti täcker inte produkter som säljs SOM DE
ÄR eller MED ALLA FEL.
REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGÖR KUNDENS ENDA
ERSÄTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FÖR SLUMPMÄSSIGA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM
GÄLLER ENLIGT LAG ÄR DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET
FÖR ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
PRAKTISKT ÄNDAMÅL.
Vissa länder och stater i U.S.A. tillåter inte uteslutning eller begränsning av
följdskador eller underförstådda garantier, därför kanske uteslutandena ovan
inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter och du kan ha andra
lagstadgade rättigheter som varierar mellan olika stater eller länder.
Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.
Begränsad garanti
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Polnisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info