Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
6
7 Display
Används för att visa information som t.ex. vald ingångskälla, volym och ton/
balansnivåer. När ingången FM eller AM väljs visas radiofrekvensen eller RDS-
kanalnamnet.
Obs! Vid inköpet är displayen täckt av skyddsplast. Dra bort plasten för att se
displayen tydligare.
8 Speaker A/B (Högtalare A/B), knapp
Knappen Speaker A/B växlar mellan de två uppsättningarna med högtalarutgångar.
Alternativen är endast högtalare A, endast högtalare B, högtalare A och B
tillsammans och båda uppsättningar med högtalare av.
Obs! ’Högtalare av’ skiljer sig från funktionen stäng av ljud eftersom utgången Rec
Out och hörlursutgången fortfarande är aktiverade.
9 Menu, knapp
Om du trycker på knappen en gång visas alternativet Bass (Bas). Om du trycker
en andra gång väljs alternativet Treble (Diskant) och om du trycker en tredje gång
väljs alternativet Balance (Balans). När en av dessa alternativ har valts kan nivån
justeras med volymkontrollen. Om du inte trycker på något på ett tag, visas källan
och volymkontrollen återgår till att reglera volymen.
10 Infrarödsensor
Mottar IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen. En oblockerad
siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.
11 Volume (Volymkontroll)
Används för att öka/minska ljudnivån från utgångarna på enheten. Detta styr
volymnivån för högtalare, Sub-out och hörlurar. Nivån för ‘Rec Out’-utgången
påverkas inte. Volymkontrollen ändrar även nivån för bas, diskant och balans i
menyalternativet.
12 MP3-ingång
Denna källingång gör det möjligt att ansluta en bärbar ljudenhet som en MP3-
spelare direkt till enhetens frontpanel med en 3,5mm stereokontakt. När en
enhet är inkopplad väljs ingången automatiskt. Trots detta kan andra ingångar
fortfarande väljas när en stereokontakt är inkopplad. Knappen MP3/AUX på
enhetens frontpanel väljer denna ingång när en stereokontakt är inkopplad.
Obs!
Om du kopplar in en källa på frontpanelen åsidosätter MP3-ingången Aux-
ingången. Ta ut kontakten från frontpanelen för att aktivera Aux-ingången igen.
Observera också att utmatningsnivån för MP3-spelare brukar vara ganska låg
och att SR20 därför lägger till 10dB till den aktuella volyminställningen när (och
endast om) MP3-ingången har valts.
Kontroller på frontpanelen
1 2 3 4
7
85
6
12
11
9
10
1 Standby/On (Standby/På)
Växlar apparaten mellan standby-läge (indikeras av svagt lysande strömlampa)
och på (indikeras av starkt lysande strömlampa). Standby är ett lågströmsläge
som använder mindre ström än 0,5 Watt. Apparaten kan lämnas i standby-läge
när den inte används.
2 Hörlursuttag
Gör det möjligt att ansluta stereohörlurar med ett 6,35mm kontakt. Hörlurar med
en impedans på mellan 32 och 600 ohm rekommenderas.
Obs! Om du kopplar in högtalarna stängs högtalarutgångarna av automatiskt.
3 Hoppa över/sök, knappar
Knapparna Hoppa över/sök används när FM/AM-mottagaren väljs. Dessa knappar
har olika användningar beroende på läget som valts:
I förinställningsläget - Går igenom användarens förinställda kanaler.
I autoläge - Söker efter föregående eller nästa tillgängliga kanal. Enheten stannar
vid nästa starka signal som avkänns.
I manuellt läge - Gör det möjligt att söka uppåt eller nedåt manuellt efter
frekvenser.
Obs! När förinställningsläget är aktiverat ställer enheten automatiskt in den första
tillgängliga förinställda kanalen.
4 Mode/Store (Läge/Spara), knapp
Används för AM/FM-läge. Tryck för att växla mellan förinställningsläge, autoläge
och manuellt läge. Om du trycker och håller ned knappen sparas den aktuella
kanalfrekvensen bland förinställningarna. Först trycker du och håller ned knappen,
sen använder du knapparna eller förinställningsknapparna för att välja
vilket nummer kanalen ska sparas till. Tryck på knappen Mode/Store igen för att
bekräfta och spara förinställningen.
Obs! Om ingen knapp trycks i läget ’Store’ (Spara) avslutar enheten ’Store’-läget
och förinställningen sparas inte.
5 Knappar för ingångskälla
Tryck på motsvarande knapp för att välja önskad ingångskälla.
Obs! FM/AM-källan är inbyggd i SR20. Denna knapp växlar mellan FM-läge och
AM-läge när den trycks mer än en gång.
6 Förinställningsknappar
Används för AM/FM-lägen. Förinställningsknapparna används för att välja
förinställda kanaler som valts av användaren. Om du trycker en gång på en
förinställningsknapp väljs en av de första 5 förinställda kanalerna, och om
samma förinställningsknapp trycks igen växlar enheten till nästa förinställning
(1 och sedan 6 till exempel). Dessa förinställningar sparas separat för varje
våglängdsband, d.v.s. det finns 10 för FM och 10 för AM. Tryck på FM/AM-knappen
för att växla mellan band och uppsättningar med 10 förinställningar.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Polnisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info