Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
4
Wentylacja
WAŻNE urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie należy ustawiać urządzeń
jedno na drugim. Nie należy umieszczać w przestrzeniach zamkniętych, takich jak
półki lub szafki, w których brak odpowiedniej wentylacji.
Należy zabezpieczyć urządzenie przed wpadnięciem do niego małych przedmiotów
przez kratkę wentylacyjną. Jeżeli tak się stanie, trzeba natychmiast wyłączyć
urządzenie, odłączyć od zasilania i zasięgnąć rady sprzedawcy.
Wybór miejsca
Urządzenie należy ustawić w starannie wybranym miejscu. Należy unikać miejsc
nasłonecznionych lub położonych w pobliżu źródeł ciepła. Nie wolno ustawiać
na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (np. zapalonych świec). Należy
także unikać miejsc, w których występują wibracje lub panuje nadmierne
zapylenie, chłód lub wilgoć. Urządzenie przeznaczone do użytkowania w klimacie
umiarkowanym.
Urządzenie należy umieścić na twardej, poziomej powierzchni. Nie należy go
umieszczać w przestrzeniach zamkniętych, takich jak półki lub szafki. Wolna
przestrzeń z tyłu urządzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego
stojaka) nie stanowi problemu. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych
powierzchniach lub półkach. Urządzenie może spaść, powodując poważne
obrażenia dzieci lub osób dorosłych, jak również poważne uszkodzenie produktu.
Nie należy stawiać innych urządzeń na urządzeniu.
Ze względu na wędrujące pola magnetyczne nie należy umieszczać w pobliżu
urządzenia talerzy obrotowych gramofonów ani telewizorów kineskopowych,
ponieważ może to powodować zakłócenia.
Elektroniczne komponenty audio dostrajają się przez okres około tygodnia (w
przypadku używania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowym
komponentom na „ułożenie się”, co wiąże się z poprawą jakości dźwięku.
Źródła zasilania
Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych
na oznaczeniach. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem
dysponuje w domu, powinien skontaktow się ze sprzedawcą lub lokalnym
dostawcą energii elektrycznej.
Konstrukcja tego urządzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowości, gdy
nie jest używane, ponieważ zwiększa to żywotność wzmacniacza (sprawdza się to w
przypadku każdego sprzętu elektronicznego). Aby wyłączyć urządzenie, należy użyć
przycisku znajdującego się z tyłu urządzenia. W przypadku dłuższych okresów, w
których urządzenie nie będzie używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przeciążenie instalacji
Należy unikać przeciążenia gniazdek ściennych bądź przedłużaczy, ponieważ
może to grozić pożarem lub porażeniem prądem. Przeciążone gniazdka (prąd
przemienny), przedłużacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bądź
pęknięta izolacja przewodów oraz uszkodzone wtyczki stanowią zagrożenie. Mogą
spowodować porażenie prądem lub zagrożenie pożarowe.
Należy pamiętać, aby dokładnie wcisnąć wszystkie wtyczki kabli zasilania. Aby
zapobiec powstawaniu buczenia i szumów, nie należy spinać w wiązki kabli
łączących elementy urządzenia z kablem zasilania lub kablami głośnikowymi.
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścić, przecierając je suchą, niepozostawiającą włókien
szmatką. Nie należy stosować płynów czyszczących zawierających alkohol,
amoniak lub elementy ścierne. Nie wolno pryskać aerozolem na urządzenie lub
w pobliżu urządzenia.
Utylizacja baterii
Baterie mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Wyczerpanych baterii należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami,
dotyczącymi ochrony środowiska/utylizacji odpadów elektronicznych.
Serwisowanie
Urządzenia te nie nadają się do serwisowania przez użytkownika. Nie wolno
naprawiać, demontować lub ponownie składać urządzenia w przypadku
wystąpienia problemów. Zignorowanie tego środka ostrożności grozi porażeniem
prądem. W przypadku wystąpienia problemów lub awarii należy skontaktować się
ze sprzedawcą.
Firma Cambridge Audio gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad
materiałowych i wykonania (zgodnie z określonymi poniżej warunkami). Firma
Cambridge Audio zobowiązuje się naprawić lub wymienić (w zależności od decyzji
firmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkie wadliwe części tego produktu.
Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju. Należy zachować dowód
zakupu, a w przypadku wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą.
W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej należy zwrócić się
do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Cambridge Audio, u którego
produkt został zakupiony. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie wykonać naprawy
produktu firmy Cambridge Audio, produkt może zostać zwrócony przez sprzedawcę
firmie Cambridge Audio lub autoryzowanemu serwisowi firmy Cambridge Audio.
Produkt należy wysłać albo w jego oryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniu
zapewniającym taki sam stopień ochrony.
Aby uzyskać świadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedłożenie dowodu
zakupu w formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru należności, które
stanowią dowód, że produkt jest na gwarancji.
Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli: (a) zmieniono lub usunięto fabryczny numer
seryjny produktu lub (b) produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy
produktów firmy Cambridge Audio. Aby potwierdzić, że numer seryjny nie został
zmieniony i/lub że produkt został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy
produktów firmy Cambridge Audio, można skontaktowsię telefonicznie z firmą
Cambridge Audio lub krajowym dystrybutorem jej produktów.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń dotyczących wyglądu produktu lub
uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych, wypadkiem, użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, użytkowaniem komercyjnym lub
modyfikacją produktu bądź jego części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
wynikających z niewłaściwej obsługi, konserwacji bądź instalacji produktu
lub prób dokonania naprawy przez osoby/podmioty inne niż firma Cambridge
Audio, sprzedawca produktów firmy Cambridge Audio lub autoryzowany serwis,
uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnych produktów firmy Cambridge
Audio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowodują
utratę gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów sprzedawanych na
zasadzie „TAK JAK JEST” lub „ WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI”.
ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJĄ WYŁĄCZNIE NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ
PRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA
CAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE
LUB WTÓRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI
TEGO PRODUKTU. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM
NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ GWARANCJĘ I ZASTĘPUJE WSZELKIE
INNE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC GWARANCJĘ
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LECZ
NIE OGRANICZAJĄC ICH DO TYCH GWARANCJI.
Niektóre kraje, w tym USA, nie dopuszczają wyłączenia szkód ubocznych lub
wtórnych ani gwarancji dorozumianych, w związku z czym powyższe wyłączenia
mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone
prawa. Użytkownikowi mogą także przysługiwać inne prawa różniące się w
zależności od stanu lub kraju.
W sprawach związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym prosimy
kontaktować się ze sprzedawcą.
Ograniczona gwarancja
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info