Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
SR20
5
POLSKI
8 Zaciski głośnikowe
Dostępne dwie grupy zacisków głośnikowych: A (zaciski głośników głównych,
rząd górny) i B (odłączalne zaciski głośników dodatkowych, rząd dolny). Przewody
głośnika lewego należy podłączyć do zacisków (+) i (-) odpowiadających kanałowi
lewemu (Left), a przewody głośnika prawego do zacisków (+) i (-) odpowiadających
kanałowi prawemu (Right).
W obu przypadkach zaciski czerwone to wyjścia o polaryzacji dodatniej (+),
natomiast zaciski czarne to wyjścia o polaryzacji ujemnej (-).
Należy uważać, aby zaciski głośnikowe nie zostały zwarte przez odsłonięte żyły
przewodów. Ponadto zaciski głośnikowe muszą zostać prawidłowo dokręcone,
aby zapewniały dobre połączenie elektryczne. Luźne połączenie śrubowe może
spowodować pogorszenie jakości dźwięku.
Zastosowanie obu zestawów głośników, A i B, zapewnia wygodny i niedrogi sposób
utworzenia prostego systemu typu „multi-room”.
Uwaga: gdy używane dwa zestawy głośników, należy stosować głośniki o
impedancji znamionowej równej 8 omów.
9 Kratka wentylacyjna tunelu cieplnego
Umożliwia chłodzenie obwodów wewnętrznych urządzenia za pośrednictwem
tunelu cieplnego. NIE WOLNO ZASŁANIAĆ!
10 Wyłącznik zasilania
Włączanie (On) i wyłączanie (Off) urządzenia.
Niniejszy produkt ma uruchomioną funkcję APD (automatyczne przechodzenie do
stanu obniżonego poboru mocy). Po 30 minutach bezczynności produkt przejdzie
automatycznie do stanu gotowości.
11 Przełącznik wyboru napięcia
Tylko do zastosowań serwisowych.
12 Gniazdo zasilania prądem przemiennym
Po wykonaniu wszystkich połączeń można podłączyć przewód zasilania prądem
przemiennym do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włączyć
urządzenie.
AM 300FM 75
A1 A2 A3 In Out Sub Out
R
L
Ground
Rec
MM Phono
Service Port
LeftRight
A
B
A
B
Left Right
On Off
Power
Rated Power Consumption: 500W
Designed and engineered in London, England
Topaz SR20 Stereo Receiver
www.cambridge-audio.com Mains Voltage Selector Switch
115V/230V AC~50/60Hz
Power AC
D1 D2 D3
Audio In
Digital Inputs
Złącza na panelu tylnym
1 Wejścia cyfrowe
Wejścia cyfrowe Toslink (optyczne) i S/PDIF (koncentryczne).
Nazwę tych wejść można zmienić po ich wyświetleniu na panelu przednim. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w dalszej części instrukcji.
Uwaga: Najlepsze rezultaty zapewni zastosowanie wysokiej jakości przewodów
połączeniowych firmy Cambridge Audio. Dzięki temu dźwięk płynący z głośników
będzie dokładnie odpowiadać sygnałowi przesyłanemu z urządzenia źródłowego.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u sprzedawcy.
2 Wejścia urządzeń audio
Do tych gniazd wejściowych można podłączyć dowolne urządzenia zewnętrzne
dostarczające sygnał liniowy, takie jak odtwarzacz CD czy odtwarzacz BD/DVD.
3 Wejście gramofonu
To wejście ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Można do niego
podłączać gramofony wyposażone we wkładki z ruchomym magnesem (MM,
Moving Magnet) lub wkładki z ruchomą cewką (MC, Moving Coil) o dużym
poziomie wyjściowym (napięcie wyjściowe 2–6 mV oraz impedancja obciążeniowa
30–50 kiloomów). Nie wolno stosować bezpośredniego połączenia z gramofonem
wyposażonym we wkładkę MC o niskim poziomie wyjściowym (zazwyczaj napięcie
niższe niż 1 mV, a impedancja obciążeniowa z zakresu 10–1000 omów).
W takiej sytuacji jest wymagane zastosowanie odpowiedniego transformatora
lub przedwzmacniacza. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
u sprzedawcy. W celu zapewnienia jak najniższego szumu/przydźwięku do
zacisków uziemiających gramofonu i amplitunera SR10 należy w miarę możliwości
podłączyć przewód uziemiający.
4 Rec Out (wyjście nagrywania)
Do tych gniazd wyjściowych można podłączyć urządzenie takie jak magnetofon
czy nagrywarka CD.
5 Sub-Out (wyjście subwoofera)
Tu można w razie potrzeby podłączyć subwoofer aktywny.
6 Antena AM/FM
Te złącza służą do podłączenia anten umożliwiających odbiór sygnałów radiowych.
Więcej informacji znajduje się w części „Połączenia” tej instrukcji. W przypadku
częstego korzystania z tunera radiowego stanowczo zaleca się użycie anten
zewnętrznych AM/FM.
7 Service Port (złącze serwisowe)
Tylko do zastosow serwisowych. Do tego złącza nie należy podłączać
jakichkolwiek urządzeń, ponieważ grozi to uszkodzeniem amplitunera.
2
17
3 4
8
9
6
12
11
10
5
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info