Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
SR20
7
POLSKI
Pilot zdalnego sterowania
Amplituner Topaz SR10 jest dostarczany wraz z pilotem zdalnego sterowania.
Przyciski oznaczone niebieskimi ikonami umożliwiają dodatkowo sterowanie
zgodnym odtwarzaczem CD5 lub CD10 z serii Topaz.
Należy zawsze korzystać z baterii alkalicznych.
Standby/On (Tryb gotowości / włączanie)
Umożliwia przełączanie urządzenia między trybem gotowości i włączeniem.
Wyciszanie
Naciśnięcie tego przycisku powoduje całkowite wyciszenie dźwięku. Jego ponowne
naciśnięcie skutkuje wyłączeniem funkcji wyciszenia.
CD5/CD10 (niebieskie ikony)
Te przyciski służą wyłącznie do obsługi odtwarzaczy CD5 i CD10 z serii Topaz.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi tych odtwarzaczy.
Speaker A/B (głośniki A/B)
Ten przycisk służy do wybierania żądanej konfiguracji głośników podczas odsłuchu.
Dostępne opcje to: tylko głośniki A, tylko głośniki B, głośniki A i B, obie pary
głośników wyłączone.
Stereo/Mono
Ten przycisk jest używany tylko w przypadku wybrania tunera FM jako źródła
sygnału. Służy do zmiany trybu odbioru stereofonicznego stacji FM na tryb
monofoniczny i odwrotnie. W przypadku słabej jakości sygnału FM w trybie odbioru
stereofonicznego wybranie trybu monofonicznego zazwyczaj pozwala zmniejszyć
zakłócenia. Uwaga: niektóre stacje radiowe z zakresu FM nadają wyłącznie sygnał
monofoniczny, dlatego wybranie trybu odbioru stereofonicznego nie zapewni
spodziewanego rezultatu.
Mode (Tryb)
Ten przycisk jest używany do wybierania trybu pracy tunera AM/FM. Jego
kolejne naciśnięcia powodują zmianę trybu strojenia odpowiednio na tryb
zaprogramowanych stacji, tryb automatyczny lub tryb ręczny.
Głośność
Te przyciski służą do zwiększania i zmniejszania poziomu głośności na wyjściu
urządzenia. W przypadku otwarcia menu służą również do zmiany poziomu
nasycenia tonów niskich i wysokich oraz zmiany poziomu balansu.
Pomiń
Te przyciski są używane do obsługi tunera FM lub AM.
W trybie zaprogramowanych stacji — służą do wybierania kolejnej lub poprzedniej
stacji zapisanej w pamięci tunera.
W trybie automatycznym służą do wyszukiwania w górę i w dół pasma stacji
radiowych o silnym sygnale.
W trybie ręcznym — służą do precyzyjnego dostrajania stacji radiowej, z niewielkim
krokiem.
Menu
Ten przycisk pozwala wybrać opcję regulacji tonów niskich (Bass), tonów wysokich
(Treble) lub balansu (Balance). Poziom wybranego ustawienia można zmienić za
pomocą przycisków regulacji głośności.
Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych (1/5, 2/6, 3/7, 4/8)
Te przyciski są używane do obsługi tunera FM lub AM. Służą do wybierania żądanej
stacji radiowej z listy stacji zapisanych w pamięci tunera. Naciśnięcie dowolnego
z tych przycisków powoduje wybranie jednej z 4 pierwszych zapisanych stacji.
Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku skutkuje wybraniem następnej z
zapisanych stacji. Pilot zapewnia bezpośredni dostęp do 8 zaprogramowanych
stacji. Kolejne stacje można wybierać w trybie zaprogramowanych stacji, używając
przycisków zmiany/wyszukiwania stacji radiowej.
Przyciski wyboru źródła sygnału (D1, D2, D3, A1, A2, A3/
MP3, Phono, FM, AM)
W celu wybrania żądanego źródła sygnału należy nacisnąć odpowiadający mu
przycisk.
Speaker
A/B
1/5 2/6 3/7 4/8
Mode
Menu
Stereo
/ Mono
A1
D1 D3D2
A3/MP3A2
Phono AMFM
Presets
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info