Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
10
Po wykonaniu wszystkich połączeń włącz amplituner Topaz SR10, naciskając
przycisk włączania/wyłączania na panelu przednim.
Wybieranie źródła sygnału
Naciśnij na panelu przednim przycisk źródła sygnału, który odpowiada żądanemu
urządzeniu. Źródło sygnału można również wybrać za pomocą odpowiedniego
przycisku na pilocie zdalnego sterowania.
PHONO
Regulacja głośności
Aby zmienić poziom głośności, użyj przycisków regulacji głośności na pilocie
zdalnego sterowania lub pokrętła regulacji głośności na panelu przednim
wzmacniacza. Nowo wybrany poziom zostanie przedstawiony na wyświetlaczu.
Ustawienia poziomu głośności wyświetlane jako wartości ujemne wyrażone w
dB. Najwyższy poziom głośności to 0 dB.
Im większa wartość ujemna, tym niższy wybrany poziom głośności.
VOLUME -40dB
Zmiana ustawień dźwiękowych
Poziom nasycenia tonów niskich i wysokich oraz poziom balansu można zmieniać
w następujący sposób:
1. Przejdź do menu ustawień dźwiękowych. W tym celu naciśnij przycisk Menu na
panelu przednim urządzenia lub na pilocie zdalnego sterowania.
BASS 0dB
2. Przejdź do żądanego ustawienia, naciskając przycisk Menu. Dostępne
ustawienia to kolejno: Bass (tony niskie), Treble (tony wysokie) oraz Balance
(balans).
3. W celu zmiany poziomu nasycenia tonów niskich, poziomu nasycenia tonów
wysokich lub poziomu balansu należy obrócić pokrętło regulacji głośności lub
użyć przycisków regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania.
BASS + 4dB
4. Aby wyjść z menu, odczekaj pięć sekund, nie wykonując jakichkolwiek czynności.
Urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.
Strojenie tunera i słuchanie stacji radiowych
Wybierz tuner jako źródło sygnału za pomocą przycisku FM/AM na panelu
przednim amplitunera lub bezpośrednio, naciskając odpowiednio przycisk FM
albo AM na pilocie.
FM 87.50MHz
Kolejne naciśnięcia przycisku FM/AM na panelu przednim powodują przełączanie
urządzenia na przemian w tryb tunera FM i AM.
Uwaga: Po włączeniu amplitunera Topaz SR10 po raz pierwszy zaleca się
uaktywnienie trybu automatycznego, ponieważ znacząco upraszcza to obsługę
tunera. Naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) na
panelu przednim. Przycisk ten służy do wybierania jednego z dostępnych trybów
pracy tunera: zaprogramowanych stacji, automatycznego lub ręcznego.
Instrukcja obsługi
Anteny
Uwaga: Amplituner SR10 jest dostarczany wraz z anteną przeznaczoną do użytku
tymczasowego. W przypadku częstego korzystania z tunera radiowego stanowczo
zaleca się użycie anten zewnętrznych.
Antena pętlowa AM
Podłącz obie końcówki anteny do jej zacisków. Umieść antenę jak najdalej od
urządzenia, aby wyeliminować niepożądane szumy i uzyskać optymalny odbiór.
Jeśli znajdująca się w zestawie antena pętlowa AM nie zapewnia zadowalającego
odbioru, może być konieczne zastosowanie zewnętrznej anteny AM.
Antena FM
Podłącz dostarczoną w zestawie antenę do gniazda FM o impedancji 75 omów.
Rozwiń przewód i ustaw go w takim położeniu, aby uzysk najlepszy odbiór.
Na potrzeby użytku ciągłego zalecane jest podłączenie zewnętrznej anteny FM o
impedancji 75 omów.
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info