734439
81
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/84
Nächste Seite
kontrolnej termostatu. Możesz powrócić do pionowego prasowania tylko wtedy, gdy lampka kontrolna zgaśnie.
Prasowanie na sucho
Aby prasować bez pary, ustaw regulator pary w pozycję „0”.
Funkcja spryskiwacza
Upewnij się, że zbiornik (M) wypełniony jest wodą. Naciśnij przycisk spryskiwacza (D) powoli (aby wystrzelić zwarty strumień wody) lub
szybko (aby uzyskać strumień rozproszony).
Ostrzeżenie: Przy prasowaniu tkanin delikatnych, zalecamy uprzednie zwilżenie tej tkaniny, przy użyciu spryskiwacza (D), lub poprzez
położenie wilgotnego kawałka tkaniny między żelazkiem i materiałem prasowanym. Aby uniknąć zabrudzania, nie używaj spryskiwacza
przy prasowaniu jedwabiu, czy syntetycznych tkanin.
POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA
Odłącz wtyczkę żelazka z gniazdka. Po ostygnięciu żelazka opróżnij zbiornik poprzez odwrócenie żelazka do góry stopą i delikatne nim
potrząsanie. Pozostaw żelazko do zupełnego ostygnięcia. Zawsze stawiaj żelazko w pozycji pionowej.
PORADY
1. Zalecamy używanie niskich temperatur przy prasowaniu tkanin, które mają specjalne wykończenia, ozdoby (cekiny, haft, itd..).
2. Jeśli tkanina wykonana jest z różnych materiałów (np. 40% bawełna 60% włókna syntetyczne), ustaw termostat na temperaturę
materiału o niższej temperaturze prasowania (w tym wypadku będzie to temperatura prasowania włókien syntetycznych – czyli
temperatura niska).
3. Jeśli nie znasz składu tkaniny, określ odpowiednią temperaturę poprzez wykonanie próby prasowania, na niewidocznej przy normalnym
noszeniu, części ubrania. Rozpocznij od niskiej temperatury i stopniowo zwiększaj, aż do osiągnięcia właściwej, bezpiecznej dla tkaniny
temperatury.
4. Wszelkie zabrudzenia, plamy utrwalają się po wyprasowaniu, dlatego przed prasowaniem należy sprawdzić, czy ubrania są czyste.
Jeśli nie, to najpierw je wyprać.
5. Najlepsze efekty osiąga się, podczas prasowania na sucho, przy średniej temperaturze: zbyt wysoka temperatura lub zbyt długie
przytrzymanie żelazka w jednym miejscu może spowodować powstanie żółtych plam (przypalenia).
6. Aby uniknąć efektu "błyszczenia" materiałów z jedwabiu, wełny lub włókien syntetycznych, prasuj je odwrócone na lewą stronę.
7. Aby zapobiec pojawieniu się śladów prasowania na aksamicie, prasuj materiał w jednym kierunku (wzdłuż włókna) i nie dociskaj żelazka
do materiału.
8. Wiele tkanin prasuje się łatwiej gdy nie są jeszcze całkowicie suche. Na przykład jedwab.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające: 220-240V ~50/60Hz
Moc nominalna: 2000-2400W
Moc maksymalna: 3000W
81
81

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Camry CR 5018 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info