Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
CLD 135
NNaavvooddiilloo zzaa uuppoorraabboo
User instructions
SL
EN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SL
  EN

  Navodilo za uporabo

  User instructions

  CLD 135 • Page 2

  SL

  SL

  EN

  POGLAVJE
  CHAPTER

  âESTITAMO!

  OUR COMPLIMENTS

  KAZALO

  INDEX

  With the purchase of this
  Candy household
  appliance, you have shown
  that you will not accept
  compromises: you want only
  the best.

  Uvod

  Introduction

  Z nakupom na‰ega stroja ste
  pokazali, da ne i‰ãete
  kompromisnih re‰itev in da
  ste kupec, ki hoãe le
  najbolj‰e.

  Splo‰na opozorila in nasveti
  ob prevzemu aparata

  General points on delivery

  1

  Garancija

  Guarantee

  2

  Varnostni predpisi

  Safety Measures

  3

  Tehniãni podatki

  Technical Data

  4

  Namestitev in prikljuãitev
  stroja

  Setting up and Installation

  5

  Opis stikalne plo‰ãe

  Control Description

  6

  Razpredelnica s programi

  Table of Programmes

  7

  Izbiranje programov in
  temperatur

  Selection

  8

  Predalãek za pralna
  sredstva

  Detergent drawer

  9

  Priprava perila na pranje

  The Product

  10

  Razpredelnica programov
  pranja

  Washing

  11

  Su‰enje

  Drying cycle

  12

  Please read this booklet
  carefully as it provides
  important guide lines for
  safe installation, use and
  maintenance and some
  useful advise for best results
  when using your washing
  machine.

  Automatsko Pranje/Su‰enje

  Automatic washing/Drying
  cycle

  13

  âi‰ãenje in vzdrÏevanje
  stroja

  Cleaning and routine
  maintenance

  14

  Priporoãamo, da skrbno
  shranite to knjiÏico z navodili,
  da jo boste lahko prebrali
  tudi kdaj kasneje, ãe bo
  potrebno.

  Keep this booklet in a safe
  place for further
  consultation.

  Ugotavljanje motenj pri
  delovanju

  Faults Search

  15

  Kadar boste morali zaradi
  morebitne okvare pralnega
  stroja poklicati enega od
  na‰ih serviserjev mu
  obvezno sporoãite oznako
  modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
  je navedena na plo‰ãici s
  tehniãnimi podatki, ki je
  pritrjena na stroju.

  When contacting Candy
  or a Customer Services
  Centre always refer to the
  Model, No., and G number
  (if applicable of the
  appliance see panel).

  Z velikim zadovoljstvom vam
  ponujamo nov pralni stroj,
  rezultat dolgoletnih
  raziskovanj in izku‰enj, ki
  smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
  neposrednem stiku s kupci.
  Izbrali ste kakovost,
  vzdrÏljivost in zanimivo
  obliko.

  Razen stroja, ki ste ga izbrali,
  pa imamo na izbiro ‰e
  pomivalne in su‰ilne stroje,
  prostostojeãe ‰tedilnike,
  kuhalne plo‰ãe,
  mikrovalovne peãice,
  vgradne peãice in ‰tedilnike
  ter hladilnike in
  zamrzovalnike. Pri svojem
  prodajalcu zahtevajte
  najnovej‰i Candyjev
  katalog.
  Uporaba tega novega
  pralnega stroja je
  enostavna, vendar pa vas
  prosimo, da skrbno
  preberete NAVODILO ZA
  UPORABO in ga v celoti
  upo‰tevate.
  V navodilu so navedene vse
  pomembne informacije v
  zvezi s prikljuãitvijo,
  vzdrÏevanjem in uporabo
  stroja.

  2

  EN

  Candy is happy to present
  their new washing machine,
  the result of years of
  research and market
  experience through direct
  contact with Consumers.
  You have chosen the quality,
  durability and high
  performance that this
  washing machine offers.

  Candy is also able to offer a
  vast range of other
  household appliances:
  washing machines,
  dishwashers, washer-dryers,
  cookers, microwave ovens.
  Traditional ovens and hobs,
  refrigerators and freezers.

  Ask your local retailer for the
  complete catalogue of
  Candy products.

  3 • Page 3

  SL

  EN

  1. POGLAVJE

  CHAPTER 1

  2. POGLAVJE

  CHAPTER 2

  SPLO·NA
  OPOZORILA IN
  NASVETI OB
  PREVZEMU APARATA

  GENERAL POINTS
  ON DELIVERY

  GARANCIJA

  GUARANTEE

  Ob prevzemu aparata vam
  mora trgovec izroãiti
  naslednje dokumente
  in pribor:

  On delivery, check that the
  following are included with
  the machine:

  A) NAVODILO ZA
  UPORABO

  A) INSTRUCTION MANUAL

  B) SPISEK POOBLA·âENIH
  SERVISOV

  B) CUSTOMER SERVICE
  ADDRESSES

  C) GARANCIJSKI LIST

  C) GUARANTEE
  CERTIFICATES

  D) POKROVâKI

  D) CAP

  E) UKRIVLJENI NOSILEC
  ODTOâNE CEVI

  E) BEND FOR OUTLET TUBE

  F) POSODICO ZA TEKOâI
  DETERGENT ALI BELILO

  F) LIQUID DETERGENT OR
  LIQUID BLEACH
  COMPARTMENT
  (CONTAINER)

  PROSIMO, DA VSE
  NA·TETO SKRBNO
  SHRANITE!

  Kupec mora stroj pregledati
  ob prevzemu pri trgovcu in
  preveriti, ãe na njem ni
  vidnih po‰kodb!

  4

  SL

  EN

  Ob nakupu aparata vam
  mora prodajalec izdati
  izpolnjen in potrjen
  garancijski list.
  Na osnovi potrjenega
  garancijskega
  lista in raãuna imate v roku
  enega leta od dneva
  nakupa pravico do
  brezplaãnega servisiranja
  va‰ega aparata s strani na‰e
  tehniãne sluÏbe, oziroma
  na‰ih poobla‰ãenih
  serviserjev pod pogoji, ki so
  navedeni v garancijskem
  listu.
  Poleg garancijskega lista
  vam mora trgovec izroãiti
  tudi spisek na‰ih
  poobla‰ãenih serviserjev, ki so
  edini pristojni za popravila
  Candyjevih aparatov v
  garancijskem roku.

  A

  B

  C

  KEEP THEM IN A SAFE
  PLACE

  Check that the machine has
  not incurred damage during
  transport. If this is the case,
  contact your nearest Candy
  Centre.

  The appliance is supplied
  with a guarantee certificate
  which allows free use of the
  Technical Assistance Service.

  D
  F

  E
  5 • Page 4

  SL

  3. POGLAVJE

  CHAPTER 3

  VARNOSTNI
  PREDPISI

  SAFETY MEASURES

  PRED ZAâETKOM
  âI·âENJA ALI
  VZDRÎEVANJA
  PRALNEGA
  STROJA OBVEZNO
  UPO·TEVAJTE NASLEDNJE
  VARNOSTNE PREDPISE:

  IMPORTANT:
  FOR ALL CLEANING
  AND MAINTENANCE
  WORK
  ● Remove the plug

  ● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.

  ● Turn off the water inlet tap.

  ● Zaprite pipo za dotok

  ● All Candy appliances are

  vode.
  ● Vsi Candyjevi gospodinjski

  aparati so opremljeni z
  ozemljitvenim kablom.
  Preverite, ãe je va‰a
  elektriãna napeljava pravilno
  ozemljena! âe ni, naj vam
  napeljavo pred prikljuãitvijo
  pravilno napelje strokovnjak!
  Aparat je izdelan v
  skladu z normama CEE ‰t.
  89/336 in 73/23 CEE in njunimi
  nadaljnjimi spremembami.
  ● Z vlaÏnimi rokami ali

  nogami se aparata ne
  dotikajte. Ne uporabljajte
  pomivalnega stroja
  bosonogi.
  ● Ne uporabljajte podalj‰kov

  za prikljuãitev stroja na
  elektriãno omreÏje, ãe je stroj
  name‰ãen v kopalnici ali
  drugem vlaÏnem prostoru.

  OPOZORILO!
  MED PRANJEM SE
  VODA V STROJU
  LAHKO SEGREJE TUDI
  DO 90° C.
  ● Pred odpiranjem vrat stroja

  se prepriãajte, ãe v bobnu
  stroja ni vode.

  6

  EN

  earthed. Ensure that the
  main electricity circuit is
  earthed. Contact a qualified
  electrician if this is not the
  case.

  This appliance
  complies with Directives
  89/336/EEC, 73/23/EEC and
  following changes.
  ● Do not touch the
  appliance with wet or damp
  hands or feet.
  ● Do not use the appliance
  when bare-footed.
  ● Extreme care should be

  taken if extension leads are
  used in bathrooms or shower
  rooms. Avoid this where
  possible.

  WARNING: DURING THE
  WASHING CYCLE, THE
  WATER CAN REACH A
  TEMPERATURE OF 90°C.

  ● Before opening the

  washing machine door,
  ensure that there is no water
  in the drum.

  SL
  ● Odsvetujemo prikljuãitev
  stroja na elektriãno omreÏje
  preko razliãnih pretvornikov
  ali razdelilnikov.
  ● Ne dovolite, da otroci ali
  neodgovorne osebe stroj
  uporabljajo nenadzorovani.

  EN
  ● Do not use adaptors or

  multiple plugs.

  ● Do not allow the appliance

  to be used by children or the
  incompetent without due
  supervision.

  ● Ne vlecite prikljuãnega
  kabla ali celo aparata
  samega, ãe Ïelite iztakniti
  vtiã iz vtiãnice.

  ● Do not pull the mains lead

  ● Elektriãni aparati ne smejo
  biti izpostavljeni razliãnim
  atmosferskim vplivom kot so
  npr. deÏ, sonce ipd.

  ● Do not leave the

  ● Pazite, da stroja ob
  preme‰ãanju ali prevaÏanju
  ne dvigajte na strani, kjer so
  name‰ãene stikala in gumbi,
  oziroma na strani, kjer je
  name‰ãena posodica za
  detergent.
  ● Med prevaÏanjem nikoli ne
  naslonite sprednje strani
  stroja (tj., strani, kjer so
  name‰ãena vrata) na
  voziãek.
  POMEMBNO!
  âe postavite stroj na pod, ki
  je prekrit s tekstilnimi
  oblogami, skrbno preverite,
  ãe vlakna take talne obloge
  ne zapirajo odprtin za
  zraãenje, ki so name‰ãene
  na spodnjem robu stroja.
  Stroj morata dvigniti vedno
  dve osebi, tako kot je
  prikazano na skici.
  ● V primeru okvare ali
  nepravilnega delovanja
  stroja, stroj takoj izklopite in
  iztaknite vtikaã iz vtiãnice ter
  zaprite pipo za dotok vode
  do stroja. Nato pokliãite
  enega od poobla‰ãenih
  Candyjevih serviserjev, da
  vam stroj popravi.
  Ob morebitni zamenjavi
  vgradnih delov vedno
  zahtevajte vgradnjo
  originalnih Candyjevih
  rezervnih delov.
  Neupo‰tevanje gornjih
  navodil lahko vpliva na
  varno in pravilno delovanje
  stroja.
  ● âe se po‰koduje prikljuãni
  kabel, ga morate zamenjati s
  POSEBNIM PRIKLJUâNIM
  KABLOM, ki ga lahko
  nabavite kot rezervni del pri
  poobla‰ãenem prodajalcu.

  or the appliance itself to
  remove the plug from the
  socket.

  appliance exposed to
  atmospheric agents (rain, sun
  etc.)

  ● In the case of removal,

  never lift the appliance by
  the knobs or detersive
  drawer.

  ● During transportation

  do not lean the door against
  the trolley.

  Important!
  When the appliance
  location is on carpet floors,
  attention must be paid so as
  to ensure that there is no
  obstruction to the bottom
  vents.
  ● Lift the appliance in pairs

  as illustrated in the diagram.

  ● In the case of failure

  and/or incorrect operation,
  turn the washing machine
  off, close the water inlet tap
  and do not tamper with the
  appliance. Contact a Candy
  Technical Assistance Centre
  for any repairs and ask for
  original Candy spare parts.
  Avoidance of these norms
  may compromise the safety
  of the appliance.

  ● Should the supply cord

  (mains cable) be demaged,
  this is to be replaced by a
  specific cable available from
  the after sales service centre.

  7 • Page 5

  SL

  SL

  EN

  4. POGLAVJE

  CHAPTER 4

  85
  cm

  EN

  5. POGLAVJE

  CHAPTER 5

  NAMESTITEV IN
  PRIKLJUâITEV
  STROJA

  SETTING UP
  INSTALLATION

  Stroj brez podstavka
  postavite v bliÏino mesta,
  kjer bo stalno prikljuãen.

  Move the machine near its
  permanent position without
  the packaging base.

  PrereÏite objemko, s katero
  je prevezana odtoãna cev.

  Cut tube-holding straps.

  Odvijte osrednji vijak ''A'' in 4
  stranske vijake ''B'' ter
  odstranite preãno letev ''C''.

  Unscrew the central screw
  (A); unscrew the 4 lateral
  screws (B) and remove the
  cross piece (C).

  Nagnite stroj proti sprednji
  strani in povlecite navzdol 2
  plastiãni vreãki s stiroporom,
  ki sta name‰ãeni na boãnih
  straneh stroja.

  Lean the machine forward
  and remove the plastic
  bags containing the two
  polystyrene blocks at the
  sides, pulling downwards.

  S ãepom, ki je priloÏen v
  vreãki z originalnimi navodili
  zatesnite odprtino v hrbtni
  strani stroja.

  Press the plug (to be found
  in the envelope with the
  instructions) into the hole.

  60 cm
  60 cm

  8

  Pranje
  Washing

  Su‰enje
  Drying

  5

  5

  TEHNIâNI PODATKI

  TECHNICAL DATA

  NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
  PERILA ZA ENO PRANJE

  MAXIMUM WASH
  LOAD DRY

  kg

  KOLIâINA VODE PRI
  OBIâAJNEM PRANJU

  NORMAL WATER LEVEL

  l

  6÷15

  SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ

  POWER INPUT

  W

  2150

  PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
  (PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)

  ENERGY CONSUMPTION
  (PROG. 90°C)

  kWh

  1,8

  MOâ VAROVALKE

  POWER CURRENT FUSE
  AMP

  A

  10

  ·TEVILO VRTLJAJEV
  CENTRIFUGE (vrt./min.)

  SPIN
  r.p.m.

  DOVOLJENI TLAK VODE V
  VODOVODNEM OMREÎJU

  WATER PRESSURE

  MPa

  min. 0,05
  max. 0,8

  NAPETOST

  SUPPLY VOLTAGE

  V

  230

  1300

  OPOZORILO:
  DELOV EMBALAÎE NE
  SMETE PU·âATI NA
  DOSEGU OTROK, KER JE
  ZANJE LAHKO ZELO
  NEVARNA! PROSIMO,
  DA EMBALAÎO
  ODLOÎITE V SKLADU Z
  VELJAVNIMI
  OKOLJEVARNOSTNIMI
  PREDPISI!

  WARNING:
  DO NOT LEAVE THE
  PACKAGING IN THE
  REACH OF CHILDREN AS
  IT IS A POTENTIAL
  SOURCE OF DANGER.

  9 • Page 6

  SL

  EN

  SL

  Izolacijsko plo‰ão iz
  valovitega kartona
  namestite na dno stroja
  tako, kot je prikazano na sliki.

  Fix the sheet of corrugated
  material on the bottom as
  shown in picture.

  Izravnajte vi‰ino stroja s
  sprednjima vrtljivima
  noÏicama:

  Dotoãno cev za vodo
  privijte na pipo.

  Connect the fill hose
  to the tap.

  a) Matico, s katero je
  pritrjena nogica sprostite
  tako, da jo odvijete z
  ustreznim kljuãem.

  Aparat smete prikljuãiti na
  vodovodno omreÏje
  izkljuãno z novimi, priloÏenimi
  dovodnimi cevmi. Starih
  cevi ne smete uporabiti.

  The appliance must be
  connected to the water
  mains using new hose-sets.
  The old hose-sets should not
  be reused.

  OPOZORILO!
  PIPE ZA VODO ‚E NE
  ODPRITE!

  b) Nogico z obraãanjem
  zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
  dokler se ne bo povsem
  prilegala tlom.

  IMPORTANT:
  DO NOT TURN THE TAP
  ON AT THIS TIME.

  Stroj potisnite k steni in pri
  tem pazite, da dotoãna in
  odtoãna cev za vodo nista
  zviti ali stisnjeni. Odtoãno
  cev za vodo obesite nato
  preko robu kadi.

  Position the washing
  machine next to the wall.
  Hook the outlet tube to the
  edge of the bath tub,
  paying attention that there
  are no bends or
  contractions along the tube.

  Mnogo bolje pa je, ãe v
  vodovodni napeljavi
  predvidite stalni odtok, ki
  mora biti enakega premera
  kot je odtoãna cev,
  namestiti pa ga morate v
  vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
  âe je potrebno, namestite
  na konec odtoãne cevi ‰e
  ãvrsto nosilno koleno, ki je
  priloÏeno v vreãki s priborom.

  It is better to connect the
  discharge hose to a fixed
  outlet of a diameter greater
  than that of the outlet tube
  and at a height of min. 50
  cm. If is necessary to use the
  plastic sleeve supplied.

  max 100 cm

  min 4 cm

  10

  EN
  Use front feet to level the
  machine with the floor.

  a) Turn the nut clockwise to
  release the screw adjuster of
  the foot.

  A
  b) Rotate foot to raise or
  lower it until it stands firmly
  on the ground.

  c) Po konãanem
  izravnavanju nogico
  ponovno pritrdite tako, da jo
  z ustreznim kljuãem privijate v
  smeri nasprotni od gibanja
  urinih kazalcev dokler se
  povsem ne prileÏe dnu
  stroja.

  c) Lock the foot in position
  by turning the nut anticlockwise until it comes up
  against the bottom of the
  machine.

  Prepriãajte se, da je gumb
  programatorja v izklopljenem
  poloÏaju in da so vrata stroja
  zaprta.

  Ensure that the knob is on
  the “OFF” position and the
  load door is closed.

  Vtaknite vtiã v vtiãnico.

  Insert the plug.

  Stroj mora biti name‰ãen
  tako, da lahko vtiãnico
  doseÏete v vsakem trenutku.

  After installation, the
  appliance must be
  positioned so that the plug is
  accessible.

  B
  C

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  11 • Page 7

  SL

  SL

  EN

  6. POGLAVJE

  CHAPTER 6

  M

  L

  I

  C

  Q

  R
  D E F G HB

  P

  N

  A
  OPIS STIKALNE PLO·âE

  CONTROLS

  ROâAJ VRAT

  DOOR HANDLE

  KONTROLNA LUâKA
  ZAKLENJENA VRATA

  DOOR LOCKED INDICATOR
  LIGHT

  TIPKA START

  START/PAUSE BUTTON

  TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
  VODO

  COLD WASH BUTTON

  TIPKA ZA ALLERGIE

  AQUAPLUS BUTTON

  TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE

  INTENSIVE BUTTON

  TIPKA ZA ZAMIK VKLOPA

  START DELAY BUTTON

  GUMB ZA NASTAVITEV ·TEVILA
  VRTLJAJEV CENTRIFUGE

  SPIN SPEED BUTTON

  KONTROLNA LUâKA ZA
  NASTAVLJENO HITROST
  CENTRIFUGIRANJA

  SPIN SPEED INDICATOR LIGHT

  I

  SISTEM ZA PRIKAZ âASA DO
  KONCA PROGRAMA

  TIME COUNTDOWN SYSTEM

  L

  KONTROLNE LUâKE
  POSAMEZNIH TIPK

  BUTTONS INDICATOR LIGHT

  M

  GUMB ZA NASTAVITEV
  PROGRAMOV PRANJA – GUMB
  PROGRAMATORJA

  TIMER KNOB FOR WASH
  PROGRAMMES WITH OFF
  POSITION

  N

  TIPKA ZA IZBIRANJE
  PROGRAMOV SU·ENJA

  DRYING PROGRAMME
  SELECTION BUTTON

  P

  INDIKATORJI PROGRAMOV
  SU·ENJA

  DRYING PROGRAMME
  INDICATORS

  Q

  DETERGENT DRAWER

  R

  PREDALâEK ZA PRALNA SREDSTVA
  12

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H

  EN

  OPIS POSAMEZNIH
  TIPK IN GUMBOV

  DESCRIPTION OF
  CONTROL

  ROâAJ VRAT

  DOOR HANDLE

  Vrata odprete tako, da
  pritisnete na vzvod v
  notranjosti vrat.

  Press the finger-bar inside
  the door handle to open the
  door

  POMEMBNO:
  POSEBNA VARNOSTNA
  NAPRAVA PREPREâUJE
  ODPIRANJE VRAT TAKOJ
  PO KONâANEM PRANJU.
  PO KONâANEM
  CENTRIFUGIRANJU
  POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
  2 MIN., DA SE VARNOSTNA
  NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
  NATO LAHKO ODPRETE
  VRATA STROJA.

  A
  2 min.

  IMPORTANT:
  A SPECIAL SAFETY
  DEVICE PREVENTS THE
  DOOR FROM OPENING
  AT THE END OF THE
  WASH/SPIN CYCLE. AT
  THE END OF THE SPIN
  PHASE WAIT UP TO 2
  MINUTES BEFORE
  OPENING THE DOOR.

  LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'

  DOOR LOCKED INDICATOR

  Luãka se osvetli, ko pravilno
  zaprete vrata in vklopite stroj.
  Ko pritisnete na tipko START,
  medtem ko so vrata zaprta,
  luãka kratek ãas utripa, nato
  pa ostane osvetljena.
  âe vrata niso pravilno zaprta,
  luãka ‰e naprej utripa.
  Posebna varnostna naprava
  prepreãuje takoj‰nje
  odpiranje vrat po koncu
  programa. Poãakajte 2
  minuti in ko luãka ugasne,
  lahko odprete vrata. Ko je
  program pranja zakljuãen,
  obrnite stikalo programatorja
  na OFF.

  The “Door Locked” indicator
  light is illuminated when the
  door is fully closed and the
  machine is ON.
  When START/PAUSE is
  pressed on the machine
  with the door closed the
  indicator will flash
  momentarily and then
  illuminate.
  If the door is not closed the
  indicator will continue to
  flash.
  A special safety device
  prevents the door from
  being opened immediately
  after the end of the cycle.
  Wait for 2 minutes after the
  wash cycle has finished and
  the Door Locked light has
  gone out before opening
  the door. At the end of cycle
  turn the programme
  selector to OFF .

  B

  13 • Page 8

  SL
  TIPKA START

  START/PAUSE BUTTON

  Ko je program izbran,
  poãakajte, da zaãne utripati
  kontrolna luãka STOP, nato
  pa pritisnite na tipko START.

  When a programme is
  selecting, wait for the “STOP”
  indicator light to flash before
  pressing the START button.

  S pritiskom na tipko START
  zaÏenete izbrani program
  (osvetli se ustrezna kontrolna
  luãka).

  OPOMBA:
  STROJ LAHKO ZAâNE
  DELOVATI ·ELE NEKAJ
  SEKUND PO PRITISKU NA
  TIPKO START.

  14

  SL

  EN

  Press to start the selected
  cycle (according to the
  selected cycle one
  indicator lights will go on) .

  NOTE: WHEN THE START
  BUTTON HAS BEEN
  PRESSED, THE APPLIANCE
  CAN TAKE FEW SECONDS
  BEFORE STARTS
  WORKING.

  Spreminjanje nastavitev po
  zaãetku izvajanja izbranega
  programa
  V vsakem trenutku lahko
  program zaãasno prekinete
  - pribliÏno 2 sekundi
  pritiskajte na tipko
  Start/pavza. Ko je stroj v
  naãinu pavze, utripata
  kontrolni luãki 'âas do
  konca programa', hitrost
  centrifugiranja in tipke za
  opcije. Ko Ïelite s pranjem
  nadaljevati, spet pritisnite na
  tipko START/Pavza.
  âe Ïelite med pranjem
  dodati kak‰en kos perila v
  stroj, poãakajte 2 minuti,
  da se sprosti varnostni zapah
  vrat in da se vrata
  odklenejo. Nato spet zaprite
  vrata stroja in pritisnite na
  tipko START/Pavza; stroj bo
  nadaljeval s pranjem, kjer je
  bil program prekinjen.

  CHANGING THE SETTINGS
  AFTER THE PROGRAMMES
  HAS STARTED (PAUSE)
  Once the programme has
  started the settings can only
  altered by pressing the
  relevant buttons.
  The programme may be
  paused at any time during
  the wash cycle by holding
  down the "Start/Pause"
  button for about two
  seconds. When the machine
  is in the paused mode, the
  indicator light "Time To End",
  spin speed and option
  buttons will flash.
  To restart the programme,
  press the "Start/Pause"
  button once again.

  Preklic potekajoãega
  programa
  âe Ïelite preklicati
  potekajoãi program, obrnite
  gumb programatorja na
  OFF (izklopljeno).

  CANCELLING THE
  PROGRAMME
  To cancel the programme
  the programme selector
  should be rotated to the
  OFF position.

  If you wish to add or remove
  items during washing, wait 2
  minutes until the safety
  device unlocks the door.
  When you have carried out
  the manoeuvre, close the
  door, press START button and
  the appliance will continue
  working where it left off.

  C

  EN

  Na tipke za opcije pritisnite
  pred pritiskanjem na tipko
  START!

  The option buttons should be
  selected before pressing the
  START button

  TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
  VODO
  âe pritisnete na to tipko, bo
  stroj ne glede na izbrani
  program opral perilo s hladno
  vodo, medtem ko ostanejo
  druge znaãilnosti programa
  nespremenjene (koliãina vode,
  trajanje programa, faze ipd.).
  Zahvaljujoã tej novi funkciji
  lahko zdaj varno perete tudi
  zavese, manj‰e preproge,
  obãutljive sintetiãne tkanine in
  perilo neobstojnih barv.

  COLD WASH BUTTON

  TIPKA ALLERGIE
  S pritiskom na to tipko lahko
  aktivirate poseben novi
  program, namenjen pranju
  barvno obstojnih tkanin in
  tkanin iz me‰anice vlaken, ki
  deluje na osnovi novega
  sistema Sensor Activa. Ta opcija
  zagotavlja neÏno ravnanje s
  perilom in je predvsem
  namenjena osebam z neÏno in
  obãutljivo koÏo, pri katerih bi
  lahko tudi najmanj‰e sledi
  pralnih sredstev povzroãale
  alergije.
  Perilo se opere v veãji koliãini
  vode, kar ob novem
  kombiniranem uãinkovanju faz
  obraãanja bobna med
  polnjenjem z vodo in
  izãrpavanjem vode zagotavlja
  temeljitej‰e pranje in popolno
  izpiranje. V stroj se natoãi veãja
  koliãina vode, tako da se
  detergent bolje raztopi, kar
  zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
  pranje. Tudi pri izpiranju se v stroj
  natoãi veã vode, kar zagotavlja
  uãinkovitej‰e
  odstranjevanje sledi detergenta
  iz perila, kar je ‰e posebej
  pomembno za osebe z neÏno in
  obãutljivo koÏo, pri katerih bi
  lahko tudi najmanj‰e sledi
  pralnih sredstev povzroãale
  alergije.
  To funkcijo priporoãamo tudi za
  pranje otro‰kih oblaãil in
  obãutljivega perila nasploh, pa
  tudi za pranje frotirja, saj ta med
  pranjem absorbira veã
  detergenta. Da bi zagotovili kar
  najveãjo uãinkovitost pranja pa
  se ta funkcija vedno aktivira pri
  pranju na programih za
  obãutljivo perilo in volno.

  AQUAPLUS BUTTON

  By pressing this button it is
  possible to transform every
  programme into a cold
  washing one, without
  modifying other
  characteristics (water level,
  times, rythmes, etc...).
  Curtains, small carpets, man
  made delicate fabrics, non
  coulor fast garments can be
  safely washed thanks to this
  new device.

  By pressing this button you can
  activate a special new wash
  cycle in the Colourfast and
  Mixed Fabrics programs, thanks
  to the new Sensor Activa System.
  This option treats with care the
  fibres of garments and the
  delicate skin of those who wear
  them.
  The load is washed in a much
  larger quantity of water and this,
  together with the new combined
  action of the drum rotation
  cycles, where water is filled and
  emptied, will give you garments
  which have been cleaned and
  rinsed to perfection. The amount
  of water in the wash is increased
  so that the detergent dissolves
  perfectly, ensuring an efficient
  cleaning action. The amount of
  water is also increased during the
  rinse procedure so as to remove
  all traces of detergent from the
  fibres.
  This function has been
  specifically designed for people
  with delicate and sensitive skin,
  for whom even a very small
  amount of detergent can cause
  irritation or allergy.
  You are advised to also use this
  function for children’s clothing
  and for delicate fabrics in
  general, or when washing
  garments made of towelling,
  where the fibres tend to absorb a
  greater quantity of detergent.
  To ensure the best performance
  for your wash, this function is
  always activated on the
  Delicates and Woollens
  programs.

  D

  E

  15 • Page 9

  SL

  EN

  TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE

  INTENSIVE BUTTON

  S pritiskom na to tipko lahko
  pri programih za bombaÏ
  aktivirate senzorje za novi
  sistem Activa. Senzorji
  zagotavljajo, da se
  nastavljena temperatura
  ohranja tekom
  faze pranja, ter nadzirajo tudi
  mehaniãno delovanje
  bobna.
  Boben se vrti z dvema
  razliãnima hitrostima, hitrost
  pa se spreminja v kljuãnih
  trenutkih. Ko se detergent
  dozira med perilo, se boben
  vrti tako, da se detergent
  enakomerno razporedi med
  perilom, med fazo pranja in
  izpiranja pa se hitrost vrtenja
  bobna poveãa, kar
  zagotavlja optimalen uãinek.
  Zahvaljujoã
  temu posebnemu sistemu je
  uãinkovitost pranja izbolj‰ana
  OB ENAKI DOLÎINI
  PROGRAMA.

  By pressing this button,
  which can only be
  activated in the Cotton
  cycles, the sensors in the
  new Activa system come
  into operation. They affect
  both the selected
  temperature, keeping it at a
  constant level throughout
  the wash cycle, and the
  mechanical function of the
  drum.
  The drum is made to turn at
  two different speeds at
  crucial moments. When the
  detergent enters the
  garments, the drum rotates
  in such a way that the
  detergent is distributed in a
  uniform manner; during the
  wash and rinse procedures,
  however, the speed
  increases in order to
  maximise the cleaning
  action. Thanks to this special
  system, the efficiency of the
  wash procedure is improved
  WITHOUT ANY INCREASE IN
  THE LENGTH OF THE
  PROGRAM.

  16

  F

  SL

  EN

  âASOVNI ZAMIK VKLOPA

  START DELAY BUTTON

  S pomoãjo tipke lahko
  nastavite ãasovni zamik
  vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
  storite na naslednji naãin:
  Izberite program (kontrolna
  luãka "STOP" utripa). Pritisnite
  na tipko za zamik vklopa; ob
  vsakem pritisku se spremeni
  vrednost - 3 - 6 - 9; utripa
  ustrezna kontrolna luãka.
  S pritiskom na tipko START
  aktivirate od‰tevanje
  nastavljenega ãasa
  nastavljenega ãasovnega
  zamika (kontrolna luãka
  nastavljene vrednosti
  preneha utripati in ostane
  osvetljena).
  Ko preteãe nastavljeni
  ãasovni zamik, zaãne stroj
  prati.
  âe Ïelite preklicati
  nastavljeni ãasovni zamik,
  pritiskajte na tipko za
  nastavljanje ãasovnega
  zamika, dokler vse luãke (3-69) ne ugasnejo (kontrolna
  luãka STOP utripa). Zdaj
  lahko roãno vklopite
  program pranja - pritisnite na
  tipko START, ali pa izklopite
  stroj - obrnite gumb
  programatorja v izklopljeni
  poloÏaj.

  Appliance start time can be
  set with this button, delaying
  the star by 3, 6 or 9 hours.
  Proceed as follow to set a
  delayed start:
  Select a programme
  (“STOP” indicator light blinks)
  Press Start Delay button
  (each time the button is
  pressed the start will be
  delayed by 3, 6 or 9 hours
  respectively and the
  corresponding light will
  blink).
  Press START to commence
  the Start Delay operation
  (the indicator light
  associated with the
  selected Start Delay time
  stops blinking and remains
  ON).
  At the end of the required
  time delay the programme
  will start.

  G

  To cancel the Start Delay
  function :
  press the Start Delay button
  until the indicator lights will
  be off (The STOP light blinks)
  and the programme can be
  started manually using the
  START button or switch off
  the appliance by turning the
  programme selector to off
  position.

  17 • Page 10

  SL
  GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
  CENTRIFUGIRANJA
  Faza centrifugiranja je zelo
  pomembna, saj naj bi iz perila
  odstranila ãimveã vlage, ne
  da bi ga pri tem
  po‰kodovala.
  Hitrost centrifuge lahko
  prilagodite svojim potrebam.
  Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
  lahko zniÏate maksimalno
  hitrost centrifuge na minuto.
  Centrifugo lahko tudi
  izkljuãite. âe Ïelite ponovno
  aktivirati fazo centrifugiranja,
  preprosto pritisnete na tipko,
  dokler ni nastavljena Ïelena
  hitrost centrifugiranja.
  Da bi prepreãili po‰kodbe
  perila, ni mogoãe nastaviti
  vi‰je hitrosti centrifugiranja od
  najvi‰je predvidene za
  posamezne programe.
  Hitrost centrifugiranja lahko
  nastavite kadarkoli, ne da bi
  morali prej preklopiti stroj v
  naãin pavze.

  SL

  EN
  SPIN SPEED BUTTON
  The spin cycle is very
  important to remove as
  much water as possible from
  the laundry without
  damaging the fabrics. You
  can adjust the spin speed of
  the machine to suit your
  needs.
  By pressing this button, it is
  possible to reduce the
  maximum speed, and if you
  wish, the spin cycle can be
  cancelled.
  To reactivate the spin cycle
  is enough to press the
  button until you reach the
  spin speed you would like to
  set.
  For not damage the fabrics,
  it is not possible to increase
  the speed over that
  automatically suitable
  during the selection of the
  program.

  H

  INDIKATORJI HITROSTI
  CENTRIFUGIRANJA
  Ko izberete Ïeleni program, se
  osvetli luãka skladno z najvi‰jo
  moÏno hitrostjo centrifugiranja
  za izbrani program. Ob
  nastavljanju niÏje hitrosti
  centrifugiranja se osvetli
  ustrezen indikator.

  PRIKAZ âASA DO KONCA
  PROGRAMA
  Da bi vam omogoãili bolj‰e
  razpolaganje s ãasom, smo ta
  pralni stroj opremili s sistemom
  za prikaz ãasa, ki mora ‰e
  preteãi do konca programa.
  Tako ste sproti obve‰ãeni, kdaj
  bo perilo oprano.
  Indikator 90 minut: do konca
  programa je veã kot 60 minut
  Indikator 60 minut: do konca
  programa je manj kot 60 minut
  Indikator 30 minut: do konca
  programa je manj kot 30 minut
  Indikator 15 minut: do konca
  programa je manj kot 15 minut
  Osvetljen indikator STOP:
  Program je zakljuãen.
  18

  SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
  When you set a program,
  the maximum possible spin
  speed will be automatically
  shown by the relevant
  indicator light.
  Choosing a smaller spin
  speed by the appropriate
  button, the relevant
  indicator light will go on.

  TIME COUNTDOWN SYSTEM
  INDICATOR LIGHTS
  In order to better manage
  your time, this washing
  machine features an
  indicator light system that
  keeps you constantly
  informed on the remaining
  cycle time.
  Indicator light 90: Remaining
  time above 60 minutes
  Indicator light 60: Remaining
  time less than 60 minutes
  Indicator light 30: Remaining
  time less than 30 minutes
  Indicator light 15: Remaining
  time less than 15 minutes
  Indicator light Stop: End of
  the programme.

  KONTROLNE LUâKE ZA
  POSAMEZNE OPCIJE

  BUTTONS INDICATOR LIGHT

  âe izberete opcijo, se osvetli
  ustrezna kontrolna luãka.

  The indicator light around
  the option buttons will light
  when specific options
  are selected

  GUMB PROGRAMATORJA ZA
  IZBIRANJE PROGRAMOV IN
  OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)

  PROGRAMME SELECTOR WITH
  OFF POSITION

  GUMB SE VRTI V OBE
  SMERI. STROJ VKLOPITE
  TAKO, DA OBRNETE GUMB
  NA ÎELENI PROGRAM.
  UTRIPATI ZAâNE
  KONTROLNA LUâKA STOP,
  KI UTRIPA, DOKLER STROJ
  NE ZAâNE DELOVATI OZ.
  DOKLER NE OBRNETE
  GUMBA NAZAJ V
  IZKLOPLJENI POLOÎAJ
  (OFF).

  It is possible to modify the
  spin speed in any moment,
  also without to pause the
  machine.

  I

  L

  EN

  Press the "Start/Pause"
  button to start the selected
  cycle.

  Med potekom programa
  gumb programatorja miruje
  (se ne obraãa).

  The programme carries out
  with the programme
  selector stationary on the
  selected programme till
  cycle ends.
  Switch off the washing
  machine by turning the
  selector to OFF.

  OPOMBA:
  GUMB PROGRAMATORJA
  MORATE OBRNITI NA OFF
  PO ZAKLJUâENEM
  PROGRAMU PRANJA OZ.
  âE ÎELITE IZBRATI IN
  ZAGNATI NOVI
  PROGRAM.

  N

  ROTATES IN BOTH
  DIRECTIONS.
  THE MACHINE IS
  TURNED ON BY
  SELECTING A
  PROGRAMME VIA THE
  PROGRAMME
  SELECTOR.
  THIS STATUS WILL BE
  INDICATED BY THE STOP
  INDICATOR LIGHT
  FLASHING, THIS LIGHT
  WILL CONTINUE TO
  FLASH UNTIL THE
  MACHINE HAS STARTED
  OR THE MACHINE IS
  RETURNED TO THE OFF
  POSITION.

  Stroj zaÏenete s pritiskom na
  tipko Start/pavza.

  Stroj izklopite tako, da obrnete
  gumb programatorja na OFF.

  M

  NOTE:
  THE PROGRAMME
  SELECTOR MUST BE
  RETURN TO THE OFF
  POSITION AT THE END
  OF EACH CYCLE OR
  WHEN STARTING A
  SUBSEQUENT WASH
  CYCLE PRIOR TO THE
  NEXT PROGRAMME
  BEING SELECTED AND
  STARTED.
  19 • Page 11

  SL
  TIPKA ZA IZBIRANJE
  PROGRAMOV SU·ENJA

  DRYING PROGRAMME
  SELECTION BUTTON

  âe gumb za izbiranje ni v
  izklopljenem poloÏaju (OFF),
  ustrezen program su‰enja
  izberete s pritiskom na to
  tipko. Ob vsakem pritisku na
  tipko se osvetli indikator za
  rezultat su‰enja skladno z
  izbranim programom.
  âe Ïelite izbiro preklicati pred
  zagonom programa su‰enja,
  tolikokrat pritisnite na tipko, da
  vsi indikatorji ugasnejo, ali pa
  obrnite gumb za izbiranje
  programov v izklopljeni
  poloÏaj.
  âe Ïelite program preklicati
  med fazo su‰enja, 3 sekunde
  pritiskajte na tipko, dokler se
  ne osvetli indikator faze
  hlajenja. Ker je temperatura v
  bobnu visoka, priporoãamo,
  da pred pobiranjem perila iz
  stroja poãakate, da stroj
  opravi fazo hlajenja in ‰ele
  nato obrnete gumb za
  izbiranje programov v
  izklopljeni poloÏaj.

  With the programme selector
  not in the OFF position, press
  the button to select the
  required drying programme;
  an indicator will light to
  display the drying result
  selected each time you press
  the button.
  To cancel the selection
  before the start of a drying
  programme, press the button
  repeatedly until the
  indicators go out or return the
  programme selector to the
  OFF position.
  To cancel the cycle during
  the drying phase, hold the
  button down for 3 seconds
  until the cooling indicator
  lights up; given the high
  temperature inside the drum,
  we recommend that you
  allow the dryer to complete
  the cool down period before
  returning the programme
  selector to the OFF position
  and removing the laundry.

  20

  SL

  EN

  P

  INDIKATORJI PROGRAMOV
  SU·ENJA
  Indikatorji kaÏejo izbrani
  program in/ali trajanje
  su‰enja.

  EN
  DRYING PROGRAMME
  INDICATORS
  The indicators display the
  type of programme and/or
  drying time:

  Avtomatski programi:
  âe izberete katerega od 3
  avtomatskih programov, bo
  pralno-su‰ilni stroj sam
  preraãunal ãas, potreben za
  su‰enje, in sam doloãil
  ustrezno stopnjo vlaÏnosti na
  osnovi vrste perila in izbrane
  vrste su‰enja.
  Po pritisku na tipko START bo
  osvetljeni indikator za prikazal
  trajanje su‰enja.

  Automatic Programmes: By
  selecting one of these 3
  automatic programmes, the
  washer-dryer will calculate
  the time needed for drying
  and the residual dampness
  required, according to the
  load and drying type
  selected.
  After pressing the START
  button, one of the indicators
  will light to display the drying
  time remaining.


  ” = Program su‰enja
  za zelo suho perilo
  (priporoãamo ga za brisaãe,
  kopalne halje,…)

  = Extra dry drying
  programme (recommended
  for towels, bathrobes and
  bulky loads)


  ” = Program su‰enja
  za v omaro

  Q

  = Cupboard dry
  drying programme


  ” = Program su‰enja
  za likanje

  = Iron dry drying
  programme

  KORISTNI NASVETI:
  30-minutni program su‰enja je
  primeren za su‰enje manj‰e
  koliãine perila (manj kot 1 kg)
  ali za le nekoliko vlaÏno perilo.
  Pralno-su‰ilni stroj avtomatsko
  zakljuãi program, ko doseÏe
  izbrano stopnjo suhosti.
  Zaradi pravilno delovanje
  stroja odsvetujemo prekinitev
  programa su‰enja, razen ãe je
  to nujno potrebno.

  USEFUL TIPS:
  The 30 minute drying
  programme is recommended
  for small loads (less than 1 kg)
  or slightly damp loads.
  Your washer-dryer ends the
  cycle automatically when it
  reaches the drying level
  selected.
  For the correct operation of
  the appliance, it is preferable
  not to interrupt the drying
  phase unless it is really
  necessary.

  âasovni programi:
  120 minut – 90 minut – 60
  minut – 30 minut:
  Indikatorji imajo dve vlogi:
  âe izberete katerega od 3
  avtomatskih programov
  su‰enja, indikatorji kaÏejo ãas
  do konca su‰enja.
  S pomoãjo indikatorjev pa
  tudi izberate ãasovne
  programe su‰enja.

  Timed programmes:
  120 minutes – 90 minutes – 60
  minutes – 30 minutes:
  Dual function indicators:
  If one of the 3 automatic
  drying programmes is
  selected, the indicators
  display the drying time
  remaining
  They may be used to select
  timed drying programmes.

  Faza hlajenja
  :
  Program se zakljuãi s fazo
  hlajenja, ki poteka zadnjih 10
  minut vsakega programa
  su‰enja.

  Cool down phase
  :
  Switched on during the final
  cool down period, in the last
  10 minutes of each drying
  phase.
  21 • Page 12

  SL

  7. POGLAVJE
  Program za:

  Odporne tkanine

  GUMB ZA
  IZBIRANJE
  PROGRAMOV
  NA:

  TEÎA
  (NAJVEâ]
  Kg.

  60°

  5

  40°

  Prosimo, da upo‰tevate naslednje:

  5

  30°

  âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.

  5

  -

  3

  60°

  3

  50

  Belo perilo

  90

  5

  90°

  BombaÏ, odporne tkanine iz
  me‰anice vlaken

  Belo perilo s
  predpranjem

  60
  P

  5

  60°

  Obstojne barve

  60

  5

  Obstojne barve

  40

  Neobstojne barve

  30

  BombaÏ

  Su‰enje

  Tkanine iz me‰anice
  vlaken in sintetike

  Obstojne barve s
  predpranjem

  60
  P

  BombaÏ, tkanine iz
  me‰anih vlaken, sintetika

  Obstojne barve

  60

  Sintetika (najlon, perlon),
  bombaÏne me‰anice

  Obstojne barve

  **

  60°

  Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
  predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
  tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
  centrifugiranja.

  3

  50°

  * Posebni programi za avtomatsko su‰enje.

  40

  3

  40°

  30

  3

  30°

  3

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  30°

  -

  -  Izpiranje
  * me‰anih
  tkanin

  -

  -  * Centrifugiranje z

  -

  -

  -

  -

  5

  40°  2

  50°  Neobstojne barve
  Me‰anica vlaken, obãutljiva
  sintetika

  **

  Su‰enje
  Obãutljive tkanine
  Volna (za strojno
  pranje)
  Roãno pranje

  *

  Posebni
  programi

  ** Programi pranja v skladu z normami CENELEC EN 60456.


  Neobstojne barve

  22

  Odporne tkanine

  Zelo obãutljive tkanine

  ❙❙


  BombaÏ, platno

  BombaÏ, tkanine iz
  me‰anice vlaken

  PRALNA
  SREDSTVA V:

  TEMP.
  °C

  40
  30

  **

  30

  Izpiranje
  bombaÏa

  veliko hitrostjo
  Samo
  izãrpavanje

  *

  Program Mix &
  Wash System

  40

  *

  Hitri 32-min.
  program

  50  âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s
  pomoãjo tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju
  pred pranjem polnega stroja perila.
  Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek II
  (predelek za detergent za glavno pranje) in izberite posebni program
  Izpiranje. Ko je ta program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov
  v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen
  program pranja.  23 • Page 13

  EN

  CHAPTER 7

  TABLE OF PROGRAMMES
  PROGRAMME
  SELECTOR ON:

  PROGRAM FOR:

  WEIGHT
  MAX
  kg

  TEMP.
  °C

  CHARGE DETERGENT


  Resistant fabrics  60°

  5

  40°

  5

  30°

  5

  -

  3

  60°

  3

  Whites

  90

  5

  90°

  Cotton, mixed
  resistant

  Whites with
  Prewash

  60
  P

  5

  60°

  Cotton, mixed

  Fast coloureds

  60

  5

  Fast coloureds

  40

  Non fast coloureds

  30

  Cotton

  Drying

  Mixed fabrics and synthetics
  Mixed, resistant

  Fast coloureds with
  Prewash

  60
  P

  Cotton, mixed fabrics,
  synthetics

  Fast coloureds

  60

  Synthetics (nylon,
  perlon), mixed cotton

  Fast coloureds

  60°

  50

  3

  50°

  Non fast coloureds

  40

  3

  40°

  Mixed, delicate
  synthetics

  Non fast coloureds

  30

  3

  30°

  Mixed

  Drying

  3

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  30°

  Delicates

  40

  “MACHINE
  WASHABLE”
  woollens

  30

  SpecialS

  Hand wash

  30

  **

  **  Cotton rinses

  -

  -  *

  Mixed rinses

  -

  -  *

  Fast spin

  -

  -

  Drain only

  -

  -

  5

  40°  2

  50°  40

  *

  50

  Rapid 32 minute

  When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
  maximum.

  The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
  fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
  available with a spin speed button.
  * Special programmes for automatic drying.

  *

  & Wash system
  * Mix programme

  Please read these notes

  ** Programmes according to CENELEC EN 60456.  Very delicate fabrics

  24  Cotton, linen

  **

  ❙❙

  When only a limited number of articles have stains which require treatment with
  liquid bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the
  washing machine.
  Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
  marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
  .
  When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF"
  position, add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most
  suitable programme.  25 • Page 14

  SL

  8. POGLAVJE

  CHAPTER 8

  IZBIRANJE
  PROGRAMOV

  SELECTION

  Pralni stroj ima 4 skupine
  programov, ki omogoãajo
  pranje razliãno umazanega
  perila, kot seveda tudi
  pranje razliãnih vrst tkanin.
  Programi pranja se med
  seboj razlikujejo po naãinu
  pranja, temperaturah in po
  trajanju (gl. razpredelnico
  programov pranja).
  1. OBSTOJNE TKANINE
  Stroj pere in izpira perilo na
  teh programih z intenzivno
  moãjo. Po vsakem vmesnem
  izpiranju stroj perilo tudi
  oÏame, kar zagotavlja
  popolno izpiranje. Konãno
  centrifugiranje perilo
  temeljito oÏame.
  2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
  SINTETIâNIH VLAKEN
  Ritem vrtenja bobna in nivo
  vode zagotavljata najbolj‰e
  rezultate pranja in izpiranja.
  NeÏno oÏemanje prepreãi,
  da bi se perilo preveã
  zmeãkalo.

  3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
  To je nov program pranja,
  pri katerem se izmenjujeta
  fazi pranja in namakanja in
  ga priporoãamo za pranje
  zelo obãutljivih tkanin, kot so
  to volnena oblaãila iz ãiste
  runske volne, primerna za
  pranje v stroju. Pranje in
  izpiranje poteka v veliki
  koliãini vode, kar zagotavlja
  najbolj‰e rezultate.
  'ROâNO' PRANJE
  Pralni stroj omogoãa tudi
  neÏno pranje zelo
  obãutljivega perila,
  enakovredno roãnemu
  pranju. Ta program je
  namenjen pranju perila,
  oznaãenega z etiketo
  'Roãno pranje'. Stroj opere
  perilo pri 30°C, program pa
  se zakljuãi z 3 izpiranji in
  neÏnim centrifugiranjem.
  26

  EN

  For the various types of
  fabrics and various degrees
  of dirt the washing machine
  has 4 different programme
  bands according to: wash
  cycle, temperature and
  lenght of cycle (see table of
  washing cycle
  programmes).
  1 RESISTANTS FABRICS
  The programmes have been
  designed for a maximum
  wash and the rinses, with
  spin intervals, ensure perfect
  rinsing.
  The final spin gives more
  efficient removal of water.

  2 MIXED AND SYNTHETIC
  FABRICS
  The main wash and the rinse
  gives best results thanks to
  the rotation rhythms of the
  drum and to the water
  levels.
  A gentle spin will mean that
  the fabrics become less
  creased.
  3 SPECIAL DELICATE FIBRES
  This is a new wash cycle
  which alternates washing
  and soaking and is
  particularly recommended
  for very delicate fabrics
  such as Pure Machine
  Washable Wool. The wash
  cycle and rinses are carried
  out with high water levels to
  ensure best results.
  SPECIAL “HAND WASH”
  This washing machine also
  has a gentle Hand Wash
  programme cycle. This
  programme allows a
  complete washing cycle for
  garments specified as
  “Hand Wash only” on the
  fabric care label. The
  programme has a
  temperature of 30°C and
  concludes with 3 rinses and
  a slow spin.

  SL

  EN

  4. POSEBNI PROGRAMI

  4. SPECIALS

  POSEBEN PROGRAM “
  IZPIRANJE BOMBAÎA”
  Ta program opravi tri
  izpiranja z vmesnim
  centrifugiranjem (hitrost
  lahko prilagodite s pomoãjo
  ustrezne tipke). Ta program
  je namenjen izpiranju
  razliãnega perila po pranju
  na roke.

  SPECIAL “COTTON RINSES”
  PROGRAMME
  This programme carries out
  three rinses with a
  intermediate spin (which
  can be reduced or
  excluded by using the
  correct button). It can be
  used for rinsing any type of
  fabric, eg. use after handwashing.

  Primeren je tudi za
  odstranjevanje madeÏev s
  perila s pomoãjo belila, kot
  je bilo to Ïe opisano.

  This program can be also
  used as cycle of Bleaching
  (see table of washing cycle
  programmes).

  POSEBEN PROGRAM
  “IZPIRANJE ME·ANIH
  TKANIN”
  Ta program opravi tri
  izpiranja z vmesnim
  centrifugiranjem (hitrost
  lahko prilagodite s pomoãjo
  ustrezne tipke).

  SPECIAL “MIXED RINSES”
  PROGRAMME
  This programme carries out
  three rinses with a
  intermediate spin (which
  can be reduced or
  excluded by using the
  correct button).

  HITRO CENTRIFUGIRANJE

  SPECIAL “FAST SPIN”
  PROGRAMME
  Programme “FAST SPIN”
  carries out a maximum spin
  (which can be reduced by
  using the correct button).

  Ta program je namenjen
  intenzivnemu centrifugiranju
  perila (hitrost lahko
  prilagodite s pomoãjo
  ustrezne tipke).

  IZâRPAVANJE VODE
  Program je namenjen
  izãrpavanju vode iz bobna.

  DRAIN ONLY
  This programme drains out
  the water.

  27 • Page 15

  SL
  PROGRAM »MIX & WASH«
  To je ekskluzivni Candyjev
  sistem pranja, ki nudi
  uporabniku dve veliki
  prednosti:

  “MIX & WASH SYSTEM”
  PROGRAMME
  This is an exclusive Candy
  system and involves 2 great
  advantages for the
  consumer:

  ● moÏno je skupno pranje
  perila iz razliãnih
  materialov, npr. bombaÏ
  + sintetika.

  • to be able to wash
  together different type of
  fabrics (e.g. cotton +
  synthetic etc…) NON-FAST
  COLOUREDS;

  ● Ta program zagotavlja
  obãuten prihranek
  energije.
  Stroj opere perilo pri 40°C,
  izmenjujeta se dinamiãna
  faza (obraãanje bobna) in
  statiãna faza (tkanina se
  med fazo mirovanja
  namaka); program pa traja
  dlje ãasa - skoraj 3 ure.
  Poraba energije za cel
  program je samo 850 W/h.

  •to wash with a
  considerable energy
  saving.
  The "Mix & Wash"
  programme has a
  temperature of 40°C and
  alternate dynamic phases
  (the basket that turns) to
  static phases (fabrics in soak
  in phase of rest) with a
  duration programme that
  almost reaching the 3 hours.
  The energy consumption for
  the complete cycle is only
  850 W/h.

  Pomembno!
  ● Nove, pisane kose prviã
  perite posebej!

  Important:
  •the first washing of new
  coloureds fabrics must be
  done separately;

  ● Nikoli ne perite skupaj
  razliãne neobstojne
  pisane kose!

  • in every case, never mix
  NON-FAST COLOUREDS
  fabrics.

  '32-MINUTNI HITRI' PROGRAM

  32 MINUTE RAPID
  PROGRAMME
  The 32 minute rapid
  programme allows a
  complete washing cycle to
  be carried out in
  approximately 30 minutes,
  with up to a maximum load
  of 2 kg and a temperature
  of 50°C.
  When selecting the "32
  minute rapid" programme,
  please note that we
  recommend you use only
  20% of the recommended
  quantities shown on the
  detergent pack.

  âe izberete ta program, bo
  perilo oprano v pribl. 30
  minutah; perete lahko
  najveã 2 kg perila hkrati,
  pranje pa poteka pri
  temperaturi 50°C.
  Priporoãamo, da v predelek
  II predalãka za pralna
  sredstva odmerite le 20%
  priporoãene koliãine
  detergenta za obiãajno
  pranje.

  28

  EN

  SL

  EN

  9. POGLAVJE

  CHAPTER 9

  PREDALâEK ZA
  PRALNA SREDSTVA

  DETERGENT
  DRAWER

  Predalãek za pralna sredstva
  je razdeljen na tri predelke:

  The detergent draw is split
  into 3 compartments:

  - prvi, "I", je namenjen
  detergentu za
  predpranje;
  - drugi, "II", je namenjen
  detergentu za glavno
  pranje;
  âe uporabljate tekoãi
  detergent, vstavite priloÏeno
  posodico za uporabo
  tekoãega detergenta v
  predelek "II". To zagotavlja,
  da se bo detergent odmeril v
  boben v pravem trenutku.
  To posodico vstavite tudi v
  primeru, da Ïelite s pomoãjo
  programa 'Izpiranje' s
  pomoãjo belila odstraniti
  madeÏe s perila.

  OPOMBA!
  âE UPORABLJATE
  DETERGENTE, KI SE
  TEÎKO DOZIRAJO V
  BOBEN, PRIPOROâAMO,
  DA UPORABITE POSEBNO
  POSODICO, V
  KATERO ODMERITE
  DETERGENT IN JO
  POLOÎITE V BOBEN
  DIREKTNO MED PERILO.
  - V tretji predelek,
  oznaãen s simbolom ,
  odmerite posebne
  dodatke - mehãalec,
  ‰krob, di‰ave ipd. Stroj bo
  te dodatke v pravem
  trenutku, ob zadnjem
  izpiranju, samodejno
  doziral v stroj.

  OPOMBA!
  V PREDELEK, OZNAâEN S
  SIMBOLOM ✿,
  ODMERITE SAMO TEKOâE
  DODATKE!

  - the first, labelled "I", is for
  prewash detergent;
  - the second, labelled "II",
  is for main wash
  detergent.
  If liquid detergents are used,
  please insert the special
  container supplied into the
  compartment marked “II” in
  the detergent drawer. This
  ensures that the liquid
  detergent enters the drum
  at the right stage of the
  wash cycle.
  This special container must
  be inserted into the
  compartment marked "II" in
  the detergent drawer, also
  when you wish to use the
  "RINSE" programme as
  BLEACHING cycle.

  NOTE: SOME
  DETERGENTS ARE
  DIFFICULT TO REMOVE.
  FOR THESE, WE
  RECOMMEND YOU USE
  THE SPECIAL DISPENSER
  WHICH IS PLACED IN
  THE DRUM.
  - the third, labelled "

  ✿"

  is for special additives,
  fabric softeners,
  fragrances, starch,
  brighteners etc.
  The machine is
  programmed to
  automatically take up
  additives during the final
  rinse stage for all wash
  cycles.

  NOTE: ONLY PUT LIQUID
  PRODUCTS IN THE THIRD
  COMPARTMENT.
  29 • Page 16

  SL

  EN

  SL

  EN

  10. POGLAVJE

  CHAPTER 10

  11. POGLAVJE

  CHAPTER 11

  PRIPRAVA PERILA
  NA PRANJE

  THE PRODUCT

  NEKAJ KORISTNIH
  NASVETOV

  CUSTOMER
  AWARENESS

  OPOZORILO!
  PRIPOROâAMO, DA
  IZKLOPITE CENTRIFUGO,
  KADAR V PRALNEM
  STROJU PERETE MANJ·E
  PREPROGE, POSTELJNA
  PREGRINJALA ALI TEÎJA
  OBLAâILA.
  V pralnem stroju smete prati
  le taka volnena oblaãila in
  perilo, pri katerih je na etiketi
  z navodili za vzdrÏevanje
  navedeno "MOÎNO PRANJE
  V PRALNEM STROJU".

  OPOZORILO:
  Pred zaãetkom pranja
  razvrstite perilo in vsak
  kos posebej skrbno
  preglejte, kar velja ‰e
  posebej za Ïepe, ter
  istoãasno naredite
  oziroma preglejte ‰e
  naslednje:

  - ãe na oz. v perilu, ki ga
  Ïelite oprati ni kovinskih
  predmetov kot npr.
  priponk, varnostnih
  zaponk, kovancev ipd.),
  • zapnite gumbe na
  posteljnini, zaprite
  zadrge, sponke, stiskaãe
  in podobno, zaveÏite
  pasove in dolge trakove
  na haljah,
  • z zaves odstranite
  drsnike, skrbno preglejte
  etikete na perilu,
  • ãe med razvr‰ãanjem
  opazite na posameznih
  kosih perila madeÏe,jih
  odstranite pred
  priãetkom pranja s
  posebnimi detergenti za
  odstranjevanje
  madeÏev.

  30

  IMPORTANT:
  When washing heavy rugs,
  bed spreads and other
  heavy articles, it is advisable
  not to spin.
  To be machine-washed,
  woollen garments and other
  articles in wool must bear
  the “Machine Washable
  Label”.

  IMPORTANT:
  When sorting articles
  ensure that:
  - there are no metal
  objects in the washing
  (e.g. brooches, safety
  pins, pins, coins etc.).
  - cushion covers are
  buttoned, zips and
  hooks are closed, loose
  belts and long tapes on
  dressing gowns are
  knotted.
  - runners from curtains are
  removed.
  - attention is paid to
  garment labels.
  - when sorting, any tough
  stains should be
  removed prior to
  washing using stain
  removers only
  recommended on
  label.

  V nadaljevanju vam
  navajamo nekaj koristnih, da
  boste lahko va‰ pralni stroj
  uporabljali dobro, varãno in v
  skladu z varovanjem okolja.

  A guide environmentally
  friendly and economic use of
  your appliance.

  MAXIMISE THE LOAD SIZE

  PRIPOROâENA KOLIâINA
  PERILA
  âe Ïelite prepreãiti
  nepotrebno tro‰enje
  energije, vode in pralnih
  sredstev, priporoãamo, da
  perete poln stroj perila,
  vendar pa ne prekoraãite
  predpisanih najveãjih koliãin.
  Pri pranju polnega stroja
  perila boste prihranili do 50%
  energije.

  Achieve the best use of
  energy, water, detergent and
  time by using the
  recommended maximum
  load size.
  Save up to 50% energy by
  washing a full load instead of
  2 half loads.

  DO YOU NEED TO PRE-WASH?

  KDAJ JE PREDPRANJE V
  RESNICI POTREBNO?
  Predpranje je potrebno samo
  takrat, kadar je perilo res zelo
  umazano.
  âe opustite predpranje,
  kadar perilo ni zelo umazano,
  zmanj‰ate porabo pralnih
  sredstev, ãasa, vode in od 5
  do 15% energije.

  For heavily soiled laundry
  only!
  SAVE detergent, time, water
  and between 5 to 15%
  energy consumption by NOT
  selecting Prewash for slight to
  normally soiled laundry.

  IS A HOT WASH REQUIRED?

  JE PRANJE PRI VISOKIH
  TEMPERATURAH NUJNO?
  Uporaba belil in sredstev za
  odstranjevanje madeÏev
  zmanj‰uje potrebo po pranju
  pri visokih temperaturah. S
  pranjem pri temperaturi 60°C
  lahko prihranite do 50%
  energije.

  PRIPRAVA PERILA ZA SU·ENJE
  V SU·ILNEM STROJU
  Priporoãamo, da perilo pred
  su‰enjem v su‰ilnem stroju
  ãimbolj oÏnamete in sicer
  tako, da izberete
  centrifugiranje z najvi‰jim
  moÏnim ‰tevilom vrtljajev. Na
  ta naãin boste pri su‰enju v
  su‰ilnem stroju prihranili veliko
  energije.

  Pretreat stains with stain
  remover or soak dried in
  stains in water before
  washing to reduce the
  necessity of a hot wash
  programme.
  Save up to 50% energy by
  using a 60°C wash
  programme.

  BEFORE USING A DRYING
  PROGRAMME...
  SAVE energy and time by
  selecting a high spin speed
  to reduce the water content
  in laundry before using a
  drying programme.

  31 • Page 17

  SL

  EN

  SL

  EN

  PRANJE

  WASHING

  ● Prepriãajte se, da je pipa
  za dotok vode odprta.

  ● Ensure that the water inlet
  tap is turned on.

  PRILAGODLJIVA
  ZMOGLJIVOST
  POLNJENJA

  VARIABLE CAPACITY

  ● Preverite, da je cev za
  odtok vode pravilno
  name‰ãena.

  ● And that the discharge
  tube is in place.

  This washing machine
  automatically adapts the level
  of the water to the type and
  quantity of washing. In this way
  it is also possible to obtain a
  “personalized” wash from an
  energy saving point of view.
  This system gives a decrease in
  energy consumption and a
  sensible reduction in washing
  times.

  IZBIRANJE PROGRAMOV
  Upo‰tevajte navodila v
  razpredelnici programov in
  izberite najustreznej‰i
  program. Obrnite gumb
  programatorja na izbrani
  program.
  Poãakajte, da zaãne utripati
  indikator "STOP".
  Nato pritisnite na tipko START;
  stroj zaãne izvajati program.

  PROGRAMME SELECTION
  Refer to the programme
  guide to select the most
  suitable programme.
  Turning the selector knob
  required programme is
  activate.
  Wait for the “STOP” indicator
  light to flash.
  Then press the START button.
  When the START button is
  pressed the machine sets
  the working sequence in
  motion.

  Gumb programatorja se med
  izvajanjem programa ne
  obraãa.

  The programme carries out
  with the programme
  selector stationary on the
  selected programme till
  cycle ends.

  Ta pralni stroj avtomatsko
  prilagodi nivo vode vrsti in
  koliãini v stroj vloÏenega perila.
  Ta sistem omogoãa, da pranje
  prilagodite svojim Ïeljam in
  potrebam, obenem pa
  ustrezno zmanj‰ate tako
  porabo vode, energije in
  detergenta. Prilagodljiva
  zmogljivost zmanj‰uje porabe
  energije in obãutno skraj‰uje
  trajanje pranja.

  PRIMER:

  EXAMPLE:

  Priporoãamo, da vloÏite zelo
  obãutljivo perilo v posebno
  mreÏasto vreãko in ‰ele nato
  v stroj.

  A net bag should be used
  for particularly delicate
  fabrics.

  âe Ïelite oprati zelo
  umazano perilo iz bombaÏa
  (trdovratne madeÏe
  odstranite prej s pomoãjo
  ustreznega sredstva za
  odstranjevanje madeÏev).

  Let us suppose that the
  washing consists of HEAVILY
  SOILED COTTON (tough
  stains should be removed
  with suitable stain removal).

  Pranje polnega stroja
  frotirastih brisaã ipd.
  odsvetujemo, ker frotir vpija
  veliko vode in bi bilo perilo v
  stroju preteÏko.

  It is advisable not to wash a
  load made up entirely of
  articles in towelling fabric
  which absorb a lot of water
  and become too heavy.

  ● Odprite predalãek za
  pralna sredstva.

  ● Open the detergent
  drawer.

  ● V predelek II odmerite 120
  g detergenta.

  Opozorilo: âe med
  delovanjem stroja zmanjka
  elektriãne energije, se izbrani
  program shrani v spomin in ko
  je stroj spet pod napetostjo,
  nadaljuje z izvajanjem
  programa.

  Warning: If there is any break
  in the power supply while
  the machine is operating, a
  special memory stores the
  selected programme
  and,when the power is
  restored, it continues where
  it left off.

  ● Ko je program zakljuãen, se
  osvetli indikator 'Konec
  programa'.

  ● At the end of the
  programme the indicator
  light “end cycle” will go on.

  ● Ko je program zakljuãen,
  poãakajte pribl. 2 minuti, da
  se sprosti zapah vrat.

  ● Wait for the door lock to
  be released (about 2
  minutes after the
  programme has finished).

  ● Put 120 g in the second II
  wash compartment .

  ● Izklopite stroj z obraãanjem
  gumba programatorja na
  OFF.

  ● Switch off the machine by
  turning the programme
  selector to the “OFF”
  position.

  ● V predelek " " vlijte
  pribliÏno 50 cc enega od
  dodatkov za oplemenitenje
  perila npr. mehãalec, ‰krob
  ali pa di‰ave.

  ● Put 50 ml of the desired
  additive in the additives
  .
  compartment

  ● Odprite vrata stroja in
  poberite perilo iz bobna.

  ● Open the door and
  remove the laundry.

  ● Zaprite predalãek za
  pralna sredstva.

  ● Close the detergent
  drawer.  32  PRED IZBIRO PROGRAMA
  ZA PRANJE POSAMEZNIH
  VRST PERILA PREGLEJTE
  RAZPREDELNICO
  PROGRAMOV TER
  UPO·TEVAJTE ZGORAJ
  NAVEDENI VRSTNI RED
  OPRAVIL.

  FOR ALL TYPES OF
  WASH CONSULT THE
  PROGRAMME TABLE
  AND FOLLOW THE
  OPERATIONS IN THE
  ORDER INDICATED.
  33 • Page 18

  SL

  EN

  12. POGLAVJE

  CHAPTER 12

  SU·ENJE

  DRYING

  SU·ENJE PERILA, KI
  VSEBUJE PENASTO
  GUMO ALI VNETLJIVE
  SNOVI, NI DOVOLJENO.

  DON’T DRY GARMENTS
  MADE FROM FOAM
  RUBBER OR
  FLAMMABLE
  MATERIALS.

  POMEMBNO:
  TA SU·ILNI STROJ JE
  NAMENJEN SAMO
  SU·ENJU OPRANEGA IN
  S CENTRIFUGO OÎETEGA
  PERILA.

  IMPORTANT:
  THIS DRYER CAN ONLY
  BE USED FOR LAUNDRY
  WHICH HAS BEEN
  WASHED AND SPIN
  DRIED.

  OPOZORILO:
  V teh navodilih so podana
  splo‰na navodila; za
  najbolj‰e rezultate su‰enja bo
  potrebno ‰e nekaj vaje.
  Priporoãamo, da na zaãetku
  nastavite kraj‰i ãas su‰enja
  od priporoãenega in tako
  ugotovite stopnjo suhosti, ki
  vam najbolj ustreza.
  Odsvetujemo su‰enje kosov iz
  katerih se izloãa veãja
  koliãina 'muck' (delcev
  tkanin), kot so to preproge ali
  perilo iz debelih tkanin, saj bi
  te lahko zama‰ile vode za
  zrak.
  V takih primerih se namreã
  voda nabira v su‰ilnem
  tokokrogu, ki je zaprt in
  onemogoãa uhajanje pare
  na prosto.

  WARNING:
  Indications given are
  general, therefore some
  practice is needed for the
  best drying results. We
  recommend setting a lower
  drying time than indicated,
  when first using, so as to
  establish the degree of
  dryness required. We
  recommend not to dry
  fabrics that fray easily, such
  as rugs or garments with a
  deep pile, to avoid air duct
  clogging.
  The water is then conveyed
  to the drain circuit, wich is
  sealed and therefore, no
  steam can be released
  outside.

  34

  SL

  POMEMBNO:
  PO ZAâETKU
  PROGRAMA SU·ENJA
  NIKOLI NE ODPIRAJTE
  VRAT - POâAKAJTE, DA
  SE ZAKLJUâI FAZA
  SU·ENJA (
  ).

  EN

  IMPORTANT
  NEVER OPEN THE DOOR
  AFTER THE DRYING
  CYCLE HAS BEGUN WAIT UNTIL THE COOL
  DOWN PERIOD
  PROVIDED FOR BY THE
  CYCLE.

  V stroju su‰ite samo
  centrifugirano perilo.

  Only dry pre-spun laundry

  Pralno/su‰ilni stroj omogoãa
  dve vrsti su‰enja:

  The washer/dryer can
  perform two types of drying:

  1 BombaÏ, frotir, platno, juta,
  lan itd. - simbol
  na
  stikalu za izbiranje
  programov.

  1 Cotton, terry towelling,
  linen, hemp fabrics, etc...

  2 Tkanine iz me‰anice
  vlaken sintetike in bombaÏa,
  sintetiãne tkanine - simbol
  na stikalu za izbiranje
  programov.

  2 Mixed fabrics
  (synthetics/cotton), synthetic
  fabrics.

  35 • Page 19

  SL
  PROGRAM SU·ENJA

  Pravilen postopek:

  SL

  EN
  THEREFORE, YOU MAY DRY
  COTTON, TERRY TOWELLING,
  LINEN, HEMP FABRICS, ETC.
  AS FOLLOWS:
  The correct way to dry:

  ● Odprite vrata.

  ● Open door.

  ● V stroj vloÏite do 5 kg perila
  - ãe Ïelite posu‰iti veãje kose
  (npr. rjuhe) ali perilo iz zelo
  vpojnih tkanin (npr. brisaãe
  ali kavbojke) priporoãamo,
  da to koliãino zmanj‰ate.

  ● Fill with up to 5 kg - in case
  of large items (e.g. sheets) or
  very absorbent items (e.g.
  towels or jeans), it is a good
  idea to reduce the load.

  ● Zaprite vrata.

  ● Close door.

  ● Obrnite gumb za izbiranje
  programov na bombaÏ
  .

  ● Turn programme dial to
  cotton.

  ● âe Ïelite perilo takoj
  shraniti v omaro, pritiskajte
  na tipko za izbiranje
  programov su‰enja, dokler se
  ne osvetli indikator
  .

  ● If you would like your
  fabrics cupboard dry, press
  the “drying programme
  selection” button until the
  indicator lights up.

  ● âe Ïelite perilo zlikati,
  pritiskajte na tipko za
  izbiranje programov su‰enja,
  dokler se ne osvetli indikator
  .

  ● If you would like your
  fabrics iron dry, press the
  “drying programme
  selection” button, until the
  indicator lights up.

  ● âe Ïelite doloãiti ãas
  su‰enja, pritiskajte na tipko za
  izbiranje programov su‰enja,
  dokler se ne osvetli indikator
  za ãasovni program.

  ● If you wish to select a
  timed drying cycle, press the
  “drying programme
  selection” until the “Timed”
  indicator lights up.

  MAX
  5 kg

  OPOZORILO: V STROJU
  NE SU·ITE VOLNENIH
  OBLAâIL ALI KOSOV S
  POSEBNIMI VLOÎKI
  (NPR. ODEJ,
  PODLOÎENIH
  ANORAKOV IPD.) IN
  OBâUTLJIVIH OBLAâIL
  PRI SU·ENJU OBLAâIL
  IZDELANIH IZ TKANIN
  (DRIP/DRY) "OPERI IN
  NOSI" PA VLOÎITE V
  STROJ MANJ·O
  KOLIâINO PERILA, S
  âIMER BOSTE
  ZMANJ·ALI MOÎNOST
  MEâKANJA OBLAâIL.

  ● Pritisnite na tipko START.

  ● Za‰ãitena vrata
  Vrata stroja so opremljena
  tudi z za‰ãitno plo‰ão, ki med
  su‰enjem onemogoãa
  dostop do stekla v vratih, saj
  se ta zelo segrejejo.
  Med normalno uporabo
  snemanje za‰ãitne plo‰ãe ni
  potrebno.

  OPOZORILO: V
  NOBENEM PRIMERU SE
  NE DOTIKAJTE VRAT!
  ● Prepriãajte se, da je pipa
  za vodo odprta.
  ● Prepriãajte se, da je
  odtoãna cev pravilno
  name‰ãena.
  36

  DOUBLE-SKIN DOOR
  The appliance door is fitted
  with a protective shield to
  prevent contact with the
  glass door which can reach
  high temperatures, during
  the drying cycle.
  It should not be necessary
  to remove the shield from
  the machine during the
  normal course of use.

  WARNING: DO NOT
  TOUCH DOOR FOR
  ANY REASON.

  ● âas do konca su‰enja je
  prikazan z indikatorji, nato
  pa se osvetli indikator faze
  hlajenja
  .

  ● Gumb za izbiranje
  programov se med
  potekom programa ne
  premika in ostane do konca
  programa na simbolu
  .

  EN

  WARNING:
  DO NOT DRY WOOLLEN
  GARMENTS OR ARTICLES
  WITH SPECIAL PADDING,
  (E.G. QUILTS, QUILTED
  ANORAKS, ETC.).
  DELICATE FABRICS IF
  GARMENTS ARE
  DRIP/DRY, LOAD LESS
  ITEMS AO AS TO PREVENT
  CREASING.

  ● Press the START button.
  ● The timed indicators will
  display the drying time
  remaining, until the cooling
  indicator lights up.

  ● The drying phase will
  begin with the programme
  dial fixed on the
  symbol until the end of
  drying.

  ● Ko stroj zakljuãi program,
  se osvetli indikator "STOP".

  ● At the end of the
  programme the indicator
  light “STOP” will go on.

  ● Poãakajte, da se sprosti
  zapah vrat (pribl. 2 minuti po
  koncu programa).
  Opozorilna luãka "Door
  Security /Vrata zaklenjena
  ugasne.

  ● Wait for the door lock to
  be released (about 2
  minutes after the
  programme has finished).
  The "Door Security" indicator
  light will go out.

  ● Stroj izklopite z
  obraãanjem gumba za
  izbiranje programov v
  izklopljeni poloÏaj (OFF).

  ● Switch off the machine by
  turning the programme
  selector on the “OFF”
  position.

  ● Odprite vrata in poberite
  perilo iz stroja. Zaprite pipo
  za vodo.

  ● Open the door and
  remove the laundry.

  ● Make sure water inlet
  valve is open.
  ● Make sure water drain is
  correctly positioned.
  37 • Page 20

  SL

  EN

  13. POGLAVJE

  CHAPTER 13

  AVTOMATSKO
  PRANJE/SU·ENJE

  AUTOMATIC
  WASHING/DRYING

  OPOZORILO: NAENKRAT
  LAHKO V STROJ VLOÎITE
  NAJVEâ 5 KG SUHEGA
  PERILA.

  Glede na vrsto perila izberite
  program za pranje perila
  (npr. zelo umazano
  bombaÏno perilo) in ne da bi
  pritisnili na tipko START
  pripravite stroj:

  S pomoãjo razpredelnice
  programov ali opisa
  programa na stroju izberite
  najustreznej‰i program.
  Program aktivirate z
  obraãanjem gumba za
  izbiranje programov.

  WARNING: ONLY A
  MAXIMUM 5 KG OF DRY
  LAUNDRY CAN BE
  LOADED.

  Refer to the list of washing
  programmes according to
  fabrics to be washed (e.g.
  very dirty cotton) and
  without pressing Start
  button, prepare wash as
  described:

  Turning the selector knob,
  the required programme is
  activated.
  Check that the tap is turned
  on and that the discharge
  hose is positioned correctly.

  Prepriãajte se, da je pipa za
  vodo odprta ter da je
  odtoãna cev pravilno
  name‰ãena.
  S pomoãjo razpredelnice
  programov su‰enja in skladno
  s tkanino, ki jo Ïelite posu‰iti
  (npr. bombaÏ), izberite
  program su‰enja:

  - âe Ïelite perilo takoj shraniti
  v omaro, pritiskajte na tipko
  za izbiranje programov
  su‰enja, dokler se ne osvetli
  indikator
  .

  38

  Refer to the drying
  programme table and
  depending on the fabrics to
  be dried (e.g. cotton),
  programme the drying as
  follows:
  If you would like your fabrics
  cupboard dry, press the
  “drying programme
  selection” button until the
  indicator lights up.

  5 kg MAX

  SL

  EN

  - âe Ïelite perilo zlikati,
  pritiskajte na tipko za izbiranje
  programov su‰enja, dokler se
  ne osvetli indikator
  .

  If you would like your fabrics
  iron dry, press the “drying
  programme selection”
  button, until the
  indicator lights up.

  - âe Ïelite doloãiti ãas
  su‰enja, pritiskajte na tipko za
  izbiranje programov su‰enja,
  dokler se ne osvetli indikator
  za ãasovni program.

  if you wish to select a timed
  drying cycle, press the
  “drying programme
  selection” until the “Timed”
  indicator lights up.

  Pritisnite na tipko
  "start/pavza".

  Press the "Start/Pause"
  button.

  Gumb za izbiranje
  programov se med potekom
  programa ne premika in
  ostane do konca programa
  na izbranem programu.

  The programme carries out
  with the programme
  selector stationary on the
  selected programme till
  cycle ends.

  Nato pralno/su‰ilni stroj opravi
  ‰e program su‰enja.

  The washer-dryer will then
  complete the entire drying
  programme.

  Ko stroj zakljuãi program, se
  osvetli indikator "STOP".

  At the end of the
  programme the indicator
  light “STOP” will go on.

  Poãakajte, da se sprosti
  zapah vrat (pribl. 2 minuti po
  koncu programa).
  Opozorilna luãka "Door
  Security /Vrata zaklenjena"
  ugasne.
  Stroj izklopite z obraãanjem
  gumba za izbiranje
  programov v izklopljeni
  poloÏaj (OFF).

  Odprite vrata in poberite
  perilo iz stroja. Zaprite pipo za
  vodo.

  Wait for the door lock to be
  released (about 2 minutes
  after the programme has
  finished).
  The "Door Security" indicator
  light will go out.
  Switch off the machine by
  turning the programme
  selector on the “OFF”
  position.
  Open the door and remove
  the laundry.

  39 • Page 21

  SL

  SL

  RAZPREDELNICA âASOV SU·ENJA (V MINUTAH)

  PROGRAM

  Zelo suho
  Za v omaro
  Za likanje

  BOMBAÎ

  ME·ANO

  Najmanj 1 kg

  Najveã 5 kg

  Najmanj 1 kg

  Najveã 3 kg

  Od 30'
  Od 30'
  Od 30'

  do 220'
  do 200'
  do 170'

  od 30'
  od 30'
  od 30'

  do 140'
  do 120'
  do 110'

  EN

  14. POGLAVJE

  CHAPTER 14

  âI·âENJE IN
  VZDRÎEVANJE
  STROJA

  CLEANING AND
  ROUTINE
  MAINTENANCE

  Ohi‰je pralnega stroja
  obri‰ite vedno le z vlaÏno
  krpo. Ohi‰ja stroja ne
  smete ãistiti z abrazivnimi –
  jedkimi ãistili, alkoholom
  in/ali topili.

  Do not use abrasives, spirits
  and/or diluents on the
  exterior of the appliance. It is
  sufficient to use a damp
  cloth.

  VzdrÏevanje stroja je zelo
  enostavno, pomembno pa
  je, da redno ãistite
  naslednje dele:

  TABLE OF DRYING TIMES (IN MINUTES):

  ● predalãek za detergent,
  PROGRAMME

  COTTON

  Min 1 Kg

  Max 5 Kg

  Min 1 Kg

  Max 3 Kg

  from 30’
  from 30’
  from 30’

  to 220’
  to 200’
  to 170’

  from 30’
  from 30’
  from 30’

  to 140’
  to 120’
  to 110’

  ● selitve ali dalj‰ega
  mirovanja.

  âI·âENJE PREDALâKA ZA
  DETERGENT
  âeprav ni nujno, pa
  priporoãamo, da obãasno
  oãistite predalãek za pralna
  sredstva, saj se v njem
  sãasoma naberejo ostanki
  le-teh.

  ● Predalãek previdno
  izvlecite iz stroja.

  40

  The washing machine
  requires very little
  maintenance:
  ● Cleaning of drawer
  compartments.

  MIXED
  ● filter. oziroma, da
  pripravite stroj v primeru:

  Extra
  Cupboard
  Iron

  EN

  ● Filter cleaning

  ● Removals or long periods
  when the machine is left
  standing.

  CLEANING OF DRAWER
  COMPARTMENTS

  Although not strictly
  necessary, it is advisable to
  clean the detergent, bleach
  and additives
  compartments occasionally.

  Remove the compartments
  by pulling gently.

  ● Predalãek nato sperite
  pod tekoão vodo.

  Clean with water.

  Po konãanem ãi‰ãenju ga
  ponovno vstavite v ohi‰je
  stroja in ga potisnite nazaj v
  stroj.

  Put the compartments back
  into place
  41 • Page 22

  SL

  EN

  âI·âENJE FILTRA
  Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
  zadrÏi vse veãje delce (npr.
  kovance, gumbe ipd.), ki bi
  lahko prepreãili izãrpavanje
  vode. Priporoãamo, da filter
  obãasno oãistite in sicer
  takole:

  FILTER CLEANING
  The washing-machine is
  equipped with a special filter
  to retain large foreign matter
  which could clog up the
  drain, such as coins, buttons,
  etc. These can, therefore,
  easily be recovered. The
  procedures for cleaning the
  filter are as follows:

  ● S kovancem ali roãajem
  Ïliãke neÏno odstranite
  okrasno podnoÏje tako, da
  ga obrnete navzdol – glej
  sliko.

  ● Use the base as a tray to
  collect leftover water in filter.

  ● Odvijte vijak, s katerim je
  pritrjen filter.

  ● Loosen the screw holding
  the filter.

  ● Primite filter za roãaj in ga
  obrnite v smeri nasprotni od
  gibanja urinih kazalcev tako,
  da bo stal roãaj navpiãno.

  ● Turn the filter anticlockwise
  till it stops in vertical position.

  ● Izvlecite filter in ga oãistite.

  ● Remove and clean.

  ● Po konãanem ãi‰ãenju
  filter ponovno vstavite v stroj.
  Pri namestitvi bodite pozorni
  na mali zatiã, ki je na notranji
  strani oboda odprtine filtra.
  Filter in okrasno podnoÏje
  namestite nazaj v obratnem
  vrstnem redu, kot ste ga sneli.
  Po konãanem ãi‰ãenju filter
  ponovno vstavite v stroj –
  privijte ga na desno.
  Upo‰tevajte zgoraj podana
  navodila v obratnem
  vrstnem redu.

  ● After cleaning, replace by
  turning the notch on the end
  of the filter clockwise. Then
  follow all procedures
  described above in reverse
  order.

  âe bi se mogoãe selili ali pa
  bi morali stroj za dalj‰e
  obdobje postaviti v
  neogrevan prostor, morate iz
  stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
  Najprej iztaknite vtikaã iz
  vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
  odtoãno cev iz objemke na
  hrbtni strani stroja. Pripravite
  si ustrezno posodo in nato
  upognite cev navzdol ter
  poãakajte, da iz nje izteãe
  vsa voda.
  Cev nato namestite nazaj v
  objemko.
  Postopek ponovite tudi s
  cevjo za dotok vode.
  42

  MOTNJA
  1. Stroj ne deluje na
  nobenem
  programu

  2. Voda ne priteka v
  stroj

  3. Stroj ne izãrpava
  vode

  For eventual removals or
  when the machine is left
  standing for long periods in
  unheated rooms, the drain
  hose should be emptied of
  all remaining water.
  The appliance must be
  switched off and unplugged.
  A bowl is needed. Detach
  the drainage hose from the
  clamp and lower it over the
  bowl until all the water is
  removed.
  Repeat the same operation
  with the water inlet hose.

  KAKO JO ODPRAVITE

  MOREBITNI VZROK
  Stroja niste prikljuãili na elektriãno
  omreÏje

  Vtaknite vtiã v vtiãnico

  Stroja niste vklopili

  Pritisnite tipko vklop/izklop

  Ni elektriãne napestosti

  Preverite

  Varovalka je pregorela

  Preverite

  Vrata stroja so odprta

  Zaprtie vrata stroja

  Preglejte vzroke pod toãko 1

  Preverite

  Pipa za dotok vode je zaprta

  Odprite pipo za dotok vode

  Gumb programatorja ni pravilno
  nastavljen

  Gumb programatorja naravnajte toãno
  na ustrezen program

  Odtoãna cev je zvita ali upognjena

  Zravnajte odtoãno cev

  V filtru so tujki

  Preglejte filter

  4. Na tleh okrog stroja
  je voda

  Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
  uhaja voda

  Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
  na pipo

  5. Centrifuga se ne
  vkljuãi

  Stroj ‰e ni izãrpal vode

  Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
  vodo izãrpal

  Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
  vgrajena je samo pri nekaterih modelih

  Izklopite tipko ali obrnite gumb za
  nastavitev vrtljajev centrifuge

  Stroj ne stoji popolnoma vodoravno

  Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami

  Transportne za‰ãite niste odstranili

  Odstranite trnsportno za‰ãito

  Perilo v stroju ni enakomerno
  razporejeno

  Perilo v bobnu enakomerno porazdelite

  6. Stroj med
  centrifugiranjem
  moãno vibrira

  REMOVALS OR LONG PERIODS
  WHEN THE MACHINE IS LEFT
  STANDING

  15. POGLAVJE

  MOTNJE V DELOVANJU

  ● Ease off the base as shown
  in fig.

  ● PodnoÏje uporabite za
  zbiranje vode, ki bo stekla iz
  filtra.

  PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
  ALI DALJ·E MIROVANJE

  SL

  OPOMBA:
  STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
  âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
  VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
  Opozorilo!
  1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
  - Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
  vpliva na kakovost izpiranja.
  - Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
  na obstojnost barv.
  - âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
  - Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
  tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
  - Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
  2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
  sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
  Candy.
  Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
  bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
  prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
  privoljenja lastnikov avtorskih pravic.

  43 • Page 23

  EN

  CHAPTER 15

  FAULT
  1. Does not function
  on any
  programme

  REMEDY

  CAUSE
  Mains plug not plugged in

  Insert plug

  Mains switch not on

  Turn on mains switch

  No power

  Check

  Electric circuit fuses failure

  Check

  Load door open

  Close load door

  See cause 1

  Check

  Inlet tap turned off

  Turn on water inlet tap

  Timer not set correctly

  Set timer on correct position

  Discharge tube bent

  Straighten discharge tube

  Odd material blocking filter

  Check filter

  4. Water on floor
  around washing
  machine

  Leak from the washer between the tap
  and inlet tube

  Replace washer and tighten the tube
  on the tap

  5. Does not spin

  The washing machine has not
  discharged water

  Wait a few minutes until the machine
  discharges water

  “No spin” setting (some models only)

  Turn the programme dial onto spin
  setting

  Washing machine not perfectly level

  Adjust special feet

  Transport bracket not removed

  Remove transport bracket

  Washing load not evenly distributed

  Distribute the washing evenly

  2. Does not load
  water

  3. Does not discharge
  water

  6. Strong vibrations
  during spin

  NOTE:
  THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
  SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
  THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
  MACHINE.
  If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
  the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
  guarantee certificate.
  Important
  1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
  - The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
  compromise the efficiency of the rinses.
  - The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
  remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
  - The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
  - The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
  difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
  formation of foam.
  - Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
  2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
  Technical Assistance Service.

  44 • Page 24

  Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do
  tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda.
  The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
  this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
  modifications to its products without changing the essential characteristics. • Page 25

  Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
  (WEEE).
  S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
  posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
  Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
  odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
  Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
  odpadkov.
  Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
  organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
  This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
  Equipment (WEEE).
  By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
  environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
  product.
  The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
  be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
  Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
  For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
  local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

  05.10 - 40003983.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie

  SL
  EN


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy Alise CLD135 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy Alise CLD135 in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Candy Alise CLD135

Candy Alise CLD135 Bedienungsanleitung - Deutsch, Holländisch, Französisch, Italienisch - 49 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info