Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/72
Nächste Seite
AQUA 1D
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
IInnssttrruukkccjjaa oobbssääuuggii
FI
SV
DA
NO
PL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Nach einem Stromausfall braucht sie mehrere Stunden um wieder zu starten. Eingereicht am 9-12-2020 14:31

  Antworten Frage melden
 • Ich suche eine Explosionszeichnung für die Waschmaschine Candy AQUA 1014 D1.
  Kann ich diese Zeichnung bei Ihnen erwerben?
  MfG
  Norbert Varduhn
  bau@varduhn.de
  Eingereicht am 8-5-2019 06:39

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FI
  SV
  DA
  NO
  PL

  Käyttöohje
  Bruksanvisning
  Brugsanvisning
  Bruksanvisning
  Instrukcja obsäugi

  AQUA 1D • Page 2

  FI

  ONNITTELUMME !

  GRATULERAR TILL ETT
  BRA KÖP!

  Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et
  tyydy kompromisseihin - haluat vain
  parasta.

  Genom att välja en tvättmaskin
  från Candy har Du visat att Du en
  kvalitetsmedveten konsument.

  Olemme iloisia voidessamme
  esitellä Sinulle tämän uuden
  pesukoneen, joka on vuosia
  kestäneen tutkimuksen ja alalla
  saamamme pitkän kokemuksen
  tulos. Tämän olemme tehneet
  yhdessä kuluttajien kanssa. Olet
  valinnut tämän pesukoneen
  laadun, kestävyyden ja
  ainutlaatuiset ominaisuudet.
  Candy laajaan
  kodinkonevalikoimaan kuuluvat
  pesukoneet , astianpesukoneet,
  kuivaavat pesukoneet, liedet,
  mikroaaltouunit, erillisuunit ja
  keittotasot sekä kylmälaitteet.

  Vår nya tvättmaskin är resultatet
  av Candy långa erfarenhet på
  vitvaruområdet och kontakten
  med våra kunder. Dess kvalitet
  och oöverträffade egenskaper
  kommer att vara till glädje i
  många år framöver.
  I Candy omfattande
  produktprogram finns förutom
  tvättmaskiner även en rad andra
  hushållsmaskiner, såsom
  diskmaskiner, kombinerade
  tvättmaskiner/torktumlare, spisar,
  mikrovågsugnar, ugnar och
  spishällar samt kylskåp och frysar.

  Tämä laite on tarkoitettu
  käytettäväksi kotitalouksissa ja
  vastaavissa kohteissa, kuten:

  Produkten är avsedd för
  användning i hushåll och
  liknande tillämpningar som:

  - myymälöiden, toimistojen ja
  muiden työpaikkojen henkilökunnan
  taukotiloissa;
  - maatilojen asuinrakennuksissa;
  - asiakaskäytössä hotelleissa,
  motelleissa ja muissa
  majoituskohteissa;
  - bed & breakfast -kohteissa.

  - personalkök i butiker, på kontor
  och andra arbetsplatser;
  - lantgårdar;
  - av kunder på hotell, motell och
  liknande miljöer;
  - vandrarhem och liknande
  miljöer.

  Laitteen kotitalousympäristöstä tai
  tyypillisistä kotitaloustoiminnoista
  poikkeava käyttö, kuten kaupallinen
  käyttö ammattilaisten tai tehtävään
  koulutettujen henkilöiden käytössä,
  jää käyttötarkoituksen ulkopuolelle
  myös edellä mainituissa kohteissa.
  Jos laitetta käytetään tästä
  tarkoituksesta poikkeavasti, tämä
  voi lyhentää laitteen käyttöikää ja
  aiheuttaa valmistajan myöntämän
  takuun raukeamisen.
  Valmistaja kiistää, lain sallimassa
  enimmäislaajuudessa, vastuun
  laitteelle aiheutuneista vahingoista
  tai muista vahingoista ja
  menetyksistä, jotka ovat
  aiheutuneet koti- ja
  kotitalouskäytöstä poikkeavasta
  käytöstä (vaikka laite olisi sijoitettu
  koti- tai kotitalousympäristöön).
  Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
  Saat tärkeätä tietoa pesukoneesi
  oikeasta asennuksesta, käytöstä ja
  hoidosta sekä neuvoja koneesi
  hyödyntämisestä parhaalla
  mahdollisella tavalla.
  Säilytä tämä käyttöohje koneen
  läheisyydessä myöhempää käyttöä
  varten.

  2

  SV

  Tarvitessasi huoltoa, ota yhteyttä
  valtuutettuun Candy - huoltoon ja
  ilmoita aina koneen tyyppi ,
  valmistusnumero ja G-numero
  (mahdollinen versio-numero). Nämä
  tiedot löytyvät koneen arvokilvestä,
  joka sijaitsee täyttöaukon
  yläreunassa.

  Annan användning av produkten
  än i hushållsmiljöer eller för typiska
  hushållssysslor, som kommersiell
  användning av experter eller
  utbildade användare, är inte
  tillåten ens för ovanstående
  tillämpningar.
  Om produkten används på
  annat sätt kan dess livslängd
  förkortas och garantin upphöra
  att gälla.
  Eventuella skador på produkten
  eller andra skador eller förluster
  på grund av användning som
  inte är förenlig med hem- eller
  hushållsanvändning (även i hemeller hushållsmiljö) accepteras
  inte av tillverkaren så långt lagen
  medger.
  Läs noggrant igenom denna
  bruksanvisning. Den innehåller
  viktig information om installation,
  användning och underhåll av
  tvätt.maskinen. Dessutom ges en
  del tips om hur tvättmaskinens
  kapacitet skall utnyttjas på bästa
  sätt.
  Spara bruksanvisningen för
  framtida bruk.
  För service kontaktas någon av
  Candy auktoriserade
  serviceverkstäder. Ange alltid
  maskinens modell,
  tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
  uppgifter finner Du på typskylten
  vid påfyllningsöppningen. • Page 3

  NO

  PL

  TILLYKKE

  GRATULERER

  GRATULACJE

  Med Deres nye maskine.
  Denne vaskemaskine er
  resultatet af mange års forskning
  og udvikling, en udvikling der i
  meget høj grad er foregået i
  samarbejde med brugerne.

  Ved å kjøpe en maskin fra Candy,
  har du vist at bare det beste er
  godt nok for deg.

  Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
  dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
  kompromisów i chcesz mieç to co
  najlepsze.

  DA

  Med en Candy har De valgt
  kvaliteten og fordelene ved en
  maskine der teknologisk er på
  forkant med udviklingen.
  Candy’s produktprogram
  omfatter:
  opvaskemaskiner,
  vaske/tørremaskiner,
  mikrobølgeov-ne, køleskabe og
  frysere.
  Spørg hos Deres lokale
  forhandler efter Candy’s
  produktkatalog.
  Dette apparat er beregnet til
  brug i husholdningen og
  lignende steder, som f.eks.:
  - medarbejderkøkkener i
  butikker, kontorer og andre
  arbejdsmiljøer;
  - gårde;
  - af klienter på hoteller, moteller
  og andre beboelsesmæssige
  miljøer;
  - i Bed and Breakfast-faciliteter
  og lignende områder.
  Anden brug af dette apparat
  end i husholdning eller i typiske
  husholdningsfunktioner, som
  kommerciel anvendelse af
  eksperter eller erfare brugere, er
  ekskluderet i ovennævnte
  beskrivelser.

  Candy er stolte over å kunne
  presentere denne nye
  vaskemaskinen, resultatet av
  årelang forskning og
  markedserfaring i direkte kontakt
  med kundene. Denne maskinen gir
  dea kvalitet, driftssikkerhet og høy
  ytelse.
  Candy kan også tilby et stort
  utvalg av andre hvitevarer:
  vaskemaskiner, oppvaskmaskiner,
  vaskemaskiner med tørketrommel,
  komfyrer, mikrobølgeovner,
  tradisjonelle stekeovner og
  komfyrtopper, kjøleskap og
  frysebokser.
  Be din lokale forhandler om den
  komplette katalogen over Candyprodukter.

  Firma Candy ma przyjemnoéç
  przedstawiç nowå pralkë
  automatycznå, która jest rezultatem
  lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
  nabytych w bezpoérednim kontakcie
  z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
  trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
  charakteryzujåce pralkë Candy.
  Firma Candy oferuje takãe szeroki
  asortyment innych urzådzeñ AGD,
  takich jak: zmywarki do naczyñ,
  pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
  mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
  kuchenki, a takãe lodówki i
  zamraãarki.
  Poproé Twojego sprzedawcë o
  kompletny katalog produktów firmy
  Candy.

  Dette produktet er ment for bruk i
  husholdninger og lignende
  bruksområder som:

  Urzàdzenie jest przeznaczone do
  u˝ytkowania jedynie w warunkach
  gospodarstwa domowego oraz
  warunkach do niego zbli˝onych
  takich jak:

  - kjøkkenkrok for ansatte i butikker,
  på kontorer og i andre
  arbeidsmiljøer;
  - gårdshus;
  - bruk av kunder på hoteller,
  moteller og andre typer
  boligmiljøer;
  - overnattingsmiljøer.

  - dla personelu na zapleczu ma∏ego
  sklepu, w biurach itp;
  - w domach na dzia∏kach;
  - przez klientów hoteli, moteli oraz
  innych struktur rezydencyjnych;
  - pokojach typu bed and breakfast.

  Bruk av apparatet som avviker fra
  husholdning generelt eller typiske
  husholdningsfunksjoner, som f.eks.
  kommersiell bruk av eksperter eller
  spesielt opplærte brukere, er
  utelatt selv i de ovennevnte
  bruksområdene.

  Hvis apparatet benyttes til andet
  end dets formål og beskrivelse,
  kan det påvirke apparatets
  levetid og kan bevirke, at
  producenten ikke yder garanti
  for produktet.
  Enhver skade på apparatet eller
  skade eller tab i forbindelse med
  forkert anvendelse af produktet i
  hjemmet eller i husholdning,
  accepteres ikke af producenten
  ifølge lovgivning.

  Hvis apparatet brukes på en måte
  som strider mot dette, kan det
  redusere levetiden til apparatet og
  gjøre produsentens garanti
  ugyldig.
  Erstatningskrav som følge av
  eventuelle skader på apparatet
  eller annen skade eller tap som
  oppstår ved bruk som ikke er
  forenlig med bruk i hjemmet eller
  husholdningen (selv om det
  foregår i et hjemmemiljø eller i en
  husholdning), vil så langt loven
  tillater ikke bli tatt til følge av
  produsenten.

  Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
  brug. Instruktionsbogen giver
  vigtig information vedr.
  Installation, brug og
  vedligeholdelse af maskinen.

  Les denne bruksanvisningen nøye,
  da den inneholder viktige
  opplysninger om sikker installasjon,
  og nyttig informasjon om bruk og
  vedlikehold av vaskemaskinen for å
  få best mulig resultat.

  Gem denne instruktionsbog, den
  er god at have ved fremtidige
  tvivls spørgsmål.

  Ta godt vare på denne
  bruksanvisningen slik at du lett kan
  finne den senere.

  Ved kontakt til Candy’s
  Servicecenter, bedes De venligst
  opgive maskinens Model. Nr. og
  G. Nr. Disse numre findes på
  typeskiltet, (se tegn.).

  Nårdu tar kontakt med oss eller et
  av våre servicesentre, oppgi alltid
  modellnummeret og Gnummeret
  (hvis dette finnes) for apparatet, se
  typeskiltet.

  U˝ytkowanie urzàdzenia w
  warunkach innych ni˝ gospodarstwo
  domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
  od zastosowaƒ w typowym
  gospodarstwie domowym, np.
  u˝ytkowanie o charakterze
  us∏ugowym lub profesjonalnym przez
  wyspecjalizowany personel, jest
  niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
  wy˝ek przypadkach.
  Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
  mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
  spowodowaç uniewa˝nienie
  gwarancji producenta.
  Producent nie odpowiada w ˝adnym
  dopuszczanym prawem zakresie za
  jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
  inne szkody lub straty spowodowane
  niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
  urzàdzenia odbiegajàcym od
  u˝ytkowania w warunkach
  gospodarstwa domowego (nawet
  je˝eli urzàdzenie w takim
  gospodarstwie si´ znajduje).
  Przeczytaj uwaãnie niniejszå
  instrukcjë, gdyã zawiera ona
  wskazówki dotyczåce bezpiecznej
  instalacji, uãytkowania i konserwacji,
  oraz kilka praktycznych porad
  pozwalajåcych zoptymalizowaç
  sposób uãytkowania pralki.
  Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
  póãniejszej konsultacji.
  Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
  punktami serwisowymi, zawsze
  podawaj model i numer, oraz
  ewentualnie numer G urzådzenia
  (Jeéli taki istnieje). Praktycznie
  wszystkie informacje så obwiedzione
  ramkå na rysunku obok

  3 • Page 4

  SV

  FI

  4

  KAPPALE
  AVSNITT
  KAPITEL
  KAPITTEL
  ROZDZIAÄ

  SISÄLLYSLUETTELO

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  Johdanto

  Inlednig

  Yleistä toimituksesta

  Allmänt

  1

  Takuu

  Garanti

  2

  Turvallisuusohjeita

  Säkerhetsanvisningar

  3

  Teknisiä tietoja

  Tekniska data

  4

  Käyttöönotto ja asennus

  Idrifttagning och installation

  5

  Ohjaustaulu

  Manöverpanel

  6

  Ohjelmataulukko

  Programtabell

  7

  Ohjelman valinta

  Programval

  8

  Pesuainekotelo

  Tvättmedelsbehållare

  9

  Pyykin käsittely

  Hantering av tvätt

  10

  Pesu

  Tvätt

  11

  Puhdistus ja hoito

  Rengöring och skötsel

  12

  Tarkastuslista

  Checklista

  13 • Page 5

  DA

  PL

  NO

  INDHOLD

  INNHOLD

  SPIS TREÉCI

  Introduktion.

  Innledning

  Wstëp

  Modtagelse og udpakning.

  Generelt om levering

  Uwagi ogólne dotyczåce
  dostawy

  Garantibestemmelser.

  Garanti

  Gwarancja

  Sikkerhedsregler .

  Sikkerhetsregler

  Érodki bezpieczeñstwa

  Tekniske data.

  Tekniske data

  Dane techniczne

  Opstilling og Installation.

  Montering og oppstarting

  Instalacja pralki

  Beskrivelse af funktioner.

  Bruksanvisning

  Opis panelu sterujåcego

  Program oversigt.

  Tabell over
  vaskeprogrammer

  Tabela programów

  Valg af program

  Valg av program

  Wybór programu

  Sæbe skuffen.

  Beholder for vaskemiddel

  Szuflada na proszek

  Gode råd vedr. vask

  Produktet

  Produkt

  Sådan bruges maskinen.

  Vasking

  Pranie

  Vedligeholdelse og
  rengøring.

  Rengjøring og rutinemessig
  vedlikehold

  Czyszczenie i rutynowa
  konserwacja pralki

  Fejl søgnings skema.

  Feilsøking

  Lokalizacja usterek

  5 • Page 6

  FI

  SV

  KAPPALE 1

  AVSNITT 1

  YLEISOHJEITA
  TOIMITUKSESTA

  ALLMÄNT OM
  LEVERANSEN

  Tarkista, että pesukoneen
  mukana ovat seuraavat
  varusteet :

  Kontrollera att leveransen
  innehåller följande
  utrustning:

  A) KAYTTÖOHJE

  A) BRUKSANVISNING
  B) FÖRTECKNING ÖVER
  SERVICEVERKSTÄDER

  C) TAKUUKORTTI

  C) GARANTISEDEL

  D) POISTOLETKUN PIDIKE

  D) HÅLLARE FÖR
  AVLOPPSSLANG

  A
  SÄILYTÄ NÄMÄ
  HUOLELLISESTI

  Tarkista myös, että pesukone
  ei ole vahingoittunut
  kuljetuksessa. Mikäli
  kuljetusvaurioita on, ota
  välittömästi yhteyttä
  jälleenmyyjään.

  6

  FÖRVARA DEM PÅ ETT
  SÄKERT STÄLLE

  Kontrollera också, att
  maskinen inte skadats under
  transporten. Kontakta
  omedelbart återförsäljaren
  vid eventuella
  transportskador.

  C
  D

  B • Page 7

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 1

  KAPITTEL 1

  ROZDZIAÄ 1

  MODTAGELSE OG
  UDPAKNING.

  GENERELT OM
  LEVERING

  UWAGI OGÓLNE
  DOTYCZÅCE
  DOSTAWY

  Ved modtagelse af
  maskinen bør De kontrollere
  at følgende dele medfølger:

  Ved levering, kontroller at
  det følgende er inkludert:

  W momencie dostawy
  sprawdã, czy poniãsze
  elementy zostaäy
  dostarczone wraz z pralkå:

  A) INSTRUKTIONSBOG

  A) BRUKSANVISNING

  A) INSTRUKCJA
  UÃYTKOWANIA

  B) ADRESSE OG TELEFON
  NUMMER PÅ CANDY
  SERVICE. (STÅR I
  INSTRUKTIONS
  BOGEN).

  B) ADRESSER FOR
  KUNDESERVICE

  B) KARTA
  GWARANCYJNA

  C) GARANTI
  CERTIFIKATER. (SKAL
  IKKE BRUGES I DK).

  C) GARANTIBEVIS

  C) WYKAZ PUNKTÓW
  SERWISOWYCH (na
  karcie gwarancyjnej)

  D) BØJNING FOR
  AFLØBSSLANGE.

  D) RØR TIL UTLØPSSLUK

  D) KOLANKO WËÃA
  WYLEWOWEGO

  GEM DISSE TING

  Kontroller at maskinen ikke
  er beskadiget under
  transport, hvis dette er
  tilfældet, kontakt da
  omgående forhandler eller
  importør.

  OPPBEVAR DISSE PÅ ET
  TRYGT STED

  PRZECHOWUJ JE W
  BEZPIECZNYM MIEJSCU

  Kontroller også at maskinen
  ikke har blitt skadet under
  transporten. Hvis dette har
  skjedd, ta kontakt med
  nærmeste Candy-senter.

  Sprawdã, czy pralka i
  wyposaãenie jest w dobrym
  stanie i nie ulegäa
  uszkodzeniu w czasie
  transportu. W przypadku
  zauwaãenia uszkodzeñ
  skontaktuj sië ze sklepem, w
  którym nabyäeé urzådzenie.

  7 • Page 8

  SV

  FI

  8

  KAPPALE 2

  AVSNITT 2

  TAKUU

  GARANTI

  Tälle laitteelle annetaan
  takuu radio-ja
  kodinkonealan yleisten
  takuuehtojen mukaisesti.
  Takuu koskee rakenne-,
  valmistus ja raaka-ainevikoja
  ja niiden aiheuttamia
  korjauskustannuksia.

  På denna maskin lämnas ett
  års garanti enligt de
  allmänna garantivillkor, som
  gäller för radio- och
  hushallsmaskinbranschen.
  Garantin omfattar
  reparationskostnader för
  skador som konstruktions-,
  tillverknings- och materialfel
  orsakat på själva produkten. • Page 9

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 2

  KAPITTEL 2

  ROZDZIAÄ 2

  GARANTI

  GARANTI

  GWARANCJA

  Maskinen er dækket af
  gældende dansk lovgivning.

  Maskinen leveres med et
  garantibevis som gir deg rett
  til å gjøre gratis bruk av vår
  tekniske assistanse.

  Niniejsze urzådzenie jest
  dostarczane z kartå
  gwarancyjnå pozwalajåcå
  bezpäatnie korzystaç z
  pomocy technicznej i serwisu
  w okresie gwarancyjnym.

  9 • Page 10

  SV

  FI

  KAPPALE 3

  AVSNITT 3

  TURVALLISUUSOHJEITA

  SÄKERHETSANVISNINGAR

  HUOM ! MUISTA
  PUHDISTUKSEN JA
  HOIDON YHTEYDESSÄ
  ● Irrota pistotulppa

  ● Drag ut konktakten ur
  eluttaget.

  ● Sulje vesihana

  ● Stäng vattenkranen.

  ● Kaikki Candy pesukoneet
  ovat maadoitettuja. Tarkista
  sähköliitännän maadoitus.

  ● Alla Candy maskiner är

  Tämä tuote täyttää
  Direktiivien 73/23/EEC ja
  89/336/EEC (korvattu
  direktiiveillä 2006/95/EC ja
  2004/108/EC) mukaiset
  määräykset ja myöhemmät
  muutokset.

  Denna produkt
  uppfyller bestämmelserna i
  Direktiver 73/23/EEC och
  89/336/EEC (ersatts med
  direktiver 2006/95/EC och
  2004/108/EC) och senare
  ändringar.

  ● Älä kosketa laitetta kun
  olet märkä tai paljain jaloin.

  ● Vidrör inte maskinen om
  Du är våt eller barfota.

  ● Älä käytä kosteissa tiloissa
  jatkojohtoja .

  ● Använd inga skarvsladdar

  HUOM! PESUN AIKANA
  VEDEN LÄMPÖTILA VOI
  NOUSTA 90°C:een.

  ● Ennen luukun
  aukaisemista tarkista, että
  rummussa ei ole vettä.

  10

  OBS!VID RENGÖRING
  OCH SKÖTSEL AV
  MASKINEN

  jordade. Kontrollera att
  elanslutningen är jordad.

  i badrum och våtutrymmen.

  OBS! UNDER TVÄTTEN
  KAN
  VATTENTEMPERATUREN
  STIGA TILL 90°C.
  ● Se till att inte finns något
  vatten i trumman, när Du
  öppnar luckan. • Page 11

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 3

  KAPITTEL 3

  ROZDZIAÄ 3

  SIKKERHEDS
  REGLER.

  SIKKERHETSREGLER

  ÉRODKI
  BEZPIECZEÑSTWA

  VIGTIGT:
  VEDR. RENGØRING OG
  VEDLIGEHOLDELSE
  ● Fjern stikket fra kontakten,
  eller afbryd kontakten. Hvis
  kontakten ikke kan afbrydes,
  afbrydes strømmen på
  hovedkontakten, ved
  måleren.

  VIKTIG: MÅ FØLGES VED
  ALL RENGJØRING OG ALT
  VEDLIKEHOLD

  ● Trekk ut støpselet.

  ● Skru av vanntilførselen.

  ● Luk for maskinens

  vandtilførsel.
  ● Alle elektriske apparater

  skal jordforbindes, jævnfør
  stærk strøms reglementet.
  Forvis Dem om at Deres
  apparat er jordforbundet.
  Skulle det ikke være
  tilfældet, kontakt da en Aut.
  El-Installatør.
  MEGET VIGTIGT
  Det stik der er monteret fra
  fabrikken, skal udskiftes med
  et trebenet stik, der
  indeholder jord, eller kobles
  direkte til jordet afbryder.
  Maskinen skal tilkobles af
  aut. El-Installatør. Fabrikant
  og Importør kan ikke drages
  til ansvar for skader, opstået
  som følge af forkert opstilling
  eller tilslutning.
  Denne maskine
  oppfylder Direktiv 73/23/EEC
  og 89/336/EEC (kompensert
  med 2006/95/EC og
  2004/108/EC) med
  efterfølgende ændringer.
  ● Maskinen må ikke
  udsættes for vandstænk eller
  fugt.
  ● Brug ikke
  forlængerledninger i fugtige
  rum.

  ADVARSEL:
  UNDER VASK KAN
  VANDET BLIVE OP TIL 9O
  GRADER VARMT.
  ● Før lågen åbnes, bør det

  kontrolleres at der ikke er
  vand i maskinen.

  ● Alle Candy-maskiner er

  jordet. Påse at maskinen
  tilkoples jordet kontakt. Tilkall
  en autorisert elektriker for å
  ordne tilkoplingen hvis dette
  ikke er mulig.

  Dette apparatet
  oppfyller betingelsene i
  Direktiv 73/23/EEC og
  89/336/EEC (kompensert
  med 2006/95/EC og
  2004/108/EC) med senere
  endringer.
  ● Ta ikke på maskinen med
  våte eller fuktige hender
  eller føtter.
  ● Bruk ikke maskinen hvis du
  er barføtt.
  ● Unngå om mulig å bruke

  skjøteIedninger i våtrom, og
  vis ekstrem forsiktighet hvis
  dette ikke er til å unngå.

  ADVARSEL: UNDER
  VASKEPROGRAMMET
  KAN VANNET NÅ EN
  TEMPERATUR PÅ OPPTIL
  90 °C.
  ● Før du åpner døren til
  vaskemaskinen, påse at det
  ikke er vann igjen i
  trommelen.

  UWAGA:
  PRZED PRZYSTÅPIENIEM
  DO JAKIEJKOLWIEK
  CZYNNOÉCI
  CZYSZCZENIA LUB
  KONSERWACJI
  URZÅDZENIA NALEÃY
  ● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
  sieciowego.
  ● Zakrëciç kran
  odpowiadajåcy za dopäyw
  wody.
  ● Firma Candy wyposaãa w
  uziemiene wszystkie
  produkowane u siebie
  urzådzenia. Upewnij sië, ãe
  gniazdko zasilajåce pralkë
  posiada prawidäowo
  podäåczony bolec
  uziemiajåcy. W przeciwnym
  przypadku wezwij
  wykwalifikowanego
  elektryka.
  Urzàdzenie jest zgodne
  z Dyrektywami Europejskimi
  73/23/CEE i 89/336/CEE
  zastàpionymi odpowiednio
  przez Dyrektywy 2006/95/CE
  i 2004/108/CE z nastepnymi
  modyfikacjami.

  ● Nie wolno dotykaç
  urzådzenia mokrymi lub
  wilgotnymi rëkami lub
  nogami.
  ● Nie wolno mieç z nim
  kontaktu gdy stoimy boso na
  posadzce.
  ● Nie wolno uãywaç
  przedäuãaczy do
  doprowadzenia energii
  elektrycznej.

  OSTRZEÃENIE:
  W CZASIE PRANIA
  WODA W PRALCE
  MOÃE OSIÅGNÅÇ
  TEMPERATURË 90°C
  ● Przed otwarciem drzwiczek
  pralki naleãy sprawdziç, czy
  w bëbnie nie ma wody.
  11 • Page 12

  FI

  SV

  ● Älä käytä adapteria tai

  ● Anslut inte maskinen till

  haaroituspistorasiaa.

  adapter eller skarvdosor.

  ● Laitetta ei ole tarkoitettu
  lasten tai sellaisten
  henkilöiden käyttöön, joiden
  fyysinen tai henkinen
  toimintakyky on rajoittunut tai
  joilla ei ole kokemusta tai
  tietoa laitteen käytöstä,
  muuten kuin heidän
  turvallisuudestaan vastaavan
  henkilön valvonnassa ja
  ohjauksessa.
  Pikkulapsia on valvottava,
  etteivät he pääse leikkimään
  laitteella.

  ● Enheten får inte användas
  av personer (inklusive barn)
  med nedsatt fysisk, sensorisk
  eller mental förmåga, eller
  med bristande erfarenhet eller
  kunskap, om de inte
  övervakas eller har instruerats
  av en person som ansvarar för
  deras säkerhet.

  ● Irrottaessasi pistotulppaa

  Se till att barn inte leker med
  produkten.
  ● Håll i stickkontakten när Du

  drar ut den ur eluttaget, inte i
  sladden.

  älä koskaan vedä johdosta
  tai itse laitteesta vaan tartu
  pistotulppaan.

  ● Utsätt inte maskinen för

  ● Älä sijoita pesukonetta

  ulkotiloihin

  tvättmedelsbehållaren när Du
  lyfter maskinen.

  ● Älä nosta konetta kytkimistä

  ● Tvättmaskinen för inte

  tai pesuainekaukalosta.
  ● Kuljetuksen aikana

  pesukone ei saa nojata
  luukkua vasten.
  Tärkeää!
  Pesukonetta sijoitettaessa on
  pidettävä huoli, että koneen
  pohjassa olevia
  ilmankiertoaukkoja ei tukita
  esim. matolla.
  ● Koneen nostossa on

  tarpeen kaksi henkilöä kuten
  kuvassa.
  ● Mikäli kone on

  epäkunnossa eikä toimi
  moitteettomasti , katkaise
  virta verkkokytkimestä, sulje
  vesihana äläkä yritä avata
  luukkua väkivalloin. Ota
  yhteyttä valtuutettuun Candy
  - huoltoon . Näin varmistat
  koneen asianmukaisen
  huollon ja turvallisen käytön.
  MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
  OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
  HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
  SYNTYVISTÄ ESINE- JA
  HENKILÖVAHINGOISTA
  (TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
  TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
  ● Käytöstä poistettu kone

  saattaa olla vaarallinen esim.
  lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
  koneen sisälle voi jäädä
  lukituksi esim. poistamalla
  luukku.
  ● Mikäli virtajohto on

  vioittunut ota yhteyttä
  valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  12

  vädrets makter (regn, sol etc.).
  ● Håll inte i vreden eller

  transporteras så att den lutar
  mot luckan.
  Viktigt!
  Ifall maskinen placeras på en
  matta, skall Du se till att
  luftintagen under maskinen
  inte täpps till.
  ● När maskinen lyfts behövs

  det två personer som på
  bilden.
  ● Om maskinen går sönder

  eller inte fungerar som den
  skall, slå av strömmen, stäng
  vattentillförseln och försök inte
  öppna luckan med våld.
  Kontakta alltid en auktoriserad
  Candy serviceverkstad. En
  sakkunnig service garanterar
  en säker funktion.
  OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
  STRID MED INSTRUKTIONERNA
  ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
  PRODUKTENS ANVÄNDARE
  FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
  PERSONSKADOR
  (PRODUKTSKADOR).
  ● En maskin som inte längre

  används kan vara farlig för
  bl.a. lekande barn. Se till att
  ingen kan bli instängd i
  maskinen t ex genom att ta
  bort luckan.
  ● Skulle sladden för

  strömförsörjningen
  (strömkabeln) skadas, måste
  den ersättas med en speciell
  kabel som du kan beställa hos
  serviceverkstaden. • Page 13

  DA

  NO

  ● Brug ikke adaptere, eller

  ● Bruk ikke adaptere eller

  ● Denne maskine er ikke

  ● Dette apparatet skal ikke
  brukes av personer
  (inkludert barn) med
  redusert syn eller reduserte
  fysiske eller mentale evner.
  Det skal heller ikke brukes av
  personer uten erfaring med
  eller kunnskap om
  apparatet, med mindre de
  er under oppsyn eller har
  fått opplæring av en person
  som er ansvarlig for denne
  personens sikkerhet.

  multistik.

  beregnet til at blive anvendt
  af personer (herunder børn)
  med nedsatte fysiske og
  mentale evner samt sanser
  eller af personer med
  manglende erfaring eller
  viden, medmindre disse har
  modtaget vejledning eller
  instruktion i anvendelsen af
  maskinen af en person, der er
  ansvarlig for deres sikkerhed.
  Børn skal være under opsyn
  for at sikre, at de ikke leger
  med maskinen.

  ● Træk aldrig i apparatets

  ledning, hverken for at
  trække stikket ud af
  kontakten, eller for at flytte
  maskinen.

  ● Efterlad ikke maskinen

  udsat for regn, eller direkte
  sol.

  ● Hvis apparatet skal flyttes,

  løft da aldrig i knapper og
  sæbeskuffe.

  ● Ved transport, læn da ikke

  maskinens front imod
  sækkevogn. el. lign.

  Vigtig:
  Hvis maskinen skal stå på et
  tæppe, pas da på ikke at
  blokere for ventilation under
  maskinen.
  ● Hvis maskinen skal flyttes

  eller løftes, sørg da for at
  være to personer, som vist på
  ill.

  ● Hvis maskinen går i stå eller

  ikke virker korrekt. Følg
  instruktionerne i afsnittet
  Fejlsøgning. Hvis dette ikke
  hjælper kontakt de Aut.
  Candy Service. Reparationer
  skal altid udføres af Aut,
  Candy Service center.
  Anvend altid originale
  reservedele. I modsat fald
  bortfalder enhver form for
  garanti fra Fabrikant og
  Importør.

  ● Hvis ledningen (til

  strømnettet) beskadiges, skal
  den erstattes med en
  bestemt ledning, som kan
  købes hos et autoriseret
  servicecenter.

  “tjuvkontakter.

  Ikke la små barn leke med
  apparatet.
  ● Trekk alltid i selve støpselet,

  ikke i ledningen eller
  vaskemaskinen.

  ● La ikke vaskemaskinen bli

  utsatt for regn, sol eller andre
  værpåvirkninger.

  ● Løft aldri vaskemaskinen

  etter knappene eller
  vaskemiddelbeholderen.

  ● Ved transport må ikke

  vaskemaskinens dør lenes
  mot transporttrallen.

  Viktig!
  Hvis vaskemaskinen
  plasseres oppå et
  teppegulv, må man påse at
  luftventilene i bunnen ikke
  blir blokkert.
  ● Vær alltid to personer ved

  løfting av vaskemaskinen,
  som vist på tegningen.

  ● Hvis vaskemaskinen er

  defekt, eller ikke virker som
  den skal, slå av maskinen,
  steng vanntilførselen og gjør
  ingen inngrep i maskinen. Ta
  kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
  reparasjoner, og bruk
  originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
  sikkerheten ved maskinen bli
  redusert.

  ● Dersom strømledningen (til

  strømnettet) skades, må den
  erstattes med en bestemt
  ledning som kan fåes hos et
  autorisert.

  PL
  ● Nie wolno uãywaç
  adapterów, ani rozgaäëãiaczy
  elektrycznych.
  ● To urzàdzenie nie jest

  przeznaczone do obs∏ugi
  przez dzieci lub osoby nie
  posiadajàce wiedzy do jego
  u˝ytkowania, chyba ˝e
  pozostajà pod nadzorem lub
  zosta∏y przeszkolone w
  zakresie obs∏ugi urzàdzenia
  przez osob´ odpowiedzialnà
  za ich bezpieczeƒstwo.
  Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
  aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.

  ● W celu wyjëcia wtyczki z
  gniazdka sieciowego nie
  naleãy ciågnåc za kabel
  zasilajåcy ani pociågaç
  samego urzådzenia.
  ● Nie wolno naraãaç
  urzådzenia na dziaäanie
  czynników atmosferycznych
  (deszcz, säoñce itp. ..)
  ● Podczas przenoszenia pralki
  nie wolno chwytaç jej za
  pokrëtäa ani za pojemnik na
  érodek do prania.
  ● Podczas transportu nie
  powinno sië opieraç
  drzwiczek pralki o wózek.

  Waãne!
  W przipadku instalacji
  urzådzenia na podäozu
  pokrytym dywanem,
  chodnikiem, itp., naleãy
  sprawdziç czy nie så zatkane
  otwory wentylacyjne
  znajdujåce sië w dolnej czëéci
  pralki.
  ● Pralka powinna byç zawsze
  podnoszona przez dwie
  osoby, tak jak to pokazane
  jest to na rysunku.
  ● W przypadku awarii czy teã
  nieprawidäowego dziaäania
  wyäåcz pralkë, zakrëç kran
  doprowadzajåcy wodë i
  staraj sië jej nie dotykaç.
  Skontaktuj sië z
  autoryzowanym punktem
  serwisowym Candy.
  Nieprzestrzeganie powyãszych
  zaleceñ moãe negatywnie
  wpäynåç na bezpieczeñstwo
  uãytkowania urzådzenia.
  ● W przypadku gdyby
  przewód zasilajåcy (gäówny
  kabel) zostaä uszkodzony jego
  wymiana na dobry moãe byç
  wykonana tylko przez punkt
  serwisowy.

  13 • Page 14

  FI

  SV

  KAPPALE 4

  AVSNITT 4

  70 cm

  43 cm

  14

  51 cm

  TEKNISIÄ TIETOJA

  TEKNISKA DATA

  TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
  PYYKKIÄ

  TVÄTTMÄNGD MAX
  TORR TVÄTT

  kg

  LIITÄNTÄTEHO

  ANSLUTNINGSEFFEKT

  W

  1300

  TARVITTAVA SULAKE

  SÄKRING

  A

  10

  LINKOUSTEHO
  (Kierr./min.)

  VARVTAL VID
  CENTRIFUGERING (Varv/min)

  TARVITTAVA VEDENPAINE

  VATTENTRYCK

  MPa

  JÄNNITE

  SPÄNNING

  V

  4

  KATSO ARVOKILPEÄ
  SE UPPSTÄLLNINGEN MED KAPACITETSVÄRDEN
  SE OVERSIGT
  SE TABELL
  PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA

  min. 0,05
  max. 0,8
  220 - 240 • Page 15

  DA

  KAPITEL 4

  NO

  KAPITTEL 4

  PL

  ROZDZIAÄ 4

  TEKNISKE DATA

  TEKNISKE DATA

  DANE TECHNICZNE

  KAPACITET

  MAX VASKEMENGDE
  TØRRVASK

  CIËÃAR PRANIA SUCHEGO

  TILSLUTNINGS

  FULL EFFEKT

  MAKSYMALNY POBÓR MOCY

  FORSIKRING (Amp.)

  SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE

  BEZPIECZNIK OBWODU
  ZASILANIA

  CENTRIFUGERINGS
  HASTIGHED (Omd/min)

  OMDREININGSTALL
  SENTRIFUGE (omdr./min.)

  OBROTY WIRÓWKI
  (obr./min)

  VANDTRYK.

  VANNTRYKK

  CIÉNIENIE WODY W SIECI

  DRIFT SPÆNDING

  STRØMSPENNINGEN

  NAPIËCIE ZASILANIA

  15 • Page 16

  FI

  SV

  KAPPALE 5

  AVSNITT 5

  KÄYTTÖÖNOTTO
  ASENNUS

  IDRIFTTAGNING
  INSTALLATION

  Poista pakkausalusta ja siirrä
  kone lähelle lopullista
  sijoituspaikkaa.

  Tag bort
  förpackningsunderlaget och
  ställ maskinen i närheten av
  dess slutliga plats.

  Katkaise johtojen nippuside.

  Kapa bandet kring
  slangarna.

  Irrota kansilevyn kaksi
  kiinnitysruuvia A ja poista
  kansilevy liuttamaalla sitä
  vaakatasossa taaksepäin.

  Skruva loss de två
  fästskruvarna i locket och
  tag bort locket genom att
  dra det bakåt i horisontal
  nivå.

  Poista tukiraudan kaksi
  kiinnikettä B (avaajalla) ja
  poista styroksilevy C
  tukiraudan alta.

  Tag bort stödjärnets två
  fästen B (med nyckel) och
  styrenskivan C under järnet.

  TÄRKEÄÄ:
  ÄLÄ POISTA
  STYROKSIVÄLIKAPPALETT
  A TUKIRAUDAN PÄÄLTÄ.

  Kallista konetta eteenpäin ja
  vedä ulos styroksia sisältävät
  muovipussit koneen alta.
  Kiinnitä kansilevy takaisin
  paikalleen kahdella ruuvilla A.
  Varoitus: Varmista, että
  kansilevy asettuu kunnolla
  paikalleen (katso kuva).

  VAROITUS :
  ÄLÄ JÄTÄ
  PAKKAUSMATERIAALIA,
  ERITYISESTI MUOVIA
  LASTEN

  16

  VIKTIGT!
  TAG INTE BORT
  STYRENSKIVORNA
  OVANPÅ STÖDJÄRNET.

  Luta maskinen framåt och
  tag bort plastpåsarna med
  polystyren på sidorna
  genom att dra nedåt.
  Montera fast locket med de
  2 skruvarna A.
  Kontrollera att locket går
  odrentligt på sin plats
  (se bilden).

  VARNING!
  TÄNK PÅ ATT
  FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
  KAN VARA FARLIGA
  FÖR BARN.

  A

  C

  B • Page 17

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 5

  KAPITTEL 5

  ROZDZIAÄ 5

  OPSTILLING OG
  TILSLUTNING.

  MONTERING OG
  OPPSTARTING

  USTAWIANIE I
  INSTALACJA

  Flyt maskinen tæt til dens
  endelige placering, uden
  transportkasse.

  Flytt maskinen uten
  transportsikringen til et sted
  nær der hvor den skal stå.

  Pralkë przenieéç na palecie
  transportowej moãliwie jak
  najbliãej ostatecznego
  miejsca ustawienia.

  Klip binderen, der holder
  slangerne, over.

  Kutt klemmene som fester
  røret.

  Odciåç zaczepy wëãa.

  Afmonter de to top skruer
  (A), og tag låget af ved at
  føre det horisontalt bagud.

  Skru løs de to øverste
  skruene A og fjern lokket
  ved å trekke det ut
  horisontalt.

  Odkrëciç dwie górne éruby
  A i zdjåç pokrywë, trzymajåc
  jå w pozycji poziomej.

  Afmonter de to bøsninger
  (B) med en 19 mm.
  fastnøgle. Fjern polystyren
  blokkene.

  Skru løs de to avstiverne B
  på tverrstykket (med en
  skrunøkkel H. 19) og fjern
  avstandsstykket i isopor
  plassert under den (C).

  Odkrëciç dwie éruby B
  przytrzymujåce element
  blokujåcy (kluczem do
  nakrëtek H.19) i usunåç
  spod niego polisterynowå
  podkäådkë.

  VIGTIGT:
  FJERN IKKE AFSTANDS
  STYKKERNE OVER TVÆR
  STIVEREN.

  VIKTIG:
  IKKE FJERN ISOPORSAVSTANDSSTYKKET
  PLASSERT OVER
  TVERRSTYKKET.

  Læn maskinen fremover, og
  fjern de to plastik poser der
  indeholder polystyren
  blokkene, ved at tage fat og
  trække nedad.

  Vippmaskinen litt forover
  og trekk av plastposene
  som inneholder de to
  isoporblokkene på siden ved
  å trekke dem nedover.

  Monter lågen igen med
  skruerne (A).
  Advarsel: Kontrolér at låget
  sidder ordentligt på sin plads
  (se billedet).

  Monter lokket på igjen og
  skru det fast med de to
  skruene A.
  Advarsel: Kontroler at lokket
  sitter ordentlig på plass (se
  bildet).

  ADVARSEL:
  INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
  VÆRE FARLIGT FOR
  MINDRE BØRN, OG BØR
  FJERNES UMIDDELBART
  EFTER UDPAKNING.

  ADVARSEL:
  EMBALLASJEN MÅ
  OPPBEVARES
  UTILGJENGELIG FOR
  BARN, DA DEN KAN
  VÆRE FARLIG.

  UWAGA:
  NAKÄADEK NAD
  ELEMENTEM
  BLOKUJÅCYM NIE
  ZDEJMOWAÇ.
  Pochyliç pralk´ do przodu i
  wyciàgnàç dwie wk∏adki
  styropianowe.
  Dwiema érubami A
  przykrëciç z powrotem
  pokrywë.
  W czasie montaãu blatu
  prosimy upewniç sië czy
  elementy mocujåce zostaäy
  wprowadzone w szczeliny,
  jak jest to pokazane na
  rysunku.

  UWAGA:
  ELEMENTY TE
  PRZECHWYWAÇ W
  MIEJSCU
  NIEDOSTËPNYM DLA
  DZIECI, GDYÃ STANOWI
  TO POTENCJALNE
  ZAGROÃENIE.
  17 • Page 18

  FI

  SV

  Kiinnitä aaltomainen
  pohjalevy koneen pohjaan
  kuvan mukaisesti.

  Montera den räfflade,
  porösa bottenplattan som
  bilden visar.

  Liitä tulovesiletku
  vesihanaan.

  Anslut tvättmaskinens
  tilloppsslang till vattenkran.

  Laite täytyy liittää
  vesijohtoverkostoon
  käyttämällä uutta
  täyttöletkua. Vanhaa
  täyttöletkua ei saa käyttää.

  Apparaten bör kopplas till
  vattennätet med den
  medföljande
  påfyllningsslangen. Gammal
  slang får ej användas.

  TÄRKEÄÄ!
  ÄLÄ AVAA
  VESIHANAA VIELÄ.

  OBS!
  ÖPPNA INTE
  VATTENKRANEN ÄNNU.

  Siirrä pesukone seinän
  viereen. Tarkista, että letkut
  eivät ole taitteilla.

  Ställ tvättmaskinen vid
  väggen och kontrollera, att
  det inte finns veck på
  slangen.

  Poistoletku kiinnitetään
  kiinteään viemäriputkeen ,
  vedenjuoksuputkeen tai
  ripustetaan pesualtaan
  reunaan.
  Vedenjuoksuputken
  halkaisijan on oltava
  suurempi kuin poistoletkun.
  Kaikissa asennustavoissa on
  tarkistettava, etta
  poistoputki on vähintään 50
  cm lattiapinnan yläpuolella.
  Tarvittaessa voidaan
  käyttää apuna koneen
  mukana toimitettua
  letkunpidikettä.

  Avloppsslangen ansluts till
  ett fast avloppsrör,
  vattenavrinningsrör eller
  hängs över kanten på en
  tvättho. Diametern på
  vattenavrinningsröret skall
  vara större än
  avloppsslangens.
  Oberoende av
  installationssätt, skall
  avloppsslangens utlopp
  vara placerat minst 50 cm
  över golvet. Vid behov kan
  den medföljande styva
  slanghållaren användas.

  max 100 cm

  min 4 cm

  18

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm • Page 19

  DA

  PL

  NO

  Montér den porøse
  bundplade som vist på
  tegningen.

  Fest den korrugerte
  bunnplaten som vist på
  figuren.

  Umieéciç wyciszajacy
  materiaä tak jak pokazano
  na rysunku.

  Forbind tilgangs slangen til
  hanen.

  Kopl vannrøret til kranen.

  Podäåczyç do kranu wåã
  doprowadzajåcy wodë.

  Når maskinen opstilles,
  anbefaler vi at De anvender
  den med leverede nye vand
  tilslutnings slange, I stedet for
  den gamle slange som sad
  på Deres gamle apparat.

  Når maskinen skal oppstilles
  anbefaler vi at De bruker
  den leverte nye
  vanntilslutningsslangen, i
  stedet for den gamle
  tilslutningsslangen som satt
  på det gamle apparatet.

  Urzådzenie musi byç
  podäåczone do sieci
  wodociågowej za pomocå
  nowego zestawu wëãy
  gumowych. Nie naleãy
  uãywaç starego zestawu.

  Placer maskinen der hvor
  den permanent skal
  stå.Placer afløbs slangen
  over kanten på vasken eller
  badekarret, pas på at
  slangen ikke vrider eller er
  knækket sammen.
  Det er endnu bedre at
  forbinde afløbet til en fast
  installation. Røret som
  slangen skal hægtes i skal
  have en diameter der er
  større end selve afløbs
  slangen. Højden på den
  faste Installation skal vare
  min. 60 cm over sulvet.
  For at undgå at slangen
  knækker, kan denne
  monteres i den

  VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
  VANNET.

  Plasser vaskemaskinen opp
  mot veggen. Hekt
  utløpsrøret til kanten av
  badekaret, og påse at det
  ikke er noen knekker eller
  innsnevringer pa røret.

  Det er best a kople
  utløpsrøret til et fast utløp
  med større diameter enn
  utløpsrøret og en høyde pa
  minst 50 cm. Bruk om
  nødvendig plastrøret som
  følger med.

  UWAGA:
  NIE ODKRËCAÇ
  JESZCZE KRANU
  Przysunåç urzådzenie do
  éciany. Zawiesiç wåã
  odpäywowy na krawëdzi
  wanny, uwaãajåc aby nie
  miaä on zaäamañ i aby byä
  droãny na caäej swej
  däugoéci. Wskazanym jest
  doäåczenie wëãa
  odprowadzajåcego wodë
  do staäego odpäywu o
  érednicy wiëkszej niã wåã
  odprowadzajåcy wodë z
  pralki i znajdujåcego sië na
  wysokoéci co najmniej 50
  cm. W miarë potrzeby
  nalezy uãyç usztywniajåcego
  kolanka, dostarczonego w
  komplecie wraz z pralkå.

  min 4 cm

  max 100 cm

  VIGTIGT:
  LUK IKKE OP FOR
  HANEN.

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  19 • Page 20

  FI

  SV

  Säädä kone suoraan
  etujalkojen avulla.

  Justera maskinen så att den
  står rakt med hjälp av
  framfötterna.

  a) Avaa lukitusmutteri
  kiertämällä myötäpäivään.

  a) Öppna låsmuttrarna
  genom att vrida dem
  medurs.

  A
  b) Säädä kone suoraan
  säatöjalkojen avulla. Tarkista
  suoruus vesivaa’alla.

  b) Justera maskinen så att
  den står rakt med hjälp av
  fötterna. Kontrollera med
  vattenpass.

  c) Lukitse säätöjalat
  kiertämällä lukitusmutterit
  vastapäivään koneen
  pohjaan asti.

  c) Lås fötterna och dra åt
  låsmuttrarna moturs mot
  maskinens botten.

  Varmista, että ohjelmavalitsin
  on OFF-asennossa ja luukku
  suljettu.

  Kontrollera att
  programväljarknappen står i
  läge OFF och att luckan är
  stängd.

  Laita pistotulppa pistorasiaan.

  Sätt in stickkontakten i
  uttaget.

  HUOMAA
  Jos virtajohto on vaihdettava,
  yhdistä johto seuraavien
  värien/koodien mukaisesti:

  OBS!
  Om du måste byta ut
  strömsladden ansluter du i
  enlighet med följande
  färger/koder:

  SININEN - NOLLAJOHTO (N)

  BLÅ

  - NEUTRAL (N)

  RUSKEA - JÄNNITEJOHTO (L)

  BRUN

  - STRÖMFÖRANDE (L)

  KELTA/
  VIHREÄ - MAADOITUSJOHTO (

  )

  Laite on sijoitettava siten, että
  pistotulppa voidaan irroittaa
  laitetta siirtämättä.
  20

  GULGRÖN

  - JORD (

  B
  C

  )

  Apparaten bör placeras så
  att el-ledningen kan kopplas
  och lösgöras utan att behöva
  flytta på apparaten. • Page 21

  DA

  NO

  PL

  Juster maskinen med de
  forreste ben.

  Reguler føttene foran slik at
  maskinen står jevnt.

  Wypoziomowaç pralkë
  manipulujåc jej przednimi
  nóãkami.

  a) Contra møtrikken løsnes.

  a) Drei mutteren med
  urviserne for å løsne
  justeringsskruen.

  a) Przekrëciç w kierunku
  zgodnym z kierunkiem
  wskazówek zegara nakrëtkë
  blokujåcå nóãkë pralki.

  b) Drej de justerbare ben indtil
  maskinen står plant og fast.

  b) Drei foten for a heve eller
  senke den til den star solid
  på gulvet.

  b) Przekrëciç nóãkë
  podnoszåc jå lub
  opuszczajåc, tak aby uzyskaç
  doskonaäe przyleganie do
  podäoãa.

  c) Lås foten i stilling ved å
  skru fast igjen mutteren ved
  å dreie mot urviserne.

  c) Zablokowaç nóãkë
  przykrëcajåc nakrëtkë w
  kierunku przeciwnym do
  ruchu wskazówek zegara, aã
  bëdzie przylegaäa do dna
  pralki.

  Kontroller at programvælger
  knappen står på OFF og at
  lågen er lukket.

  Kontroller at programvelger
  knappen står på OFF og at
  luken er lukket.

  Sprawdziç czy pokr´t∏o
  programów jest na pozycji
  OFF i czy drzwiczki sà
  zamkni´te.

  Forbind maskinen til ElInstallation.

  Sett støpselet i kontakten.

  Wäoãyç wtyczkë kabla
  zasilajåcego do gniazda
  sleciowego.

  VIGTIGT!
  Hvis det bliver nødvendigt at
  skifte en medfølgende
  ledning, skal tråden tilsluttes i
  henhold til følgende
  farver/koder:

  MERK:
  Koble ledningen i henhold til
  følgende farger/koder hvis
  strømkabelen må byttes ut:

  UWAGA:
  W razie koniecznoÊci
  wymiany kabla zasilania
  nale˝y zachowaç
  nast´pujàcy uk∏ad kolorów
  przy pod∏aczaniu
  poszczególnych przewodów:

  BLÅ

  – NUL (N)

  BLÅ

  - NØYTRAL (N)

  GRANATOWY

  - ZERO (N)

  BRUN

  – STRØMFØRENDE (L)

  BRUN

  - STRØMFØRENDE (L)

  BRÑZOWY

  - FAZA (L)

  c) Spænd contra møtrikken
  igen.

  GUL-GRØN

  – JORD (

  )

  Maskinens elektriske tilslutning
  bør foretages til en stikkontakt
  eller tilslutnings dåse som er
  tilgængelig uden at det er
  nødvendigt at fjerne maskinen
  først.

  GUL-GRØNN

  - JORD (

  )

  Den elektriske tilslutningen til
  maskinen bør være til en
  stikkontakt eller skøteledning
  som er tilgjengelig uten at
  man behøver å fjerne
  maskinen først.

  ˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (

  )

  Po zainstalowaniu, urzådzenie
  naleãy ustawiç w pozycji
  zapewniajåcej swobodny
  dostëp do kontaktu (wtyczki).
  21 • Page 22

  FI

  KAPPALE 6

  SV

  AVSNITT 6

  H G MD

  C I F L

  N

  P

  B

  ME

  A

  22

  OHJAUSTAULU

  MANÖVERPANEL

  Luukun kahva

  Handtag

  Luukku lukittu - merkkivalo

  Lampan Dörren låst

  Start Kytkin

  Start-knapp

  Aquaplus-painike

  Knappen Aquaplus

  Kylmä vesi -painike

  kallt knapp

  Aloituksen ajastus - painike

  Knappen startfördröjning

  Linkousnopeuspainike

  Spin-Speed-knappen

  Linkousnopeuden merkkivalo

  Indikatorlampa för
  centrifugeringshastighet

  H

  Ohjelman aloituksen
  merkkivalo

  Lampa för programstart

  I

  Pesuvaiheen ilmaisevat
  merkkivalot

  Signallampor som visar
  programförloppet

  L

  Painikkeiden merkkivalot

  Tryckknapparnas
  kontrollampa

  M

  Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento

  Programväljarknapp med OFF
  position

  N

  Pesuainekotelo

  Tvättmedelsbehållare

  P

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G • Page 23

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 6

  KAPITTEL 6

  ROZDZIAÄ 6

  FUNKTIONS OVERSIGT

  KONTROLLPANEL

  OPIS ELEMENTÓW
  PANELU STEROWANIA

  Luge håndtag

  Dør håndtag

  Otwarte drzwiczki

  Indikator for lukket luge

  Låst dør-lampen

  Kontrolka blokada drzwiczek

  Start knap

  “Start”-knapp

  Przycisk start

  Knappen Aquaplus

  Aquaplus-knapp

  Przycisk Aquaplus

  Kold vask knap

  Kald vask knapp

  Przycisk Prania “Na Zimno”

  Knap til udskudt start

  Utsatt start-knappen

  Przycisk “Opóêniony start”

  Knap for Variabel
  centrifugeringshastighed

  Indikatorlamper som viser
  programforløpet

  Przycisk wybór wirowania

  Kontrollampe for
  centrifugeringshastighed

  Varsellampe for
  sentrifugeringshastighet

  Kontrolki obrotów wirówki

  Programstart-indikator

  Lampe for programstart

  Kontrolka rozpocz´cia
  programu

  Indikatorlamper der viser
  programforløbet

  Indikatorlamper som viser
  programforløpet

  Lampki wskazujàce kolejne
  fazy prania

  Kontrollys bag betjenings
  knapperne

  Kontrollys bak betjenings
  knappene

  Lampka kontrolna
  przycisków

  Programvælger knap med
  OFF position

  Programvelger knapp med
  OFF position

  Pokr´t∏o programów z OFF

  Sæbe skuffe

  Beholder for vaskemiddel

  Szuflada na proszek

  23 • Page 24

  FI

  SV

  OHJAUSTAULUN
  SELITYKSET

  MANÖVERPANELENS FUNKTIONER

  LUUKKU KAHVA

  HANDTAG

  Luukku avataan painamalla
  kahvan painiketta.

  Tryck in handta get in för att
  öppna luckan.

  A
  2 min.

  HUOM!
  LUUKUSSA ON
  TURVALUKITUS, JOKA
  ESTÄÄ LUUKUN
  AUKAISUN
  VÄLITTÖMÄSTI
  PESUN/LINKOUKSEN
  JÄLKEEN.
  ODOTA N. 2 MINUUTTIA
  ENNEN KUIN AUKAISET
  LUUKUN.

  OBS!
  LUCKAN HAR EN
  SÄKERHETSSPÄRR S0M
  GÖR ATT DEN INTE KAN
  ÖPPNAS OMEDELBART
  EFTER
  TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
  MINUTER INNAN DU
  ÖPPNAR LUCKAN.

  LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO

  LAMPAN DÖRREN LÅST

  Luukku lukittu -merkkivalo
  palaa, kun luukku on täysin
  suljettuna ja laite on
  käynnissä.
  Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
  ollessa suljettuna, merkkivalo
  välähtää hetkellisesti ja alkaa
  palaa.
  Jos luukkua ei ole suljettu,
  merkkivalo jatkaa
  vilkkumista.
  Erityinen turvalaite estää
  luukun avaamisen heti pesun
  jälkeen. Odota 2 minuuttia
  pesun loppumisen ja Luukku
  lukittu -valon sammumisen
  jälkeen, ennen kuin avaat
  luukun. Käännä pesun
  lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
  painiketta uudelleen.

  Lampan "Dörren låst" är
  tänd när dörren är helt
  stängd och maskinen är
  påslagen.
  När knappen START trycks in
  på maskinen när dörren är
  stängd, blinkar lampan till
  och tänds sedan .
  Om dörren inte är stängd
  fortsätter lampan att blinka.
  Det finns en särskild
  säkerhetsanordning som
  förhindrar att dörren öppnas
  omedelbart efter att cykeln
  avslutats. Vänta två minuter
  efter att tvättcykeln
  avslutats och dörrlåsets
  lampa slocknat innan
  dörren öppnas. Sätt
  programväljaren i läge AV
  vid cykelns slut.

  24

  B • Page 25

  DA

  NO

  PL

  BESKRIVELSE AF
  FUNKTIONER

  OVERSIKT OVER
  KONTROLLER

  OPIS ELEMENTÓW
  PANELU STEROWANIA

  LUGE HÅNDTAG

  DØR HÅNDTAG

  OTWARTE DRZWICZKI

  Trykk handtaget in for at
  abne doren.

  Aby otworzyç drzwiczki
  nale˝y pociàgnàç za
  ràczk´ naciskajàc jà od
  wewnàtrz.

  Tryk håndtaget ind for at
  åbne lugen

  VIGTIGT:
  EN SPECIEL
  SIKKERHEDS
  ANORDNING
  FORHINDRER
  LÅGEÅBNING
  UMIDDELBART EFTER
  PROGRAM
  AFSLUTNING. EFTER
  AFSLUTNING VENT I CA
  2 MIN FØR LÅGEN KAN
  ÅBNES.

  VIKTIG:
  DØREN ER UTSTYRT
  MED EN SPESIELL
  SIKRING SOM GJØR AT
  DEN IKKE ÅPNER SEG
  STRAKS
  VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
  ETTER SENTRIFUGERlNG,
  VENT OPPTIL 2
  MINUTTER FØR DU
  ÅPNER DØREN.

  INDIKATOR FOR LUKKET LUGE

  LÅST DØR-LAMPEN

  Indikatoren for lukket luge
  lyser, hvis lugen er helt lukket,
  og maskinen er tændt.
  Når du trykker på START på
  maskinen, mens lugen er
  lukket, blinker indikatoren
  kortvarigt og begynder
  derefter at lyse.
  Hvis lugen ikke er lukket,
  fortsætter indikatoren med
  at blinke.
  En særlig sikkerhedsenhed
  forhindrer, at lugen kan
  åbnes umiddelbart efter
  endt vask. Vent 2 minutter,
  indtil indikatoren for den
  lukkede luge holder op med
  at lyse, inden lugen åbnes.
  Når vasken er færdig, skal
  programvælgeren drejes til
  FRA.

  “Låst dør”-lampen lyser når
  døren er helt lukket og
  maskinen er PÅ.
  Hvis du trykker på START
  mens døren er lukket, blinker
  lampen et øyeblikk før den
  tennes.
  Hvis døren ikke er lukket,
  fortsetter lampen å blinke.
  En spesiell
  sikkerhetsanordning
  forhindrer døren fra å kunne
  åpnes rett etter at
  vaskesyklusen er over. Vent i
  to minutter etter at
  vaskesyklusen er avsluttet og
  til Låst dør-lampen har
  slukket før du åpner døren.
  Når vaskesyklusen er over,
  vrir du programvelgeren til
  AV.

  UWAGA:
  URZÅDZENIE JEST
  WYPOSAÃONE W
  SPECJALNY SYSTEM
  ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
  ZAPOBIEGA
  NATYCHMIASTOWEMU
  OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
  PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
  PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
  PO ZAKOÑCZENIU
  WIROWANIA. PRZED
  OTWARCIEM DRZWICZEK
  NALEÃY ODCZEKAÇ
  2 MINUTY.
  KONTROLKA BLOKADA
  DRZWICZEK
  Kontrolka pali si´ gdy
  drzwiczki sà poprawnie
  zamkni´te i pralka jest
  w∏àczona.
  Po w∏àczeniu przycisku
  AVVIO/PAUZA na poczàtku
  kontrolka miga, a potem
  Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
  do koƒca cyklu prania.
  Je˝eli drzwiczki nie sà
  poprawnie zamkni´te
  kontrolka stale miga.
  Specjalny czujnik
  bezpieczeƒstwa zapobiega
  natychmiastowemu otwarciu
  drzwiczek po zakoƒczeniu
  cyklu prania.
  Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
  kontrolka zgaÊnie, a
  nast´pnie wy∏àczyç pralk´
  poprzez przestawienie
  pokr´t∏a programatora na
  pozycj´ OFF.

  25 • Page 26

  FI

  26

  SV

  START-PAINIKE

  START KNAPP

  Valittuasi ohjelman odota,
  että linkouksen merkkivalo
  syttyy ja paina vasta sitten
  START-painiketta.

  När du valt ett program
  vänta tills en
  indikeringslampa för
  centrifugering lyser innan
  du trycker på STARTknappen.

  Käynnistä valittu jakso
  painamalla painiketta.
  (Valitusta jaksosta riippuen
  jokin pesuvaiheen
  merkkivalo syttyy.)

  Tryck för att starta det valda
  programmet (beroende på
  programvalet lyser en
  indikeringslampa för
  tvättfasen)

  HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
  PAINETTU, SAATTAA
  KESTÄÄ MUUTAMAN
  SEKUNNIN ENNEN KUIN
  LAITE ALKAA TOIMIA.

  MASKINEN STARTAR
  EFTER NÅGRA FÅ
  SEKUNDER, EFTER DET ATT
  STARKNAPPEN TRYCKTS
  IN.

  Asetusten muuttaminen sen
  jälkeen, kun ohjelmat on
  käynnistetty (TAUKO)
  Ohjelma voidaan
  keskeyttää milloin tahansa
  pesujakson aikana pitämällä
  START/PAUSE-painiketta
  painettuna noin 4 sekunnin
  ajan.
  Kun pesuohjelma on
  keskeytettynä, pesuvaiheen
  merkkivalo ja
  valintapainikkeet vilkkuvat.
  Ohjelmaa jatketaan
  painamalla START-painiketta
  uudelleen.

  Ändring av inställningar när
  programmet har startats
  (PAUSE)
  Programmet kan avbrytas
  när som helst under
  tvättfasen, detta görs
  genom att man håller
  knappen “START/PAUS”
  nedtryckt under ca 4
  sekunder.
  När maskinen är
  pausinställd blinkar en
  indikeringslampa för
  “tvättfas” och andra
  alternativknappar.
  För att starta programmet
  igen tryck på STARTknappen en gång till.

  Jos haluat lisätä tai poistaa
  vaatteita pesun aikana,
  odota 2 minuuttia ennen
  kuin turvalukitus
  mahdollistaa luukun
  avaamisen.
  Kun olet lisännyt tai
  poistanut pyykkiä, sulje ovi,
  paina START-painiketta ja
  laite jatkaa toimintaansa
  siitä kohdasta mihin se jäi.

  Om man har behov av att
  stoppa programmet för att
  ta ut tvätt eller lägga in,
  vänta 2 minuter tills
  säkerhetsdörrlåset har löst
  ut. Därefter öppnas luckan
  och det Aktuella plagget
  kan tas ut eller läggas in.
  Tryck in startknappen igen,
  och programmet fortsätter
  från den punkt där det
  avbröts.

  OHJELMAN PERUUTTAMINEN
  Peruuta ohjelma siirtämällä
  valitsin OFF-asentoon.
  Valitse jokin muu ohjelma.
  Siirrä ohjelmanvalitsin
  takaisin OFF-asentoon.

  AVBROTT I PROGRAMMET
  Om du vill avbryta
  programmet, placera
  väljaren i OFF-läget.
  Välj ett annat program.
  Ställ in programväljaren på
  OFF-läget.

  C • Page 27

  DA

  NO

  PL

  START KNAP

  START KNAPP

  PRZYCISK START

  Vent med at trykke på
  knappen START indtil
  kontrollampen
  “Centrifugering” tænder,
  efter en programmarkering.

  Etter at du har valgt et
  program, vent til en
  varsellampe for “Sentrifuge”
  lyser før du trykker på STARTknappen.

  Po wybraniu programu
  nale˝y zaczekaç a˝ jedna z
  kontrolek “Wirowanie”
  zaÊwieci i dopiero po tym
  wcisnàç przycisk START.

  Trykk for å starte den valgte
  syklusen (i henhold til valgt
  syklus vil et lys for vaskefasen
  tennes).

  Wcisnàç START w celu
  uruchomienia cyklu
  wybranego za pomocà
  programatora (w zale˝noÊci
  od ustawienia zapali si´
  kontrolka jednej z faz prania)

  Tryk for at starte den
  markerede cyklus (alt efter
  den markerede cyklus
  tænder en af
  vaskestadernes
  kontrollamper).

  MASKINEN GÅR I GANG
  FÅ SEKUNDER EFTER, DER
  ER TRYKKET PÅ START.

  MASKINEN STARTER FÅ
  SEKUNDER ETTER AT
  MAN TRYKKER PÅ
  START.

  Ændring af indstillinger efter
  start af program (PAUSE)

  Endring av innstillinger etter
  at programmet er startet
  (PAUSE)
  Programmet kan stanses når
  som helst under vaskefasen
  ved å holde knappen
  “START/PAUSE” nede i cirka 4
  sekunder.
  Når maskinen er stanset i
  pause, vil en varsellampe for
  “vaskefase” og
  valgknappene blinke.
  For å starte programmet på
  nytt, trykk på START-knappen
  en gang til.

  Programmet kan når som
  helst stoppes under
  vaskecyklussen ved at holde
  knappen “START/PAUSE”
  trykket i cirka 4 sekunder.
  Når maskinen er i tilstanden
  pause, vil kontrollampen
  “vaskestade” være tændt
  mens knappen option
  blinker.
  Tryk igen på knappen START
  , for at genstarte
  programmet.

  Hvis man har behov for at
  stoppe programmet for at
  tage tøj ud eller ind, vente 2
  minutter indtil sikkerheds
  dørlåsen er udløst. Åben
  lugen og tag det aktuelle tøj
  ud eller ind.
  Tryk start knappen ind igen
  og programmet vil fortsætte
  i sit forløb.

  ANNULLERING AF
  PROGRAMMET
  Drej programvælgeren til
  OFF for at annullere
  programmet .
  Vælg et andet program.
  Drej programvælgeren til
  OFF igen.

  Hvis man har behov for å
  stoppe programmet for å ta
  tøy ut eller legge inn mer
  tøy, vente 2 minutter inntil
  sikkerhets dørlåsen er utløst.
  Åpn opp luken og ta det
  aktuelle tøy ut eller legg inn
  tøy.
  Trykk start knappen inn igjen
  og programmet vil fortsette i
  sitt forløp.

  AVBRYTE PROGRAMMET
  Du avslutter programmet
  ved å sette
  programvelgeren i OFFstilling.
  Velg et annet program.
  Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.

  UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
  PRALKI ZA POMOCÑ
  PRZYCISKU START NALE˚Y
  POCZEKAå KILKA
  SEKUND, A˚ PRALKA
  ROZPOCZNIE CYKL
  PRANIA.
  Zmiana ustawieƒ po
  uruchomieniu programu
  (PAUZA)
  Po uruchomieniu programu
  mo˝na zmieniaç ustawienia i
  opcje tylko przyciskami
  opcji. Przytrzymaç przycisk
  START/PAUZA przez oko∏o 4
  sekundy, kontrolki
  przycisków oraz kontrolka
  jednej z faz prania zacznà
  migaç co oznacza ˝e
  urzàdzenie jest w trybie
  PAUZA, wprowadziç ˝àdane
  zmiany i ponownie wcisnàç
  START/PAUZA , kontrolki
  przestanà migaç.
  Je˝eli chcemy dodaç lub
  wyjàç jakieÊ sztuki prania
  gdy pralka ju˝ pracuje, i
  poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
  si´ blokada drzwiczek.
  Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
  czegoÊ do prania nale˝y
  zamknàç drzwiczki i
  nacisnàç przycisk START.
  Pralka rozpocznie pranie w
  tym momencie cyklu, w
  który zosta∏a zatrzymana.
  SKASOWANIE USTAWIONEGO
  PROGRAMU
  Aby anulowaç program
  nale˝y ustawiç pokr´t∏o
  wyboru programów na
  pozycj´ OFF a nast´pnie
  wybraç inny program.
  Nast´pnie ponownie ustawiç
  pokr´t∏o wyboru programów
  na pozycjii OFF..

  27 • Page 28

  FI

  SV

  Toimintopainikkeet pitää valita,
  ennen kuin KÄYNNISTYSpainiketta painetaan.

  Alternativknapparna ska
  tryckas in innan knappen START
  trycks in.

  “AQUAPLUS”-PAINIKE

  KNAPPEN “AQUAPLUS”

  Tällä painikkeella voit uuden
  Sensor System –järjestelmän
  ansiosta käynnistää uuden
  erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
  Toiminto on hellä vaatteiden
  kuiduille ja niiden käyttäjien
  herkälle iholle.
  Pyykki pestään tavallista
  paljon suuremmassa
  vesimäärässä ja rummun
  pyörimisliikettä on tehostettu
  rummun täytön ja
  tyhjennyksen aikana, mikä
  takaa sen, että vaatteiden
  pesu ja huuhtelu onnistuu
  täydellisesti. Pesuveden
  määrää on lisätty, jotta
  pesuaine liukenee täysin,
  mikä varmistaa tehokkaan
  puhdistuksen. Veden määrää
  on lisätty myös huuhtelun
  aikana (5 erillistä huuhtelua),
  jolloin kaikki pesuainejäämät
  huuhtoutuvat kuiduista.
  Toiminto on suunniteltu
  erityisesti herkkäihoisia
  varten, joille pieninkin
  pesuainemäärä aiheuttaa
  ärsytystä tai allergiaa.
  Toimintoa suositellaan
  käytettäväksi pestäessä
  lasten vaatteita ja yleensäkin
  arkoja kankaita tai pestäessä
  froteevaatteita, joiden kuidut
  yleensä imevät itseensä
  enemmän pesuainetta.
  Tämä toiminto on
  automaattisesti aktivoitu
  hienopyykki- ja
  villaohjelmissa/käsipesu.

  Du sätter igång en ny
  specialtvättcykel i
  programmen för Vit-kulörtvätt,
  Bland- och syntetmaterial när
  du trycker på knappen, tack
  vare det nya Sensor System.
  Programmet behandlar
  textilfibrerna skonsamt, vilket
  också är bra för känslig hud.
  Kläderna tvättas i en mycket
  större mängd vatten, som fylls
  på och töms ut enligt en ny
  princip med trumrotation i
  kombinerade cykler. Som
  resultat blir kläderna perfekt
  rengjorda och sköljda.
  Mängden vatten i tvätten
  ökas så att tvättmedlet löses
  upp helt, vilket säkerställer
  effektiv tvättning. Mer vatten
  används också i
  sköljproceduren (5 separata
  sköljningar) så att allt
  tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
  Funktionen är särskilt utformad
  för personer med ömtålig och
  känslig hud, där också
  obetydliga rester av
  tvättmedel kan orsaka
  hudirritationer och allergiska
  reaktioner.
  Du rekommenderas att också
  använda denna funktion för
  barnkläder och för ömtåliga
  textilier i allmänhet, samt när
  du tvättar frottétextilier, där
  fibrerna brukar absorbera en
  större mängd tvättmedel.
  Funktionen aktiveras alltid
  automatiskt i program för
  fintvätt och ylle/handtvätt.

  28

  D • Page 29

  DA

  NO

  PL

  Indstillingsknapperne skal
  vælges, før du trykker på
  knappen START

  Du må velge ønsket program
  før du trykker på START.

  Przyciski opcji muszà byç
  wybrane i wciÊni´te przed
  wciÊni´ciem przycisku start.

  KNAPPEN “AQUAPLUS”

  “AQUAPLUS”-KNAPP

  PRZYCISK “AQUAPLUS”

  Ved at trykke på denne
  knap kan De, takket være
  det nye Sensor System,
  aktivere en speciel, ny
  vaskecyklus under
  programmerne Kogevask,
  Skånevask och Syntetiske
  Stoffer. Med denne indstilling
  behandles tøjfibrene
  skånsomt, hvilket også sker
  af hensyn til brugeren af
  tøjet.
  Tøjet vaskes i en større
  mængde vand, og det,
  sammen med den nye
  kombination af rotationer,
  hvor vand tages ind og
  pumpes ud, betyder, at tøjet
  er rengjort og skyllet perfekt.
  Vandmængden øges under
  vask, så vaskemidlet opløses
  fuldstændigt, hvilket sikrer en
  effektiv vask.
  Vandmængden øges også
  under skylning (5 separate
  skylninger) for at fjerne alle
  spor af vaskemiddel fra
  tøjet.
  Denne funktion er udviklet
  specielt til brugere med sart
  og følsom hud, hvor selv en
  meget lille mængde
  vaskemiddel kan medføre
  irritation eller allergi.
  Det anbefales også, at
  denne funktion bruges til
  børnetøj og finvask generelt
  eller ved vask af frotté, da
  fibrene her suger en større
  mængde vaskemiddel.
  Denne funktion er altid
  aktiveret ved vask på
  finvask- og
  uldprogrammer/håndvask.

  Ved å trykke på denne
  knappen kan du aktivere en
  spesiell, ny vaskesyklus i
  programmene for
  Motstandskyktige stoffer,
  Blandete og syntetiske stoffer,
  takket være det nye Sensor
  systemet.
  Denne funksjonen er skånsom
  mot fibrene i plaggene og
  den følsomme huden til de
  som skal ha dem på seg.
  Vaskingen skjer med mye
  høyere vannstand, og dette
  sammen med trommelens
  reverserende bevegelser når
  vannet fylles og tømmes, vil gi
  optimal vasking og skylling av
  tøyet. Den økte
  vannmengden gjør at
  vaskemiddelet løser seg
  fullstendig opp og sikrer en
  effektiv vask. Vannmengden
  er også økt under
  skylleprogrammet (5 separate
  skyllinger) for at ingen
  såperester skal henge igjen i
  fibrene.
  Denne funksjonen er spesielt
  beregnet for mennesker med
  sensitiv hud. For disse kan selv
  små mengder såperester gi
  utslett og allergi.
  Det anbefales at du også
  benytter denne funksjonen til
  vask av barnetøy og
  ømfintlige stoffer generelt, og
  når du vasker frottéplagg,
  fordi fibrene har en tendens til
  å absorbere større mengder
  av vaskemiddelet.
  Denne funksjonen er alltid
  aktivert når du benytter
  programmene Skånevask og
  Ullvask/håndvask.

  Wciskajàc ten przycisk
  mo˝emy, dzi´ki nowemu
  Czujnikowi System, wykonaç
  dodatkowy specjalny cykl
  prania przeznaczony dla osób
  o delikatnej, ∏atwej do
  podra˝nieƒ skórze. Program
  jest aktywny dla programów
  dla tkanin odpornych i
  mieszanych.
  W programie tym pralka
  pobiera du˝o wi´cej wody, a
  nowy sposób funkcjonowania,
  polegajàcy na cyklach
  obrotów b´bna podczas
  poboru i odprowadzania
  wody powoduje, ˝e tkaniny sà
  dok∏adniej wyprane i
  wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
  wody podczas prania
  pozwala na lepsze
  rozpuszczenie detergentu i
  zwi´kszenie skutecznoÊci
  prania, a zwi´kszona iloÊç
  wody podczas p∏ukania
  pozwala na dok∏adniejsze
  wyp∏ukanie detergentu z
  ka˝dego w∏ókna tkaniny .
  Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
  specjalnie dla osób o skórze
  delikatnej i wra˝liwej,
  u których nawet najmniejszy
  Êlad proszku mo˝e
  powodowaç podra˝nienia i
  alergie.
  Radzimy stosowanie tej funkcji
  tak˝e przy praniu odzie˝y
  dzieci´cej (dzieci majà zawsze
  wra˝liwsza skór´) oraz przy
  praniu tkanin z warstwà gàbki,
  poniewa˝ z takiej tkaniny
  trudniej usuwa si´ detergent.
  Dla uzyskania lepszych
  efektów prania ta funkcja jest
  zawsze aktywna w
  programach dla tkanin
  delikatnych i
  we∏nianych/r´czne.

  29 • Page 30

  FI

  SV

  KYLMÄ VESI -PAINIKE
  Painamalla tätä painiketta,
  kone pesee kylmällä vedellä
  muuttamatta muita
  ohjelman oletusarvoja
  (veden määrää, pesuaikaa,
  pesurytmiä, jne.).
  Tämän toiminnon avulla
  voidaan turvallisesti pestä
  esim. verhoja, pieniä mattoja,
  itse valmistettuja, arkoja
  kankaita, väriä päästäviä
  vaatteita.

  KALLT KNAPP
  Genom att trycka på denna
  knapp tvättar maskinen med
  kallt vatten utan att de andra
  egenskaperna i programmet
  ändras. Tack vare denna
  funktion kan t.ex. gardiner,
  små mattor, handgjorda
  textilier och kläder som färgar
  av sig tvättas säkert.

  E

  ALOITUKSEN AJASTUS PAINIKE
  Laitteen käynnistysaika
  voidaan asettaa tällä
  painikkeella, ja sen
  käynnistystä voidaan lykätä
  3, 6 tai 9 tuntia.
  Aseta ajastettu aloitus
  seuraavasti:
  Valitse ohjelma (Odota,
  kunnes linkouksen merkkivalo
  syttyy)
  Paina Aloituksen ajastus painiketta (aina painiketta
  painettaessa aloitusta
  lykätään 3, 6 tai 9 tunnilla
  painallusten mukaan ja
  ajastusta vastaava valo
  syttyy).
  Aloita Aloituksen ajastus toiminto painamalla
  KÄYNNISTYS-painiketta
  (valittua Aloituksen ajastus aikaa vastaava merkkivalo
  lakkaa vilkkumasta ja jää
  palamaan jatkuvasti).
  Määritetyn ajastusajan
  lopussa ohjelma käynnistyy.

  KNAPPEN
  STARTFÖRDRÖJNING
  Utrustningens starttid kan
  ställas in med denna knapp.
  Starten kan fördröjas med 3, 6
  eller 9 timmar.
  Gör så här för att ställa in en
  fördröjd start:
  Välj ett program (Vänta tills en
  indikeringslampa för
  centrifugering tänds)
  Tryck på knappen
  Startfördröjning (varje gång
  knappen trycks in fördröjs
  starten med 3, 6 eller 9 timmar,
  och motsvarande lampor
  blinkar).
  Tryck på START för att utlösa
  startfördröjningsfunktionen
  (lampan för den valda
  starttiden slutar blinka och
  lyser med fast sken).
  Vid slutet av den inställda
  tidsfördröjningen startar
  programmet.

  F

  Aloituksen ajastus -toiminto
  voidaan peruuttaa
  seuraavasti:
  Paina Aloituksen ajastus painiketta, kunnes
  merkkivalot sammuvat, jolloin
  ohjelma voidaan käynnistää
  manuaalisesti KÄYNNISTYSpainikkeella, tai katkaise
  laitteesta virta siirtämällä
  ohjelmanvalitsin offasentoon.

  30

  Gör så här för att avbryta
  startfördröjningsfunktionen:
  Tryck på knappen
  startfördröjning tills lamporna
  stängs av och programmet
  kan startas manuellt med
  knappen START eller
  utrustningen stängas av
  genom att sätta
  programväljaren i läge AV. • Page 31

  DA

  NO

  PL

  KOLD VASK KNAP
  Ved at trykke på denne
  knap, vasker maskinen med
  koldt vand i alle programmer
  uden at ændre andet i
  programmet. Gardiner, små
  tæpper, sarte samt ikke
  farveægte tekstiler kan
  vaskes sikkert, takket være
  denne nye funktion.

  KALD VASK KNAPP
  Ved å trykke på denne
  knapp, vasker maskinen kun
  med kalt vann i alle
  programmer, uten å lave om
  på resten av programmet.
  Gardiner, små tepper, sarte
  og ikke farveekte tekstiler
  kan vaskes sikkert, på grund
  av den nye kald vask
  knappen.

  PRZYCISK PRANIA
  “ NA ZIMNO”
  Przy uãyciu tego przycisku
  moãliwa jest zmiana kaãdego
  programu w pranie “na
  zimno” bez zmiany
  pozostaäych parametrów
  (poziomu wody, czasu
  prania itd.)
  Zasäony, maäe dywaniki oraz
  wszelkie delikatne, mogåce
  odbarwiaç sië lub
  powodowaç przebarwienia
  tkaniny, dziëki tej funkcji
  mogå byç bezpiecznie
  prane.

  KNAP TIL UDSKUDT START
  Maskinens starttidspunkt kan
  indstilles med denne knap.
  Starten kan udskydes med 3,
  6 eller 9 timer.
  Følg nedenstående for at
  indstille udskudt start:
  Vælg et program (Vent til
  kontrollampen
  “Centrifugering” tænder)
  Tryk på knappen for udskudt
  start (hver gang du trykker på
  denne knap, udskydes
  starten med hhv. 3, 6 eller 9
  timer, og den tilsvarende
  indikator blinker).
  Tryk på START for at aktivere
  funktionen for udskudt start
  (den indikator, der er tilknyttet
  det valgte tidspunkt for
  udskudt start, holder op med
  at blinke og forbliver tændt).
  Programmet starter, når den
  indstillede tidsforskydning er
  nået.

  UTSATT START-KNAPPEN
  Du kan angi når maskinen
  skal starte med denne
  knappen, og forsinke
  starttidspunktet med tre, seks
  eller ni timer.
  Slik programmerer du utsatt
  start:
  Velg et program (Vent til
  varsellyset for “Sentrifuge”
  tennes)
  Trykk på Utsatt start-knappen
  (for hver gang du trykker på
  knappen, forsinkes
  starttidspunktet med
  henholdsvis tre, seks eller ni
  timer, og den tilhørende
  lampen vil blinke).
  Trykk på START for å aktivere
  Utsatt start (indikatorlampen
  ved det valgte Utsatt starttidspunktet, slutter å blinke
  og forblir PÅ).
  Når tiden for utsatt start har
  utløpt, starter
  vaskeprogrammet.

  PRZYCISK “ OPÓèNIONY START”
  Przycisk ten pozwala
  zaprogramowaç w∏aczenie
  cyklu prania za 3, 6 lub 9
  godzin. Aby w∏àczyç
  “opóêniony start” nale˝y:
  Ustawiç wybrany program
  (Poczekaç a˝ jedna z
  kontrolek “Wirowanie”
  zaÊwieci ) Wcisnàç przycisk
  OPÓèNIONY START. Ka˝de
  wciÊni´cie powoduje
  wybranie czasu rozpocz´cia
  odpowiednio za 3, 6 lub 9
  godzin. (Kontrolka
  odpowiadajàca wybranemu
  czasowi zacznie migaç.)
  Wcisnàç przycisk START aby
  rozpoczàç odliczanie czasu
  pozosta∏ego do
  automatycznego w∏àczenia
  si´ cyklu prania w
  zaprogramowanym czasie.
  (kontrolka odpowiadajàca
  wybranemu czasowi
  pozostanie zapalona)

  Sådan annulleres funktionen
  for udskudt start:
  Tryk på knappen for udskudt
  start, indtil indikatoren holder
  op med at lyse, og
  programmet kan startes
  manuelt ved hjælp af
  knappen START, eller sluk
  maskinen ved at dreje
  programvælgeren til FRA.

  Slik annullerer du Utsatt start:
  Trykk på Utsatt start-knappen
  til indikatorlampene slukkes.
  Du kan starte programmet
  manuelt ved å trykke på
  START-knappen, eller slå av
  maskinen ved å vri
  programvelgeren til AV.

  Mo˝liwe jest anulowanie
  ustawienia opóênionego
  startu w nast´pujacy sposób:
  Wcisnàç kilkakrotnie przycisk
  OPÓèNIONY START aby
  zgasiç kontrolki.
  W tym momencie jest
  mo˝liwe rozpocz´cie cyklu
  wybranego poprzednio,
  poprzez wciÊniecie przycisku
  START albo anulowanie cyklu
  poprzez ustawienie pokr´t∏à
  programatora na pozycj´
  OFF i nastepnie wybranie
  innego programu.

  31 • Page 32

  FI

  SV

  LINKOUSNOPEUSPAINIKE

  SPIN SPEED-KNAPPEN

  Linkousohjelmassa on
  tärkeää poistaa
  mahdollisimman paljon vettä
  pyykistä vahingoittamatta
  kankaita. Voit säätää koneen
  linkousnopeutta tarpeen
  mukaan.
  Linkousnopeutta voidaan
  vähentää painamalla tätä
  painiketta ja linkous voidaan
  ottaa pois käytöstä
  kokonaan (linkouksen
  merkkivalo on tällöin pois).
  Voit käynnistää
  linkousohjelman uudelleen
  painamalla painiketta,
  kunnes pääset valitsemaan
  haluamasi linkousnopeuden.
  Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
  nopeus ei voi olla suurempi
  kuin se, joka automaattisesti
  valitaan ohjelmaa
  valittaessa.

  Centrifugeringscykeln är
  viktig för att så mycket av
  vattnet som möjligt
  avlägsnas från tvätten utan
  att skada textilierna. Du kan
  justera centrifugeringens
  hastighet efter behov.
  Genom att trycka på denna
  knapp är det möjligt att
  minska eller helt och hållet
  stoppa centrifugeringen (då
  slocknar lampan för
  centrifugeringen).
  Vill du återställa
  centrifugeringscykeln
  behöver du bara trycka på
  knappen tills du når den
  hastighet du vill ha.
  Det är inte möjligt att öka
  hastigheten till värden över
  dem som ställs in automatiskt
  vid programvalet, så att
  textilierna inte skadas.

  Voit muuttaa linkousnopeutta
  milloin tahansa ilman koneen
  pysäyttämistä.

  Du kan ändra hastigheten
  när som helst, också utan att
  sätta maskinen i pausläge.

  LINKOUSNOPEUDEN
  MERKKIVALO

  INDIKATORLAMPA FÖR
  CENTRIFUGERINGSHASTIGHET

  Kun valitset ohjelman, sen
  merkkivalo osoittaa
  automaattisesti ohjelman
  enimmäislinkousnopeuden.
  Jos valitset pienemmän
  linkousnopeuden, sen
  painikkeen merkkivalo syttyy.

  När du ställer in ett program
  visas maximal
  centrifugeringshastighet
  automatiskt av en
  indikatorlampa.
  Du kan välja en lägre
  hastighet genom att trycka
  på en knapp så att den
  berörda indikatorlampan
  lyser.

  OHJELMAN ALOITUKSEN
  MERKKIVALO
  Valo syttyy, kun Startpainiketta painetaan.

  LAMPA FÖR PROGRAMSTART

  PESUVAIHEEN ILMAISEVAT
  MERKKIVALOT

  SIGNALLAMPOR SOM VISAR
  PROGRAMFÖRLOPPET

  32

  G

  H

  I

  Den tänds när knappen
  START har tryckts in.

  = pesu

  = tvätt

  = huuhtelu

  = sköljningar

  = linkous

  = centrifugering

  L • Page 33

  NO

  PL

  KNAP FOR VARIABEL
  CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
  Centrifugeringen er meget
  vigtig for at få fjernet så
  meget vand fra vasketøjet
  som muligt uden at
  ødelægge det. De kan justere
  maskinens
  centrifugeringshastighed efter
  behov. Ved at trykke på
  denne knap, er det muligt at
  reducerer
  centrifugeringshastigheden,
  hvis du ønsker dette.
  Centrifugeringen kan helt
  annuleres (centrifugerings
  indicator lys vil slukke).
  Hvis De vil genoptage
  centrifugeringen, skal De blot
  trykke på knappen, til De når
  den ønskede
  centrifugeringshastighed.
  Af hensyn til tøjet er det ikke
  muligt at øge hastigheden til
  mere end den automatisk
  anbefalede hastighed for det
  valgte program.
  Det er muligt at ændre
  centrifugeringshastigheden
  når som helst – også uden at
  afbryde programmet
  midlertidigt.

  KNAPP FOR
  SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
  Sentrifugeringen er svært
  viktig for å få ut så mye vann
  som mulig av tøyet uten å
  skade stoffet. Du kan regulere
  sentrifugeringshastigheten
  etter behov.
  Ved å trykke på denne
  knappen er det mulig å
  redusere den maksimale
  hastigheten, og hvis du
  ønsker, kan
  omdreiningssyklusen avbrytes
  (indikatorlampen for
  sentrifugehastighet er av).
  For å starte sentrifugeringen
  på nytt, trenger du bare å
  trykke på knappen til du får
  den ønskede hastigheten.
  For at ikke stoffet skal bli
  skadet, er det ikke mulig å
  øke hastigheten utover den
  maksimumshastigheten som
  er automatisk innstilt for det
  enkelte programmet.
  Det er til enhver tid mulig å
  regulere
  sentrifugeringshastigheten,
  også uten å trykke inn
  "Pause"-knappen.

  PRZYCISK WYBÓR
  WIROWANIA
  Wybór pr´dkoÊci wirowania
  jest wa˝ny dla przygotowanie
  bielizny do prasowania. Ten
  model pralki daje du˝à
  mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
  wirowania do indywidualnych
  potrzeb. Wciskajàc ten przycisk
  mo˝na zmniejszyç maksymalne
  obroty wirowania dla danego
  programu a˝ do ca∏kowitego
  wy∏àczenia wirowania
  (kontrolki wirowania sà
  zgaszone). Aby w∏àczyç
  wirówk´ nale˝y ponownie
  wciskaç ten przycisk, a˝ do
  uzyskania wybranej pr´dkoÊci.
  Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
  nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
  obrotów wirówki ponad
  poziom automatycznie
  zaprogramowany w
  momencie ustawiania
  programu.
  Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
  wirowania w ka˝dym
  momencie, bez koniecznoÊci
  ustawiania pralki w funkcji
  PAUZA.

  KONTROLLAMPE FOR
  CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
  Når De har angivet et
  program, vises den
  maksimale
  centrifugeringshastighed
  automatisk af den relevante
  kontrollampe.
  Hvis De vælger en lavere
  centrifugeringshastighed
  vha. knapperne, tændes den
  relevante kontrollampe.

  VARSELLAMPE FOR
  SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
  Når du velger et program, vil
  den aktuelle varsellampen
  vise den høyest mulige
  sentrifugeringshastigheten.
  Når du velger en lavere
  hastighet, vil den aktuelle
  varsellampen lyse.

  KONTROLKI OBROTÓW
  WIRÓWKI
  W momencie wyboru
  programu odpowiednia
  kontrolka zaÊwieci si´
  automatycznie, pokazujàc
  maksymalnà mo˝liwà
  pr´dkoÊç wirowania.
  JeÊli zmniejszymy pr´dkoÊç
  wirowania wciskaniem
  odpowiedniego przycisku,
  zaÊwieci si´ kontrolka nowo
  ustawionej pr´dkoÊci wirówki.

  PROGRAMSTART-INDIKATOR
  Denne indikator lyser, når du
  har trykket på STARTknappen.

  LAMPE FOR PROGRAMSTART
  Denne lampen lyser når du
  har trykket på STARTknappen.

  KONTROLKA ROZPOCZ¢CIA
  PROGRAMU
  Zapala si´ po wciÊni´ciu
  przycisku START.

  IINDIKATORLAMPER DER

  INDIKATORLAMPER SOM VISER
  PROGRAMFORLØPET

  ÅCE KOLEJNE
  LAMPKI WSKAZUJÅ
  FAZY PRANIA

  = hovedvasken

  = vasking

  = pranie

  = skylninger

  = skylninger

  = p∏ukanie

  = centrifugering

  = sentrifugering

  = wirowanie.

  DA

  VISER PROGRAMFORLØBET

  33 • Page 34

  FI
  PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
  Painikkeiden merkkivalot
  syttyvät, kun kyseisiä
  painikkeita painetaan.
  Jos valitaan vaihtoehto, joka
  ei ole mahdollinen kyseisessä
  ohjelmassa, valo alkaa ensin
  vilkkua, minkä jälkeen se
  sammuu.
  OHJELMANVALITSIN, JOSSA
  OFF-ASENTO

  VALITSINTA VOIDAAN
  KIERTÄÄ MOLEMPIIN
  SUUNTIIN.
  KUN
  OHJELMANVALITSINTA
  KÄÄNNETÄÄN,
  LINKOUKSEN
  MERKKIVALO SYTTYY.
  HUOMAA: KUN HALUAT
  SAMMUTTAA KONEEN,
  KÄÄNNÄ
  OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
  Käynnistä haluamasi pesu
  painamalla Start/Taukopainiketta.

  TRYCKKNAPPARNAS
  KONTROLLAMPA
  De tänds när motsvarande
  knapp trycks in.
  Om något av de alternativ
  som väljs inte är kompatibelt
  med det valda programmet
  blinkar knappen först och
  slocknar sedan.

  PROGRAMVÄLJARKNAPP
  MED OFF POSITION.

  KNAPPEN KAN VRIDAS I
  BÅDA RIKTNINGARNA.
  NÄR
  PROGRAMVÄLJAREN
  VRIDS TÄNDS EN
  INDIKERINGSLAMPA FÖR
  CENTRIFUGERINGEN.
  OBS. FÖR ATT STÄNGA
  AV MASKINEN VRID
  PROGRAMVÄLJAREN
  TILL OFF.

  Tryck på knappen
  Start/Pause för att påbörja
  vald cykel.

  Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
  ohjelman kohdalla koko
  pesuvaiheen ajan.

  Programväljaren har en fast
  position under hela
  tvättfasen och ändrar sig
  inte.

  Katkaise koneesta virta
  kääntämällä ohjelmavalitsin
  OFF-asentoon.

  Stäng av maskinen genom att
  vrida programväljarknappen
  till OFF.

  HUOMAUTUS:
  OHJELMANVALITSIN
  PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
  VAIHEEN JÄLKEEN TAI
  SILLOIN, KUN
  ALOITETAAN
  SEURAAVAA PESUA
  ENNEN SEURAAVAN
  OHJELMAN
  VALITSEMISTA JA
  KÄYNNISTÄMISTÄ.
  34

  SV

  OBS:
  PROGRAMVÄLJAREN
  MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
  LÄGE AV VID SLUTET AV
  VARJE CYKEL ELLER VID
  START AV EN
  EFTERFÖLJANDE
  STARTCYKEL.

  M

  N • Page 35

  DA

  NO

  PL

  KONTROLLYS BAG BETJENINGS
  KNAPPERNE
  Disse indikatorer lyser, når du
  trykker på de relevante
  knapper.Hvis der er valgt en
  indstilling, som ikke er
  kompatibel med det valgte
  program, blinker knappens
  indikator først for derefter at
  slukke.

  KONTROLLYS BAK
  BETJENINGS KNAPPENE
  Disse lampene lyser når du
  trykker på de forskjellige
  knappene.
  Hvis du har foretatt et valg
  som ikke er kompatibelt
  med det valgte
  programmet, blinker først
  lampen før den slukker

  LAMPKA KONTROLNA
  PRZYCISKÓW
  Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
  dany przycisk.
  JeÊli jednak wybierzemy opcj´
  niezgodnà z wybranym
  programem kontrolka
  najpierw b´dzie migaç a
  potem zgaÊnie.

  PROGRAMVÆLGER KNAP
  MED OFF POSITION.

  PROGRAMVELGER KNAPP
  MED OFF POSITION.

  POKR¢T¸O
  PROGRAMÓW Z OFF

  KNAPPEN KAN DREJES I
  BEGGE RETNINGER. EN
  AF SPINKONTROLLAMPERNE
  TÆNDER HVIS DER
  DREJES PÅ
  PROGRAMVÆLGEREN.
  NB. DREJ
  PROGRAMVÆLGEREN
  OVER I POSITIONEN
  OFF, FOR AT SLUKKE
  MASKINEN.

  KNAPPEN KAN DREIES I
  BEGGE RETNINGER.
  NÅR
  PROGRAMVELGEREN
  DREIES, VIL ET LYS FOR
  SENTRIFUGE TENNES.
  N.B. FOR Å SLÅ AV
  MASKINEN, SETT
  PROGRAMVELGEREN
  PÅ OFF.

  MO˚NA NIM OBRACAå
  W OBIE STRONY.
  PO WYBORZE PROGRAMU
  PO KILKU SEKUNDACH
  ZAÂWIECI JEDNA Z
  KONTROLEK WIROWANIA.
  W CELU WY¸ÑCZENIA
  SYGNALIZACJI ÂWIETLNEJ
  NALE˚Y USTAWIå
  POKR¢T¸O
  PROGRAMATORA W
  POZYCJI OFF.

  Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
  valgte programmet.

  Wcisnàç przycisk
  „START/PAUZA” aby
  uruchomiç cykl prania.

  Programvælgeren bliver
  stående på det valgte
  program hele vaskprocessen.

  Programvelgeren blir
  stående på det valgte
  program hele
  vaskeprosessen.

  Cykl prania b´dzie si´
  odbywa∏ z pokr´t∏em
  programatora ustawionym na
  wybranym programie a˝ do
  koƒca prania.

  Sluk maskinen ved at dreje
  programvælger knappen
  hen på OFF.

  Slå av maskinen ved å drei
  programvelger knappen til
  OFF.

  Po zakoñczeniu cyklu prania
  wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
  pokr´t∏o programatora na
  pozycji “OFF”.

  Tryk på knappen
  "Start/Pause" for at starte det
  valgte forløb.

  BEMÆRK!
  PROGRAMVÆLGEREN
  SKAL DREJES TIL OFF
  IGEN VED HVER ENDT
  VASK, ELLER NÅR DER
  STARTES EN
  EFTERFØLGENDE VASK,
  FØR DET NÆSTE
  PROGRAM VÆLGES OG
  STARTES.

  MERK:
  PROGRAMVELGEREN
  MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
  ETTER HVER
  VASKESYKLUS, ELLER
  NÅR DU STARTER EN
  PÅFØLGENDE VASK
  FØR NESTE PROGRAM
  VELGES OG STARTES.

  UWAGA:
  POKR¢T¸O
  PROGRAMATORA MUSI
  BYå USTAWIONE NA
  POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
  ZAKO¡CZENIU PRANIA I
  PRZED WYBOREM
  NOWEGO PROGRAMU.

  35 • Page 36

  FI

  KAPPALE 7

  OHJELMATAULUKKO
  Ohjelmataulukko

  OHJELMANVALITSIN
  VALITTUNA:

  TÄYTTÖMÄÄRÄ
  MAX
  kg

  LÄMPÖTILA
  °C
  MAX

  4

  90°

  **

  4

  60°

  **

  4

  40°

  Kirjopyykki, arat
  värit

  4

  30°

  Sekoitetekstiilit ja
  tekokuidut

  Tekokuidut, kestävät
  värit

  2

  50°

  Polyamidi, Polyesteri,
  Puuvillasekoitteet

  Tekokuidut, arat
  värit

  2

  40°

  Paidat

  2

  30°

  Hienopyykki

  2

  30°

  Konepesun
  kestävä villa
  Käsipesu

  1

  30°

  EcoMix 20°

  4

  20°

  Nopea linkous/
  Tyhjennys

  -

  -

  Huuhtelu

  -

  -

  Tekokuitu- tai
  sekoitekankaat

  1

  30°

  Tekokuitu- tai
  sekoitekankaat

  2

  30°

  Valko-kirjopyykki

  2

  40°

  Valko-kirjopyykki
  Puuvilla, Pellava,

  Valko-kirjopyykki

  Kirjopyykki,
  kestävät värit
  Puuvilla, Pellava,
  Kestävät sekoitteet

  Kaikki yllämainitut

  Hienopyykki

  Erikoisohjelmat

  Villa

  36

  Kirjopyykki,
  kestävät värit

  PESUAINEKOTELO

  I

 • Page 37

  Huom!

  ** ASETUSTEN (EU) N:o 1015/2010 ja (EU) N:o 1061/2010 MUKAISET PUUVILLALLLE
  TARKOITETUT NORMAALIOHJELMAT
  PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 60 °C
  PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 40 °C
  Tämä pesuohjelmat sopivat normaalisti likaantuneen puuvillapyykin pesuun, ja ne ovat
  erittäin energiatehokkaita ja vettä säästäviä puuvillapyykin pesuohjelmia.
  Nämä pesuohjelmat on suunniteltu vaatteiden pesumerkintöjen mukaisiksi, ja veden
  todellinen lämpötila saattaa hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

  Mikäli pestään erittäin likaista pyykkiä niin pikapesuohjelmaa voidaan käyttää
  myös esipesuohjelmana ennen varsinaista pesua.

  37 • Page 38

  SV

  PROGRAM TABELL

  AVSNITT 7
  TVÄTTPROGRAM

  Vit-kulõrtvätt

  PROGRAMVÄLJARE PÅ:

  TVÄTTMÄNGD
  MAX
  kg

  TEMPERATUR
  MAX °C

  4

  90°

  TVÄTTMEDELSFACK

  I

  Bomull, Linne

  Vittvätt

  Tåligt blandmaterial
  Bomull

  Kulörtvätt
  färgäkta

  **

  4

  60°

  Kulörtvätt
  färgäkta

  **

  4

  40°

  Kulörtvätt inte
  färgäkta

  4

  30°

  Bland- och
  syntetmaterial

  Kulörtvätt
  färgäkta

  2

  50°

  Plyamid, Polyester,
  Bomull, Blandat

  Kulörtvätt inte
  färgäkta

  2

  40°

  2

  30°

  Skontvätt

  2

  30°

  Ullprogram
  Handtvätt

  1

  30°

  EcoMix 20°

  4

  20°

  Snabbcentrifugering
  /Utpumpning

  -

  -

  Sköljningar

  -

  -

  Slitstarka eller
  blandade textilier

  1

  30°

  Slitstarka eller
  blandade textilier

  2

  30°

  Slitstarka textilier

  2

  40°

  Alla ovannämnda

  Fintvätt

  Skjortor

  Special

  Ylle

  38

 • Page 39

  OBS!:

  ** STANDARDBOMULLSPROGRAM ENLIGT (EU) NR 1015/2010 OCH
  NR 1061/2010
  BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
  BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
  Dessa program passar för normalsmutsig bomullstvätt och är de mest effektiva i fråga om
  kombinerad energi- och vattenförbrukning.
  Dessa program är utformade för att överensstämma med temperaturen på plaggens
  tvättrådsetikett, och den faktiska vattentemperaturen kan avvika något från cykelns
  angivna temperatur.
  Du kan också använda 30-minutersprogrammet som förtvätt av mycket smutsig
  tvätt, innan du startar huvudprogrammet.

  39 • Page 40

  DA

  PROGRAM OVERSIGT

  KAPITEL 7
  Vaskeprogrammer:

  Kogevask
  Normal Vask

  FYLDNING I
  SÆBESKUFFE

  FYLDNIG
  MAX
  kg

  TEMPERATUR
  °C

  4

  90°

  **

  4

  60°

  **

  4

  40°

  Kulørt vask ikke
  farveægte

  4

  30°

  Kulørt vask
  farveægte

  2

  50°

  Kulørt vask ikke
  farveægte

  2

  40°

  Skjorter

  2

  30°

  2

  30°

  Uldvask
  Håndvask

  1

  30°

  EcoMix 20°

  4

  20°

  Centrifugering/
  Udpumpning

  -

  -

  Skylninger

  -

  -

  Modstandsdygtige
  tekstiler eller
  blandingsstof

  1

  30°

  Modstandsdygtige
  tekstiler eller
  blandingsstof

  2

  30°

  Modstandsdygtige
  tekstiler

  2

  40°

  PROGRAM
  VÆLGEREN
  PÅ:

  Hvid vask

  I

  Bomuld Linned
  Bomuld, Blandet

  Kulørt vask
  farveægte

  Kulørt vask
  farveægte

  Skånevask
  Syntetiske Stoffer
  Nylon, Dralon, Trevira

  Sart, Blandet, Syntetisk

  Ekstra Finvask

  Skånevask

  Speciel

  ULD vask

  40

 • Page 41

  Vigtige noter:

  ** STANDARD BOMULDS-PROGRAMMER IFØLGE (EU) No 1015/2010 og
  No 1061/2010
  BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 60° C
  BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 40° C
  Disse programmer er passende til almindelig vask af beskidt bomuldstøj og er de mest
  effektive programmer, når det gælder om at kombinere energi- og vandforbrug ved vask af
  bomuldstøj.
  Disse programmer er udviklet til at tilsvare temperatur på vaskeanvisningen på tøjet og
  den egentlige vandtemperatur kan variere let fra programmets angivne temperatur.

  Programmet “30 minutters lynvask” kan også bruges som forvask af ekstra
  snavset vasketøj før valg af det egentlige vaskeprogram.

  41 • Page 42

  NO

  KAPITTEL 7

  TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
  Vaskeprogrammer:

  Motstandskyktige
  stoffer

  PROGRAM
  VELGEREN
  PÅ:

  MAKS. VEKT
  kg

  VELG
  TEMP.
  °C

  BRUK AV
  VASKEMIDDEL

  I

  4

  90°

  **

  4

  60°

  **

  4

  40°

  Kulørt vask
  fargeekte

  4

  30°

  Kulørt vask
  fargeekte

  2

  50°

  Kulørt vask ikke
  fargeekte

  2

  40°

  Skjorter

  2

  30°

  Hvit vask

  Bomull, lin
  Bomull, blandet

  Kulørt vask
  fargeekte

  Kulørt vask
  fargeekte

  Blandete og syntetiske
  stoffer
  Syntetiske stoffer
  (nylon, dralon, trevira)
  Blandete, ømtålige
  syntetiske stoffer

  Skånevask

  2

  30°

  Ull
  Syntetiske stoffer
  (dralon, akryl, trevira)

  Ullvask
  Håndvask

  1

  30°

  EcoMix 20°

  4

  20°

  Høy
  sentrifugeringshastighet/
  Utpumping

  -

  -

  Skylninger

  -

  -

  Motstandsdyktige
  eller blandede stoffer

  1

  30°

  Motstandsdyktige
  eller blandede stoffer

  2

  30°

  Motstandskyktige
  stoffer

  2

  40°

  Spesial

  Svært ømtålige
  stoffer

  42

 • Page 43

  Merk

  ** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER I SAMSVAR MED (EU) nr. 1015/2010 og
  nr. 1061/2010
  BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
  BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
  Disse programmene egner seg til rengjøring av normalt skittent bomullstøy, og de er de
  mest effektive programmene når det gjelder å kombinere energi og vannforbruk ved vask
  av bomullstøy.
  Disse programmene er utviklet slik at de skal samsvare med temperaturen på klærnes
  vaskeanvisning, og den faktiske temperaturen kan være noe forskjellig fra den angitte
  temperaturen i syklusen.
  Programmet “30 minutters lynvask” kan også brukes som forvask av ekstra
  skittent vasketøy før valg av hovedvask.

  43 • Page 44

  PL

  ROZDZIAÄ 7

  TABELA PROGRAMÓW
  PROGRAM dla materia∏ów

  Materiaäy wytrzymaäe
  baweäna, len
  baweäna mieszane
  wytrzymaäe

  Materiaäy mieszane
  i syntetyczne
  Syntetyczne (nylon,
  perlon), baweäniane
  mieszane
  mieszane, delikatne
  syntetyczne

  Programy specjalne

  Bardzo delikatne
  materiaäy

  44

  POKR¢T¸O
  PROGRAMATORA ZE
  WSKAèNIKAMI
  PROGRAMÓW

  Biaääe

  ÉRODEK PIORÅCY

  MAKS.
  ÄADUNEK
  kg

  TEMP.
  °C

  4

  90°

  I

  Trwa∏e kolory

  **

  4

  60°

  Trwa∏e kolory

  **

  4

  40°

  Nietrwaääe kolory

  4

  30°

  Trwa∏e kolory

  2

  50°

  Nietrwaääe kolory

  2

  40°

  2

  30°

  Tkaniny delikatne

  2

  30°

  We∏na przeznaczona
  do prania w pralce
  Pranie r´czne

  1

  30°

  EcoMix 20°

  4

  20°

  Szybkie
  wirowanie/Tylko
  odprowadzanie
  wody

  -

  -

  P∏ukanie

  -

  -

  tkaniny
  odporne/mieszane

  1

  30°

  tkaniny
  odporne/mieszane

  2

  30°

  tkaniny odporne

  2

  40°

  Koszule

 • Page 45

  Uwagi:

  ** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
  1061/2010.
  PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
  PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
  Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
  najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
  bawe∏nianych.
  Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
  temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
  temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
  cyklu prania.
  30-minutowy program szybki moãe byç rów
  wnieã uãyty jako cykl prania wstëpnego, w
  wnego programu
  przypadku bardzo zabrudzonej odzieãy, przed wybraniem gäów
  pioråcego.

  45 • Page 46

  FI

  46

  SV

  KAPPALE 8

  AVSNITT 8

  OHJELMAN VALINTA

  VAL AV PROGRAM

  Pesukoneessa on 4 erilaista
  ohjelmaryhmää , jolloin
  kullekkin tektiilityypille voidaan
  valita paras mahdollinen
  pesuohjelma.
  Ohjelmaryhmissä on erilainen
  käyntirytmi, pesulämpötila ,
  ohjelmankulku ja - kesto.

  För att klara av olika grader av
  nedsmutsning och olika typer
  av textilier finns det 4 grupper
  av tvättprogram med
  varierande tvättrytm,
  temperatur och tvättid.

  1 VALKO- JA KIRJOPYYKKI
  Tehokkain pesuohjelma.
  Pesuvaiheen jälkeen
  huuhtelut. Jokaisen huuhtelun
  jälkeen välilinkous , jolloin
  pyykki huuhtoutuu
  mahdollisimman tehokkaasti.
  Pesuveden hidas jäähdytys
  estää rypistymistä. Pitkä
  loppulinkous poistaa veden
  tehokkaasti.

  1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
  Programmen är avsedda att
  ge optimal tvätteffekt.
  Sköljningar med
  mellancentrifugering ger
  bästa sköljresultat.
  Den gradvisa sänkningen av
  vattnets temperatur förhindrar
  att tvätten blir skrynklig. Den
  effektiva slutcentrifugeringen
  underlättar torkningen.

  2 SEKOITETEKSTIILIT JA
  TEKOKUIDUT
  Varsinaisessa pesussa tässä
  ohjelmaryhmässä oma
  käyntirytmi. Kolme huuhtelua
  korkeassa vesimäärässä ovat
  hellävaraisia ja takaavat
  hyvän huuhtelutuloksen.

  2 BLAND- OCH
  SYNTETMATERIAL
  Vid för- och huvudtvätten är
  resultatet optimalt tack vare
  trummans olika
  rotationsrytmer. Tre sköljningar
  med hög vattennivå
  garanterar en skonsam
  behandling och ett effektivt
  resultat.

  3 HIENOPYYKKI
  Tämän ryhmän ohjelmissa
  käyntirytmi on erittäin
  hellävarainen ja soveltuu
  aroille tekstiileille.
  Sekä pesussa että huuhtelussa
  on korkea vesitaso.

  3 FINTVÄTT
  Detta program med
  alternativa rotations- och
  blötningsfaser är mycket
  skonsamt och lämpar sig för
  ömtåliga textilier.
  Hög vattennivå både vid
  tvättning och sköljning.

  VILLA- JA KÄSIPESUOHJELMA
  Tällä ohjelmalla voidaan
  pestä konepesun kestäviä
  villakankaita sekä
  pelkästään käsipesuun
  tarkoitettua pyykkiä.
  Korkein ohjelmassa
  käytettävä lämpötila on
  30°C, ja se sisältää kolme
  vesihuuhtelua, yhden
  huuhtelun huuhteluaineella
  sekä hitaan linkouksen.

  ULL- OCH
  HANDTVÄTTSPROGRAM
  Det här programmet
  innehåller en komplett
  tvättcykel för plagg märkta
  som maskintvättbara
  ulltyger och tvättartiklar som
  endast får handtvättas
  enligt tvättrådsetiketten.
  Programmet har en
  maxtemperatur på 30°C
  och avslutas med tre
  sköljfaser, en sköljmedelsfas
  och en långsam
  centrifugeringsfas. • Page 47

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 8

  KAPITTEL 8

  ROZDZIAÄ 8

  VALG AF PROGRAM

  VALG

  WYBÓR
  PROGRAMU

  Til at behandle de forskellige
  tekstiltyper, og forskellige
  tilsmudsningsgrader, har
  denne maskine 4 forskellige
  program-områder. (se
  programoversigt).

  For å kunne behandle
  forskjellige typer tekstiler og
  forskjellige typer smuss best
  mulig, har denne
  vaskemaskinen 4 forskjellige
  programvalg for vaskeprogram,
  temperatur og varighet (se
  tabell over vaskeprogrammer).

  1 NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
  Dette program er udviklet for
  at give de bedste
  vaskeresultater. Skyl og
  mellemcentrifuge sikrer
  perfekt skylning, der effektivt
  fjerner alle sæberester. Trinvis
  afkølning af vandet sikrer at
  tøjet ikke krøller. En afsluttende
  kraftig centrifugering sikrer en
  lille restfugtighed.

  1 SOLIDE STOFFER
  Programmene gir maksimal
  vaskeeffekt og skylling med
  mellomsentrifugering gir
  optimal skylling av tøyet. En
  gradvis reduksjon av
  vaskevannets temperatur gir
  dessuten maxsimal beskyttelse
  mot krølling, og den
  avsluttende sentrifugeringen
  sikrer best mulig tørking.

  1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
  Programy zostaäy
  opracowane w celu
  maksymalnego rozwiniëcia
  fazy prania i päukania,
  przerywanych fazami
  wirowania, co zapewnia
  doskonaäe efekty.
  Koñcowe wirowanie
  zapewnia skuteczne usuniëcie
  wody.

  2 FINVASK - SYNTETISK VASK
  Under finvask arbejder maskinen
  med skåne vaskebevægelser,
  der er meget nøje afstemt til de
  syntetiske stoffer. De tre skyl med
  ekstra høj; vandstand, giver tøjet
  en meget skånsom behandling,
  og et meget fint vaskeresultat.

  2 BLANDEDE OG SYNTETISKE
  STOFFER
  Hovedvask gir best resultat
  takket være trommelens
  reverserende bevegelser.
  Skylling med høy vannstand gir
  skånsom behandling og best
  resultat.

  2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
  MIESZANYCH I
  SYNTETYCZNYCH
  Doskonaäe efekty prania
  zapewnia zoptymalizowany
  rytm obrotów bëbna oraz
  päukanie w duãej iloéci
  wody.Delikatne odwirowanie
  zmniejsza ryzyko pogniecenia
  pranych tkanin.

  3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
  Dette program præsenterer et
  helt nyt koncept for vask.
  Vaskebevægelser og
  opblødningsfaser er afstemt,
  specielt for meget sarte
  tekstiler.

  3 SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
  Denne nye vaskesyklusen, med
  veksling mellom vasking og
  bløtlegging, er spesielt anbefalt
  for særlig ømfintlige stoffer.
  Vasking og skylling skjer med
  høy vannstand for a sikre de
  beste resultater.

  ULD- & HÅNDVASKEPROGRAM
  Dette program tilbyder et
  komplet vaskeprogram til
  tekstiler som maskinvaskgodkendte uld-tekstiler og
  tekstiler, der er mærket med
  “kun vask i hånden” på
  vaskeanvisningen.
  Dette program har en
  maksimumtemperatur på
  30°C og afsluttes med 3
  gange rens, en blødgøring
  af tekstilerne og en langsom
  rotation.

  ULL- og HÅNDVASKPROGRAM
  Dette programmet sørger for
  en komplett vaskesyklus for
  tøy som skal tåle maskinvask
  (merket med "MachineWashable"), ulltekstiler og tøy
  som er merket med bare
  håndvask ("Hand Wash Only")
  på vaskeanvisningen.
  Programmet har en
  temperatur på maksimalt
  30°C og avslutter med tre
  skyllinger inkl. en skylling med
  tøymykner og en langsom
  sentrifugering.

  Pralka posiada 4 róãne grupy
  programów stosowane w
  zaleãnoéci od rodzaju
  materiaäu i jego stopnia
  zabrudzenia. Programy te
  róãniå sië rodzajem prania,
  temperaturå i däugoéciå cyklu
  prania (patrz tabela
  programów prania).

  3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
  DELIKATNE
  Jest to nowe podejÊcie do
  prania, które sk∏ada si´ z
  naprzemiennych okresów prania
  i pauz, szczególnie
  odpowiednich do prania bardzo
  delikatnych tkanin.
  Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
  du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
  najlepsze wyniki.
  PROGRAM WE¸NA & R¢CZNY
  Program wykonuje cykl prania
  przeznaczony dla wyrobów
  we∏nianych „dopuszczonych
  do prania w pralce” lub
  wyrobów dla których
  zalecane jest wy∏àcznie
  pranie r´czne.
  Program osiàga temperatur´
  30°C po czym nast´pujà 3
  p∏ukania i faza delikatnego
  wirowania.

  47 • Page 48

  FI

  48

  SV

  4. Erikois ohjelmat

  4. Specialprogram

  "EcoMix"-OHJELMA
  Tämän innovatiivisen
  ohjelman avulla voit pestä
  samaan aikaan erilaisia
  materiaaleja ja värejä, kuten
  puuvillaa, synteettisiä kuituja
  ja sekoitekankaita, vain 20°C:
  lämpötilassa, ja se tuottaa
  erinomaisen pesutuloksen.
  Ohjelman kulutus on vain
  noin 60 prosenttia perinteisen
  40°C:n kirjopesuohjelman
  kulutuksesta.

  "EcoMix"-PROGRAM
  Ett innovativt program där du
  kan tvätta olika material och
  färger tillsammans, t.ex.
  bomull, syntet och blandade
  material, vid endast 20°C och
  ändå få ett utmärkt
  tvättresultat.
  Det här programmet förbrukar
  endast cirka 60 procent av
  den energi som krävs för en
  vanlig bomullstvätt på 40°C.

  LINKOUS JA VEDENPOISTO

  CENTRIFUGERA OCH TÖMMA

  Linkousohjelma linkoaa
  suurimmalla mahdollisella
  linkousnopeudella. Sitä
  voidaan pienentää
  linkousnopeuden
  valintapainikkeella tai se
  voidaan jättää kokonaan
  pois, jos haluat vain
  vedenpoiston.

  Under centrifugeringsfasen
  centrifugeras tvätten med
  maximal
  centrifugeringshastighet. Du
  kan justera
  centrifugeringshastigheten
  med en knapp eller välja att
  helt stänga av
  centrifugeringen om du
  enbart vill tömma ur vattnet.

  ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
  Tämä ohjelma tekee kolme
  huuhtelua ja välilinkoukset
  (jotka voi estää vastaavalla
  painikkeella). Sitä voidaan
  käyttää minkä tahansa
  pyykin huuhtelemiseen,
  esimerkiksi käsinpesun
  jälkeen.

  SPECIALPROGRAMMET
  "SKÖLJNING"
  Programmet genomför tre
  sköljningar med en direkt
  efterföljande centrifugering
  (som kan saktas ner eller
  uteslutas med en knapp).
  Det kan användas för att
  skölja alla typer av textilier, till
  exempel handdukar. • Page 49

  DA

  NO

  PL

  4. Speciel programmer

  4. Spesial programmer

  4. Programy specjalne

  PROGRAMMET "EcoMix"
  Dette nyskabende program
  giver dig mulighed for at
  vaske forskellige typer stof
  og farver samtidig, f.eks.
  bomuld, syntetiske stoffer
  eller blandede tekstiler ved
  kun 20°C og stadig opnå en
  fremragende vaskeevne.
  Forbruget ved dette
  program er ca. 60 % af, hvad
  en almindeligt 40°C
  bomuldsvask ville forbruge.

  "EcoMix"-PROGRAM
  Med dette nyskapende
  programmet kan du vaske
  ulike stoffer og farger
  sammen, som for eksempel
  bomull og syntetisk eller en
  blanding av forskjellige
  tekstiler på bare 20°C – og
  resultatet blir utmerket.
  Forbruket til dette
  programmet er omtrent 60 %
  av en normal bomullsvask på
  40°C.

  PROGRAM "EcoMix"
  Ten innowacyjny program
  umo˝liwia wspólne pranie
  tkanin o róznych kolorach i
  sk∏adzie, jak bewe∏na,
  mieszane oraz syntetyczne,
  przy zachowaniu
  optymalnych wyników
  prania w temperaturze
  20°C.
  Zu˝ycie energii dla tego
  programu wynosi oko∏o 60%
  zu˝ycia normalnego
  programu Bawe∏na 40°C.

  CENTRIFUGERING OG
  TØMNING
  Centrifugeringsprogrammet
  færdiggør vasken ved
  højeste
  centrifugeringshastighed.
  Dette kan reduceres ved at
  benytte “Spin Speed”knappen og kan helt
  udelades, hvis du kun ønsker
  at tømme maskinen for
  vand.

  SENTRIFUGERING & TØMMING

  ODWIROWANIE & TYLKO
  WYPOMPOWANIE
  Ten program wykonuje
  jeden cykl wirowania przy
  maksymalnych obrotach
  które mo˝na ewentualnie
  zmniejszyç przyciskiem
  obrotów wirowania a˝ do
  zera, kiedy to woda zostaje
  tylko wypompowana z
  pralki.

  TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
  Under dette program
  udføres 3 skylninger med
  mellemliggende
  centrifugeringer (der kan
  reduceres eller annulleres
  vha. den relevante knap).
  Programmet kan bruges til
  skylning af alle stoftyper,
  f.eks. kan det anvendes efter
  Håndvask.

  SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM

  Sentrifugeringen avsluttes
  med maksimal hastighet.
  Denne kan reduseres ved
  hjelp av knappen for
  sentrifugeringshastighet. Du
  kan også hoppe over
  sentrifugeringen hvis du bare
  vil ha tømming.

  Dette programmet utfører tre
  skyllinger med
  mellomsentrifugering
  (sentrifugeringen kan
  reduseres eller utelates ved å
  trykke på den riktige
  knappen). Det kan benyttes
  til skylling av alle typer
  tekstiler, også ved håndvask.

  PROGRAM SPECJALNY
  „P¸UKANIA”
  Program ten wykonuje 3
  p∏ukania bielizny z
  poÊrednimi odwirowaniami
  (które mo˝na zredukowaç
  lub anulowaç specjalnym
  przyciskiem).
  Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
  wszelkie typy tkanin , tak˝e
  odzie˝ wypranà uprzednio
  r´cznie.

  49 • Page 50

  FI
  PÄIVITTÄISPESU, 30 °C:N
  LÄMPÖTILA – 14 minuutin
  PIKAOHJELMA
  Tämä sisältää täydellisen
  pesun (pesun, huuhtelun ja
  linkouksen), joka kestää noin
  14 minuuttia:
  - Enimmäispyykkimäärä 1 kg
  - Vähän likaisille vaatteille
  (puuvilla ja sekoitekankaat)
  Tässä ohjelmassa on
  suositeltavaa käyttää 20 %
  normaalista
  pesuainemäärästä, jotta
  pesuainetta ei menisi
  hukkaan.

  Daglig tvätt 30 °C – snabbt
  program 14’
  En komplett tvättcykel
  (tvätta skölj och
  centrifugera), kan köras på
  ungefär 14 minuter:
  - maximal tvättvikt 1 kg
  - lätt nedsmutsad tvätt
  (bomull och blandade
  textilier)
  Med detta program
  rekommenderar vi att
  använda en tvättmedelsdos
  på 20% (jämfört med den
  normala), för att minska
  tvättmedelsspillet.

  PÄIVITTÄISPESU, 30 °C:N
  LÄMPÖTILA – 30’ minuutin
  PIKAOHJELMA

  Daglig tvätt 30 °C – snabbt
  program 30’

  Tämä sisältää täydellisen
  pesun (pesun, huuhtelun ja
  linkouksen), joka kestää noin
  30 minuuttia:

  En komplett tvättcykel
  (tvätta skölj och
  centrifugera), kan köras på
  ungefär 30 minuter:
  - maximal tvättvikt 2 kg
  - lätt nedsmutsad tvätt
  (bomull och blandade
  textilier)
  Med detta program
  rekommenderar vi att
  använda en tvättmedelsdos
  på 20% (jämfört med den
  normala), för att minska
  tvättmedelsspillet.

  - Enimmäispyykkimäärä 2 kg
  - Vähän likaisille vaatteille
  (puuvilla ja sekoitekankaat)
  Tässä ohjelmassa on
  suositeltavaa käyttää 20%
  normaalista
  pesuainemäärästä, jotta
  pesuainetta ei menisi
  hukkaan.

  JOKAPÄIVÄINEN 59 MIN – 40 °C
  Tämä erikoisohjelma tuottaa
  laadukkaan pesutuloksen,
  mutta lyhentää pesuaikaa
  merkittävästi.
  Ohjelma on suunniteltu
  enintään 3 kg:n
  pyykkimäärälle 40°C:n
  lämpötilassa, ja sen lopussa
  on 2 huuhtelua ja nopea
  linkous.

  50

  SV

  DAGLIG 59 min. – 40°C
  Ett specialprogram med
  högkvalitativt tvättresultat
  och kraftigt reducerad
  tvättid.
  Programmet är avsett för
  tvättlaster på högst 3 kg vid
  40°C och avslutas med två
  sköljningar samt en
  centrifugering på högt
  varvtal. • Page 51

  DA

  NO

  DAGLIG VASK ved 30° C –
  HURTIG 14 min.

  DAGLIG VASK 30 °C – HURTIG
  14’

  Et helt vaskeprogram (vask,
  skyl og centrifugering) kan
  klares på ca. 14 minutter:
  - maksimal tøjmængde på
  1 kg,
  - let tilsmudsede tekstiler
  (bomuld og blandingsstof)
  Det anbefales kun at
  anvende 20 % af den
  normale sæbedosering ved
  dette program for at
  forhindre sæbespild.

  En komplett vaskesyklus
  (vasking, skylling og
  sentrifugering), for ca. 14
  minutters vask av:

  DAGLIG VASK ved 30° C –
  HURTIG 30 min.

  DAGLIG VASK 30 °C – HURTIG
  30’

  Et helt vaskeprogram (vask,
  skyl og centrifugering) kan
  klares på ca. 30 minutter:
  - maksimal tøjmængde på
  2 kg,
  - let tilsmudsede tekstiler
  (bomuld og blandingsstof)
  Det anbefales kun at
  anvende 20 % af den
  normale sæbedosering ved
  dette program for at
  forhindre sæbespild.

  DAGLIG 59 Min. – 40°C
  Dette special-udviklede
  program leverer vask af høj
  kvalitet, samtidig med at
  vasketiden reduceres.
  Dette program er designet
  til en maksimal
  vaskemængde på 2 kg og
  en temperatur på 40°C, og
  afsluttes med 2 gange skyl
  og en centrifugering i højt
  tempo.

  - en tøymengde på maks.1 kg
  - lett tilskitnet tøy (bomull og
  blandede stoffer)
  Med dette programmet
  anbefaler vi 20 %
  vaskemiddeldose
  (sammenlignet med normal
  dose) for å unngå sløsing.

  En komplett vaskesyklus
  (vasking, skylling og
  sentrifugering), for ca. 30
  minutters vask av:
  - en tøymengde på maks. 2 kg
  - lett tilskitnet tøy (bomull og
  blandede stoffer)
  Med dette programmet
  anbefaler vi 20 %
  vaskemiddeldose
  (sammenlignet med normal
  dose) for å unngå overflødige
  rester av vaskemiddel.

  DAGLIG 59 min. – 40°C
  Dette spesialdesignede
  vaskeprogrammet
  opprettholder den høye
  vaskekvaliteten, mens
  vasketiden reduseres.
  Dette programmet er
  utformet for en maksimal
  mengde på 3 kg med en
  temperatur på 40°C og
  avslutter med to skyllinger og
  en høy sentrifugeringssyklus.

  PL
  PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 14’
  Kompletny cykl prania
  (pranie, p∏ukanie i
  wirowanie) w czasie oko∏o
  14’.
  - za∏adunek do 1 kg
  - tkaniny ma∏o zabrudzone
  (bawe∏na i mieszane)
  W programie tym zaleca si´
  u˝ycie tylko 20% z normalnie
  stosowanej iloÊci detergentu.

  PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 30’
  Kompletny cykl prania
  (pranie, p∏ukanie,
  wirowanie) w czasie oko∏o
  30’.
  - za∏adunek do 2 kg
  - tkaniny ma∏o zabrudzone
  (bawe∏na i mieszane)
  W programie tym zaleca si´
  u˝ycie tylko 20% z normalnie
  stosowanej iloÊci detergentu.

  SZYBKI 59 minut - 40°C
  Ten program zapewnia
  najlepszà jakoÊç prania przy
  czym jego zaletà jest
  znaczàce skrócenie czasu
  trwania ca∏ego programu.
  Program pierze w
  temperaturze 40°C
  maksymalnie 3kg odzie˝y,
  po czym nast´pujà 2
  p∏ukania i odwirowanie na
  wysokiej pr´dkoÊci.

  51 • Page 52

  FI

  SV

  KAPPALE 9

  AVSNITT 9

  PESUAINEKOTELO

  TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

  Pesuainekotelo on jaettu 2
  kaukaloon :

  Tvättmedelsbehållaren är
  indelad i 2 fack:

  - Ensimmäinen,“I”, on
  varsinaisen pesun
  pesuaine.  - Den första med tecknet
  ”I” anger tvättmedel för
  huvudvätt.

  - Toinen kaukalo
  on
  tarkoitettu
  huuhteluaineelle , tärkille
  ym. lisäaineille

  - Sköljmedel, stärkelse
  m.m. tillsatser,i det
  facket
  .

  HUOM !
  JOTKUT PESUAINEET
  HUUHTOUTUVAT
  HUONOSTI
  PESUAINEKAUKALOSTA.
  TÄLLÖIN SUOSITTELEMME
  KÄYTTÄMÄÄN
  PESUPALLOA, JOKA
  ASETETAAN RUMPUUN.

  OBS !
  VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
  SVÅRA ATT FÅ BORT UR
  FACKEN . FÖR SÅDANA
  FALL REKOMMEDERAS
  EN TVÄTTBOLL, SOM
  LÄGGS IN I TRUMMAN.

  HUOM !
  KÄYTÄ VAIN
  NESTEMÄISIÄ AINEITA
  HUUHTELUAINEKAUKALOSSA.

  OBS!
  ANVÄND BARA
  FLYTANDE MEDEL I
  SKÖLJMEDELSFACKET.

  52

 • Page 53

  DA

  PL

  NO

  KAPITEL 9

  KAPITTEL 9

  ROZDZIAÄ 9

  SÆBE SKUFFEN

  BEHOLDER FOR
  VASKEMIDDEL

  SZUFLADA NA
  PROSZEK

  Sæbeskuffen er opdelt i 2
  rum.

  Beholderen for vaskemiddel
  har 2 skuffer:

  Szuflada na proszek jest
  podzielona na 2 przegródki:

  - Den første mærket ” I ” er
  til klarvask.

  - Det andet rum
  skyllemiddel.  er til

  VIGTIGT:
  HUSK PÅ AT NOGLE
  FLYDENDE VASKEMIDLER
  KAN VÆRE MEGET
  SVÆRE AT SKYLLE UD AF
  BEHOLDEREN. I SÅDANNE
  TILFÆLDE ANBEFALES DET
  I STEDET AT ANVENDE
  VASKEBOLD

  VIGTIGT:
  BRUG KUN FLYDENDE
  SKYLLEMIDDEL OG
  BLEGEMIDDEL.

  - pierwsza przegródka I jest
  przeznaczona na proszek
  do prania zasadniczego.

  - Den første som er
  merket ” I ” er til
  hovedvask.  - Den andre skuffen
  er for spesielle
  tilsetningsstoffer,
  tøymyknere, parfymer,
  stivelse osv.

  VIKTIG: HUSK AT EN
  DEL VASKEMIDLER ER
  VANSKELIGE Å FJERNE.
  I SLIKE TILFELLER
  ANBEFALER VI AT DU
  BRUKER VASKEBALL
  FOR PLASSERING
  DIREKTE I TROMMELEN.

  VIKTIG:
  I DEN ANDRE SKUFFEN
  MÅ DET BARE BRUKES
  FLYTENDE STOFFER.  - druga
  przegródka
  jest przeznaczona na
  specjalne dodatki do
  prania; érodki
  zmiëkczajåce wodë,
  zapachowe, krochmal,
  wybielacze.

  UWAGA:
  PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
  ÉRODKI PIORÅCE SÅ
  TRUDNE DO USUNIËCIA;
  W TAKIM PRZYPADKU
  ZALECA SIË UÃYCIE
  POJEMNICZKA ZE
  ÉRODKIEM PIORÅCYM
  WKÄADANEGO
  BEZPOÉREDNIO DO
  BËBNA PRALKI

  UWAGA:
  DRUGA PRZEGRÓDKA
  PRZEZNACZONA JEST
  WY¸ÑCZNIE NA
  PRODUKTY P¸YNNE.

  53 • Page 54

  FI

  SV

  KAPPALE 10

  AVSNITT 10

  PYYKIN LAJITTELU

  SORTERING AV
  TVÄTT

  Lajittele pyykki ennen pesua
  värin, materiaalin ja
  pesulämpötilan sekä
  likaisuuden mukaan.

  Sortera plaggen före tvätten
  efter kulör, material och hur
  smutsiga de är.

  HUOM !
  Painavia, suuria tekstiilejä
  kuten päiväpeittoja , huopia
  jne. ei tule lingota.

  OBS!
  Tunga, stora textilier såsom
  sängöverdrag, filtar etc. skall
  inte centrifugeras.

  Villavaatteissa, jotka
  pestään koneessa tulee olla
  merkintä konepesun
  kestävä “Superwash”

  Ylleplagg som tvättas i
  maskin skall vara märkta
  “Superwash”.

  HUOM !
  Pyykkiä lajitellessa
  varmistu, että

  - vaatteissa ei ole
  irtonaisia metalliesineitä
  esim. hakaneuloja,
  nuppineuloja, kolikoita
  - vetoketjut, nepparit
  ovat suljettuna , vyöt ja
  nauhat solmittuina
  - verhojen liu’ut ja
  pidikkeet ovat
  irrotettuna
  - noudatat tekstiilien
  pesuohjemerkintöjä
  - poistat vaikeat tahrat
  erikoisaineella ennen
  pesua
  - taskut ovat tyhjät

  54

  OBS!
  Vid sorteringen skall
  Du se till att

  - metallföremål såsom
  broscher,
  säkerhetsnålar,
  knappnålar, mynt osv.
  har avlägsnats från
  plaggen
  - blixtlås, knappar är
  stängda, bälten och
  band knutna
  - gardinringar tagits bort
  - Du ger akt på plaggens
  tvättmärkningar
  - besvärliga fläckar
  avlägsnats med
  specialmedel före
  tvätten
  - fickorna är tomma. • Page 55

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 10

  KAPITTEL 10

  ROZDZIAÄ 10

  GODE RÅD VEDR.
  VASK.

  PRODUKTET

  PRODUKT

  VIGTIGT:
  Af hensyn til en bedre
  fordeling af tøjet under
  centrifugering, er det en god
  ide at iblande mindre
  tøjstykker når der vaskes store
  stykker tekstiler, sengetøj eller
  andre tunge ting. Evt. kan
  centrifugering undlades ved
  at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
  Ved uldvask skal det
  kontrolleres at tøjet er
  mærket uld eller “MASCHINE
  WASHABLE”“MASKINVASK”
  “TÅLER MASKINVASK”
  “VASKBAR I MASKINE”

  VIGTIGT:
  Se efter symbolerne i
  tøjet, og 1æs
  fabrikantens vaske
  anvisninger. Opdel tøjet
  i følgende
  hovedgrupper

  - Kogevask
  - Normal vask
  - Kulørt vask
  - Fin vask
  - Uld vask
  Hvidt og kulørt tøj bør
  vaskes hver for sig, for at
  undgå farveafsmitning.
  Det kan anbefales at
  kulørt tøj vaskes separat
  første gang det vaskes, da
  nyt tøj ofte afgiver farve.
  Når vasketøjet sorteres, er
  det vigtigt at kontrollerer
  følgende:
  - Kontroller at alle lommer
  er tømte
  - at der ikke er
  metalgendstande på
  tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
  - Løse stropper/bælter i
  sengetøj, kjoler e.t.c.
  bindes sammen.
  - Lommer er knappet eller
  lynet.
  - Løbere fra gardiner er
  fjernet.
  Ved vask af tøj med
  meget kraftige pletter, er
  det en god ide at lade
  tøjet ligge i blød, eller
  anvende speciel
  pletfjerner, før tøjet vaskes.

  VIKTIG:
  Ved vasking av tunge
  tepper, sengetepper og
  andre tunge artikler, bør
  sentrifugering ikke brukes.
  For å kunne maskinvaskes
  må ullplagg og andre
  artikler i ull være merket
  med “ren ny ull”.

  VIKTIG:
  Ved sortering før
  vasking, påse at:

  - det ikke er noen
  metallgjenstander i
  vasken (f.eks. smykker,
  sikkerhetsnåler, nåler,
  mynter osv.).
  - eventuelle knapper i
  putetrekk knappes
  sammen, glidelåser og
  hekter lukkes, løse
  belter og lange band
  på f.eks. morgenkåper
  knyttes.
  - kroker fjernes fra
  gardiner.
  - vaskeinstruksene på
  plagget blir fulgt.
  - eventuelle vanskelige
  flekker blir behandlet
  ved sorteringen før
  vaskingen. Bruk bare
  flekkfjerningsmidler som
  er anbefalt i merkingen.

  WAÃNE:
  Ciëãkich pledów, narzut na
  äoãka lub innych ciëãkich
  wyrobów nie naleãy
  odwirowywaç.
  Odzieã lub inne wyroby z
  weäny moãna praç w
  pralce, jeéli na metce
  umieszczony jest
  odpowiedni symbol “Pure
  new wool” i informacja “nie
  filcuje sië” lub “moãna praç
  w pralce”

  UWAGA:
  Przy sortowaniu odzieãy
  przed praniem naleãy
  dopilnowaç, aby:
  - nie wrzucaç do pralki
  razem z odzieãå
  metalowych
  przedmiotów (np.
  broszek, agrafek, spinek,
  monet itp.);
  - powäoczki na poduszki
  zapiëte byäy na guziki,
  zapiëte równiez zamki
  bäyskawiczne i haftki,
  natomiast luãne paski i
  däugie tasiemki przy
  sukniach zawiåzane
  byäy w wëzeäki;
  - zdjåç pozostale
  ewentualnie ãabki do
  firanek;
  - zapoznaç sië z treéciå
  wszytych w odzieã
  metek;
  - uporczywe plamy
  usunåç przed praniem
  specjalnå pastå lub
  érodkiem do plam.

  55 • Page 56

  FI

  SV

  KAPPALE 11

  AVSNITT 11

  YLEISOHJEITA

  GODA RÅD
  OM TVÄTT

  Ympäristöystävällisyys ja
  taloudellisuus

  Så här använder du maskinen
  miljövänligt och ekonomiskt

  HUOMIOI PYYKIN
  TÄYTTÖMÄÄRÄ
  Saavuttaaksesi optimi
  energian-, veden-,
  pesuaineen ja ajan käytön
  suosittelemme käyttämään
  maksimi pyykin
  täyttömäärää, jolloin säästät
  energiaa jopa 50%.

  FYLL MASKINEN HELT

  TARVITSETKO ESIPESUA

  BEHÖVS FÖRTVÄTT?

  Käytä esipesua vain erittäin
  likaiselle pyykille. Säästät
  pesuainetta, vettä ja aikaa 5
  - 15%, kun et valitse esipesua
  normaalilikaiselle pyykille.

  Förtvätt behövs bara för
  mycket smutsig tvätt!
  SPAR tid, tvättmedel, vatten
  och mellan 5 och 15% energi
  genom att INTE välja Förtvätt
  när tvätten bara är lätt eller
  normalt smutsad.

  KIINNITÄ HUOMIOTA
  PESULÄMPÖTILAAN
  Esikäsittele likalahrat
  tahranpoistoaineella ennen
  pesua, jolloin voit käyttää
  alempaa lämpötilaa. Säästät
  energiaa 50% käyttämällä
  60°C: een ohjelmaa.

  MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
  TEMPERATUR?
  Vi rekommenderar att du
  förbehandlar fläckar med
  fläckborttagningsmedel eller
  blötlägger plagg med
  intorkade fläckar i vatten
  innan du tvättar dem. Då
  behöver du inte ha så hög
  temperatur när du sedan
  tvättar.
  Spar upp till 50% energi
  genom att köra ett program
  på 60°C.

  56

  Du utnyttjar energi, vatten,
  tvättmedel och tid bäst om
  du fyller maskinen ända till
  maximalt rekommenderad
  kapacitet.
  Spar upp till 50% energi
  genom att tvätta en helt fylld
  maskin i stället för två
  halvfyllda. • Page 57

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 11

  KAPITTEL 11

  FORBRUGER
  INFORMATION

  FORBRUKERINFORMASJON.

  Gode ide`er til optimal
  udnyttelse af energien og
  minimal påvirkning af
  miljøet.

  Gode ideer til optimal
  utnyttelse og minimal
  innvirkning på miljøet.

  Kilka wskazówek dotyczåcych
  ekonomicznego i przyjaznego
  érodowisku uãycia urzådzenia.

  UDNYTTELSE AF KAPACITETEN

  UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.

  Ved at fylde maskinen helt,
  opnås den bedste udnyttelse
  af vand, el og sæbe. Såfremt
  man kun fylder maskinen
  halvt, vil forbruget af vand, el
  og sæbe ikke blive halveret,
  men kun nedsat med ca. 20 %.

  Ved å fylle maskinen helt,
  oppnås den beste
  utnyttelsen av vann,
  elektrisitet, og såpe. Så sant
  man kun fyller maskinen
  halvt, vil ikke forbruket av
  vann, elektrisitet og såpe bli
  halvert, men kun redusert
  med ca. 20 %.

  MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
  WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
  Najlepsze wykorzystanie
  energii, wody, érodków
  pioråcych i czasu przez uãycie
  rekomendowanej,
  maksymalnej wielkoéci
  zaäadunku.
  Moãna zaoszczëdziç do 50%
  energii pioråc jeden peäny
  zaäadunek zamiast praç dwa
  razy poäowë wsadu.

  ER FORVASK NØDVENDIGT?

  ER FORVASK NØDVENDIG?

  Vaskemaskinens programmer
  er udviklet til optimal effekt
  uden forvask. Kun
  i særlige tilfælde, hvor
  vasketøjet er meget snavset
  med olie pletter og
  lign. vil det være en fordel at
  benytte forvasken. Man kan
  evt. læggetøjet i blød dagen
  før, og laden sæbe gøre
  arbejdet.

  Vaskemaskinens programmer
  er utviklet til optimal effekt
  uten forvask.
  Kun i spesielle tilfeller, hvor
  vasketøyet er meget skittent
  med oljeflekker eller
  lignende, vil det være en
  fordel å bruke forvask.

  ER KOGEVASK NØDVENDIGT?

  ER KOKEVASK NØDVZNDIG?

  Vaskemaskinens programmer
  er udviklet til optimal effekt
  ved lave temperaturer.
  Man opnår derfor ikke større
  vaskeeffekt ved at benytte
  høje temperaturer. Kun i
  særlige tilfælde har man
  behov for kogevask f.eks. ved
  antiseptiske vaske.

  I dag er langt på vei de fleste
  vaskemidler utviklet til
  maksimal effekt ved lave
  temperaturer. Man oppnår
  derfor ikke bedre vaskeeffekt
  ved å bruke høye
  temperaturer. Kun i spesielle
  tilfeller har man behov for
  kokevask, for eksempel ved
  antiseptisk vask.

  ROZDZIAÄ 11

  PORADY DLA
  KLIENTA

  CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
  WSTËPNE?
  Tylko dla bardzo zabrudzonej
  bielizny.
  Moãna zaoszczëdziç érodek
  pioråcy, czas, wodë i
  zmniejszyç od 5 do 15%
  zuãycie energii nie wybierajåc
  Prania Wstëpnego dla lekko i
  normalnie zabrudzonej
  bielizny.

  CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
  W GORÅCEJ WODZIE?
  Moãna przed praniem polaç
  plamy wybielaczem lub
  namoczyç bieliznë w wodzie,
  aby nie uãywaç programu dla
  prania w goråcej wodzie.
  Moãna zaoszczëdziç do 50%
  energii uãywajåc programu
  do prania w 60°C.

  57 • Page 58

  SV

  FI

  PESU

  TVÄTT

  MÄÄRÄAUTOMATIIKKA

  VARIERANDE
  TVÄTTMÄNGDER

  Tämä pesukone säätää
  vesimäärän automaattisesti
  pyykin määrän ja laadun
  mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
  energiaa aina
  mahdollisimman säästävästi.
  Vähentynyt vesimäärä
  lyhentää myös pesuaikaa.

  Tvättmaskinen reglerar
  automatiskt vattennivån efter
  tvättmängd och tvättyp.
  Detta spar både energi och
  tid, eftersom en liten mängd
  vatten förkortar tvättiden.

  ESIMERKKI:
  Pesua edeltävä tahranpoisto

  EXEMPEL:
  Fläckborttagning före tvätten.
  Om plaggen som skall tvättas t
  ex består av hårt smutsad
  bomull kan fläckarna gnidas in
  med ett lämpligt tvättmedel
  eller fläckborttagningsmedel
  före tvätten.

  Oletetaan, että pestävä
  pyykki on erittäin likaista
  puuvillaa. Tahroille voidaan
  hieroa sopivaa
  pyykinpesuainetta tai
  tahranpoistoainetta ennen
  pesua.
  Vältä pesukoneen
  täyttämistä pelkästään isoilla,
  paljon vettä imevillä
  tekstiileillä (esim. isot
  froteepyyhkeet) , koska niiden
  tasapainottuminen rummussa
  erityisesti linkousvaiheessa on
  huono.
  Sekoita samaan
  koneeelliseen myös pieniä ja
  kevyitä tekstiilejä.

  Undvik att fylla maskinen med
  enbart stora textilier, som suger
  upp mycket vatten (t ex stora
  frottéhanddukar), eftersom de
  inte fõrdelar sig jämnt i
  trumman speciellt vid
  centrifugering, utan blanda
  gärna stõrre och mindre plagg.

  ● Avaa pesuainekotelo
  vetämällä.

  ● Drag ut
  tvättmedelsbehållaren (P).

  ● Laita 60 g pesuainetta
  I-merkittyyn lokeroon.
  Tarkista annostus
  pesuainepakkauksesta ;
  tiivistepesuainetta
  annostellaan n. 1 dl ja
  perinteistä n. 2 dl.

  ● Fyll 60 g tvättmedel i fack I
  Betr. doseringen se
  tvättmedelsförpackningen;
  för tvättmedelskoncentrat är
  dosen ca 1 dl, för traditionella
  tvättmedel ca 2 dl.

  ● Annostele tarvittaessa n.
  1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
  mukainen määrä
  huuhteluainetta tai muuta
  viimeistysainetta
  kaukaloon
  .

  ● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
  rekommenderad mängd
  sköljmedel eller något annat
  medel för efterbehandling i
  .
  facket för sköljmedel

  ● Sulje pesuainekotelo (P).

  ● Stäng
  tvättmedelsbehållaren (P).  58

 • Page 59

  DA

  PL

  NO

  SÅDAN BRUGES
  MASKINEN

  VASKING

  PRANIE

  VARIABEL KAPACITET.

  VARIABEL KAPASlTET

  ZMIENNY POZIOM
  WODY

  Denne vaskemaskine justerer
  selv vand niveau, i henhold til
  tekstil art, og mængde.
  Dette system betyder en
  reduktion af vand og
  energiforbrug, selv om
  maskinen ikke er fyldt helt op.

  Denne vaskemaskinen
  tilpasser automatisk
  vannmengden til hva og
  hvordan det skal vaskes. På
  denne måten er det også
  mulig å få en “personlig” og
  energisparende vasking.
  Systemet gir redusert
  vannforbruk og en fornuftig
  reduksjon i vasketiden.

  Pralka automatycznie
  dostosowuje poziom wody do
  typu i iloéci pranej bielizny. W
  ten sposób moãliwe jest
  uzyskanie
  „zindywidualizowanego”
  prania z punktu widzenia
  zuãycia energii. System ten
  pozwala zmniejszyç zuãycie
  energii oraz znacznie skróciç
  czas prania.

  EKSEMPEL:
  Hvis en vask består af meget
  snavset bomuld bør særligt
  snavsede pletter
  forbehandles.

  EKSEMPEL
  Ved spesielt ømtålige stoffer
  er det en fordel å bruke et
  vaskenett.

  PRZYKÄAD:
  W przypadku szczególnie
  delikatnych materiaäów
  powinna byç uãywana
  specjalna siateczka.

  Hvis kun en del af tøjet har
  pletter der kræver
  behandling med specielle
  blegemidler, kan dette gøres
  i maskinen.Sammensæt ikke
  en vask udelukkende med
  meget sugende tekstiler.
  (frotté e.c.t.), da disse stoffer
  suger meget vand, og derfor
  bliver meget tunge.

  La oss for eksempelets skyld
  anta at du skal vaske SVÆRT
  SKITTENT BOMULLSTØY
  (hardnakkede flekker bør
  først behandles med
  flekkfjerner).

  Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
  z MOCNO ZABRUDZONEJ
  BAWEÄNY (trudne do
  usuniëcia plamy mogå byç
  usuniëte za pomocå
  wybielacza).

  Du bør ikke vaske en hel
  maskin full av frottéstoff, da
  dette trekker til seg mye
  vann og blir svært tungt.

  Nie zaleca sië
  komponowania prania
  caäkowicie skäadajåcego sië
  z materiaäów typu
  rëcznikowego, które
  wchäaniajå duão wody i stajå
  sië zbyt ciëãkie.

  ● Åben sæbeskuffen (P).

  ● Åpn beholderen for
  vaskemiddel.

  ● Otwórz szufladë na proszek
  (P).

  ● Kom ca. 60 g
  sæebemiddel i rum I.

  ● Hel 60 g vaskemiddel i den
  andre skuffen I.

  ● Wsyp do pojemnika I 60 g
  proszku do prania.

  ● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
  i rum
  .

  ● Hell 50 cm3 av det
  ønskede tilsetningsstoffet i

  ● Wlej 50 cc wybranego
  érodka do przegródki na
  dodatki
  .  ● Luk sæbeskuffen (P).  skuffen
  for
  tilsetningsstoffer.
  ● Lukk beholderen for
  vaskemiddel (P).  ● Zamknij szufladë na
  proszek (P).
  59 • Page 60

  FI

  SV

  ● Avaa vesihana.

  ● Öppna kranen.

  ● Tarkista, että poistoletku
  on paikallaan.

  ● Kontrollera att
  avloppsslangen är på plats.

  OHJELMAN VALINTA

  PROGRAMVÄLJAREN

  Tutustumalla
  ohjelmaoppaaseen osaat
  valita sopivimman ohjelman.
  Haluttu ohjelma otetaan
  käyttöön kääntämällä
  valitsinnuppia.
  Odota, kunnes linkouksen
  merkkivalo syttyy.
  Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
  Kun KÄYNNISTYS-painiketta
  painetaan, pesukone
  käynnistää valitun ohjelman.
  Ohjelmanvalitsin pysyy
  valitun ohjelman kohdalla
  koko pesuvaiheen ajan.
  Varoitus: Mikäli koneen
  käydessä tapahtuu
  sähkökatkos, kone muistaa
  valitun ohjelman ja
  katkoksen päättyessä jatkaa
  siitä mihin se jäi.

  ● Ohjelman päätyttyä kaikki
  pesuvaiheiden merkkivalot
  syttyvät.

  Välj det lämpligaste
  programmet ur
  programguiden.
  Vrid väljarknappen så att det
  valda programmet aktiveras.
  Vänta tills en
  indikeringslampa för
  centrifugering tänds.
  Tryck sedan på knappen
  START.
  När knappen START tryckts in,
  sätter maskinen igång
  arbetssekvensen.
  Programväljaren har en fast
  position under hela tvättfasen
  och ändrar sig inte.
  PS. Om det blir strömavbrott
  under tvättprogrammet,
  kommer maskinen att
  "komma ihåg" var den
  stannade och fortsätta
  därifrån när strömmen
  kommer tillbaka.

  ● Vid programmets slut tän
  ds alla indikeringslampor för
  tvättfasen

  ● Odota, että luukun lukitus
  avautuu (noin 2 minuuttia
  ohjelman loppumisen
  jälkeen).

  ● Vänta tills dörrlåset har
  frigjorts (ungefär två minuter
  efter att programmet
  avslutats)

  ● Katkaise virta
  pesukoneesta kääntämällä
  ohjelmanvalitsin OFFasentoon.

  ● Stäng av maskinen genom
  att sätta programväljaren i
  läge AV.

  ● Avaa luukku ja poista
  pyykki.

  KÄYTÄ APUNASTI
  PESUOHJELMATAULUKKOA
  JA NOUDATA AINA YLLÄ
  MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.

  60

  ● Öppna dörren och ta bort
  tvätten.

  ANVÄND ALLTID
  TABELLEN MED
  TVÄTTPROGRAM SOM
  HJÄLP OCH BEAKTA
  OVANNÄMNDA
  ORDNINGSFÖLJD. • Page 61

  DA

  NO

  PL

  ● Kontroller at der er åbnet
  for vandtilførsel.

  ● Se etter at vanntilførselen
  er skrudd på.

  ● Upewnij sië, ãe kran
  doprowadzajåcy wodë jest
  odkrëcony.

  ● Kontroller at afløbs
  slangen ikke er knækket.

  ● Se også etter at
  utløpsrøret er på plass.

  ● oraz, ãe wåã
  odprowadzajåcy jest na
  swoim miejscu.

  PROGRAMVÆLGEREN

  PROGRAMVELGEREN

  WYBÓR PROGRAMU

  Se programvejledningen for
  at vælge det mest
  velegnede program.
  Når valgknappen drejes,
  aktiveres det ønskede
  program.
  Vent til kontrollampen
  “Centrifugering” tænder.
  Tryk derefter på knappen
  START.
  Når knappen START er
  aktiveret, starter maskinen
  vaskeprogrammet.

  Se programtabellen for å
  velge det best egnede
  programmet.
  Ved å vri på
  programvelgeren aktiverer
  du ønsket program.
  Vent til varsellyset for
  “Sentrifuge” tennes.
  Trykk deretter på STARTknappen.
  Når du trykker på START,
  settes maskinen i bevegelse.

  Aby wybraç najlepszy
  program prania prosz´
  przejrzeç tabel´ programów.
  Ustawiç pokr´t∏o
  programatora na wybrany
  program.
  Poczekaç a˝ jedna z
  kontrolek “Wirowanie”
  zaÊwieci
  Nast´pnie wcisnàç przycisk
  START.
  Po wciÊni´ciu przycisku START
  pralka rozpocznie pranie.
  Cykl prania b´dzie si´
  odbywa∏ z pokr´t∏em
  programatora ustawionym na
  wybranym programie a˝ do
  koƒca prania.

  Programvælgeren bliver
  stående på det valgte
  program hele
  vaskprocessen.

  Programvelgeren blir
  stående på det valgte
  program hele
  vaskeprosessen.

  PS. Hvis der kommer en
  strøm afbrydelse under
  vaskeforløbet, vil maskinen
  ”huske” hvor den stoppede
  og fortsætte igen når
  strømmen kommer tilbage.

  PS. Hvis det kommer et
  strømbrudd under
  vaskeforløbet, vil maskinen
  ”huske” hvor den stoppet
  og fortsette igjen når
  strømmen kommer tilbake.

  UWAGA: Je˝eli nastàpi
  przerwa w dostawie pràdu w
  trakcie prania, specjalna
  pami´ç pralki zapami´ta
  ustawienia i po w∏àczeniu
  pràdu pralka rozpocznie
  pranie w tym momencie, w
  którym zosta∏o przerwane.

  ● Ved programmets
  afslutning tænder alle
  vaskestadernes
  kontrollamper.

  ● Ved programmets slutt vil
  alle vaskefaselysene tennes .

  ● Po zakoƒczeniu programu
  zaÊwiecà wszystkie kontrolki
  faz prania..

  ● Vent, indtil lugen kan
  åbnes (ca. 2 minutter efter
  at programmet er afsluttet).
  ● Sluk maskinen ved at dreje
  programvælgeren til FRA.
  ● Åbn lugen, og tag tøjet
  ud.

  FOR ALLE TYPEP AF
  VASK - SE I PROGRAM
  OVERSIGTEN, OG
  FØLG OVERSIGTENS
  ANVISNINGER.

  ● Vent til dørlåsen åpnes
  (ca. to minutter etter at
  programmet er ferdig).
  ● Slå av maskinen ved å vri
  programvelgeren til “AV”.
  ● Åpne døren og ta ut
  tøyet.

  SE ETTER I
  PROGRAMTABELLEN
  VED ALLE TYPER VASK,
  OG GÅ FRAM I DEN
  REKKEFØLGEN SOM ER
  NEVNT OVENFOR.

  ● Poczakaç a˝ zgaÊnie
  kontrolka blokady drzwiczek
  (2 min po koƒcu programu)
  ● Wy∏àczyç pralk´
  przekr´cajàç pokr´t∏o
  programów na pozycje OFF.
  ● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
  pranie.

  DLA KAÃDEGO RODZAJU
  PRANIA SPRAWDÃ
  TABELË PROGRAM ÓW I
  POSTËPUJ WE
  WSKAZANY SPOSÓB.

  61 • Page 62

  FI

  62

  SV

  KAPPALE 12

  AVSNITT 12

  PUHDISTUS JA
  HOITO

  RENGÖRING OCH
  SKÖTSEL

  Älä käytä koneen
  ulkopinnan puhdistamiseen
  hankaavia aineita tai
  välineitä eikä liuotteita.
  Ulkopinnan puhdistamiseksi
  riittää kostealla pyyhkeellä
  pyyhkiminen.

  Använd inga medel eller
  redskap med skurande
  verkan eller lösningsmedel
  för yttre rengöring av
  maskinen. Det räcker om
  maskinen torkas med en
  fuktig trasa.

  Pesukone tarvitsee vain
  vähän hoitoa:

  Tvättmaskinen behöver
  mycket liten skötsel:

  ● Pesuainekotelon puhdistus

  ● Rengöring av
  tvättmedelsbehållare

  ● Nukkasihdin puhdistus.

  ● Rengöring av avloppssil

  ● Toimenpiteet muuton
  yhteydessä tai kun kone on
  pitkään käytttämättä.

  ● Åtgärder vid förflyttning
  av maskin eller om maskinen
  länge står oanvänd.

  PESUAINEKOTELON
  PUHDISTUS

  RENGÖRING AV
  TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

  Pesuainekotelo on
  suositeltavaa puhdistaa
  säännöllisti mahdollisista
  pesu- ja
  huuhteluainejäämistä.

  Tvättmedelsbehållaren bör
  rengöras regelbundet för att
  få bort eventuella tvätt- och
  sköljmedelsrester.

  Poista kotelo paikaltaan
  vetämällä se kokonaan ulos.

  Dra bort
  tvättmedelsbehållaren.

  Puhdista kotelo juoksevalla
  vedellä ja tarvittaessa
  harjaamalla. (Irrota myös
  huuhtelu+valkaisuainekauka
  -lon suoja).

  Rengör behållaren under
  rinnande vatten och borsta
  vid behov.

  Aseta pesuainekotelo
  takaisin paikalleen.

  Skjut in behållaren. • Page 63

  DA

  NO

  PL

  KAPITEL 12

  KAPITTEL 12

  ROZDZIAÄ 12

  RENGØRING OG
  VEDLIGEHOLDELSE

  RENGJØRING OG
  RUTINEMESSIG
  VEDLIKEHOLD

  CZYSZCZENIE I
  RUTYNOWA
  KONSERWACJA
  PRALKI

  Brug aldrig slibemidler,
  aggressive midler, sure
  midler eller blegemidler.
  Rengør maskinen udvendigt
  med en opvredet klud, evt.
  kan der anvendes en lille
  smule alm.
  rengøringsmiddel.

  Bruk ikke skuremidler, alkohol
  og/eller løsemidler utvendig

  vaskemaskinen/tørketromm
  elen. Det er tilstrekkelig å
  bruke en fuktig klut.

  Deres vaskemaskine kræver
  et minimum af rengøring og
  vedligeholdelse, dog bør
  følgende jævnligt udføres.:

  Vaskemaskinen trenger
  svært lite vedlikehold:

  ● Rengøring af sæbeskuffe.

  ● Rengjøringav skuffene i
  beholderen for vaskemiddel.

  ● Rensning af filter.

  ● Rengjøring av filteret.

  ● Hvis maskinen skal flyttes,
  eller efterlades ubrugt for en
  længere periode.

  ● Ved flytting eller hvis
  maskinen ikke skal brukes
  over lengre tid.

  RENGØRING AF SÆBESKUFFE

  RENGJØRING AV SKUFFENE

  CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
  SZUFLADY NA PROSZKI

  Selv om det ikke er absolut
  nødvendigt, anbefales det
  jævnligt at rengøre sæbe
  skuffen.

  Selv om det ikke er strengt
  tatt nødvendig, anbefaler vi
  å rengjøre skuffene i
  beholderen for vaskemiddel
  fra tid til annen.

  Pomimo, ãe nie jest to
  konieczne zaleca sië
  czyszczenie od czasu do
  czasu przegródek na
  proszek, wybielacz i dodatki.

  Sæbeskuffen fjernes ved at
  åbne denne, og yderligere
  give et let ryk udad.

  Trekkbeholderen forsiktig ut.

  Delikatnie ciågnåç wyjmij
  przegródki.

  Rengør sæbeskuffen med
  en børste og rindende vand.

  Skyllunder rennende vann.

  Czyéç za pomocå wody.

  Anbring sæbeskuffen igen.

  Sett beholderen tilbake på
  plass.

  Wäóã przegródki z powrotem
  na swoje miejsce.

  Do czyszczenia zewnëtrznej
  obudowy pralki nie uãywaj
  érodków ãråcych, spirytusów
  ani rozpuszczalników.
  Wystarczy uãyç zmoczonej
  szmatki.

  Pralka wymaga konserwacji
  w bardzo niewielkim stopniu.
  Jest to:
  ● czyszczenie przegródek
  szuflady na proszki,
  ● czyszczenia filtra.

  ● a takãe przy przewoãeniu
  lub po däugim postoju.

  63 • Page 64

  FI

  64

  SV

  ROSKALOUKUN PUHDISTUS

  RENGÖRING AV AVLOPPSSIL

  Tässä pesukoneessa on
  roskaloukku, jonka
  tarkoituksena on kerätä
  isommat esineet kuten
  napit, klemmarit ja kolikot,
  jotka voisivat tukkia
  poistopumpun. Varsinainen
  nukka poistuu
  poistopumpun kautta
  viemäriin. On suositeltavaa
  tarkistaa roskaloukku
  säännöllisesti, esim. 1-2 kk
  välein:

  Maskinens avloppssil
  förhindrar att knappar,
  knäppen, mynt etc. täpper till
  avloppspumpen. Rengör silen
  regelbundet, t ex med 1-2
  månaders intervaller.

  ● Avaa luukku kuvan
  osoittamalla tavalla.

  ● Öppna locket som visas i
  figuren.

  ● Käännä roskaloukkua
  vastapäivään, kunnes kahva
  on vaaka-asennossa.

  ● Vrid silen moturs tills den
  stoppar i vertikalt läge.

  ● Vedä roskaloukku ulos.

  ● Ta ut och rengör silen.

  ● Aseta roskaloukku
  huolellisesti takaisin
  paikalleen seuraamalla
  oikean reunan uraa ja
  kiertämällä myötäpäivään.
  Kiristä kiinnitysruuvi ja kiinnitä
  jalkalista takaisin paikalleen.

  ● Sätt tillbaka silen, vrid
  medurs och utför
  ovannämna åtgärder i
  omvänd ordning.

  ● Sulje luukku.

  ● Stäng locket.

  TOIMENPITEET MUUTON
  YHTEYDESSÄ TAI KUN
  KONE ON PITKAAN
  KÄYTTÄMÄTTÄ

  ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
  ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
  STÅR OANVÄND

  Muuton yhteydessä tai kun
  pesukone on pitkään
  käyttämättömänä esim.
  lämmittämättömässä
  huoneessa, tulee sekä
  poistoetta tulovesiletku
  tyhjentää huolellisesti.

  Om maskinen måste flyttas
  eller står oanvänd under en
  längre tid t ex i ett kallt rum,
  måste både avlopps- och
  tilloppsslangarna tömmas.

  Irrota pistotulppa
  pistorasiasta. Varaa matala
  astia esim. pesuvati.

  Drag ut konktakten ur
  eluttaget och ta fram en låg
  skål t ex ett tvättfat.

  Irrota poistoletku ja tyhjennä
  se huolellisesti. Tee samoin
  tulovesiletkulle.

  Lossa avloppsslangen och
  töm ut allt vatten. Utför
  samma åtgärd med
  tilloppsslangen. • Page 65

  DA

  NO

  PL

  RENGØRINGAF FILTER.

  RENGJØRING AV FILTERET

  CZYSZCZENIE FILTRA

  Maskinen er udstyret med et
  selvrensende filter, der
  opsamler større ting så som
  mønter knapper o.s.v. men
  tillader trævler at passerer.
  Filteret er meget nemt at
  rense, og det anbefales
  jævnligt at kontrollerer dette.

  Vaskemaskinen er utstyrt
  med et spesielt filter som
  fanger opp
  fremmedlegemer som ellers
  kunne stoppe til avløpet, som
  mynter, knapper osv. Disse
  kan da også lett hentes ut av
  filteret. Slik går man fram ved
  rengjøring av filteret:

  Pralka jest wyposaãona w
  specjalny filtr, którego
  zadaniem jest zatrzymywanie
  duãych ciaä obcych, które
  mogäyby zatkaç wëãe
  odpäywowe, takich jak
  drobne monety, guziki itp.
  Przedmioty te mogå byç
  äatwo odzyskane. Procedura
  czyszczenia filtra wyglåda
  nastëpujåco:

  ● Drej filterhus dækslet ud til
  venstre.

  ● Åpen skruelokket på
  lofilteret, som vist på
  tegningen.

  ● Otwórz okienko jak to
  pokazano na rysunku.

  ● Drej filterhåndtaget mod
  uret, træk derefter filteret ud
  og rens det.

  ● Vri filterhåndtaket mot
  uret, trekk deretter filteret ut
  og rens det.

  ● Przekrëç filtr w kierunku
  przeciwnym do wskazówek
  zegara, aã zatrzyma sië w
  pozycji pionowej.

  ● Efter rengøring monteres
  filteret igen i modsat
  rækkefølge.

  ● Etter rengjøring setter du
  filteret på plass igjen ved å
  sørge for at sporet på filteret
  dreies med urviserne. Gå
  deretter fram i omvendt
  rekkefølge av det som er
  beskrevet ovenfor.

  ● Wyjmij i oczyéç filtr.

  ● Skru lokket på lofilteret på
  plads, som vist på tegningen.

  ● Zamknij okienko.

  HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
  ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
  EN LÆNGERE PERIODE

  VED FLYTTING ELLER HVIS
  MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
  OVER LENGRE TID

  PRZEPROWADZKI I OKRESY
  DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI

  Hvis maskinen ikke skal
  bruges i en længere
  periode, hvis maskinen kan
  blive udsat for frost, eller hvis
  maskinen skal transporteres,
  skal maskinen tømmes helt
  for vand.

  Ved eventuell flytting eller
  hvis maskinen skal stå ubrukt
  over lengre tid i
  uoppvarmede rom, må
  slangene tømmes fullstendig
  for alt vann.

  Afbryd for strøm og vand.
  Afmonter afløbs slangen og
  placer denne på gulvet,
  således at alt vandet i
  maskinen kan løbe ud.

  Vaskemaskinen må slås av
  og støpselet trekkes ut.
  Plasser utløpsrøret i et
  vaskevannsfat til alt vannet
  har rent ut.

  Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.

  Gjenta det samme med
  tilførselsrøret for vann.

  ● Luk dækslet igen.

  ● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
  na miejsce wykonujåc
  podane wyãej czynnoéci w
  odwrotnej kolejnoéci.

  Przy przeprowadzce lub
  okresie däuãszego przestoju
  pralki w nieogrzewanych
  pomieszczeniach wåã
  odprowadzajåcy powinien
  zostaç opróãniony z resztek
  wody.
  Urzådzenie powinno zostaç
  wyäåczone i odäåczone od
  sieci.
  Odäåcz od odpäywu wåã
  odprowadzajåcy wodë i
  opuéç go do miski, aby caäa
  woda mogäa wypäynåç.
  Powtórz operacjë z wëãem
  doprowadzajåcym wodë.

  65 • Page 66

  FI

  KAPPALE 13
  VIKA

  KORJAUS

  SYY
  Pistotulppa ei ole pistorasiassa

  Kytke pistotulppa pistorasiaan

  Verkkokytkin ei ole ala-asennossa

  Paina verkkokytkin alas

  Sähkõvirta on katkaistu

  Tarkista

  Sulake on palanut

  Tarkista

  Täyttõluukku on auki

  Sulje täyttõluukku

  Samat syyt kuin 1. kohdassa

  Tarkista

  Vesihana on kiinni

  Avaa vesihana

  Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
  kohdassa

  Valitse ohjelma uudelleen

  Poistoletku on taiteilla

  Suorista poistoletku

  Nukkasihti on tukossa

  Puhdista nukkasihti

  4. Vettä lattialla
  koneen lähellä

  Tulovesiletkun tiiviste vuotaa

  Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti

  5. Kone ei linkoa

  Kone ei ole vielä poistanut vettä

  Odota kunnes vesi on poistettu

  Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
  (ei kaikissa malleissa)

  Palauta linkouksen poistokytkin

  Kone ei ole vaakasuorassa

  Säädä kone suoraan

  Kuljetustukia ei ole irrotettu

  Irrota kuljetustuet

  Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
  rumpuun

  Jaa pyykki tasaisesti rumpuun

  1. Pesuohjelmat eivät
  toimi

  2. Koneeseen ei tule
  vettä

  3. Vesi ei poistu
  koneesta

  6. Voimakas tärinä
  linkouksen aikana

  JOS PYYKKI EI OLE JAKAUTUNUT TASAISESTI RUMMUSSA, ELEKTRONINEN OHJAIN ESTÄÄ
  LINKOUKSEN. TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
  KÄYTTÖIKÄÄ. JOS LINKOUS ON ESTYNYT, JAA PYYKKI TASAISESTI RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
  LINKOUSOHJELMA UUDELLEEN.
  Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
  koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
  Huom!
  1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
  sivuvaikutuksia:
  - huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
  - pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
  värejä
  - lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
  - pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
  pieninäkin määrinä vaahtoamista
  - lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
  2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.

  66 • Page 67

  SV

  AVSNITT 13

  FEL

  ÅTGÄRDER

  ORSAK
  Stickkontakten är inte i uttaget

  Sätt i stickkontakten

  Strõmbrytaren är inte intryckt

  Tryck in strömbrytaren

  Elstrõmmen är bortkopplad

  Kontrollera

  Säkringen (proppen) har gått

  Kontrollera

  Luckan är inte helt stängd

  Stäng luckan

  Samma orsaker som i punkt 1

  Kontrollera

  Kranen är stängd

  Öppna kranen

  Programväljaren är i fel läge

  Välj program på nytt

  Veck på utloppsslangen

  Räta ut slangen

  Avloppssilen är igensatt

  Rengõr silen

  4. Vatten på golvet
  nära maskinen

  Tilloppsslangens packning läcker

  Byt packning och dra åt ordentligt

  5. Maskinen
  centrifugerar inte

  Maskinen har ännu inte pumpat ut
  vattnet

  Vänta tills vattnet pumpats ut

  Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)

  Tryck ut knappen

  Maskinen står inte vågrätt

  Justera fötterna

  Transportstöden har inte tagits bort

  Tag bort stöden

  Tvätten ojämnt fördelad i trumman

  Fõrdela tvätten jämnt

  1. Tvättprogrammen
  fungerar inte

  2. Maskinen tar inte in
  vatten

  3. Vattnet pumpas
  inte ut

  6. Kraftiga vibrationer
  vid centrifugering

  MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED EN ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS-KONTROLL, SOM AVBRYTER
  CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD OCH VIBRATIONER
  OCH FÖRLÄNGER MASKINENS LIVSLÄNGD.
  OM CENTRIFUGERINGEN AVBRUTITS, FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I TRUMMAN OCH STARTA CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
  Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
  framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
  Obs!
  1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
  - sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
  - efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
  - skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
  - de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
  när de förekommer i små mängder
  extra sköljning hjälper i allmänhet inte
  2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.

  67 • Page 68

  DA

  KAPITEL 13
  FEJL OG KONTROL LISTE
  Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
  tilkalder service teknikker:
  FEJL
  1. Maskinen starter
  ikke. Ingen lys i
  kontrol lampe

  FEJL RETNING

  MULIG ÅRSAG
  Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
  sat i

  Sæt stikket i, og tænd

  STOP/START knappen er ikke trykket ind

  Tryk på STOP/START knappen

  Ingen strøm til maskine

  Kontroller måler

  Sikring sprunget

  Kontroller Sikring

  Lågen ikke lukket

  Kontroller

  Se punkt 1

  Kontroller punkt 1

  Programvælger stillet forkert

  Vælg program igen

  Afløbs slange bøjet eller knækket
  sammen

  Kontroller slange

  Filter stoppet

  Kontroller filter

  Der kan være valgt et program med
  flydestop

  Vælg program til udpumpning (Z)

  4. Maskine står stille

  Vandopvarmining

  Vent 20 - 30 min.

  5. Der løber vand ud
  på guivet

  Vandtilslutning ulæt

  Kontroller hane

  Forket sæbe Højtskummende

  Kontroller sæbe og mænge

  Se punkt 3

  Kontroller

  Alt vandet er ikke pumpet ud

  Vent 5 min.

  Nogle modeller har knap for fravalg
  af cent

  Kontroller om knappen er aktiv

  Maskinen står ikke vandret eller står ikke
  fast

  Juster forreste stilbare ben.

  Transportbeslag er ikke afmonteret

  Afmonteret transportbesla

  Vasketøj er klumpet sammen

  Kontroller sammen sætning og mænge

  Hævertvirkning

  Kontroller afløbs slange,
  højde min 50 cm.

  2. Der kommer ikke
  vand i maskinen
  3. Maskinen pumper
  ikke vandet ud

  6. Maskinen
  centrifugerer ikke

  7. Maskinen står
  uroligt, under
  centrifugering

  8. Vandet løber ud,
  mens maskinen
  fyldes

  BEMÆRK:
  DENNE MASKINE ER UDSTYRET MED ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS KONTROL. DET BETYDER AT HVIS
  TØJET I MASKINEN ER I UBALLANCE NEDSÆTTES CENTRIFUGERINGS HASTIGHEDEN AUTOMATISK, OG
  PÅ DEN MÅDE HINDRE AT VIBRATIONER SKAL SKADE MASKINEN.
  Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
  maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
  Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
  1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
  udvaskning af sæberester.
  2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
  farver.

  68 • Page 69

  NO

  KAPITTEL 13

  FEIL

  ÅTGÄRDER

  ÅRSAK
  Støpselet ikke satt i

  Sett i støpselet

  Vaskemaskinen ikke slått på

  Slå på bryteren

  Strømmen gått

  Kontroller

  Sikring gått

  Kontroller

  Døren i vaskemaskinen åpen

  Lukk døren

  Se årsakene under feil 1

  Kontroller

  Tilførselskranen skrudd av

  skru på kranen

  Tidsuret feil innstilt

  Still inn tidsuret riktig

  3. Vann kommer ikke
  ut av
  vakemaskinen

  Utløpsrøret bøyd

  Rett ut utløpsrøret

  Fremmedlegemer blokkerer filteret

  Kontroller filteret

  4. Vann på gulvet
  rundt
  vaskemaskinen

  Lekkasje fra pakningen mellom kranen
  og tilførselsslangen

  Skift pakningen og trekk slangen godt til
  på kranen

  5. Sentrifugerer ikke

  Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
  vannet

  Vent noen minutter til maskinen har
  tappet ut vannet

  Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
  enkelte modeller)

  Velg en innstilling med sentrifugering

  Vaskemaskinen står ikke jevnt

  Juster føttene på vaskemaskinen

  Transportsikringen ikke fjernet

  Fjern transportsikringen

  Tøyet ikke jevnt fordelt

  Fordel tøyet jevnt

  1. Virker ikke på noe
  program

  2. Vann kommer ikke
  inn i vaskemaskinen

  6. Kraftige vibrasjoner
  under
  sentrifugering

  MERK:
  MASKINEN ER UTSTYRT MED EN ELEKTRONISK FØLER SOM STOPPER SENTRIFUGERINGEN
  HVIS VASKETØYET ER SKJEVT FORDELT. DETTE REDUSERER STØY OG VIBRASJONER OG
  FORLENGER MASKINENS LEVETID.
  Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candy servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
  vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
  Viktig
  1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
  - Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
  til skyllingen.
  - Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
  - Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
  - Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
  tilstrekkelig.
  - De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
  kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
  - Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
  2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
  Candy-servicesenter.

  69 • Page 70

  PL

  ROZDZIAÄ 13

  LOKALIZACJA USTEREK
  USTERKA
  1. Pralka nie dziaäa
  na ãadnym
  programie

  SPOSÓB USUNIËCIA

  PRZYCZYNA
  Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
  sieci

  Wäóã wtyczkë do gniazdka

  Wäåcznik nie zostaä wciéniëty

  Wciénij wäåcznik

  Brak zasilania

  Sprawdã sieç

  Przepalony bezpiecznik sieciowy.

  Sprawdã bezpiecznik

  Drzwiczki pralki otwarte

  Zamknij drzwiczki

  Patrz przyczynë 1.

  Sprawdã

  Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.

  Odkrëç kran.

  Pokrëtäo programatora ãle ustawione.

  Ustaw prawidäowo pokrëtäo.

  Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.

  Wyprostuj wåz.

  Kawaäek materiaäu blokuje filtr.

  Sprawdã filtr.

  4. Woda na
  podäodze wokóä
  pralki.

  Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
  doprowadzajåcym wodë.

  Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.

  5. Nie dziaäa wirówka.

  Pralka nie wylaäa jeszcze wody.

  Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
  wodë.

  Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
  modele)

  Przestaw program na wirówkë.

  Pralka nie zostaäa dokäadnie
  wypoziomowana.

  Wyreguluj specjalne nóãki.

  Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.

  Zdejmij klamry.

  Ãle rozäoãony äadunek bëbna.

  Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.

  2. Pralka nie nabiera
  wody.

  3. Pralka nie usuwa
  wody.

  6. W czasie
  wirowania
  odczuwalne
  znaczne wibracje.

  UWAGA
  PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA
  ZAPOBIEGAJÅCY NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU
  ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
  ÃYWOTNOÉÇ.
  Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
  usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
  gwarancyjnej.
  Uwaga:
  1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
  efekt:
  - Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
  samego päukania.
  - Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
  ani nie wpäywa na kolor.
  - Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
  - Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
  usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
  - W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
  2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
  sprawdziany.

  70 • Page 71

  Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
  Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
  muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
  Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
  förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
  viktigaste egenskaper inte förändras.
  Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
  bog.
  Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
  Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
  nærmere varsel om dette.

  Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
  drukarskich. • Page 72

  Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
  2002/96/EY mukaisesti.
  Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
  terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
  Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
  se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
  Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
  Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
  ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
  Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
  (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
  Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
  miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
  Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
  lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
  Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
  Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
  på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
  Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
  vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
  Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
  konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
  dette produkt.
  Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
  bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
  udstyr
  Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
  Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
  ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
  Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
  elektroniske produkter (WEEE).
  Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
  potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
  produktet på en uskikket måte.
  Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
  leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
  Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
  For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
  kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.

  FI
  SV
  DA
  NO
  PL
  13.02 - 43004242

  To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
  Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
  Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
  szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
  utylizacji takiego sprz´tu .
  Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak
  inne Êmieci domowe.
  Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
  elektronicznych.
  Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
  Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
  skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
  Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
  lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy AQUA 1041D1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy AQUA 1041D1 in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Candy AQUA 1041D1

Candy AQUA 1041D1 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 72 seiten

Candy AQUA 1041D1 Bedienungsanleitung - Holländisch - 72 seiten

Candy AQUA 1041D1 Bedienungsanleitung - Französisch, Italienisch - 72 seiten

Candy AQUA 1041D1 Bedienungsanleitung - Spanisch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info